විසි පොරොන්දම හා අෂ්ටකූට ගැලපීම

මනාලියගේ උපන් ස්ථානය (Location)  

මනාලියගේ උපන් දිනය (Date)     

මනාලියගේ උපන් වෙලාව (Time)  


මනාලයාගේ උපන් ස්ථානය (Location)  

මනාලයාගේ උපන් දිනය (Date)     

මනාලයාගේ උපන් වෙලාව (Time)