Leave the blood out, give it blood

880
ග්‍රහ අපල
ග්‍රහ අපල

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් ග්‍රහ අපල දුරුවෙන්න ලේ දන් දෙන්න

In order to save a life of a critical patient, we invite people to a bloodthirsty paramoya, which can be enjoyed humanely in this world. Similarly, when a person gives blood, he will be relieved to see the Saturn, Mars and Venus, which will affect the person, relief, says a sales reporter, Somasiri Edirisinghe.

Ancient peoples of the past developed the world of ayurveda, astrology, dynasty and yoga. Accordingly, more than a thousand years have been recorded.

But with the advent of modern medicine, after the discovery of the blood, patients were donated blood money to a hospital in 1900. That’s why to bleed
There is no scientific long history. However, Jathaka Thero says that the great Lord Buddha has given his eyes, heads, blood and flesh throughout the parama period of Sarana Ninakala.

According to this, according to this situation, persons who visited the area during the past two years have come to visit persons who have visited the places of origin, Saturn, Venus, Mars, Bodhi Pooja, entertaining themselves with fun, smiling, patiently waiting patiently, Somasiri Edirisinghe himself has also been directed to remove bad habits and addictions, as well as blood donation Western states.

The genus is a natural document that brings a number of references to the pre-sins of the person.

The good planets of the birthplace of an unruly person are in good clusters. The bad planets of a sinner are trapped in abode. However, in the previous bowel, it is possible to suppress the superciliary (by frequent piercing) in this face.

In Saturn, Venus, Mars, Erashtaka Island, etc., in the event of an altitude, an accident occurs in the body, or in the event of an accident. Thus, blood donation is also indirectly invented by the body.

Under these circumstances, further experiments show that Saturn, Saturn Mars, Venus and others who have been infected for the last 2 years, have been reduced to a number of adversely affected by accidents and adverse effects of bad effects, according to further experience.

It is also good to take a few hours a day safely and drowsy during the turbulent period, says Mr. Edirisinghe.

Accordingly, the dead can relinquish the asteroid, donate blood to the deceased relatives, pray for their birthday, triumph over exams, make a business aspirational, and make a person a victim of humanitarian action.

8% of the body’s body has blood. Accordingly, a kilogram of 70 kg weighs 5.6 liters of blood. Only one pint of blood is taken at one time by a blood donor. A blood test is given to a full laboratory test for the presence of various pathogens in the blood.

graha apala duruvenna lē dan denna

asādhya rōgiyakugē jīvitayak bērā gænīma san̆dahā mānava hitavādīva melova vaśayen sidukaḷa hæki pāramitā utum kusalayak hæṭiyaṭa lē dandīma hæn̆dinviya hækiya. esēma yam pudgalayeku lē dan dīmen pasu, ema tænættāṭa balapāna senasuru, an̆gaharu hā sikuru ādī ērāṣṭhaka apala duruvī sahanayak læbīmaṭa hētuvana bava jotirvēdiyeku vū sōmasiri edirisiṁha mahatā pavasayi.

purāṇayē siṭi sṛṣivarungen mānava prajāvagē yahapata san̆dahā āyurvēdaya, jotiṣyaya, yōga śāstraya ādiya lova bihiviya. ē anuva jyedtiṣayaṭa vasara dahas gaṇanaka itihāsayak æta.

namut navīna vaidya vidyāvē diyuṇuvat saman̆ga rudhira gaṇa soyā gænīmen pasu, asādhya rōgīnṭa lē dandīma rōhalaka sidukarana laddē 1900 vasarē dīya. ē anuva lē dandīmaṭa
vidyātmaka digu itihāsayak næta. namut apa maha bōsatāṇan vahansē pāramitā puraṇa samayē sārā saṁkheya kalpa lakṣayak purā æs, his, lē, mas dan dun bavaṭa jātaka kathā ādiyē san̆dahan vē.

mē tattvaya anuva pasugiya vasara 2 k ætuḷata tamā ḷan̆gaṭa pæmiṇa janma pat parīkṣā karagat pudgalayan gen, senasuru, sikuru, an̆gaharu ādī apala æti ayaṭa, bōdhi pūjā pævætvīmaṭa, adhyātmikava kalgata karamin kusal karamin jīvatvīmaṭa, anaturu vaḷakvā gænīmaṭa kalpanākārīva ivasilivantava jīvatvīmaṭa, tamā visin metek kaḷa naraka purudu hā æbbæhivīm duru kara gænīmaṭa, menma lē dandīma san̆dahā da yomu kaḷa bava sōmasiri edirisiṁha mahatā pavasayi.

janma pata yanu pudgalayakugē pera bhavavala sidukaḷa pin pav san̆dahan ātma gaṇanāvaka siṭa gena ena idiriyaṭa matu bhava san̆dahāda gena yana svabhāvika liyavillaki.

mehidī pinkaḷa tænættekugē janma patē yahapat grahayan hon̆da koṭuvala pihiṭayi. pavkaḷa ayekugē naraka grahayan janma patē apala sādana koṭuvala pihiṭayi. namut pera bhavayē kara æti akusal mē bhavayēdī usas kusal sidukirīmen (nitara piṁ kirīmen) bohō duraṭa yaṭapat kaḷa hækiya.

tavada senasuru, sikuru, an̆gaharu ādī ērāṣṭhaka apalavaladī (apala ucca avasthāvaladī) hadisi anaturu siduvī śarīrayē lē piṭa kirīmak hō jīvita hāni siduvē. mē anuva lē dandīmēdī da vakra ākārayen śarīrayen lē piṭakirīmak siduvē.

mē hētu sahagata tattva yaṭatē, pasugiya vasara 2 ka pamaṇa kālayak tuḷa senasuru an̆gaharu, sikuru ādī apala æti ayaṭa lē dandīmaṭa yomu kirīmen, hadisi anaturu ādiyaṭa lakvī apala magin siduvīmaṭa æti ahitakara balapǣm bohō duraṭa aḍuvū bava tavaduraṭat atdækīm anuva tahavuruvana bava sōmasiri edirisiṁha mahatā pavasayi.

tavada graha apala æti kāla sīmāva tuḷa ārakṣākārīva æn̆ga itā vehesaṭa pat vana kriyāvaka dinakaṭa pæya kihipayak yomuvīma da yahapat bava edirisiṁha mahatā pavasayi.

mē anuva graha apala duruvīmaṭa, miyagiya gnatīnṭa pinpatā, tama upan dinaya venuven, vibhāga jaya patā, vyāpāra diyuṇuva patā hā rōgiyaku suvapat kirīmē mānava hitavādīva karana utum pinak hæṭiyaṭa lē dandīma kaḷa hækiya.

kenekugē dēhayē baren 8% k rudhiraya æta. ē anuva kilō grǣm 70 k bara ayekugē rudhiraya līṭar 5.6 k pamaṇa tibē. lē dandena pudgalayakugen ek varakaṭa labāgannē lē payinṭ 1 k pamaṇi. tavada labāgat lē rōgiyekuṭa denu labannē ema rudhirayē vividha rōga kāraka æddæyi pūrṇa rasāyānāgāra parīkṣaṇayakaṭa lakkirīmen pasuvaya.

This is a Google word to word translation of a article publised on Divaina on 2013/06/14.