අනුව උපන් දවසේ පල අපලයි මෙලෙසේ

2097
උපන් දවසේ
උපන් දවසේ

ඉරිදා

ඉසත් බඹුරු තුනී තියඹු ඇස්‌ පිඟු වන් මී පාටය

වෙරන් ඇතුව සතරැස්‌ ඇඟ උස නොවු මද රතු පාටය

නිරන් සිතැඟි යහපත් පින් පැවති ධාතු බලැති ඇටය

නැණත් ගුණත් සහ යස බැල්මක රිවි දින උපනුන් ටය.

සඳුදා

දනමන වඩවන ඇස්‌ ඇති ඉසකෙස්‌ මදි සැබෑ කැමති

ගුණ නැන යස තෙපුලින් වෙති මැහැළින් සුදු පිළී කැමති

පිනවන ලේ ධාතු වාත සෙමින් පැවති සිහින් එවැනි

තුනු දුනු සඳු දින සතහට කිවු පෙර පඬි වෙයි මේ ගති

අඟහරුවාදා

පිඟුවන් රුදු බැලුම් ඇස්‌ද දැඩි සිත් විකුමෙන් පුහු ටිය

ගිනි මෙන් දිලි පින්න කාය මොලදා අධිපතිව මිටිය

මන මෙන් දෙවොමර මහතය ගියත් වයස ගත ලපටිය

උපනුන් අඟහරු දිනයේ ලකුණෙන් මෙකියන පිහිටිය

උපන් දවසේ

බදාදා

නිතර සිනා කැමති වේය තෙපුල් මිහිරි ඇතිවන්නේ

සිරුර නොවුස්‌ නොමිටි සමව නිදොස්‌ ගුණම පවතින්නේ

පැතිර මන්ස ධාතු හිමිය වට ඉස රතු දෙනෙතින්නේ

සතර නිපුන් වන්තසාවු ඇත බුද දින උපනුන්නේ

බ්‍රහස්‌පතින්දා

පැවතුම් සෙම් වසා නොලැති රන්වන් කය උසැති මහත්

පිඟුවන් ඇස්‌ තඹ ඉසකේ සන් හුන් ගුණ බල ඇතිවෙත්

නුවනින් උත්තමව පතල නිපුනිය දහමට සිතු යෙත්

නදයෙන් කට හඬ සිහ බඳුවේ ගුරු දින උපනුන්ගෙත්a

සිකුරාදා

පැහැපත් නෙත් පුළුලින් දිගු ඉසකෙස්‌ බඹුරුව නිල්වන

මුහුණත් පලලව හොබනිය දික්‌ අත් තැනුකුල් කළුවන

යහපත් දාතුන් බලවන වාසෙම් දෙක පැවති සිටින

පියවෙන් විසිතුරු පිළියට මත්වේ සිත දුනු කිවිදින

සෙනසුරාදා

දසන් පලලි හස දිගටිය කැලතුන ඇස්‌ බඹරු පැහැති

සිහින් වූ අත්පා නහරිනි ඉලිපී වා සිරුර පවති

අනුන් වහර උවත් නොදනි රැවුලුත් ලොම් රළු පවතී

ඇළුම් කිලිටු කළු පිළියව් වේ ශනි දින උපනුන් ගති

We found this article from Divaina on 2013/09/22.