එන පාරෙන් ගේට්‌ටුවෙන් ඇති වෙන දෝෂ

0
245
ගේට්‌ටු
ගේට්‌ටු

වාස්‌තු ශිල්පය, ස්‌වභාවධර්මය නිසි ලෙස ආරක්‍ෂා කිරීම පිණිස ස්‌වභාවධර්මයේ පවතින ශක්‌තීන් නිසි ලෙස කළමනාකරණය කොට එහි යහපත් ප්‍රතිඵල ඔබ වෙත ළඟා කර දෙනු ලබන නීති රීති සමූහයකි. වාස්‌තු ශිල්පයේ යෙදී ඇති මෙම සංකල්පයන් නිසි ලෙස පිළිපැදීම තුළින් සෑම විටම අප හට යහපත සිදුවන අතර ඒවා නොසලකා හැරීම තුළින් අයහපත සැලසීම නොවැලැක්‌විය හැකිය. මෙම ලිපිය තුළින් ඔබ වෙත පැහැදිලි කරදීම සඳහා උත්සාහ ගන්නේ ඔබගේ ඉඩමට නිසි ලෙස ප්‍රවේශවීම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රවේශ මාර්ග යෙදීම සහ ගේට්‌ටුව යෙදෙන ආකාරය පිළිබඳවය. මේ සිද්ධාන්ත යොදා ගැනීම ඔබට විශේෂ වාසියක්‌ සහ පහසුවක්‌ සැලසීම සඳහාම යෙදී ඇති අතර ඒවා නොසලකා හැරීම, ඔබට විවිධ අපහසුතා ගෙන දීමට හේතු විය හැක.

ඉඩමේ දිශාව

ඔබගේ ඉඩමේ දිශාව නැත්නම් ඉඩමේ මුහුණත අනුව ප්‍රවේශය හා ගේට්‌ටුව යෙදීමට වගබලා ගත යුතුය. ඉඩමේ දිශාව නැත්නම් ඉඩමේ මුහුණත සොයා ගැනීම ඉතා වැදගත්. ඉඩමක මුහුණත තීරණය වන්නේ එම ඉඩමට යෙදී ඇති ප්‍රධාන ප්‍රවේශ මාර්ගයේ දිශාව අනුවයි. ඔබගේ ඉඩමට යෙදී ඇති ප්‍රධාන ප්‍රවේශ මාර්ගය උතුරු දිශාවට තිබේ නම් ඉඩමේ මුහුණත උතුරු දිශාව වේ. මේ ආකාරයට දකුණ, නැගෙනහිර, බටහිර දිශාවලට ප්‍රධාන ප්‍රවේශ මාර්ග යෙදී ඇති ඉඩම්වල මුහුණත එම දිශා ලෙස සැලකිය යුතුවේ. එසේම ඔබගේ ඉඩම ප්‍රධාන දිශාවකට ලම්භකව නොපිහිටි අතර අනු දිශාවලට ලම්භකව පිහිටීම් තිබිය හැක. එවැනි ඉඩමක මුහුණත අප යොදන්නේ අනු දිශාවේ දෙපැත්තට යෙදෙන ප්‍රධාන දිශා දෙකටම අයත් ඉඩමක්‌ ලෙසයි. නිදසුනක්‌ ලෙස ඊශාන දිශාවට ප්‍රධාන මාර්ග දිවෙන විට එම ඉඩම උතුරු නැගෙනහිර දිශානුගත ඉඩමක්‌ ලෙස හඳුනාගත යුතුයි.

ගිණිකොන දිශාවට ලම්බකව පිහිටා ඇති ඉඩමක මුහුණත දකුණු නැගෙනහිර දිශානුගත ඉඩමකි. එසේම නිරිත දිශාවට ලම්භකව පිහිටා ඇති ඉඩම දකුණු බටහිර දිශානුගත ඉඩමකි. වයඹ දිශාවට ලම්භකව පිහිටා ඇති ඉඩම උතුරු බටහිර දිශානුගත ඉඩමකි. ඊශාන දිශාවට හා නිරිත දිශාවට ලම්භකව පිහිටා ඇති ඉඩමක කිසිම විට හරි මැදින් ප්‍රවේශ මාර්ග හෝ ගේට්‌ටුව නොයෙදිය යුතුයි. එවැනි ඉඩම් සඳහා හැකිතාක්‌ ඉඩමේ කොනකට වන්නට ප්‍රවේශ මාර්ගය ප්‍රවේශ ගේට්‌ටුව යෙදිය යුතු වේ. එහෙත් ගිණිකොන හෝ වයඹ දිශාවට ලම්භකව පිහිටා ඇති ඉඩමක ප්‍රවේශ මාර්ගය ප්‍රවේශ ගේට්‌ටුව මධ්‍ය කොටසේ පිහිටා තිබීම ඉතා යහපත් වේ.

ඉඩම් මුහුණත් දිශාව

ප්‍රධාන ප්‍රවේශ මාර්ගය ඉඩමේ මුහුණත

* උතුර උතුර

* දකුණ දකුණ

* නැගෙනහිර නැගෙනහිර

* බටහිර බටහිර

* ඊශාන නැගෙනහිර, උතුර

* ගිණිකොන දකුණු, නැගෙනහිර

* නිරිත දකුණු, බටහිර

* වයඹ උතුර, බටහිර

මේ ආකාරයට ඔබගේ ඉඩමට ඇති ප්‍රධාන ප්‍රවේශය අනුව ඉඩමේ මුහුණත සොයා ගත යුතුය. ඔබගේ ඉඩමේ මුහුණත අනුව ඉඩමට යොදන ප්‍රවේශ මාර්ග හෝ ගේට්‌ටුව තීරණය කළ යුතු වේ. මෙහිදී ඔබ විසින් මතක තබාගත යුතු විශේෂ කාරණයක්‌ ඇත. එනම් විශ්ව ශක්‌තිය නිවසට ප්‍රවේශ වන ඊශාන හා නිරිත දිශාව ආරක්‍ෂා වන පරිදි ඔබගේ ප්‍රවේශ මාර්ග හා ගේට්‌ටුව යෙදීම කළ යුතු වේ. ඒ අනුව ඔබ කිසිම විටක ඔබගේ ඉඩමට ඊශාන දිශාව හෝ නිරිත දිශාවෙන් ප්‍රවේශ මාර්ග නොයෙදීමට වගබලා ගත යුතු වේ. ඉඩමේ මුහුණත පරිදි ඉඩමට ප්‍රවේශ මාර්ගය සහ ගේට්‌ටුව යෙදිය යුතු දිශාව පහත පරිදි සකස්‌ කර ගන්න.ඉඩමේ මුහුණත ප්‍රවේශ මාර්ග හා ගේට්‌ටුව යෙදීම

* උතුර වයඹ දිශාව

* දකුණ ගිණිකොන දිශාව

* නැගෙනහිර ගිණිකොන දිශාව

* බටහිර වයඹ දිශාව

* උතුරු/නැගෙනහිර (ඊශාන) උතුරින් හෝ නැගෙනහිර

* දකුණ/නැගෙනහිර (ගිණිකොණ) ගිණිකොණ

* දකුණ/බටහිර (නිරිත) දකුණ හෝ බටහිර

* උතුර/බටහිර (වයඹ) වයඹ

ඉඩමේ දිශාව නැත්නම් ඉඩමේ මුහුණත පරිදි ඔබගේ ඉඩමට ප්‍රවේශය හා ගේට්‌ටුව යෙදීම සිදු කළ හැකි වුවද සමහර ඉඩම්වල භෞතික පිහිටීම පරිදි ඊශාන හෝ නිරිත දිශාව හැර වෙනත් දිශාවන් වලින් ඉඩමට ප්‍රවේශ වීම හෝ ගේට්‌ටුව දැමීම ප්‍රායෝගිකව සිදු කළ නොහැකි අවස්‌ථා ඇති වී තිබෙන්නට පුළුවන. එහිදී ඔබ කලබල නොවිය යුතු වේ. ප්‍රායෝගිකව ඔබට ගේට්‌ටුව සහ පාර යෙදීමට ඇත්තේ ඊශාන හෝ නිරිත දිශාව පමණක්‌ නම් ඔබ විසින් කළ යුත්තේ ඔබගේ නිවස සකස්‌ කිරීමේදී නිවසේ වාස්‌තු දෝෂයන් අවම වන පරිදි නිවස සකස්‌ කර ගැනීමයි. එසේම ඔබගේ ප්‍රවේශය සහ ගේට්‌ටුව ඊශාන හෝ නිරිත දිශාවේ නම් වර්ණ සහ හැඩතල මෙන්ම වෘක්‍ෂ ශක්‌ති විමෝචනයන්ද යොදාගෙන එම දෝෂයන් ඉවත් කිරීමේ හැකියාව පවතී.

ඊශාන හෝ නිරිත ප්‍රවේශය සහිත ඉඩම්වල ඇතිවන දෝෂයන් මගහරවා ගැනීම සඳහා එවැනි ඉඩම්වල ඉදිකරනු ලබන නිවාසයන්ගේ ද්වාර සටහන වඩාත් බලවත් කළ යුතු වෙනවා. විශේෂයෙන් ඊශාන ප්‍රවේශය සහිත ඉඩම්වල ගෘහයන්ගේ ප්‍රධාන ද්වාරය උතුරු දිශාවේ හෝ නැගෙනහිර දිශාවේ යෙදිය යුතු අතර නිරිත දිශාවෙන් ප්‍රවේශ සහිත නිවාස වල මංගල ද්වාරය දකුණු හෝ බටහිර දිශාවන්ගෙන් යෙදීමෙන් ප්‍රවේශ දෝෂයන් මගහරවා ගැනීම කළ හැකිවේ. එසේම ඊශාන ප්‍රවේශය සහිත ඉඩම් සඳහා දේව වෘක්‌ෂ කොහොඹ ශාකය ද නිරිත ප්‍රවේශ සහිත ඉඩම් සඳහා ශ්‍රියා ඵල බෙලි ශාකයද සිටුවීමෙන් ඇතිවන්නාවූ දෝෂයන් ඉවත් කිරීමේ වෘක්‌ෂ ශක්‌ති උද්දීපනයන් සිදු කළ හැකිය.

ගේට්‌ටුව යෙදීමේදී ඔබ විසින් විශේෂයෙන් සිතිය යුතු ප්‍රධාන ලක්‍ෂණ කිහිපයකි.

1. කළු වර්ණය යෙදීමෙන් වළකින්න.

2. සිරස්‌ උල් සහිත ලක්‍ෂණ යෙදීමෙන් වලකින්න.

3. නිවස නොපෙනෙන ලෙස ඉතා විශාල ගේට්‌ටු යෙදීම නොසුදුසු වේ.

4. සෑම විටම ගේට්‌ටුවේ දකුණු කොටස මුලින් විවෘත වීමට යොදන්න

5. සංකීර්ණ හැඩතල ගේට්‌ටු සඳහා නොගන්න

6. ඉඩමෙන් පිටතට විවෘතවීම නොවිය යුතුයි.

දිශාව අනුව ගේට්‌ටුවට වර්ණ යෙදීම

දිශාව වර්ණය

* උතුරු දිශාව නිල්, සුදු

* නැගෙනහිර කොළ, සුදු

* දකුණ තැඹිලි, කහ

* බටහිර අළු, කහ, කොළ

වැරදි දිශාවෙන් ප්‍රවේශ මාර්ග සහ ගේට්‌ටු යෙදීමෙන් පහත සඳහන් අයහපත් ප්‍රතිඵලවල ඉලක්‌කයන් බවට ඔබ පත්වීමට ඉඩ ඇති බවද මතක තබා ගන්න.

1. නිවාස සෑදීම ප්‍රමාද වේ.

2. සොර සතුරු බිය බහුල වේ.

3. රාජ බිය ඇති වේ.

4. නඩු හබවලට පැටලේ.

5. අසල්වැසියන් සතුරු වේ.

6. අපකීර්තිවලට පත්වේ.

7. තනතුරු අහිමි වීම සහ නිදන්ගත රෝග මතු වීම සිදුවේ.

නිසි ප්‍රවේශයන් නොකළ කල්හි ඉහතින් සඳහන් කළ දෝෂයන්ට ලක්‌විය හැකි අතර නිසි ප්‍රවේශයන් සිදු වූ කල සතුට නැසීම ධනය, කීර්තිය, නිරෝගිකම හා මානසික කායික සැපය යන සියලු ලෞකික සැපයන්, සැපයන් විහරණය සඳහා ඉඩ සැලසෙන බව වාස්‌තුවේ සඳහන් කර ඇත. ඔබගේ ඉඩමට නිසි දිශාවෙන් නිසි ආකාරයට ප්‍රවේශ මාර්ග හා ගේට්‌ටුව යෙදීම තුළින් ඔබට සහ ගෘහයට සෑමවිට විශ්ව ශක්‌තීන්ගේ යහපත් තරංග ලබාගැනීමේ හැකියාව ප්‍රබල වන බව සිතන්න. වාස්‌තුවේ මෙම නීති රීති යෙදී ඇත්තේ ස්‌වභාව ධර්මයේ නීති රීතිවලට එකඟව බව ද සිතන්න. වාස්‌තුවේ සඳහන් නිසි උපදෙස්‌ ඔබට ලබාදීම සහ වෙනස්‌ කළ නොහැකි ස්‌ථාවර සාධකවලට ඔබ ගොදුරු වන්නේ ඔබගේ කුසල් අකුසල්වල බලපෑම නිසා බවද මතක තබාගත යුතු වේ. ඒවා සඳහා ද වාස්‌තුවේ නිශ්චිත පිළියම් ඇති බැවින් ඔබ සෑම විටම ඉඩම සහ නිවසේ දෝෂ අවම කර ගැනීම සඳහා වාස්‌තු නීති රීති පිළිපැදීම, ඔබ ඔබට සිදුකර ගනු ලබන යහපතකි.

We found this article from Divaina on 2013/08/11.