ග්‍රහයකුගේ නීචය භංග වන හැටි

1579
ග්‍රහයකුගේ නීචය
ග්‍රහයකුගේ නීචය
 1. නීච ග්‍රහයකු සහ උච්ච ග්‍රහයකු එකම රාශියේ තැන්පත් වෙතොත් එම නීච ග්‍රහයාගේ නීචය භංග වේ.
 2. යම් ග්‍රහයකු නීච වූ රාශිය අධිපතියා ලග්නය කෙරෙන් කේන්ද්‍රස්‌ථානගත වෙතොත් නීචය භංග වේ.
 3. යම් ග්‍රහයකු නීච වූ රාශිය අධිපතියා චන්ද්‍රයා කෙරෙන් කේන්ද්‍රස්‌ථාන ගත වෙතොත් නීචය භංග වේ.
 4. යම්කිසි ග්‍රහයකු නීච වූ රාශියට අධිපති ග්‍රහයා ලග්නය කෙරෙන් කේන්ද්‍රගතව උච්ච වෙතොත් නීචය භංග වේ.
 5. යම්කිසි ග්‍රහයකු නීච වූ රාශියට අධිපති ග්‍රහයා චන්ද්‍රයා කෙරෙන් කේන්ද්‍රගතව උච්ච වෙතොත් එවිට ද නීචය භංග වේ.
 6. යම්කිසි ග්‍රහයෙක්‌ නීච වී සිටියදී එම ග්‍රහයාට අයිති රාශියක ශුභ ග්‍රහයකු උච්චව සිට නීච වූ ග්‍රහයාට දෘෂ්ටි හෙලයි නම් නීචය භංග වේ.
 7. නීච වූ ග්‍රහයා උච්ච ග්‍රහයකුට පෙනීමෙන් එම නීචය භංග වේ.
 8. නීච වූ ග්‍රහයන් දෙදෙනකු ඔවුනොවුන්ට සමසප්තම වීමෙන් නීචය බිඳේ.
 9. යම් නීච ග්‍රහයෙක්‌ තැන්පත් රාශියේ උච්ච වන ග්‍රහයා ලග්නය කෙරෙන් ත්‍රිකෝණයක වේ නම් එම නීචය භංග වේ.
 10. යම් නීච ග්‍රහයෙක්‌ තැන්පත් රාශියේ උච්ච වන ග්‍රහයා චන්ද්‍රයා කෙරෙන් ත්‍රිකෝණගත වේ නම් එම නීචය භංග වේ.
 11. ලග්න කුණ්‌ඩලියේ නීචව සිටින ග්‍රහයා නවාංශක කුණ්‌ඩලියේ උච්චව සිටියි නම් එම නීචය භංග වේ.
 12. නීච ග්‍රහයා තැන්පත්ව සිටින රාශියට අධිපති ග්‍රහයා උච්චව හෝ ස්‌වක්‌ක්‍ෂේත්‍රව සිටීමෙන් ද නීචය භංග වේ.
 13. නීච ග්‍රහයා උච්ච ග්‍රහයකුගේ නැකතක වෙතොත් නීචය භංග වේ.
 14. ලග්නයට අධිපති ග්‍රහයා කිසියම් රාශියක නීච වෙතොත් ලග්නාධිපතිකම නිසා එම ග්‍රහයාගේ නීචය භංග වේ.
 15. කිසියම් රාශියක ග්‍රහයකු නීච වූ විට එම රාශිය අධිපතියාගේ දෘෂ්ටිය නීච ග්‍රහයා වෙතට එල්ල වේ නම් නීචය භංග වෙයි.

We found this article from Divaina on 2013/09/01.