How Does Architectural Problems Affect Your Plan?

924

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් වාස්‌තු දෝෂ ඔබේ සැලසුමට බලපාන්නේ කෙසේද?

In drawing up a plan, we have already discussed issues that you need to focus on. The term defective is a cultural word in the search for how architectural errors affect your plan and a word that comes down to the word Dasa. You need to focus on these places of error, because errors make you wrong. In the first place, a land or a house can be measured, dressed, or constructed at the time of construction or construction. We have found that certain characteristics also cause problems for homes, and they are called architectural elements. Let us identify later on the elements of the house to be inactive. There are errors in the house for some mistakes, but some errors will not last. Some of these failures at the same time diminish and may be associated with the trait. So you need to have an accurate understanding of what your house is doing with errors and bugs. Length should be a number. The width should be a number. The design should be corrected in the design of the doorposts and windows. You should get an idea of ​​the errors in using the old tape for errors in the tape tapes used in the construction. Due to the mistake of the constructor in the construction site, the construction work consists of incorrect mason bass hand, carpentry, plumbing, person’s personality painting, wrapper, workman of the mural, the person who tiles And the pantry cupboard finishes with the person who decorates the garden It seems that the person is also doing it manually.

Mason’s bad mistakes are largely due to the length of the plan and the width of the plan, so it is regrettable that the home story of the house was changed. Therefore, you need to pay close attention to it, as it will definitely be necessary to demolish the partition or to add another part of it, to restore it to recovery. The main faults can be seen from the mason or oak, due to the fact that the main beds are not laid properly in the fore-aisle. Further, it can be mentioned that the main corridors are not sorghum. Fewer ties. Sometimes there are occasions where the foundation stone is observed in the observation of the foundation stone. It seems that he is guilty of the mistake of making the doors open even for the attention of the gate line. A change in footnotes as a result of changing the tie to foot is also a mistake on his part. Keeping the unclean of the workplace can be named as a mistake for him to build the lane in the southeast or in the south, to construct the temporary toilets in the northeast direction.

Vadubu-a is one of the key people who make a mistake in a home. Do not assemble the main doorposts, do not properly carry out the main door slats, do not use R timbers, do not use a single type of wood, iron nailing on the main door, not constructed in accordance with the roof door, not made door leaf angles, The door is not the first to open the lid, and it does not work so that it does not work. MRI seems. This can lead to errors in the home, which can be mistaken for bugs. If there is no rush in the rooftop, no rickety in the brook, no muzzle, no part of the muzzle, no part of the neck, and part of the tops, if not more than one of the cottage’s highest, burning the drain without the drain, It’s wrong.

Errors occur due to faults performed by the plumber. Due to the lack of repairs to the pipeline, the unpleasantness of the houses can be named as mistakes in the apartments. It is possible to find the motor-mounted motor homes on a regular basis because of the positioning of the engine in a convenient location. It seems that here things are happening, for convenience, to take them in front of the Deer-Bat house for the convenience to take them over the Brahmapada house, to carry over the Brahma foot in the inner part, and to keep the drain-pipe in the rooms without any planning.

Electrical faults and faults occur. The main electric pin is to be aligned in the north-east direction, where the D-bord is mounted in the house, or is placed in the nostrils, damaging the house, for example, when lighting non-lighting such as giving proper light.

The tweet makes it difficult for him to show his creativity at the tile, and the styling will have a detrimental effect on the home. It can be seen as a mistake in preparing a dwelling house in a moody house, making it look terrifying, its color scheme is not suitable, and their symbolic houses are under pressure.

The color of the house is painted in color by the painter in the color of the house, and it is detrimental to the house. So paint a house with a house designer and discuss the color scheme.

In developing the Pantry Cabbage, it is a common mistake in his hand to prevent the burning of the stove so that it can be cooked in the north and east, while the pantry cupboards are darker

When creating Pantry Cabbage, the most common mistakes in his hand is that of preparing the stove so that they can cook in the north and east, and preparing the dark chandeliers for the panning cupboards. Gardening can be used to plant trees in the north and east, planting tree trees, planting of trees, planting trees with thorns, and ponding in the southern directions to make them flawless.

Indistinct classical elements colliding with home

Although this is a very large topic, we intend to focus on the many things that can be seen. They can be separated from the interior or exterior in the interior decoration of the house or the house face. Among the elements of the interior facade are the roads and gates, buildings, pillars, trees, toilets, pots and water falls inside the walls, tiles, colors, curtains, and interior and exterior decor. It can be classified as ornaments, symbols, religious statues, and consumer objects. You must try to keep track of road R. The gate must not be of black color and should not be made of different shapes of the gate. Goggles should never be used in the direction of incompatibility. To the north, to the south, there is no Southern canopy barrier, and images of vibrant images should never be fitted with Hitler’s symbol.

vāstu dōṣa obē sælasumaṭa balapānnē kesēda?

iḍamak mila dī gænīmē dī sælasumak ædīmē dī da oba avadhānaya yomu kaḷa yutu karuṇu gæna mīṭa pera apa sākacchā kara æta. vāstu dōṣa obē sælasumaṭa balapānnē kesē da yanna soyā bælīmē dī dōṣa yana vacanaya saṁskṛtika vacanayak vana atara dōsa siṁhala bhāṣāvaṭa ayat vacanayak vē. dōṣa æti vannē væradi nisā mema væradi ætivana sthāna kerehi oba avadhānaya yomu kaḷa yutuya. ehidī prathamayenma iḍamak hō nivasak mænīmē dī, æn̆dīmē dī hevat sælasum kirīmē dī hō idikirīmē dī æti viya hæka. yam yam lakṣaṇa nisāda nivāsavalaṭa vividha gæṭalu æti karana bava apa soyāgena æti atara ēvā vāstu saṁghaṭaka lesa hæ`dinvē. nivasak akarmanya kirīmaṭa taram vana vāstu saṁghaṭaka pasuva apa han̆dunā ganimu. yam yam væradi nisā nivāsa vala dōṣa æti vuvada yam yam dōṣa sadākal vannē næta. samahara evæni dōṣayan ema avasthāvē dī ma hīna vana atara ehi lakṣaṇayan pævætvīma saṁghaṭakayaṭa hētuvak viya hækiya. mē nisā oba obagē nivasē dōṣa hā dōṣa lakṣaṇa yana karuṇu kerehi niværadi avabōdhayak labā gata yutuya. diga ottē saṁkhyāvak viya yutuya. paḷala ottē saṁkhyāvak viya yutuya. uḷuvahu janel ottē viya yutuya yana sādhaka sælasum kirīmē dī ma niværadi kara gata yutuya. idikirīmē dī mænīmaṭa yodā gannā ṭēp paṭivala tibena væradi, paraṇa ṭēp bhāvitā kirīmē dī vana væradi piḷiban̆dava avabōdhayak oba labāgata yutuya. idikirīmē dī sidu vana væradi idikirīm karana pudgalayā harahā sidu vana nisā mema væradi mēsan bās atin, vaḍu bāsgē kaṭayutu valin, jalanaḷa eḷana pudgalayāgē kaṭayutu valin, pintāru karana pudgalayāgē kaṭayutuvalin, vayarin karana pudgalayāgē kaṭayutuvalin, miyural hadana pudgalayāgē kaṭayutu valin, ṭayil allanu labana pudgalayāgē kriyākārītvayen hā gevatu alaṁkaraṇaya karana pudgalayā atin da, pǣnṭira kabaḍ nimakarana pudgalayā atin da siduvana bava penē.

mēsan bāsgē atin sidu vana væradivalin pradhāna vaśayen daknaṭa læbennē sælasumē æti diga, paḷala elesa yodā nogænīmē varada nisā nivasē gṛha piṇḍaya venas vīma kaṇagāṭudāyaka karuṇak vī æta. mē anuva meya nævata yathā tattvayaṭa pat kirīmaṭa anivāryayenma ema koṭasa kaḍā ivat kirīmaṭa hō venat koṭasak ekatu kirīmaṭa hō sidu vana nisā ē kerehi obaṭa dæḍi sælakillak dækviya yutuya. niyamita nækataṭa pradhāna uḷuvassa notæbīma, mul gala tæbīmē dī nisi sthāna gata nokirīma nisā ætivana væradi mēsan hevat pedarērukarugen vana væradi lesa dækiya hækiya. tavada pradhāna uḷuvassa lam̆ba novīma da san̆dahan kaḷa hækiya. pavatnā usa aḍuven bæn̆dīma. samahara viṭa mulgala, parahā ærīmē dī mulgala nivasin piṭataṭa yana avasthā daknaṭa hækiya. dvāra saṭahana piḷiban̆da sælakillak notakā doraval tæbīmē varada ohu atin siduvana bava penē. pāda saṭahanaṭa bæmi venas kirīma nisā pāda saṭahana venas vīma da ohugē atin sidu vana væræddak vannēya. væḍapala apirisiduva tabā gænīma tamanṭa pahasu paridi maḍuva īsāṇa hō nirita diśāvanhi idikirīma, tāvakālika væsikili īsāṇa diśāvanhi idikirīmaṭa ohugen vana væræddak lesa nam kaḷa hækiya.

nivasaka væradi æti vīmaṭa balapāna pradhāna pudgalayangen tavat kenek hæṭiyaṭa vaḍu bāsunnæhē hæn̆dinviya hækiya. pradhāna uḷuvassa ekaviṭa notæbīma, pradhāna uḷuvassa nisi paridi nopænīma, eya Rju lī dan̆ḍu bhāvitā nokara sækasīma, ekama lī vargayak bhāvitā nokirīma, pradhāna uḷuvassaṭa yakaḍa æṇa gæsīma, vahala sækasumaṭa anuva idi nokirīma, pradhāna uḷuvassa piyan dekaṭa nirmāṇaya nokirīma, piyan dekaṭa nirmāṇaya karana lada uḷuvassē dora piyanhi prathamayenma ærena piyana dakuṇaṭa ærena paridi nosǣdīma væni kāraṇā ohu atin vana væradi aḍupāḍukam bava penē. mē nisā nivāsayakaṭa dōṣa ætivana atara mema dōṣa vaḍu bās atin sidu vana væradi lesa nam kaḷa hækiya. vahalayē sohon parāla gæsīma, parāla otu saṁkhyāvak novīma, mūṭṭu otu saṁkhyāvaka notæbīma, mudun līya koṭas kihipayakin yodannē nam ek koṭasak gṛha himiyāgē usaṭa vaḍā væḍi agayak nogænīma, kāṇu parāla nomæti tæna kāṇu parāla yedīma, mūla parāla noviya yutu tæna mūla parāla yedīma vaḍu bāsgen vena væradi vē.

jalanaḷa kārmikayā atinda siduvana væradi nisā dōṣayan haṭa ganī. nisi piḷivelaṭa jalanaḷa piḷisakara nokirīma nisā nivāsayangē pavatnā aprasāda penuma nivāsayanhi pavatnā væradi lesa nam kaḷa hækiya. mōṭaraya nisi sthāna gata nokara ohuṭa pahasu sthānayaka sthānagata kirīma nisā īsāṇa diśāvē vatura mōṭar savi kaḷa nivāsayan daknaṭa puḷuvana. tama pahasuva takā eḍranē- baṭa nivasa idiripiṭin gena yæma, nivasē brahmapādaya uḍin gena yāma, abhyantarayē brahma pādayē ihaḷin gena yæma, sælasumakin torava kaṭayutu kirīma nisā eḍranē- payippa kāmara ætuḷin tæbīma væni kāraṇā mehidī siduvana bava penē.

viduli kārmikayan atinda nivasakaṭa siduviya hæki væradi aḍupāḍukam daknaṭa puḷuvana. pradhāna viduli manuva īsāṇa diśāvē savi kirīmaṭa sælæsvīmat, ḍī bōḍaya gṛha madhyasthayē savi kirīma hō īsāṇayē savi kirīma, nisi ālōkaya læbena paridi viduli pahan noyedīma væni kāraṇā nisā ohugen nivasakaṭa vana hāni lesa dækviya hækiya.

ṭayil kirīmē dī ṭayilkaru atin ohugē nirmāṇaśīlī bava penvīmaṭa daraṇa utsāhaya nisā da in læbena mōstara nivasaṭa sudusu novana ahitakara balapǣm gena dena mōstara lesa dækviya hækiya. miyural nivasaka sækasīmēdī in bhayaṁkara penumak gena dena lesa sækasīmat, ehi varṇa raṭāva sudusu novīmat, ēvāyē saṁkēta nivāsavalaṭa dæḍi balapǣm ella kirīmat ohu ætin vana væradi lesa daknaṭa hækiya.

nivāsa varṇa kirīmē dī pintārukaru atin diśānugata varṇa raṭāvaṭa anuva varṇa kirīma tuḷin nivasakaṭa gena ennē ahitakara bavaki. ē nisā gṛha sælasum śilpiyā sama`ga sākacchā koṭa varṇa raṭāva piḷiban̆da avabōdhayak labāgena nivasaka varṇa ālēpana kirīma sidu kaḷa yutuya

pǣnṭira kabaḍ nirmāṇaya kirīmē dī ohugē atin bahulava sidu vana væræddak lesa uturu hā nægenahira diśāva balā ivum pihum kirīmaṭa hæki paridi lipa sakas nokirīmat, an̆duru varṇayangen yut pǣnṭira kabaḍ sakas kirīmat daknaṭa hæki sulabha dōṣa lakṣaṇayan vē. gevatu alaṁkaraṇayē dī uturu saha nægenahira diśāvan valaṭa usva væḍena gas siṭuvīma, viṣa sahita gas siṭuvīma, kaṭu sahita gas siṭuvīma, dakuṇu diśāvanhi pokuṇu sakas kirīmat ovungen sidu vana væradi aḍupāḍukam lesa san̆dahan kaḷa hækiya.

nivasa hā gæṭena nopenena nodænena vāstu saṁghaṭaka

meya itāma viśāla mātṛkāvak vuvat bohō vaśayen daknaṭa læbena karuṇu kerehi obē avadhānaya yomu kirīmaṭa apa adahas karamu. nivasa hō gṛhaya muhuṇata bāhira hā abhyantara vaśayen da gṛha alaṁkaraṇayē dī abhyantara hā bāhira vaśayen da mēvā ven kara dækviya hækiya. gṛha muhuṇatehi daknaṭa læbena vāstu saṁghaṭaka atarin pāra hā gēṭṭuva, goḍanægili, kaṇu, gas, væsikili vaḷaval, ponḍs saha vōṭar emdals abhyantarayehi bitti, ṭayil, varṇa karṭn vaśayen da alaṁkaraṇayē dī abhyantara hā bāhira vaśayen koṭas dekak æta. ehidī visituru bhāṇḍa, saṁkēta, āgamika pratimā saha pāribhōgika vastūn ādī vaśayen koṭas kaḷa hækiya. nivasaka ætuḷu vana pāra Rjuva tabā gænīmaṭa utsāha kaḷa yutuya. gēṭṭuva kalū varṇayen yukta vīma, gēṭṭuvē vividha hæḍatala nirmāṇaya kirīma nokaḷa yutuya. gēṭṭu alaṁkaraṇayē dī kisiviṭeka diśāvaṭa nogæḷapena rūpa yodā gænīmen væḷakiya yutuya. uturu diśāvaṭa, dakuṇu diśāvaṭa kisisētma haṁsa rūpa bādhakayak vana atara gijuḷihiṇi rūpa, hiṭlargē saṁkētaya kisiviṭeka savi nokaḷa yutuya.

This is a Google word to word translation of a article publised on Divaina on 2012/11/09.