Are You Delaying Your Marriage?

0
300

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් මීන ලග්නයෙන් උපන් ඔබේ විවාහය ප්‍රමාදද?

Ms. Leggie’s Officer. Is the teaching of the planet succinctly absent or is the seventh happier? The maid is the seventh. But is this the best time of a person who paid the gap?

If a proud owner of each rock is well-aware, marriage does have a good time, regardless of age. If the Buddha is 7 and the great teacher is the cognate intercourse, he is expecting a delay or a marriage. It’s also an incompatible marriage. Buzshunni Yoga 7 is in the mercantile jungle of the mercury and it slows down the marriage according to the planet.

It’s a great place to have 7 ounces of petroleum jelly. The fog is skinless skin. There are also a million defects in the Guru.

If the moment is located, the Mars, or Outer Planet, is located at 7, hurry the marriage of the young men. The last time of the zodiac is also the moment. In the night, the night and day will come. But Ravi will be Venus Saturn and its planets. The Moon is conveying the Moon’s conception. 5. The formation of the Moon Planet is very happy because Tripoli is the ruler. Because Mars has been the site of the minaret, there is a rush of the way it was originally planned.

9 Although there is a good and bad planet, no matter what a planets the Lord has, there is a defect from the Master of Commerce. Some people are rich. Some will be poor. On the planet’s birth force, poverty becomes a poor evil combination. The lightning center is a high-endemic body with a wound on the skin or on the 2nd floor of a woman or a male. 2 appears to be a bad place, but since the Kujja and the teacher’s vision are faulty, the planetary position of the owner of the planet will be fulfilled.

Born in Mangalore, male and female, who wish to serve others, are the only people who have the gift of the Dhamma and S wood-hearted people. Always thinking about their brothers and sisters, the teachings that teach them to learn, the educated, the scholarly, the educated, the patient and the polytheistic.

Early periods are slowing down. When grown up in the middle age, it is advancing. Belief in others, compassion is the most terrible in the treatment of brothers and sisters, and the fall of loss. Compassion for others beyond limitations shows some loss in their wealth.

It’s the best location in the seven Martian Honeymoon Prefect Mine. Like, in the seven main Martians, it’s a very good place. 9 The centering of the Lord is a good place. Marshes a planet of mourning and a glimpse of a glupier. On Mars on March 7. Since she is mild-tempered and fair, she feels happy because she feels happy with her husband, mother-in-virgin, virgin, mother-in-law. The combination of mercury and schani is the place where the marriages are fragile.

9 Lordship is the dominant center. If the Laggaga is powerful, the supreme gloss will also receive the title. The Martian-Myronic Lady has high positions, wealth, power, prestige, popularity and publicity. Bhadra d yoga, it is fortunate that it is fortunate to dance to the dance of Yaya Voyage.

He will also honor the society that becomes the leader of higher education. He will also bring about an awesome wedding. He will have many children. It will be pleasant. According to the position of the center of the other center, Rahu is mistaken for a Ravi Viper.

If the teacher’s two sisters are powering in the mina, 7 or 1, 4, 4, 12, or 3, 6, 11, 10 are of Kuja, they break the wedding bug, resulting in wedding bugs. As a result, the Buddha Shan yoga or Shani Rahu or the union of wizards and vibrant wives falter.

The fate of the Minor person fails to comply with the provisions of Article 9 on the oust. On or after March 7, a husband or a husband or a husband or a husband is absolutely certain that he or she will have a stronger incompatibility with whatever form. He also makes his marriage late.

7 Goddess Merciful Mercury is a barrier to the pawn, but it keeps the marriage of the highest marriage. Further, the receiving spouse is the property of the innocent, helpless, and endowed with high qualities that are engaged in public works. Marriage takes place in the middle of the Buddha’s Great Dynasty, where the Buddha and teacher perform the wedding. Some people and some women did not get married dasasil mothers and grandfathers on the 7th, but those who failed in marriage. Seeing the merits of the 7, seeing from the 12th to see Rahu, marriage is also a step away.

Since the Moon compound is also a good location for the Minor people, the Kuga 1-4 Vision from the 7th Border from the 7th Border will also be the location of a higher marriage. The intercession of Kudaa of the Great Dawn is also a young marriage. The triangle has been seen from the top three, from the 7th to the 7th. In Venus the great intercolony of Venus is performed by the genre without delay. 8 Even if in the days of Venus the moon is dominant, the marriage is not delayed in the interiors of the genius. 8 Even if the parent is Venetian, wedding weddings and KUJA show the marriage quickly. And the presence of viral 7 is not death to the marriage.

However, the moon-winking combination entices the smooth motion of the rookie, Mars 7, during the youthful period. The position of the 7-th Bundeslope and the 7-th Shan is the Kumanaya Venus and the Khuka moon, and the owners of the Moon will increase their spirits. Therefore, she is entangled in ecclesiastical or semi-siblings. Therefore, the combination of mermaid and marriage split sharply. The first floor of the pillows is 7th in the first floor and the oxygen is the 12th oxygen. It is a lively formula that sets Genama to this homosexuality. This makes families confused. 11 Trigonomy of the Master leads the Buddha to delay the marriage in the Shari Maha Splendi through Shariya.

The person who is older or richer than a wealthy person will receive the stalk of the rocket 7 m from the mole and the owner of the marriage certificate.

mīna lagnayen upan obē vivāhaya pramādada?

mīna lagganayē lagnādhipati guruya. guru grahayā svakṣetrava lagganayē hō 7 vænnē siṭīma vivāhayaṭa subada? guru kanyāvē 7 vænnē nīcayi. namut guru maha dasāvē mē antar daśāva hō san̆du mahā daśāva guru antaraya gevana ayakugē mema kālaya subada asubada?

ek ek lagganayaṭa adhipati grahayaku subava pihiṭā ætnam daśāva kumak vuvat vivāhayaṭa hon̆da kālayak ætivē. budha 7 vænnē hā guru mahā daśāva kuja antar daśāva da nam balāporottu pramāda vī hō vivāhaya hō iṭu karalannēya. eyada nogælapīm sahita vivāhayak. budhaśani yōgava 7 vænnē mīna lagganayē budha uccava kanyā rāśiyē siṭiyat graha saṁyōgaya anuva vivāhayat pramāda karayi.

mīnaya kuja 7 vænnē tibīma itāma suba pihiṭimaki. mīnaya kuja sama grahayakuda vannēya. gurugen kōṭiyak dōṣa bhaṁga vīmakda tibē.

mīnaya lagganayavī an̆gaharu hevat kuja grahayā 7 vænnē pihiṭā ætnam ema taruṇa taruṇi ayagē vivāhaya ikman karavannēya. rāśi cakrayē antima rāśiyada mīnaya vannēya. āpō guṇayen yukta rātri kālayē balavat hisin hā piṭin udāvannēya. namut ravi budha sikuru senasuru pāpa grahayanda vannēya. san̆du grahayā mīnaya subapalama dennēya. 5 vænnaṭa trikōṇa adhipatikama vana nisā san̆du grahayā guru grahayā saṁyōgavīma subama vannēya. an̆gaharu grahayā mīnayē pratyasthāna gatavīma pera pin men sitū pætūdē læbena ayurakda pavatina bævini.

9 adhipati kumana grahayaku vuvat kumana rāśiyaka suba hā asuba grahayaku siṭiyat svakṣetrava guru lagganādhipati tuḷin dōṣa bhaṁga vīmakda ætivannēya. samahara aya dhanavat vannēya. samaharun duppatda vannēya. grahayāgē janma balaya anuva dhanavat kirīma diḷin̆du bavaṭa patkirīma suba asuba graha saṁyōgaya matama siduvannēya. mīna lagna kēndraya kāntāvakagē hō puruṣa kēndrayaka 9 vænnē kuja tibīma hō 2 vænnē pihiṭā tibīmada itā usas tattvayaṭa patkarana graha yōgayaki. 2 vænna asuba sthānaya lesa penunat kuja hā guru dṛṣṭiya dōṣa bhaṁga kirīmak bævin mīna lagna himiyāṭa apēkṣāva iṭuvana graha pihiṭīmaki.

mīna lagganayē upan stri/ puruṣa depakṣayama anunṭa sēvaya kirīmaṭa kæmæti pinaṭa dahamaṭa lædī tyāgaśiSlī hadavat æti ayada vē. nitarama anun gæna hitana tama sahōdara hā demavupiyan gæna hitana, dandīmaṭa hita lædī ugatkama, paṇḍita bava, ugatkama væḍi bava danvana asaraṇayanṭa pihiṭavīmaṭa hitana ivasilivanta ācāraśīlīva vivāhaya gæna nositana grahasaṁyōga æti kēndra hismiyanya.

mul kālaya mīna lagganayē ayagē diyuṇuva aḍuvē. madhyama vayasin ṭikak muhukurā giya kala diyuṇuvaṭada patvē. anun viśvāsa kirīma anukampā kirīm sahōdara sahōdariyanṭa sælakīm tuḷin itāmat dukbara tattvayaṭa patvī pāḍu labā mulāvē væṭīmada karannēya. sīmāva ikmavā anunṭa sānukampita vīma tama dhanaya pāḍu kirīmaṭa yam alābhayakca penvayi.

mīnayaṭa subapala dena puṇya sthānādhipati an̆gaharu hatē nam eya itāma hon̆da pihiṭīmayi. 9 vænna adhipati an̆gaharu hatēnam eyada itā suba pihiṭimaki. 9 adhipati kēndragata vīma suba pihiṭīmakda vannēya. an̆gaharu pāpa grahayakuda daḍambarayaku vilasaṭada janmiyāṭa suba asubapala miśrava dennēya. an̆gaharu 7 vænnēdī mella gatiyakaṭada patvannēya. mṛdu saumya gatiyenda sādhāraṇa lesada hæsirena bævin mīna – mīna – mīna- kanyā, mīna – kaṭaka mīna- vṛṣabha lagna hissmi ayaṭa suba 7 vænnē tibīma vivāha pramāda karavannēya. budha hā śanī saṁyōgaya 7 vænnē tibīma vivāhayan dedarīmaṭa asuba vū graha pihiṭimaki.

9 adhipati kēndra gatavīma lakṣmi yōgayakda vannēya. lagganādhipatida balavat nam usas subapala mīna lagna himiyāṭa læbennēya. an̆gaharu -mīna lagna himiyāṭa usas tanaturu, dhanaya, balaya, kīrtiya, janapriyakama hā tama prasiddhiyaṭa patkarayi. bhadrad yōgaya, mulāvī yōgaya gāyanayaṭa næṭumaṭa bara kalāvaṭa lædīva kaṭayutu kirīma vāsanāva da genē.

usas igenīmaṭada patvana nāyakatvayaṭa patvana samājayē gauravayaṭa da pat karayi. usas nogælapena vivāhayakda iṭu karannēya. vivāhayen usas daruvanda labannēya. vāsanābarada vannēya. mīna lagna himiyāgē ek kēndrayaka kuja siṭina sthānaya anuva anek kēndrayē kujagē pihiṭīma anuva rāhu, kētu ravi grahayakugē dṛṣṭhiyaṭa lakvīma dōṣabhaṁga vīmaki.

guru sikuru dedenā balavatva mīnayē siṭīnam da kujagen 7 hō 1 hō 4, 12 siṭiyat 3, 6,11, 10 siṭiyat vivāha dōṣa bhaṁga vana bhauma dōṣaya bin̆dē. mē nisā budha śani yōgaya hō śani rāhu hō guru sikuru saṁyōga dṛṣṭhīya vivāhaya dedarīmada bhaṁga vannēya.

mīna lagna himiyāṭa kuja doaṣaya bhaṁga vīmak 9 vænna punya sthānādhipati an̆gaharu 7 siṭiyāṭa kāntāvaṭa hō puruṣayāṭa læbena sahakaru hō sahakāriya tamanṭa vaḍā kumana aṁśayakin hō balavat nogælapīm sahita kenekuma læbīma sthiramaya. vivāhaya da pramāda karavannēya.

7 adhipati budha grahayā mīnayaṭa bādhaka grahayaku vuvat janmayāṭa usasma vivāhayak iṭu karannēya. tavada læbena sahakaru hō sahakāriya prasiddha væḍa vala niratavana usas guṇāṁgavalin yuktavū ahiṁsaka, asaraṇa sānukampit hit æti dēpaḷa himi ayakuma vannēya. budha mahā daśāvē vivāhaya iṭukarana budha hā guru siṭina sthānaya anuva vivāhaya siduvannēya. samaharu hā samahara strīn vivāha novī dasasil mātāvan vū ayada buda 7 vænnē pihiṭīma vivāhaya asārthaka vū ayada siṭī. budha śani 7 tibīma kuja dækīma 12 vænnē siṭa rāhu dækīma vivāhayada dedarimaki.

mīna lagna himiyanṭa san̆du kuja saṁyōgayada itā hon̆da pihiṭimak bævin budha 7 vænnē siṭa kuja 1-4 dækmada usas vivāhayak iṭuvana graha pihiṭīmaki. san̆du mahā daśāvē kujagē antar daśākālaya nam taruṇa viyēma vivāhayada iṭuvē. tuna adhipati 7 vænnē siṭa dæka trikōṇagatavīma sikuru mahā daśāvē san̆du antar daśāvada nam vivāhayada janmiyāgē pramāda novī iṭu karayi. 8 adhipati vuvada sikuru mahā daśāvē san̆du antar daśāvala nam vivāhayada janmiyāgē pramāda novī iṭu karayi. 8 adhipati vuvada sikurubādhaka grahayā vuvat vivāha san̆du sikuru saṁyōgaya hā kujagē dækīmen vivāhayada ikman vannēya. tavada kuja 7 tibīma vivāhayaṭa mārakayak novannēya.

kesē vetat san̆du sikuru saṁyōgaya tuḷin an̆gaharu 7 nam mīna lagna himiyāgē taruṇa kālaya tuḷama liṁgika satuṭa vin̆dīmaṭa sita kāmayaṭa poḷam̆bavayi. budha 7 vænnē pihiṭīma hā śani 7 vænnē pihiṭīma kuja sikuru hā kuja san̆du saṁyōga dṛṣṭhiyada bævin mīna lagna himiyanda kāma śaktiya ihaḷa yanu æta. mē nisā sama liṁgika sēvanayaṭa hō bahu bhāryā sēvayanayaṭada poḷam̆bavannēya. mē nisā budha śani saṁyōgaya vivāhaya dedarannēya. mā nækætē prathama pādayē buda 7 vænnē mīnaya vī kuja 12 vænna kumbha rāśiyē tibīma mema samaliṁgika tattvayaṭa janmiyā patkarana kāma yōgayaki. mē nisāda pavul avul viyavul vannēya. 11 adhipati tuḷin trikōṇa dṛṣṭhīyaṭa patvīma śani grahayā tuḷin śani mahādaśāvē rāhu antaraya daśāva tuḷa vivāhaya pramāda karavannēya.

vayasin væḍi kenek hō dhanavat dēpaḷa hismi rūpayen aḍu kenekda læbīma buda 7 mīnayē tibīma vivāha sahakaru hō sahakāriya læbīmada mīna lagna himiyāṭada siduvannēya.

This is a Google word to word translation of a article publised on Divaina on 2012/02/24.