The bottom line should always be the same

728

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් යටලී මූට්‌ටු පේළිය නිතරම එකට සමාන විය යුතුයි

The foundation of a flats is considered to be the underlining. These are variations of the walls and the bottom of the walls. The wall is walled on a wall made of stone or brick or wall and measures the length of the house, so its rows are calculated accordingly. The tops are then chopped down. If the two are a roof, this is not a difficult task. The roof tops on the two roofed roofs consider how to balance the roof. The height of the house from the foundation to the top wall and the lower wall must be balanced. Then the tops are set underneath the undercoat and underneath the walls. In this way, the carpenter must be architecturally considered with regard to the underwear arrangement that is prepared with his craftsmanship.

There may be a few pots when preparing a podhite. You must put it in a two-piece so that you can put it in a row. The Kimbululla, or Kaipapola Table, can be seen on the plumbing and plumbing rope layers. This is the only way to use crocodiles and tables for home use. On the contrary, a piece of wood is cut into the tape and cut into a sapphire and cut it into nails. It is not appropriate to use an iron nail to hang it. It damages parts of the male organs. That’s the same. It is imperative that two joints are tight and at this juncture it does not happen. The hook is sometimes used only to be put under the wall. But it will never be used to bridle two berths in a house.

Factory buildings such as factories, school buildings, etc., are suitable for public buildings. Only the crocodile and table tuskers are inundated. The table top is also very optimal. If you look at the sutures of the old temple buildings, these tables will be used for the counts. Although this is a six-inch beam, the system can be rectified. Where the two timbers are fastened together and become one piece of wood. Here, there is no blame. The Kimbulpola is known as the western part of the country. It is hoped to connect two wooden towers. The two wooden pillars must be tight with a wooden pebble.

We use coconut wood and other timber for modern houses. The crocodile is most commonly associated with the wood. If we look at them, we see that there is a huge gap between these two woods. By creating this situation, truly blaming and immense influences will be brought into the house. What is needed is the tightness of the wooden quilt. It is our duty to tell the correct system if it is a craftsman who does not handle it properly. It is a requirement that the yoke row should always be in parallel. If the inclination of the crocodile is left, then the next lower pod should be left on the left. Where the south is referred to as Khat. The present-day carpenters create this location without knowing the facts. This creates a tragedy for the owner of the house. Sometimes there is a chance that even life has come to an end. This is due to the fact that the wavelength is released by the energy wavelength to the bottom. It does not look at us. But it works. This does not make any cut in parallel lines. The three rows of pods are interconnected by the rays. It’s a good idea to do this carefully when it’s too late. It’s okay to miss out on the buckets. The ample band of amusement and amusement extensively used at the present time. Coconut trees are in use. But the use of a flat lantern should be optimal. Interesting interest has been shown in these old houses.

yaṭalī mūṭṭu pēḷiya nitarama ekaṭa samāna viya yutuyi

piyassaka attivārama vaśayen sælakennē yaṭalīyayi. bitti yaṭalīya, tulē yaṭalīya hā mudun yaṭalīya vaśayen mēvā prabhēda veyi. galen hō gaḍolin hō blok galakin goḍa nænvena bittiya mata eḷana yaṭalīya bitti yaṭalīya vana atara geyi diga mæna ē anuva ehi pēḷi pramāṇaya gaṇanaya kara ganīs. anaturuva mudun yaṭalīyaṭa avaśya ākārayaṭa dæva kapā gænīma karati. depaḷa vahaḷak nam mē kaṭayutta etaram asīru næta. kurunci karana lada depasa bitti deka mata mudun līya tæbīmen vahalē samabaratāvaya kesē dæyi salakā balati. geyi attivāramē siṭa mudun bittiyaṭa da bitti yaṭalīyaṭa da tibena usa mehidī samabara viya yutuya. anaturuva mudun yaṭalīyaṭat bitti yaṭalīyaṭat atara eḷana tulē yaṭalīya sakas karati. mē ākārayaṭa vaḍu śilpiyā siya śilpīya gnānayen yutuva sakas karana yaṭalīyē piriddum gæna vāstu vidyānukūlava salakā bælīma kaḷa yutuya.

yaṭalīyak sakas karana kalhi mūṭṭu kīpayak tibiya hækiya. ehidī lī dekak ekaṭa yāvana paridi piriddīmak hevat perottamak yediya yutuya. kim̆bultalla hevat kayinoppuva mēsa mūṭṭuva æṇa mūṭṭava palū porottama hā bakkaya vaśayen mūṭṭu yedīmak vaḍu śilpīn atara daknaṭa hækiya. meyin kim̆bultalla hā mēsa mūṭṭava pamaṇak nives san̆dahā yodā gatiti. æṇa mūṭṭava vaśayen gænennē līdekak ānatiyaṭa kapā gena ehi kuḍumbi kapā ēvā æṇavalin mūṭṭu kirīmayi. yakaḍa æṇa yaṭalī san̆dahā yodā gænīma sudusu næta. ē magin vāstu puruṣayāgē avayavavalaṭa hāni siduvē. palu perottamē da esēmaya. yaṭalī dekak ekaṭa tada vīma atyavaśya vana atara mema mūṭṭavē dī eya sidu novē. bakkaya pamaṇak ætæm viṭa bittiyen pannana lada yaṭalī tæbīmaṭa bhāvita kerē . ehet kisiviṭaka nivesaka yaṭalī dekak mūṭṭu kirīmaṭa ema kramaya yodā noganī.

kamhal pāsal goḍanægili kāryāla ādī podu goḍanægili san̆dahā pamaṇak mē yaṭalī mūṭṭu yodā gænīma sudusu vē yǣyi kiva hækiya. kim̆bul talla hā mēsa mūṭṭu pamaṇak nivāsavala yaṭalī mūṭṭu kirīmaṭa sudusu ya. eyinut mēsa mūṭṭuva itā praśastaya. pæraṇi vihāra goḍanægilivala mūṭṭu vimarśanaya kara bæluvahot mē mēsa mūṭṭava yasa agayaṭa yodā gena æti hæṭi dækiya hækiya. an̆gal hayē pahē bālkayak vuvada ē kramayaṭa niværædi lesaṭa piriddiya hækiya. ehidī lī deka kiṭi kiṭiyē ekaṭa tada vī ek līyak bavaṭa pat vē. mehidī dos ehi ræn̆dennē næta. kim̆bula talla nohot kayinoppuva han̆dunvā dī ættē baṭahira pālana samaya tuḷayi. ānatiyaṭa kapana lada lī dekak ekaṭa yā kirīma mehi balāporottuvayi. pǣnkǣlla nam lī kūññayakin mē lī deka kiṭi kiṭiyē ekaṭa tada viya yutuya.

vartamāna nives san̆dahā apa pol lī hā venat vividha lī varga bhāvita karamu. mē lī ekaṭa yā kirīmaṭa bahulava yedennē kim̆bul talla mūṭṭuvayi. ēvā vimarśanaya kara bæluva hot penennē mē lī deka atara viśāla iḍavvak pavatina bavayi. mē tatvaya nirmāṇaya kara gænīmen sæbævinma dos hā bhuta balapǣm nivesa tuḷaṭa vædda gænīma kereyi. avaśya vannē līdeka kiṭikiṭiyē tada vīmayi. eya hari hæṭi iṭu nokarana vaḍu śilpiyek vē nam niværædi kramaya kiyā dīma apagē yutukama vē. yaṭalī mūṭṭu pēḷiya nitarama ekaṭa samāntara viya yutu yǣyi niyamayaki. kim̆bul tallē ānatiya vamaṭa ætnam īḷan̆ga yaṭalīyē da ānatiya vamaṭa viya yutuya. ehidī dakuṇaṭa yedīma han̆dunvannē kat līya yanuveni. vatman vaḍu śilpīhu kāraṇā nodæna mē pihiṭīma æti karati. meyin vipatak æti vannē geyi himiyāṭayi. ætæm viṭa jīvitayen pavā vandi gevīṭa sidu vū avasthā daknaṭa æta. meyaṭa hētuva yaṭalī mūṭṭuva magin nikut karana śakti taraṁgaya pahaḷaṭa gaman karamin ekineka kæpī yæmayi. eya apaṭa æhæṭa nopenē. namut eya kriyātmaka vē. samāntara yaṭalī pēḷivaladī melesa kæpī yæmak sidu novē. yaṭalī pēḷi tuna ekineka sambandha vannē parāla magini. mē parāḷa eḷana kalhi da itā parissamin eya kaḷa yutu yayi niyamayaki. yaṭalī mūṭṭu æti tæn maga hæra parāḷa gæsīma siritayi. undama hā ælma æti parāḷa vartamānayē dī behevinma bhāvita karati. pol lī bhāvitayē dī ema tatvaya udā vē. namut maṭṭam karana lada parāla geyakaṭa yodā gænīma praśasta bava kiva yutuya. pæraṇi gevalvala melesa maṭṭam karana lada parāla yedīmaṭa vesesi unanduvak dakvā æta.

This is a Google word to word translation of a article publised on Divaina on 2012/07/27.