Characteristics of the wife

867

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් සැමියාගේ කේන්ද්‍රයෙන් හෙලිවන බිරිඳගේ ගතිගුණ

Every woman born since the end of the century has a husband to marry is a major milestone in his life. A man’s life is complete after marriage. It’s a great fortune to have a good wife or husband. This is considered a prior relationship. The marriage has two marriages as a love marriage and a proposed marriage. According to the seniority of the marriage, it decides on the promises of marriage. Some TOD scientists have incorrect conclusions that many do not want to marry. In these cases, a fairly flexible and practical principle should be followed.

Here, we will focus on determining the amount of woman’s spontaneity according to her husband’s center. According to senior physics, it is very important to analyze this in seven. Thus one needs to inquire of the seventh of the male center from the Moon, the Moon, Ravi and Venus.

In the center of the male center, if the Mars or Saturn belongs, then the head of the center’s owner is inferior if the quantity does not belong to a teacher or powerful astronaut.

From Mars, from the Antigone, Mars belongs to the clouds. Since it is seven, the seven master is Mars. It is the dragonfire of the cradle from the lair. It belongs to Saturn. Saturn, or Sanji, owned by Saturn. In this way, from the semicolon and from the 7 additional volumes, the tag can be found. This is how to find seven from the back-end.

From the center of the planet, the center of the center of the center is to see the seven moons from the moon or the center of Venus. The above facts can be explained.

If there is a sidrophobic planet in the presence of a lucky astronaut or a untamed Mars, then his wife is suspicious of his wife. That is, the seal of the seventh is the cry of the seventh. It is in this case that the vanity of the matter happens in such a situation.

When the moon is Ravi’s legend or legend, the wife is inactive if her position is not even the lunar or sphere of the moon. When the lunar moon is at its inception or is overwhelmed by a hostile enemy, the wife is in bad shape.

The lunar uncle is in the body. That is, of the person of the Tauren Sign. Or when it comes to Ravi or the moon.

The same result occurs when the moon is at the mouth of Mars or Saturn, and when the moon is on Mars or in Saturn. If the moon is in that condition, then if the couple add together, the wife and the husband also get hurt. In the meantime, there is a reassessment of the moon directly to the moon. That is, being vigilant.

If the Mars supersonic Mars Mars or its enemy is a mole or an abusive Mars Marshes, it is possible to leave the husband or wife. The result is the same when the Moon arrives at the sixth, the eighth or the next. If such a location is viewed by teachers or by a strong asteroid, fewer ruthlessness is expected. If such a pest is severely depressed by courtship, the wife can lead her husband to death or lead to his death. Merciful animals are sorely confused by the fact that the seven siblings have doubts. Because the Mercury Mercenary is obscure, since the seven of Mars and Saturn belong to one of the two, the wife is a bad character with a moon or Venus. Wife does not want her to be involved with or against other planets or under pressure from her.

The fourth one controls the wife’s sexual intercourse. The sixth son of the sixth being with a sinner, and the sixth guilty one also shows that his wife could have a stolen husband.

And do not accept his wife in the same abundance, in the same way, with the vagabond or the combination of the sixth person, or the newcomer. When a sidrophobic sight approaches and the venerable thug in collaboration with the sixth son, a wife can give birth because a wife is a robber.

This situation is somewhat different with the influence of good planets or happy planets. Therefore, it is not necessary to be afraid of this location.

Eg (- (Sh), (Shash), (Shashikah)

Mortgages. This is the seventh incarnation of the dragon lady

II. The 7th of the scroll of the scorpion is the moon. Such centers can see these conditions. Civil claims. It is hostile to the Qin. It’s bad. But the skyscraper in the village sees it. As a result, Kujiga’s misfortune is lost. If they have such a view, they avoid the situation.

sæmiyāgē kēndrayen helivana birin̆dagē gatiguṇa

molova upan sǣma striyakaṭama puruṣayakuṭama vivāhaya tama divimagē pradhānama kaḍaimak vanuæta. minisakugē jīvitaya sampūrṇa vannē vivāhayen pasuvaya. yahapat birin̆dak hō svāmipuruṣayek læbīma mahan̆gu vāsanāvaki. meya pera sasara purā ena saban̆datāvak vaśayen salakati. vivāhaya prēma vivāhaya hā yōjita vivāhaya vaśayen dekak æta. jyedtiṣya vidyāvaṭa anuva vivāhaya porondam balā tīraṇaya karayi. ætæm jyedatīr vidyāgnayangē væradi nigamana nisā vivāha novī siṭīmaṭa siduvana piris ada bohō veti. mevæni avasthāvaladī taramak namyaśīlīva hā prāyōgika pratipattiyak anugamanaya kirīma kaḷa yutuya.

mehidī apagē avadhānaya yomu vannē puruṣayāgē kēndraya anuva tamāṭa læbena striyagē kalkiriyāva piḷiban̆dava vimasīmaṭayi. jyedtiṣya vidyāvaṭa anuva meya vigraha kirīmēdī hatvænna itā vædagat vē. mē anuva puruṣa kēndrayē lagnayen, candrayāgen, ravigen hā sikurugen satvana rāśiya piḷiban̆dava vimasīma avaśya vē.

puruṣa kēndrayē satvænna an̆gaharuṭa hō senasuruṭa ayat nam ema rāśiya gurugē hō prabala suba grahayakugē dṛṣṭiyaṭa hō saṁyōgayakaṭa ayat novē nam ema kēndra himiyāgē biriya avakal kriyāven yukta vē.

lagnayen satvænna an̆gaharuṭa ayat vannē tulā lagnayēya. in hatvænna mēṣaya vana bævin ehi hata adhipati an̆gaharu hevat kuja vē. kaṭaka lagnayen hatvænna makara lagnaya vē. enam senasuruṭa ayat vē. siṁha lagnayen hatvænna senasuruṭa hevat śaniṭa ayat kumbha lagnayayi. mē ākārayaṭa satvænnē siṭa idiriyaṭa rāśi 7 k ekatu kaḷaviṭa adāḷa lagnaya soyāgata hækiya. meya lagnayen hata soyana ākārayayi.

kēndrayē candrayā hō ravigen hō sikurugen hata bælīmaṭa ema kēndrayē ihata grahayā siṭina tæna siṭa idiriyaṭa hatak gaṇan kaḷa yutuvē. ē anuva ihata karuṇu pæhædili kara gata hækiya.

suba grahayakugē dṛṣṭiyaṭa hō saṁyōgayaṭa hō pātra novū pīḍanayaṭa pat vī siṭina an̆gaharu siṭina viṭa ema satvænna pāpa grahayakuṭa ayat nam tama biriya sæka musu kenek vē. enam lagnaya makara vana ayakugē hatvænna kaṭakaya vē. ehi kuja nīcaya evan avasthāvakadī ihata kī kāraṇaya siduvē.

candrayā ravigē navāṁśakayē hō lagnayē siṭina viṭa ema sthānaya candrayāgē svakṣētra hō ucca kṣētra hō avama vaśayen mitra hō rāśiyak novē nam biriya avakalkriyāven yuktavē. nīcavū candrayā hatvænnē siṭi viṭa hō pīḍanayaṭa patva saturu rāśiyaka siṭina viṭa biriya avakalkriyāven yukta vē.

candrayā hataṭa nīca vannē vṛścikayēya. enam vṛṣabha lagnayē ayekugēya. nætahot gaṇan kirīmēdī ravigen hō candrayāgen hataṭa pæmiṇi viṭaya.

candrayā an̆gaharuṭa hō senasuruṭa viruddha mukhava siṭina viṭat an̆gaharugē hō senasurugē rāśiyē siṭina viṭat ema pratiphalayama vē. ema tattvaya siṭina candrayāva sikuruda ekatu vuvahot biriya menma sæmiyāda avakalkriyāven yutuvē. ihata kī lesaṭa siṭina viṭa keḷinma candrayāṭa pāpagraha dṛṣṭhiya væṭē. enam hatvænnē siṭīmayi.

satvænna adhipati an̆gaharu nam ema an̆gaharu nīcava hō saturuva siṭī nam hō an̆gaharu rāhu væni pāpa grahayakuṭa saṁyōgava siṭīnam hō biriya svāmipuruṣayā hæradamā yæmaṭa iḍa tibē. an̆gaharu lagnayen sayavænnē hō aṭavænnē siṭina viṭada pāpagrahayanṭa mædiva siṭina viṭada ihata pratiphalayama gena dē. mevæni pihiṭīmak guru hō prabala suba grahayaku gē dṛṣṭiyaṭa lakvē nam durvipāka man̆dak tunī vē. mevæni tattvayaka siṭina buda barapatala lesa pāpagrahayangen pīḍitava ætnam biriya tama sæmiyā marā dæmīmaṭa hō ohugē maraṇayaṭa man̆ga pǣdīmaṭa puḷuvana. budha satvænnē pāpagraha pīḍanayaṭa patva siṭīnam ema satvænna dhanu hō mīna nam sæka musu caritayak æti striyaki. mīnayē budha nīca vana bævin satvænna an̆gaharuṭa hō senasuruṭa ayatvī ovun dedenāgen keneku candrayā hō sikuru saman̆ga satvænnē siṭīnam bhāryāva naraka caritayak ættiyak vē. pāpa venat grahayan samaga sambandhava hō ovun nisā pīḍanayaṭa patva hō aṭavænnādhipati aṭavænnē siṭina viṭa birin̆da pativata norakī.

sayavænna biriyagē aniyam liṁgika æsura pālanaya karayi. sayavænnādhipati satvænna samaga hō pāpagrahayaku samaga siṭi viṭada, sayavænnē pāpigrahayek siṭi viṭada pennum karannē biriyaṭa sora sæmiyaku siṭiya hæki bavayi.

tavada pāpagraha dṛṣṭiyaṭa patva hō ovun samaga saṁyōgava hō sayavænnādhipati, aṭavænnādhipati hō navavænnādhipati ekama rāśiyaka siṭiviṭa tama bhāryāva pativata norakī. pāpa grahayakugē dṛṣṭiyaṭa patva satvænnādhipati sayavænnādhipati saman̆ga ekva siṭina viṭa bhāryāva sora sæmiyaku nisā daruvaku prasūta kaḷa hækiyi.

mē tattvaya yam taramakin venas vannē suba grahayangē balapǣmaṭa lakva siṭīma hō suba grahayan samaga siṭi viṭaya. mē nisā mekī pihiṭīmak tibū pamaṇakin biyaviyayutu novē.

udā(- (ṣa), (ṣaṣa), (ṣaṣaṣa)

ṣa. mehi makara lagnayen hatavana kaṭakayē kuja nīcavē

ṣaṣa. vṛṣabha lagnayen hatvænna vana vṛścikayē candrayā nīcavē. mevæni kēndravala ihata kī tatvayan dækiya hækiya. ṣaṣaṣa. dhanu lagnayaṭa hatvænna kuja saturuya. eya apalaya. ehet lagnayē siṭina svakṣētra guru kuja dakī. mē nisā kujagē apalaya nætivē. evæni dṛṣṭi tibena viṭa apala tattvaya man̆gahærē.

This is a Google word to word translation of Divaina