Correctly for the ups and downs Bodhi Pooja is set up

1809

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් නවග්‍රහ අපල සඳහා නිවැරදිව බෝධි පූජා තබන්නේ මෙහෙමයි

The solemn liquor pooja is mentioned in the history as the first Bodhi Pooja in the world. The Lord Buddha gratefully gazed at the Bodhi Tree for an Enlightenment for a week without ears. In this manner, the Atavisi Buddhists, on the basis of a tree, have acquired enlightenment. Accordingly, the Sacred Relics have pointed out that a Bodhi tree is to help the root of the mind and to grow wisdom.

Bodhi Pooja can be mentioned as the highest sacredness that can be used to eliminate all the dangers affecting us in the past. It can be a great relief for normal life development and physical reconciliation. The more the Bodhi Pooja is conducted properly, the result is also great.

The Bodhi Pooja or sacred cause can be made not only for himself but also for others. It is easy for him to grasp the strength of bodhisaya which he conducts through the making of a bodhirahaya for another person, the place where it is held, the date, the morning and the evening, by the person concerned.

Bodhi Poojas should be identified and identified with the help of astrologers to identify the pleasures discovered by astrologers and to prevent harm from oppressors or oppressive planets.

It is desirable to sacrifice to the south of the Ravi Api Irudevi Ravita and Riviya Horvath. Please select Red Lotus, Red Temple, red flag with flags and oil lamps. Chill the Sun.

Mānda, the craving for everyone
Sufficient sacrifice
Awake!
The sun’s moon is shattered every day

Moon moon – Moon sighting on the northern side of the moon on the Moon, white lotus, white temple, Saman picks and shields with white patches and shield the electorates.

Nimma drowned in the ocean
We were sorry for this
Samma Sambuddha powers out
The moon planet is abandoned every day

On Tuesday, watch the red flags, red flags, 3, 21, 30, etc. and watch the ten tidulle lamps with red flowers.

You can download it
Explaining the way of the righteous
Intelligence Spoken out
Weaknesses are no more

Observe Wednesday morning on the eastern side of the river shore with a distance of 4,13,22 and put on the green flag flags and place the lamps on the Kohomba tree and sigh the Dadasa Pirith.

Explaining the Nibbana way to Tilo
The goodness of Nibbana is eternal
Sugar Sugar sheds off
Mercury is abandoned every day

Guru’s Dam – On Thursdays, on the eastern direction of the river, on the 5,14,23 number of stars, it is advisable to light yellow flags and light the oriental flames with yellow flags and flowers.

Eyes were raining bloodless
Preman Power Strikes
The exponents of the world’s scientific properties were thrown into Thiloa
Teacher planet is abandoned every day

Go to the north of the planet Venus on Fridays on Friday, marking 6,15,24 in colorful soured beverages such as sativum, lime and orange, and color palaces and staring floral shades.

Silvia wise incomprehensible Munida
Soul is always for the good
The ghost of Muni is exalted
All the bad luck is always distorted

Shinny badge – On Saturday, shadowy flags, blue flowers, ghee and squid, 7,16,52 valley to the west, lit the ghee lamps and keep the sacrifice. This meth formula is the Dhageha Sutta.

A step forward, two weeks
The day before reveals the Dhamma
Schools are empowered
Saturn’s resentment is always shattered

Rahu badge – on tuesday of 8,17,27 hours of gray hawkshirt, ash flying boats, falls of fences, stale lanterns, and shrouded rhythms.

The souls taught to everyone
At the same time,
Father is separated from Buddhism
The Blunder of Rahu is always shattered

Concealment of Vegetables and Vegetables – Vegetables, Vegetables, Vegetables, Vegetables, Vegetables, Vegetables, Fruits and vegetables.

Natha Maithree has broken down
Inspired by the Buddha and the Buddha
Beyond the ghost gate,
Coel’s resilience is always abandoned

The Bodhi Pooja will be the first to visit the Bodhi Pooja and clean the sacred Bodhi Bodi Madhu Bodhi Pooja for the sake of Jaya Sri Maha Bodhi. When a lamp is placed in the sacred city, three lamps for the treasure, and four lamps for the four children. 7 lamps for the gods and lighting of 9 lamps for the recipients. The flowers, lanterns, perfume, caliphers, curtains, chitamadhara, flags, flags and banners will be offered to the Bodhi Pooja and worshiped Seth Pirith and invigorate the well.

By placing Bodhi Pooja Bhakthi in it, the Divine Revelation is considered a majestic Buddhist ritual capable of receiving healthy life and longevity.

It is a matter of principle to get the mind’s agreement based on a deplorable point of view, and accordingly, Applying Principal Pooja is an instinct of wisdom and a ritual. Hence, we emphasize that the end of this sacrifice is more wisely than Nibbana through wisdom.

Finally, you will receive the blessings of God in order to fulfill all your hopes by praying to the Lord of Krsad, who you have collected from all the charitable deeds, including the Bodhi Poojas, which he made with devious deeds.

navagraha apala san̆dahā niværadiva
bōdhi pūjā tabannē mehemayi

lōkayē paḷamu bōdhi pūjāva lesa animisa lōcana pūjāva itihāsayē san̆dahan vē. budurajāṇan vahansē taman vahansēṭa buddhatvayaṭa læbīma san̆dahā upakārī vū bōdhi vṛkṣaya desa satiyak æsipiya nohelā balāsiṭimin kṛtagnatāva dakvana ladī. melesa pahala vū aṭavisi buduvarayan vahansēlā vṛkṣayak mulkoṭa buddhatvaya labāgat bava kiyǣvē. ē anuva bōdhi vṛkṣayak mula sita ekan̆gakara gænīmaṭat pragnāva væḍīmaṭat upakāra vana śaktiya piḷiban̆dava sarvagnayan vahansē penvā dī æta.

pera sasarē karana lada kusal akusal anuva apaṭa balapāna siyalu apala durukara gænīma san̆dahā yodāgata hæki usasma śāntikarmaya lesa bōdhi pūjāva san̆dahan kaḷa hæki atara sāmānya jīvitayē diyuṇuva hā kāyika mānasiska saṁhin̆dayāva san̆dahāda ē tuḷin viśāla sahanayak læbiya hækiya. mekī bōdhi pūjāva niværædiva pavatvana taramaṭa ehi pratiphalayanda itā usas vē.

bōdhi pūjā śānti karmaya tamā venuven pamaṇak nova venat aya venuvenda set prārthanā karamin sidukaḷa hækiya. venat ayaku venuven bōdhipūjāvak pavatvana viṭa eya pavatvanu labana sthānaya, dinaya, udē – savasa vaśayen kālaya piḷiban̆dava ema tænættā dænuvat kirīma tuḷin pavatvanu labana bōdhipūjāvē śaktiya ohuṭa grahaṇaya karagænīma pahasuvē.

daivagnayaku visin kēndara parīkṣāvakin pasu udāvī æti grahacāraya han̆dunāgena pīḍākārī lesa hō nīca vū grahayangen vana uvaduru vaḷakvā gænīmaṭa ē ē grahayāṭa ucita paridi bōdhi pūjā tæbiya yutu piḷivet ekinekaṭa venas bævin ema tattvaya han̆dunāgena ema śānti karmaya san̆dahā yomuvīmaṭa kalpanākārī viya yutuya.

ravi apalayaṭa – iru dina raviṭa himi atara ravi hōrāva yodāgena dakuṇu diśāva balā pūjā tæbīmaṭa yōgya vē. raviṭa himi aṁka 1 bævin, 1,10,100 ādī saṁkhyāvalin ratu neḷum, ratu araliya væni mal da ratu redi yodā koḍi da, tæm̆bili tel pahan dælvīma da mænavi. sūriya pirita sachjāyanaya karanna.

āśāvan sæma duru kaḷa munidā
sudusuya pūjā læbumaṭa nibadā
bhagavat arahaṁ guṇabala vihidā
hiru graha apalaya duralan sæmadā

san̆du apalayaṭa – san̆du dina san̆du hōrāvē uturu diśāva balā sudu neḷum, sudu araliya, saman picca ādī mal da 2,11,20 vaśayen sudu koḍivælda saman̆ga gilanpasa pūjā kara canda pirita sajjāyanaya karanna.

nimmā næti duk sayurē kimidā
apa venuven duk vindē peradā
sammā sambudu guṇa bala vihidā
san̆du graha apalaya duralan sæmadā

kuja apalayaṭa – an̆gaharuvādā dina kuja hōrāven dakuṇu diśāva balā 3, 21, 30 ādī saṁkhyāvalin ratu koḍi, ratu mal saman̆ga pastel pahan dalvā dasa disā pirita sajjāyanā karanna.

pasalos caraṇaya guṇapiri munin̆dā
sadaham man̆ga penvā dun pahadā
vichjācaraṇaya næṇa bala vihidā
kuja graha apalaya duralan sæmadā

budha apalayaṭa – badādā dina buda hōrāven nægenahira diśāva balā 4,13,22 ādī saṁkhyāvalin kola pāṭa koḍi mal bulat tabā kohom̆ba tel valin pahan dalvā dasadisā pirita sachCdhāyanā karanna.

amata nivan maga tilovaṭa pahadā
sæpata nivan rasa læbadī nomadā
sugata sugata muni tedabala vihidā
budha graha apalaya duralan sæmadā

guru gē apalayaṭa – brahaspatindā dina guru hōrāven nægenahira diśāva balā 5,14,23 saṁkhyāva valin kahapāṭa koḍi, mal tabā tæm̆bili tel dalvā abhisambhidāna pirita sachCdhāyanaya kirīma yōgya vē.

æs his mas lē dan dī peradā
peruman balayen maruvan paradā
lōka vidū guṇa tilovaṭa vihidā
guru graha apalaya duralan sæmadā

sikuru apalayaṭa – sikurādā dina sikuru hōrāven uturu diśāva balā 6,15,24 yana saṁkhyāvalin vicitra varṇa koḍivæl, dehi, doḍam væni æm̆bul sahita bīma gilanpasa tabā pāṭa pāṭa mal pūjā kara pastel pahan dalvā, dhajagga pirita sachCdhāyanaya karanna.

sil guṇa nuvaṇin asama vū munidā
anuttaraya sæma guṇayen sæmadā
anuttaraya muni sæpa bala vihidā
sikuru apala dosa duralan sæmadā

śani apalayaṭa – senasurādā dina śani hōrāven basnāhira balā 7,16,52 ādī saṁkhyā valin nilpāṭa koḍi væl, nil mal, gitel hā tala miśra kiri āhāra pūjā kara gitel pahan dalvā pūjāva tabā karaṇīya metta sūtraya, dhajagga sūtraya sachCdhāyanaya karanna.

purisa lakuṇu detisak gata voran̆dā
anisa daham maga heḷi kaḷa peradā
purisa daham sārathibala vihidā
senasuru apalaya duralan sæmadā

rāhu apalayaṭa – an̆gaharuvādā dina kuja hōrāven 8,17,27 ādī saṁkhyāvalin aḷu pāṭa koḍivæl, væṭakē mal pudā, pastel pahan dalvā, khanda pirita sachCdhāyanaya yōgyayi.

suranara sæmaṭama guru vū munin̆dā
desu amā sadaham rasa vaḷan̆dā
sattā nam buduguṇa lova vihidā
rāhu asura dosa duralan sæmadā

kētu apalayaṭa – senasurādā dina śani hōrāven 9,18,27 saṁkhyāven vicitra varṇa koḍivæl, puvak mal, kesel muva mal, gitel hā tala miśra kiri āhāra pūjā kara gitel pahan dalvā pūjāva tabā canda pirita, karaṇīya metta sūtraya sachCdhāyanā karanna.

nāta maitrī mahasat surin̆dā
budu vī budubala vihidayi matudā
budu balayen bhū pē dora hæradā
kētuge apalaya duralan sæmadā

nava graha apala duruvīma san̆dahā bōdhi pūjāvak tabana viṭa aṣṭha phala detis phala hō ōnǣma pūrvābōdhi śākhāvak viya hæki vuvat tamā pūjā pavatvannē jaya śrī mahā bō samin̆dun venuven bavaṭa sitehi dhāraṇaya kara sædæhæ sitin śraddhā sampannava palamuva bō maḷuva æmada āsana pirisidu kara pūjāva piḷiyela kara ganna bōdhi pūjāva tabana viṭa bōdhiya bhāra (adhigṛhita) deviyanṭa pahanakda teruvan san̆dahā pahan 3 kda sataravaram devvaru udesā pahan 4 kda dēva maṇḍalaya san̆dahā pahan 7 kda navagrahayan namadenā venuven pahan 9 kda dælvīma. mal, pahan, suvan̆da dhūpa, gilanpasa, kiriāhāra, catumadhura, koḍi ādiya tabā suvan̆da pæn kaḷa valin bōdhīn vahansē nahavā bōdhi pūjāva piḷiganvā set pirit sachjāyanaya kara maitri bhāvanāva vaḍanna.

bōdhi pūjāva bhaktisyen śraddhāven tæbīmen divya manuṣya sæpa sampat nirōgī sampattiya hā dīrghāyuṣa læbīmaṭat pragnava læbīmaṭat hæki mahānubhāvasampanna bauddha śānti karmayak lesa sælakē.

gæm̆burāntayen salakā balana kala kavara hō karuṇak mul kara ganimin sitehi ekan̆gatāva ætikaravāgena ē anuva sita yōgāvacara karagænīma pratipatti pūjāvaki. pratipatti pūjāvan sidukirīma nitæninma śīlayak samādhiyak ē tuḷin pragnāvat vaḍanā piṁkamak bava kiva yutuya. ē anuva penī yannē mema pūjāvanhi avasānaya pragnava vaḍā ē tuḷin nivan man̆ga heḷikara gænīmama bava avadhāraṇaya kara siṭimu.

avasāna vaśayen itā śraddhā sitin yutuva sidukaḷa bōdhi pūjā ætuḷu siyaluma puṇya kriyāvalin oba ræskara gannā vū kusal dēvatā maṇḍalayē siyalu deviyan veta anumōdan kara tama abhimatārthaya iṭukara denamen deviyangen illā siṭīmen obē siyalu prārthanā saphala karagænīmaṭa deviyangē āśirvādaya obaṭa læbenu æta.

This is a Google word to word translation of Divaina