Dancing by dancing

1019
ඇඟ මස්‌
ඇඟ මස්‌

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් ඇඟ මස්‌ නැටීමෙන් හෙළිවන තොරතුරු

The dangling of the appetite was a sign that the body of the body had a chance to make a fortune. On the left, dancing is a warning of affliction, sickness, and hostility. These are in general terms and what are the possible consequences for each of them? If the helpless flesh got plundered, wealthy people, wealth, and eyesight would have been good friends if they had good people and good employees, and that they would do everything they could for their advancement.

If flesh dancing is in the flesh, good results from what they say can also be a win-win case if a contest is in competition with something like an interview. The punishment of meat in cunts is that the achievements, comforts and riches that the people want to hear do not seem to have the advantage or defeat on the back. Old older dagogues say that if a person is dancing in the middle of the house, the help of the associate will help him profit, benefit, and the meat of the two tables in the two feet, giving them a fortunate fortune and a glorification of society.

The dancing of the flesh of the human body is said to indicate that it can cause lucrativeness in some of the ways and, in the middle of the eye, may be complacent about the work it is doing. Dancing is an event in your neck that gives you unprecedented fame, community and praise, and a brighter moment in your life. The dancing meat will give rise to emergency bets, stock brokers, and merchant business. Such occurrences in the nose show that they have the desired results and they can be happy and happy in the near future. If you have flesh or dancing, you will notice the advancement of their place of residence, as well as the profits of their businesses and jobs. The dancing meat of the hood reveals that it is enjoying, enjoying, enjoying and enjoying the desired life. If there is happiness in the upholstery, it is said that the best hand is near, says the old Senior Dhamma books.

If it is for a flesh dancing in a body, it means that it is possible to participate in weddings, lively parties, etc. The dancing of the shoulder belly shows that the development of their businesses, and the growth of grain and vegetable crops, are beneficial. It is premature to point out that in the case of meat dancing, such as wealth, property, real estate profits, and the fact that bypassing as a result of traveling or doing things that they do not do, they can be defeated if they are to participate in cases of prosecution and employment. appears. If the meat dances in the orbit, it is a sign that the victory for all that is desired and what is happening in the tumultuous region is happening in the future. If meat falls in the rod of a male or female, a child will be conceived, conceived in the heart and cause ill effects on the body. It seems that the flesh in the toe is becoming the head of society by becoming a prominent post in the provinces of the village or the region where it is living. It is thought that the idling of the underbrush is similar to the tame dance, and the feeling that it is possible to cause undue distance travel, and the loss of their employment or business, is likely to occur. The older higher dyedish books show that the above results result in differences in the left and right sides of the woman in the above-mentioned results, and the differences in the appearance of the woman in the same way as the black color, accompaniment, or bleeding. It is also noted that itching is a costly process for the thinning of the area in the right and indicates that the twisting of the left is too expensive to show that the above results change due to both the right and the right.

æn̆ga mas næṭīmen heḷivana toraturu

æn̆gamas næṭīma siduvūyē śarīrayehi dakuṇu pætten nam vāsānava bhāgya udā kirīmaṭa avasthāvak udāvana bava pennum kirīmaki. vam pættehi mas næṭīma dhana hāni, leḍa rōga, saturu karadara piḷiban̆da anaturu æn̆gavīmak veyi. ema vistara podu vaśayen vana atara ē ē sthānayan anuva ætiviya hæki pratiphala kavarēda yanna dæn api balamu. his muduna mas næṭīmaṭa goduru vī nam dhana lābha, vastu iḍakaḍam lābha, æsvalaṭa kiṭṭuva nam tamāṭa hitavat, yahapat sēvakādīn sēvayaṭa læbīma menma tama diyuṇuvaṭa avaśya siyaluma dē ovun nopirihelā iṭukarana bava da pavasayi.

æsbandhana pradēśayehi mas næṭīma siduvī nam taman karana kiyana deyin sārthaka pratiphala ætivīma menma naḍuvak taran̆gayak sammukha parīkṣaṇayak væni taran̆gakāri deyakaṭa idiripat vī siṭī nam eyin jayagrahaṇaya himivana bava penē. karṇātayanhi mas næṭīmen taman asannaṭa kæmæti jayagrahaṇa, dhanalābha ādī sitaṭa priyajanaka deyak siduvīmat, piṭa kondehi nam tamā karana deyin phala prayōjana atnovīma hō parājaya atvana bavak penē. yam ayakugē atē mula pradēśayehi mas næṭīma siduvī nam taman æsuru karana mitrayangē udav upakāra lābha, prayōjana himivīmaṭa hētuvana bavat patul deka tuḷa mas næṭīmen tamanṭa vāsanāva bhāgya udākarana bhūmi lābha himivīmat, samājayē kīrti praśaṁsā gaurava ādiyaṭa avasthā udāvana bavat pæraṇi jyedtiṣya granthayanhi san̆dahan veyi.

manuṣya śarīrayē æsē dekeḷavara mas næṭīmen kiyǣvenuyē yam yam kramayangen tamāṭa lābha prayōjana atvana bavat æsē madhya koṭasehi nam taman karagena yana væḍakaṭayutu piḷiban̆dava kaḷakirīmen alasa bavak ætiviya hæki bava penvīmaki. æn̆ga mas næṭīma bellehi siduvīmak kiyāpānnē taman apēkṣā nokaḷa prasiddhiyat samājayat praśaṁsā ādiyat læbī jīvitayē dīptimat kālayak udāvana bavayi. næbeyi mas næṭīmen hadisi dhanalābha, vastu lābha, veḷen̆da vyāpāra ādiyē diyuṇuva ætivīmaṭa hētuvana bavat. nāsayehi evæni avasthā ætivīmen taman apēkṣita adahas saphala vī prītimat sæpavat vāsanāvanta vakavānuvak ḷan̆gadīma udāviya hæki bava pennum karayi. æn̆ga mas, næṭīma naḷala pradēśayē siduvī nam taman padiṁci sthānayē diyuṇuva menma tama vyāpāra, rækiyā ādiyehi lābha prayōjana usasvīm ādiyaṭa hētuvana bavat penī yayi. taman læbīmaṭa apēkṣā karana priyakarana, dē læbīmen, satuṭak, prītiyak himivana bava tolehi mas næṭīmen heḷiveyi. uḍu tolehi siduvī nam vāsanāva, bhāgya ata ḷan̆gama æti bava pæraṇi jyedtiṣa granthavala san̆dahan veyi.

śarīrayaka æn̆ga mas næṭīmaṭa yomuvūyē bæmehi nam sthānayehi nam maṁgala utsava, priya sambhāṣaṇa væni utsavayan ṭa sahabhāgi vīmaṭa avasthāva ikmanin eḷam̆bena bava kiyāpayi. urahis pradēśayē mas næṭīmen taman karana vyāpāra ādiyē diyuṇuvat, dhana dhānya, bhava bhōgayanhi sārthaka phala neḷā gænīmaṭa avasthā udāvana bavat dækvē. deathi mas næṭīma dhanalābha, dēpaḷa, iḍakaḍam lābha ādī lābha prayōjana atvīmat, piṭakondē nam taman yana ena gaman biman hō karana dē valin pratiphala at novīmat naḍu, rækī rakṣā ādī kaṭayutuvalaṭa sahabhāgi vīmaṭa siṭina avasthāvakadī nam eyin tamāṭa parājaya himiviya hæki bavat kalvēlā ætiva pennum kirīmak bava penē. mas næṭīma vakṣasphalayehi siduvīmen taman apēkṣita siyaluma deyin jayagrahaṇaya atvīmat baḍa pradēśayē siduvī nam sitaṭa sænasuma, prītiya udākirīmaṭa hētuvana dē siduvana bavat pennum kirīmaki. striyaka hō puruṣayaku gē yōniyehi mas næṭīma siduvīma nam daruvek piḷisin̆da gænīmaṭa hētuvana bavat hṛdaya vastuvehi siduvīma leḍa rōga ādī śarīrayaṭa ahitakara siduvīm æti viya hæki bavat pennum karayi. pādayaka danahisehi mas næṭīma svakīya gamaṭa hō jīvatvana pradēśayehi paḷātehi sælakiya yutu tanaturakaṭa patvīma hō mila mudal ādiya læbīmen samājayē pradhānatvayaṭa patvīma bava penē. yaṭipatulvala kæsīma æn̆ga mas næṭīmaṭa samāna yǣyi salakana atara eveni deyak siduvīma taman balāporottu novū dura bæhæra gaman biman yæmaṭa hētuvana bavat gamanēdī hō tama rækīrakṣā vyāpāra ādiyen pāḍu alābha sidu viya hæki bavat kalvēlā ætiva hæn̆gīmak veyi. ihata san̆dahan pratiphalayanhi palāpala genadīmēdī puruṣayangē vam pradēśayēdī da strīngē dakuṇu pættehi da siduvī nam venaskam ætivana bavat ema sthānayanhi lapa kalu pāṭaṭa huruvīma masvala pipīmak ætivima hō kæsīma hētuvenda ihata san̆dahan palāpala gena dena bavat, pæraṇi jyedtiṣya granthayanhi san̆dahan veyi. dakuṇatehi alla pradēśaya kæsīma tamāṭa mila mudal læbīma pennum kirīmak bavat vam alla kæsīma viyadam adhika bava pennum kirīmak bavat dækvē vama dakuṇa yana depætta anuva ihata san̆dahan pratiphalayan venas vīmaṭa hētu vana bavat san̆dahan karami.

This is a Google word to word translation of a article publised on Divaina on 2013/03/08.