It’s fascinated by the position of the planets at your center

685

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් ඔබගේ කේන්ද්‍රයේ ග්‍රහයින්ගේ පිහිටීම අනුව පලාපල

Nine planets of the Planetary Planet are considered. Ravi, Chandra, Kujja, Buddha, Guru, Kivi, Shani, Rahu and Kote have nine planets. Nine planets can be seen in a single or fewer columns of twelve square structures.

As described in the Old Digiceless Book named “Manasagari,” this cipher describes how a Siege of a Siamese person is located in each of those places.

Earth’s sun

1. When a person who was born at sunrise in the sun, in the first cell, can almost have a disease at an early age. Eye disorders are also possible. They are in a relationship with people, and they are inferior. There is hardly any happiness in home at home. The body may also be deformed. They are not children and grandchildren.

2. A sunny, thin body of red-eyed red eyes and rough hair, with dewy eyes, may be in the sun while the sun is on the second.

Copper, such as metal, but there is no sign of happiness in the home.

3. Third, when born in the sun, the brothers may be in danger, but they may be very close to one another.

It can be someone who likes women who have sons and daughters, who are fond of women who are good-tempered and patient.

4. If you are in the sun at four, you can be a child who has relatives, a tousled heart, and a lyricist. It’s not afraid of battles. It may be that women who are wealthy and who are able to admire the kings most likely have many.

5. When the soil is born in the sun, it is possible to suffer many hardships when young. Someone who is poor in childhood may be vulnerable to illness. Only one son has a child. You can reside in someone else’s dwelling. It may be possible to be a man of a gibberish nature and a bad spirit minded of a cruel nature.

6. In the sixth sun, when the sun is six, the wise and the wise, who are willing to act in a good way, who are good at defeating the stagnant enemies, who have their own souls who work their souls, who care for their own people It is.

7. If he is born in the first seven days, he can be a person who does not have the strength to breathe good and has a moody character, has a tall, taller tendency to work for sins, and has a barely skinned body with tinted hair.

8. Eighth is born in the sun if it is to be associated with wise people with generosity with voluptuous, generous and passionate desires, It is possible to live outside KU is seems.

9. If you were born in the sun when you were in the sun, you might have a good health condition when you are in a young age when you are in love with a godfearing person who likes to have a good hair belt that favors the truth. A long-living, attractive person may be.

10. If you are born in the sun, you are a person with a dull heart, dancing, singing, playing with a state of honor and a state of dysfunction, who are willing to give you a healing It is.

11. If eleven in horoscope was born in the sun, it could be someone who is involved in the public service, a rich person who knows human qualities. However, it may also be a person who is out of the craftsmanship. It may be someone who wants to be happy with their loved ones.

12. If you are born in the sun, if you are born with sunshine and sensuality, with the bad characteristics of the birds in search of birds, those who are losing their bodies and those who are rich in hair loss, ignorance.

obagē kēndrayē grahayingē pihiṭīma anuva palāpala

jyedtiṣya śāstrayē san̆dahan graha cakrayē pradhāna grahayan nava deneki. ravi, candra, kuja, budha, guru, kivi, śani, rāhu hā kētu ema grahayan nava denāya. kēndarayaka koṭu doḷahen koṭu namayaka hō īṭa aḍu gaṇanaka mē grahayan navadenā siṭinu dækagata hækiya.

“mānasāgarī” namæti pæraṇi jyedtiṣya granthayehi dækvena ākārayaṭa, mē lipipeḷen vistara kerennē kissiyam pudgalayakugē kēndarayaka ē ē sthānavala ē ē grahayan pihiṭā siṭīmen at vana pala vipākaya.

hiru grahayā

1. lagnayē, enam, paḷamu væni koṭuvē hiru pihiṭā siṭi avasthāvaka upata lada kenakuṭa bāla vayasēdīma vāgē leḍa rōga væḷan̆diya hækiya. akṣi rōgavalinda pīḍā vin̆dīmē iḍa kaḍa æta. æsurukam pavatvannē, pahat paḷē pudgalayan hā samagaya. tamā jīvatvana gedaradī labana satuṭak santōṣayak næti taramya. śarīrayada vikṛti viya hækiya. daru muṇupuranda nosiṭina svabhāvayaki.

2. hiru devænnehi siṭiya kala putungen hīna, keṭṭu sirurak rat pæhæti net yugaḷak hā raḷu svabhāvayē kesda sahita, dīna gati æti kenek viya hækiya.

tam̆ba væni lōha sahita dhanavataku viya hæki namut gedara doradī nam satuṭakin santōṣayakin siṭina seyak daknaṭa næta.

3. tevænnē hiru siṭiyadī upata læbū viṭa soyuranṭa vipatak viya hæki namut mituru mituriyan hā samaga kulupagava hæsirennaṭa puḷuvana.

putun ætuḷu daru mallan æti, atamiṭa saru dhairya sampanna, ivasīmē gati guṇaya sahita kāntāvanṭa priyamanāpakamak dakvana kenaku vannaṭada puḷuvana.

4. hatara vænnē hiru siṭina viṭa, janma lābhaya læbuvē nam, nædǣyan siṭina, mudu molok sitak æti, gīta vādanayaṭa ælmak dakvana kenaku viya hækiya. saṭanvalaṭa biya novana seyaki. dhanaya behevin tibena strīnda bohō siṭiya hæki rajungē prasādaya dinā gannā kenekda viya hækiya.

5. pas vænnē hiru siṭina avasthāvaka upata læbuvahot bāla viyē dī bohō dukkaradara vin̆dīmaṭa iḍak æta. diḷin̆du gatiyakin yutu taruṇa viyēdī leḍa rōgavalaṭa goduru viya hæki kenekda viya hækiya. daruvaku vaśayen labannē ekama puteki. an kenaku satu vāsasthānayaka padiṁciva siṭiya hækiya. caṁcala svabhāvayē kenaku viya hæki atara kaṝra svabhāvayē væḍa kaṭayutu karana naraka napuru sitak sahita kenaku vannaṭa da bæri kamak næta.

6. haya vænnē hiru siṭi viṭaka nam yōgaśīlī, gnanānvita, tamangē janayāgē hitasuva piṇisa væḍakaṭayutu karana tama nǣsiyangē sitsatan santōṣayaṭa pat karana sihin sirurak sahita, taman jīvat vana vāsasthānayēdī sæpayakin siṭina vilāsavat saturangen jaya gannā yahapat vidhiyē kaṭayutu kirīmaṭa kæmættak dakvana dæḍi svabhāvayē aṁga sahita kenaku vannaṭa iḍa æta.

7. hiru hatē siṭiya dī upata læbuvahot, strī gati lakṣaṇa sahita, sæpak bin̆dīmē śaktiyak næti caṁcala svabhāvayē gati lakṣaṇa sahita pav væḍa kirīmaṭa peḷam̆bena etaram usada, etaram miṭida novū sama sirurak sahita, pigu pæhæti kes æti mana ban̆danā sirurakaṭa hismikam nokiyana kenaku viya hækiya.

8. aṭa vænnē hiru siṭina viṭa upannē nam, caṁcala gati pævatum sahita tyāgaśīlī gatiyakinda yutu nuvaṇæti pudgalayan hā samaga æsuru kirīmaṭa kæmættak dakvana, niraturuvama vāgē rōga pīḍāvalin peḷiya hæki katā kirīmaṭa balagatu kæmættak dakvana bhāgyavantabhāvaya aḍu śīlavanta jīvitayak gata nokarana apirisidu vastra æn̆galā gannā nohobinā nīcayan æsuru kirīmaṭa kæmættak dakvana piṭastara tænaka vāsaya kaḷa hæki kenaku vana seyaki.

9. nama vænnē hiru siṭina kala upata læbuvē nam ætta katā kirīmaṭa kæmættak dakvana hon̆da kes væṭiyak tibiya hæki tamangē kulayē ayaṭa hitasuva salasana væḍakaṭayutu kirīmaṭa kæmæti deviyan menma bamuṇanda kerehi ælmak dakvana paḷamu vasarēdī pamaṇa rōgī tattvayaka siṭa taruṇa vayasēdī nirōgī tattvayaṭa pat vana dhanaya bohō tibiya hæki digu kalak jīvat vana sit gannā sirurak sahita kenaku vannaṭa puḷuvana.

10. hiru dasa vænnehi siṭina avasthāvaka upannē nam guṇavat, suva sampanna dīmaṭa kæmættak dakvana abhimānavat gati pævatum sahita vuvada mudu moḷok hadavatakin yutu pirisidu kamaṭa kæmættak dakvana næṭum, gæyum ruci karana, rajayē garu buhumanaṭa pātra vana vayasgata vana viṭa rōgī tattvayaka pasu viya hæki kenaku vannaṭa iḍa æta.

11. kēndarayē ekaḷos vænnehi hiru siṭiyadī upata læbūvek nam rājya sēvayaṭa sambandha vana, dhanavataku minis guṇa dannā kenaku viya hækiya. esē vūvada, bhōga sampattiyen hīna kenaku vannaṭa da iḍa æta. hīndǣrī kāntāvanṭa ælma dakvana tamangē nǣsiyan santōṣayaṭa pat kirīmaṭa kæmættak æti kenekda viya hækiya.

12. deḷos vænnē hiru siṭiyadī upan kenaku nam næṇa nuvaṇa hīna kāmuka gati sahita, para strīn soyā yana kurullan mærīmaṭa kæmættak dakvana napuru sahagata gati lakṣaṇa sahita sit adanā sirurak nomæti raṭa karavannan hā pavatnā sambandhayen dhanaya labana, koṇḍāvala ābādha tibiya hæki keṭṭu sirurak sahita kenaku vana svabhāvayaki.

This is a Google word to word translation of Divaina