Find information on the partner’s partner according to logs

785

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් ලග්න වලට අනුව සහකරුගේ සහකාරියගේ තොරතුරු මෙන්න

The purpose of this article is to reveal information about your spouse according to the logs of the Moon from the Moon to the Moon.

If you have been born from the Charter of the Moon, you will belong to the seven great tribes. The seven major planets are Venus. Seems to be 7th of Venus or Full Vision. It is pure, clean, cuddly, enthusiastic, loving, loving, entertaining, spending money for extra money. The marriage partner will be a helper to her advancement. Commits to social service. Private or private sector employees, households, and vehicles with a vehicle will receive.

According to the ternary logarithm – the seventh kouja or Mars. He is a gentle, cool, and industrious person. Loving to walk. There is also intelligent intellect. There is a skill in making industrial ways through industrial activities. Fortunately, it is fortunate to have a wealthy partner who earns money and makes a living from a wealthy business.

According to the enigma, the seventh person is a teacher, Jupiter. The teaching of being aloof or seven can lead to the addition of a golden, handsome, hands-on mate. We will also be able to enjoy the academic excellence of the public with a high level of popularity. It is also a good skill in administration. There will be opportunities for having a partner with a multicultural position capable of living in a society of advanced economics.

According to the report of the Moon, the seven major planets are “Shani” or Saturn. If you are 7 years old or full of sight, you will have a partner in social service who can take advantage of the political field that thrives in the powerless, purposeless, impoverished spirit of achieving and achieving advancement and achieving success. He is also a respectable spiritual companion. Adversity.

According to the Lion Moon, the seventh planet is planet Earth, or Saturn. Junghi is the life-threatening obstacle in life. He has also got lucky to get a partner in areas such as agriculture and business. Jermi, who also loves the Pirated genre.

According to the Virgin Moon, Seventh Divine Planet will be the planet Jupiter. Certainly not. Karuna, Maithree qualities also are nourished. It will also help hold high-ranking public positions. Classical studies. Through the mutual friendship of the two, they will be able to start the game at random. Traveling abroad. Happiness is blessed with happiness.

The seventh planet will be Mars or Mars. There is a body of aging in youth. The married woman is fond of beauty. There are males. They will also be active. Commercial income can be earned.

According to the Mysterious Moon – the seventh planet will be Venus. It would be good to see oneself aloof or sevenfold. It is fortunate to have a partner in the fields of arts and those who are in the field of music. Old, but aging. This can not be a barrier for a cohabitation. For the two of them to be authentic, the zodiac will be successful.

According to Sagan, planet Seven is the seventh divisor. I am fortunate to be a helper with a raised body and a circular eye. It’s a handsome body to look after self-respect. A friend of the higher will be delighted. Teaching is also applicable to the professions of the legal branch. It is also of great interest. Marriage will be lucky.

According to the scroll alarm –

Planet Planet – Planet Planet. They are gentle, gentle expressions. Music, poetry, arts, and art. She will be an artistic partner. Loves fruits. Those who love to live in an abundant water-borne area. There is little incentive to collect wealth.

According to the velocity of the planet, the seventh planet will be Ravi Griya. It is good that Ravy is zealous with power or total vision for fulfillment. They are glamorous and active. Association of high elite is absolutely delighted. There is a skill in administration. There is a possibility that an adult may be barricaded by her life, since she is a proud and independent woman.

According to the Moon, the seventh head will be Mercury. Social service is a kind of person. Writing, teaching, and engineering. Sweetheart behavior is elevated. Music, drama, and the success of a partner in the arts.

lagna valaṭa anuva sahakarugē sahakāriyagē toraturu menna

mēṣa lagnayē siṭa mīna lagnaya dakvā æti lagna doḷasaṭa anuva obaṭa himi sahakaru hō sahakāriya piḷiban̆dava toraturu heḷidarav kirīma mema lipiyē paramārthayayi.

oba mēṣa lagnayen upata labā ætinam hatvænna tulā rāśiyaṭa ayatvanu æta. hata adhipati grahayā vanuyē sikuruyi. hatvænnē sikuru siṭīma hō pūrṇa dṛṣṭiyen hatvænna dakīnam pirisidu gatipævatumvalin yut, duṭuvan mana bæn̆dagannā, manā pauruṣatvayak æti, kalāvaṭa ḷædi, vinōda kaṭayutu valaṭa priyakarana, ema aṁśa san̆dahā væḍipura mudal væya karana somnasin kalgevana janmiyek vanu æta. vivāha sahakāriya tamāgē diyuṇuva san̆dahā atahita dena tænættiyakda vanu æta. samāja sēvayaṭa ḷædivē. rajayē hō paudgalika kṣētrayen ādāyam labana, nivāsa, yāna-vāhana sahita sahakaruvek hō sahakāriyak læbīmaṭa ivahal vanu æta.

vṛṣabha lagnayaṭa anuva – vṛṣabha lagna himi ayagē hatvænnādhipati kuja hevat an̆gaharuyi. taleḷu pæhæyen yut jalayaṭa priyakarana, kaḍisara svabhāvayakin yutuva kaṭayutu karana janmiyek veyi. ævidīmaṭa priyaveyi. tīkṣaṇa buddhiyakin da yuktaya. karmānta kaṭayutu valin dhanōpāyana mārga udākara gænīmaṭada dakṣatāvayak æta. kuja grahayā hatvænnē siṭīmen hō pūrṇa dṛṣṭiyen hatvænna dakīnam, karmānta vyāpāra kaṭayutuvalin dhanaya upayā jīvanōpāya gena yanu labana sahakaruvaku hō sahakāriyak læbīmē vāsanāva himivannēya.

mithuna lagnayaṭa anuva – hatvænnādhipatiyā guru hevat brahaspati grahayāyi. guru grahayā hatvænnē siṭīma hō hatvænna dækīma ranvan pæhæyaṭa huru kaḍavasam sirurakin yut sahakaruvaku hō sahakāriyak læbīmaṭa da hētu vannaki. usas gatipævatumvalin yut, mahajana prasādaya labana, śāstrīya kaṭayutuvalaṭa sambandhava diyuṇuvak læbīmaṭada hækivanu æta. paripālana kṣētraya sambandhayen da manā nipuṇatāvak æta. usas ārthika maṭṭamak himikaragena samājayē jīvat vīmaṭa hækiyāva æti digāsiri vin̆dīmē bhāgyaya sahita sahakaruvaku hō sahakāriyak læbīmaṭa hētu sahitavanu æta.

kaṭaka lagnayaṭa anuva – hata adhipati grahayā vanuyē “śani” hevat senasuru grahayāya. hatvænnē siṭiviṭa hō pūrṇa dṛṣṭiyen hatvænna duṭuviṭa apratihata dhairyayayen yutuva kriyākoṭa diyuṇuvak udākara gannā caṁcalagati æti, pāriśuddha bhāvayen hīnavū, ansatu dhanayen balayaṭa patvīmaṭa sitana dēśapālana kṣētrayen phala lada hæki, samāja sēvā kaṭayutuvala niratavana sahakaruvaku læbīmaṭa hētuveyi. esēma guṇagaruka āgamaṭa ḷædi sahakāriyak da læbīmaṭa hētuvē. daruphala man̆daya.

siṁha lagnayaṭa anuva – hatvænnādhipati grahayā śani hevat senasuru grahayā veyi. bādhaka kamkaṭolu mædin jīvitayē idiriyaṭa ena janmīhu veti. kṛṣikārmika kaṭayutu, vyāpārika kaṭayutu væni kṣētravala nirata sahakaruvaku læbīmaṭada daiva vāsanāva æta. cirastīna vargayāṭa da ādarayak æti janmīhu veti.

kanyā lagnayaṭa anuva – hatvænnādhipati grahayā guru hevat brahaspati grahayā vanu æta. ugatkamin yuktayi. karuṇā, maitrī guṇāṁgavalinda pōṣitaya. rajayē usas tanaturu dærīmaṭada ivahalvanu æta. śāstrīya kaṭayutuvalaṭada mulvē. dedenāgē aenyānya suhadatāvaya tuḷin yugadivi gamana æræm̆bīmaṭa ivahalvanu æta. vidēśa gaman sahitayi. daruphala man̆da vuvada bhāgyavanta vē.

tulā lagnayaṭa anuva – hatvænnādhipati grahayā kuja hevat an̆gaharu grahayā vanu æta. vayasgata vūvada taruṇabhāvaya pennum karana dēhayak æta. vivāha sahakāriya pæhæpat alaṁkārayaṭa priya tænættiyaki. pirimigati æta. sahakaruda kriyāśūrabhāvayen yukta vanu æta. vāṇijamaya kaṭayutuvalin ādāyam upayāgænīmaṭa da hækivē.

vaścika lagnayaṭa anuva – hatvænnādhipati grahayā sikuru grahayā vanu æta. bala sahitava hatvænnē siṭīma hō hatvænna dækīma yahapatvanu æta. saṁgīta kalā kṣētrayaṭa ḷædi ema kṣētrayanhi vṛttīnhī nirata sahakaruvaku hō sahakāriyak læbīmē bhāgyaya sahitaveyi. vayasgata vuvada tāruṇya bhāvayen yuktaveyi. meya yugadivi gamanaṭa bādhakayak vīmaṭa da bæri næta. dedenā dedenāṭa viśvāsavanta vū pamaṇaṭama yugadivi gamana sārthaka vanu æta.

dhanu lagnayaṭa anuva – hatvænnādhipati grahayā vanuyē “buda” grahayāyi. usvū sirurakin hā vaṭakuru vū æs æti latāvakaṭa gaman gannā sahakāriyak læbīmaṭa bhāgyaya æta. sahakaruda ātma gauravaya rækagannā manā kaḍavasam sirurak ætteki. usas ayagē æsuraṭa priyatvayak dakvanu æta. guru vṛttiya, nīti aṁśaya sambandha vṛttīn valaṭada yōgya vē. parārthacaryāven da yuktaya. yuga diviya vāsanāvanta vanu æta.

makara lagnayaṭa anuva –

hata adhipati grahayā san̆du grahayāya. mahat vū gelak æti, saumyagati pævætumvalin yut janmīhu veti. saṁgīta, kāvya, kalā kṣētrayanṭa ḷædiyāvak dakvanu æta. kalā ḷædi sahakāriyak læbīmaṭa ivahal vanu æta. palaturuvalaṭa priya karayi. adhika daru sampat labana jalāśrita pradēśayaka vāsaya kirīmaṭa priya karannā vū ayaveti. dhanaya ræskirīmaṭa etaram rucikatvayak næta.

kumbha lagnayaṭa anuva – hatvænnādhipati grahayā ravi grahayā vanu æta. ravi grahayā bala sahitava hatvænnē siṭīma hō hatvænnaṭa pūrṇa dṛṣṭi heḷīma yahapatya. tējavanta penumak æti, kriyāśūrabhāvayen yukta aya veti. usas prabhūvarungē æsuraṭa nitætinma priya vē. pālana kaṭayutu piḷiban̆davada dakṣatāvayak æta. sahakāriya tani tīraṇa mata kaṭayutu karana ahaṁkāra tænættiyak vīma nisā yuga divi gamanaṭa bādhaka ella vīmaṭa da iḍaprastāva æta.

mīna lagnayaṭa anuva – hatvænnādhipati buda grahayā vanu æta. samājasēvā kaṭayutuvalaṭa ḷædiyāvak dakvayi. lēkhana kalāva, guru vṛttiya dhanōpāyana mārga karaganu æta. parārtha caryāva utumkoṭa salakayi. saṁgīta, nāṭya, kalā śilpādiyaṭa rucikatvayak dakvana sahakaruvaku hō sahakāriyaka læbīmē bhāgyaya æta.
Find information on the partner’s partner according to logs

The purpose of this article is to reveal information about your spouse according to the logs of the Moon from the Moon to the Moon.

If you have been born from the Charter of the Moon, you will belong to the seven great tribes. The seven major planets are Venus. Seems to be 7th of Venus or Full Vision. It is pure, clean, cuddly, enthusiastic, loving, loving, entertaining, spending money for extra money. The marriage partner will be a helper to her advancement. Commits to social service. Private or private sector employees, households, and vehicles with a vehicle will receive.

According to the ternary logarithm – the seventh kouja or Mars. He is a gentle, cool, and industrious person. Loving to walk. There is also intelligent intellect. There is a skill in making industrial ways through industrial activities. Fortunately, it is fortunate to have a wealthy partner who earns money and makes a living from a wealthy business.

According to the enigma, the seventh person is a teacher, Jupiter. The teaching of being aloof or seven can lead to the addition of a golden, handsome, hands-on mate. We will also be able to enjoy the academic excellence of the public with a high level of popularity. It is also a good skill in administration. There will be opportunities for having a partner with a multicultural position capable of living in a society of advanced economics.

According to the report of the Moon, the seven major planets are “Shani” or Saturn. If you are 7 years old or full of sight, you will have a partner in social service who can take advantage of the political field that thrives in the powerless, purposeless, impoverished spirit of achieving and achieving advancement and achieving success. He is also a respectable spiritual companion. Adversity.

According to the Lion Moon, the seventh planet is planet Earth, or Saturn. Junghi is the life-threatening obstacle in life. He has also got lucky to get a partner in areas such as agriculture and business. Jermi, who also loves the Pirated genre.

According to the Virgin Moon, Seventh Divine Planet will be the planet Jupiter. Certainly not. Karuna, Maithree qualities also are nourished. It will also help hold high-ranking public positions. Classical studies. Through the mutual friendship of the two, they will be able to start the game at random. Traveling abroad. Happiness is blessed with happiness.

The seventh planet will be Mars or Mars. There is a body of aging in youth. The married woman is fond of beauty. There are males. They will also be active. Commercial income can be earned.

According to the Mysterious Moon – the seventh planet will be Venus. It would be good to see oneself aloof or sevenfold. It is fortunate to have a partner in the fields of arts and those who are in the field of music. Old, but aging. This can not be a barrier for a cohabitation. For the two of them to be authentic, the zodiac will be successful.

According to Sagan, planet Seven is the seventh divisor. I am fortunate to be a helper with a raised body and a circular eye. It’s a handsome body to look after self-respect. A friend of the higher will be delighted. Teaching is also applicable to the professions of the legal branch. It is also of great interest. Marriage will be lucky.

According to the scroll alarm –

Planet Planet – Planet Planet. They are gentle, gentle expressions. Music, poetry, arts, and art. She will be an artistic partner. Loves fruits. Those who love to live in an abundant water-borne area. There is little incentive to collect wealth.

According to the velocity of the planet, the seventh planet will be Ravi Griya. It is good that Ravy is zealous with power or total vision for fulfillment. They are glamorous and active. Association of high elite is absolutely delighted. There is a skill in administration. There is a possibility that an adult may be barricaded by her life, since she is a proud and independent woman.

According to the Moon, the seventh head will be Mercury. Social service is a kind of person. Writing, teaching, and engineering. Sweetheart behavior is elevated. Music, drama, and the success of a partner in the arts.

This is a Google word to word translation of Divaina