Happy garbage Rahu cone

0
269

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් සුබ අසුබ දෙන රාහු කේතු

Rahu is not the stars that look like the other planets. Rahu strobe Earth is a circle around the sun The only two imaginary creeks that make the moon travel along the circular path of the earth. Rahu to the north, to the south of the cone.

Once the Rahu staircase is established, it is very easy to locate the stećak location. Rahu who returns in a limited period of time is not considered as a continuous planetary cone. These two are not considered planets. These two are called photocopies.

Rahu is considered to have the highest levels of suspicion. The constituents are given in the table of contents. There is an opinion that there will be no Rahu. But here is no clarity. This is just an idea. But Rahu can give me the results of the vagina. In addition, he also brings with it the effects of himself-the hedgehog, the astrologers, the astrologers, the astrologers. If the results of the Rahu Guru are compounds, then the results given to the teacher are available at the Rahu Dahava. The results of the microwave are also received in the Rahu Dahasas.

Rahu is not like the other planets. Rahu is known as a sinful hindu. Rahu is a wonderful planet in Western medicine. The air is the air of the air, the Earth, and the Earth’s moon. Rahu, a man with a toe and a human trunk, walks. Body height. It’s stupid to venture out of habitat in distant areas and to like the rocks. The heart is tense. Not sure. Rahu is a radar and astronaut.

Rahu’s learning experience hampers learning. The location of good Rahu gives the wealth of occupation. Rahu is famous. If Rahu becomes divided he will have good results. The same is the lack of pessimism. Rahu has good and bad things

(1) While Rahus lived from the lagge, the best-born Genamaus became famous. It’s busy. The body is tall, walking straight. Married is not fit for marriage. Diseases that can not be healed. They do not listen to the advice of others.

(2) Rahus the second is not a treasure. Family life is unsatisfactory. Father does not have any properties. There are eye diseases.

(3) The third one gives Radhah the blessing of wealth. Vikramavatvē. They receive good children. Brother falls away.

(4) Fourth, Rah will lose land. Get out of your dormant place. Cheated by others. Do not like it.

(5) Rahah will lose his fifth child. Chest pains in the chest. He is often worried.

(6) The sixth is Rahu. Dīrghāyuṣkaya. Rich and healthy. Family happiness is also a good thing.

(7) Rahu is known for his good deeds. Mentor partner is ill. Changes places. Forms peptic ulcer.

(8) Rahu gives good results by good eight. By neglect, fire, employment, learning, and wealth can be harmful. Especially these rations are available at the Rahu Deshi.

(9) Rahu is the fortune-shaped object of the fourth item. In the same decade there will be pilgrimage.

(10) The tenth is the Rahu, the virgin, or the bushel. Do not allow the same work to go on for a long time. But many are famous. Better for politics. Very diligent.

This place is very good for Rahu. Provides all the resources.

(12) Rahu is not pleased. Lifesaving. Pre-occupation. The object will be lost. Pardons, imprisoned, imprisoned.

These fruits are different in terms of good, bad influences and good ideas. This fruit is given in Rahus the Supreme Buddha, or in twins.

suba asuba dena rāhu kētu

rāhu kētu sesu grahayan men æsaṭa penena tārakā novē. rāhu kētu pṛthiviya sūryayā vaṭē yanagaman vṛttayak candrayā pṛthiviya vaṭē gaman karana mārga vṛttayak yana deka ekinekaṭa kæpī yāmēdī sǣdēyǣyi sælakena manaḥkalpita laCṣya dekaka pamaṇi. uturen pihiṭiyē rāhuya, dakuṇin pihiṭiyē kētuya.

rāhugē sthuṭaya dænagatviṭa kētugē sthuṭaya sevīma itā pahasuya. sīmita kālayakadī āpasu gaman karana rāhu kētu vakra grahayan lesa nosælakē. mē dedena grahayan lesa nosælakē. mē dedena chāyā grahayan lesa hæn̆dinvē.

rāhuṭa ucca nīca rāśi ætæyi salakati. ema rāśi vistara vaguvehi dakvā æta. rāhuṭa samāna palāpala śanigenda læbēyǣyi matayak æta. ehet mehi sthiratvayak næta. meya matayak pamaṇi. ehet rāhu tamā tænpat bhāvayē pratiphala labā diya hækiya. īṭa amatarava tamā samaga saṁyōga tamāṭa dṛṣṭi helana tamātænpat nakṣatra adhipatin yana grahayangē pratiphalada gena deti. rāhu guru samaga saṁyōga nam guru janmiyāṭa dena pratiphala rāhu daśāvaladī læbē. kuja dena pratiphala rāhu daśāvalada læbē.

rāhu sesu grahayan men æsaṭa penena grahayek novē. rāhu pāpa grahayek vaśayen hindu jyedtiṣayēdī han̆dunvati. baṭahira sāyana kramayēdī rāhu śubha grahayeki. vātayaṭa adhipati vāyō saha pṛthivi guṇa daraṇa puruṣa napuṁśaka grahayeki. nayi hisakin saha minis kan̆dakin dakvana rāhu nam grahayā æviddavayi. śarīraya usa mahataya. mōḍayi, ǣta pradēśavala vāsayaṭa vidēśagaman ætivīmat hā galparvatavala vāsayaṭa priyayi. sita kalabalayi. sthira næta. rāhu vayādhi kāraka saha adhiṣṭhāna grahayeki.

igena gannā kālayē rāhu læbuvot igenīmaṭa bādhā karayi. rāhu śubhava pihiṭīma vastuva rækīrakṣā iḍam deyi. rāhu prakaṭa bhāvayaṭa pamuṇuvayi. rāhu bhēda vūvot itā hon̆da pratiphala læbē. aśubhavīmat ē hā samānayi. rāhu ē ē bhāvayan valadī labādena śubha aśubha pala

(1) lagnayen rāhu siṭiyadī śubhava upan janmiyā prasiddhiyaṭa patvē. kaḍisara vē. sirura usaya, ævidīmehi dakṣavē. aśubha nam vivāha jīvitayakaṭa sudusu næta. suvakaḷa nohæki rōga ætivana suluya. anungē upades valaṭa kan nodeyi.

(2) rāhu devænnē vastuva ræn̆dīmak næta. pavul jīvitaya asatuṭudāyakaya. piyāṭa guṇa næta. æs rōga ættēya.

(3) tunvænnē rāhu śubhava pihiṭīmen vastuva deyi. vikramavatvē. yahapat daruvan labayi. sahōdara phala hīnavē.

(4) hataravænna rāhu gēdora iḍa kaḍam næti karayi. inna sthānayen piṭakarayi. anun visin ravaṭanu labayi. ganu denu priya nokarayi.

(5) pasvænnē rāhu daruvan næti karayi. papuvē baḍē rōga sādayi. nitara kanassallaṭa patvē.

(6) hayavænnē rāhu yahapati. dīrghāyuṣkaya. pohosat, nirōgi vē. śubhavīmen pavul jīvitayada yahapatvē.

(7) rāhu hatvænnē śubhava yedīmen prasiddhaya. sahakārayā hō sahakāriya rōgīya. sthāna venas karayi. arśas rōga sādayi.

(8) rāhu aṭē śubhava siṭīmen hon̆da pratipala deyi. aśubhavīmen ginnen, rækīrakṣā, igenīmen, dhanayen hāni karayi. rāhu daśāvēdī viśēṣayen mema phala labādeyi.

(9) rāhu navavænnē śubhava pihiṭīmen vastuva dē. ema daśāvēdī vandanā vē yedeyi.

(10) dahavænnē rāhu kaṭaka, kanyā hō vṛścika nam yahapati. ekama væḍak bohō kal yedīmaṭa iḍa nodē. ehet bohō prasiddha veyi. dēśapālanayaṭa hon̆daya. itā kaḍisara vē.

(11) rāhuṭa mema sthānaya itā hon̆daya. siyalu sampat labādeyi.

(12) rāhu dolaha śubha næta. unhiṭitæn næti karayi. piṭapaḷātvala vāsayaṭa pamuṇuvayi. vastuva næti karayi. aśubhavīmen naḍuhaba, siragata karayi.

mema phala upatin pihiṭi śubha aśubha graha balapǣm anuva hā śubha dṛṣṭīn anuva venasvē. mema phala labā dennē rāhugē mahadaśā valadī hō aturu daśāvaladīya.

This is a Google word to word translation of Divaina