Here’s what you’re looking for

769

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් නිතර බලන කේන්දරේ හදන මෙන්න සාස්‌තරේ

Study Series 01

Several skyscrapers are used in Sri Lanka today. Strides of sixty-four hours, hoarse horoscope and emotional mood. Old science is a subject that has always existed since ancient times. It is evident from the time that King Suddhodana was brought to the palace of king Rajapaksa and inquired about the future of princes Siddhartha, this is the science that existed before Buddha. We know that a lie can not last for a lie. And if it does not work for the people, it does not have much longer life. If there is no value in senior science and inhabitants are not useful, then this subject does not exist to this day. Therefore, it is very clear that everyone is keenly interested in getting more advice on science and architecture today.

Therefore, the people who are interested in learning more about science and architecture are rapidly increasing. We will be able to find out that these subjects are used by thousands and thousands of public and private individuals, teachers, and monks to participate in various classes at different places. Save this amount of time and learn how to make a hoax in the “Divide” supplement with the “Divaina” for convenience of the readers of “Divaina”.

So let’s focus on how to learn a horoscope from the first lesson.

We know that the universe is divided into 360 degrees. In the horoscope, the twelve degrees of thorns divided into twelve divisions of the horoscope are as follows: thorns, thorns, thorns, lions, horns, thighs, thorns, thighs, thighs, thighs and thighs. To clarify this, look at the following mathematical activity.

Total degrees around the earth = 3600

Divide it from the constellation = 3600 Ý 12

The amount of volume = 300

In this case, you need to get to know about degrees, arts and circuses. Understand it, and see the table below.

60 bulls} 1 artist.

60 Arts Centers} 1 Degree.

This is the clock we use in seconds, minutes, hours, and split times. As the smallest part of the clock falls, the smallest part of the curves is offset.

Here the degrees, the arts and the demons are represented by the following symbols. For example, the 10-degree 10-figure-12-letter-11-code uses 100 l.

This can be used by more than 4 degrees, if you need to connect to the time clock we use.

4 hours at 1 o’clock – at Art 1 to 4 minutes

1 second to 4 seconds – 10 degrees 10 degrees, 40 hours

12 x 4 minutes Art – 48 x 11 x 4 x 44 sec

Accordingly, 100 l = 11 lb = p. 40 y. 48 seconds It’s 44. These arithmetic systems must be carefully remembered as they are needed in the future. There are 24 hours a day. We usually call this one in the morning, at night, or in the morning. At any time of day, a child, or a child, can be born as a baby. Accordingly, we work under three methods to create hoax.

1. Time is between 6 am and 12 pm

2. From 12 noon to 12 noon

3. From 12 to 06 in the morning

By dividing into three parts. We need to understand about this time. The day we start at 12 o’clock the day is the one that is currently in use. It is up to 12 noon.

For example, consider the day on the 28th day. On the 28th it started at 12 noon on the 27th day. Therefore, 28 days are on the 27th day of the night, from 12 noon to 28 noon to 12 pm.

Even so, according to the Situation, according to the Sinhala system some day starts from the dawn of dawn on the next day until Sunday mornings. If it is further explained, suppose Sunday morning it was Sunday morning. On the 28th, from 6 am to 29 am to 6 pm, the day is on the 28 th. It is time to start and end the day of the standard hour clock, or start the day and the day when the system begins and ends at the scheduled time.

Looking at the following chart, this can be made more clear.

Night in the morning and evening

12 6 6 12 6

Standard clock time

Hour by day for 28 days

28 days for the day

Hours included

We are now learning to make a horoscope of a parent born between the years 6-6 through 12. In this preparation, you should keep the Lanka Panchanto Planet, the two leaflets on the construction of math and table-horological tables.

It is possible to obtain the math horology drawing mathematical chart from any bookstore.

To make the horoscope, we need three dates, time, and place.

If the employer gives a guesswork, they should refrain from making the horoscope at the same time. Because he is using this hoax for the rest of his life because he is unable to act accurately in every senior post related to him.

If it gives a wrong time, it will be the same. Therefore, the child should be given the correct time and proper work should be done. At the time given by the hospital, we consider the correct time of birth. Someone may think that the child’s place or city is needed. Time is right It is calculated using the longitudinal lines across the country. The sun goes down first in the city of Greenwich in England. Hence the value of the longitude line extending across the city is 0 degrees. Countries located to the east line of longitude, since adding the difference to make up the value of the time difference will be adjusted to reduce the time taken by the longitude line extends through the countries located to the west.

The boy was born in the time required to net the time the child was born with the town or village of Greenwich. In the lesson in time, this can be clearly understood. This change in time for each city or village is said to be “stagnant”. It is mentioned in pages 61 to 67 of the Mathematical Table of the Occupation of Humalog Making. The details are listed under the provinces.

The boy was born to identify the city or region belongs to obtain more time under the stands. For example, in Matale, the city was recorded under the Central Province. (On page 65), the first vertical column (top to bottom extending bar) east longitude 800 calling 38. extending the range and in the second column 7.la latitude 25, which extended the range of the Matale town that stands over the As in the same column. 7 seconds 28 seconds. We use this stunning time when we are hoaxing.

Let us be ready to create a child’s birthday horoscopes in the consideration Dankande Rattota at 11.18 am on Thursday 9th September 2010.

Teach each day to learn how to make up the horoscope in each mathematics curriculum. It should also be given to a literal literal of the Panchanga and astrology. It is appropriate to use the literal lantern of the Lanka Panchanga for the present moment.

We get the time of the birth of a child only in hours and minutes. In the first step, a column should be allocated for seconds when preparing for the hoax. That’s because we need a ribbon in the future.

I was born the second time we have taken note of the stage before the child stands over the town or city should be reduced.

You can recall that it was mentioned earlier in the G + Cities Directory, page 61 to page 67 of the Mathematical Table of Contemporary History. Look at the following examples to look at the hoax and gain further understanding.

Hr. M. Sec.

The child was born at Raththota at Dankande 11 18 00

Rattota Dankanda has become stunning 07 28

(See Matale)

After the time is lowered, the child will be born 11 10 32

nitara balana kēndarē hadana menna sāstarē

pāḍam mālā aṁka 01

ada laṁkāvē kēndara varga kīpayak bhāvita karanu læbē. hæṭa pæya kēndaraya, dala kēndaraya saha bhāva kēndaraya in samaharaki. jyedtiṣa vidyāva itā pæræṇi kālayē siṭama pævata ena viṣayak bava ada kavurut dannā kāraṇayaki. suddhōdana rajatumā bamuṇan raja māḷigayaṭa genvā siduhat kumarungē anāgataya gæna vimasīmen apaṭa pæhædili vannē buddhōtpattiyaṭa pera siṭama mema vidyāva pævata ena bavaya. yamkisi boruvakaṭa cirātkālayak pævatīmaṭa nohæki bava apa hon̆din dannā kāraṇayaki. emenma janī janayāṭa prayōjanavat novannē nam eyaṭa da væḍi āyuṣa næta. jyedtiṣa vidyāvē vaṭinākamak nomæti nam hā væsiyanṭa prayōjanavat novannē nam ada dakvā mema viṣayada pavatinnē næta. ē nisāma ada mahat ōnǣkamakin jyedtiṣa vidyāvē hā vāstu vidyāvē upades labā gena jīvitaya yahapat kara gænīmaṭa sǣma kenekma vāgē mahat unanduvak dakvana bava apaṭa pæhædiliya.

mē nisāma jyedtiṣa vidyāva hā vāstu vidyāva igena gænīmaṭa mahat unanduvak dakvana pirisa itā sīgrayen væḍiveminda pavatī. mema viṣayan igena gænīma san̆dahā dahas gaṇan mudal væya karamin vividha sthāna vala pævætvena jyedtiṣa panti valaṭa rajayē hā paudgalika aṁśa vala menma guruvarun, pævidi himi varunda sahabhāgi vana bava toraturu vimasīmen apaṭa dæna gata hækivē. mema kālaya hā mudal itiri kara gena “divayina” puvat patē pāṭhakayangē pahasuva san̆dahā sǣma sikurādāma “divayina” samaga nikut vana “nækata atirēkaya tuḷin” kēndarayak sædīmaṭa igena ganimu.

ē anuva paḷamu pāḍamen dala kēndarayak sādana ākāraya piḷiban̆da igenīmaṭa metæn siṭa yomu vemu.

viśvaya aṁśaka 360 ṭa bedā venkara æti bava api danimu. kēndarayē dækvena mēṣa, vṛṣabha, mithuna, kaṭaka, siṁha, kanyā, tulā, vṛścika, dhanu, makara kumbha hā mīna yana rāśīn doḷos denāṭa ihata dækvū aṁśaka 360 bedū viṭa ek rāśiyakaṭa ayat vana pramāṇaya aṁśaka 30 ki. meya pæhædili kara gænīmaṭa mehi pahata dækvena gaṇita kriyākārakama desa balanna.

pṛthiviya vaṭē æti sampūrṇa aṁśaka pramāṇaya = 3600

eya rāśi 12 n bedīma = 3600 Ý 12

ek rāśiyaka pramāṇaya = 300

mema avasthāvēdī aṁśaka, kalā, vikalā piḷiban̆da oba avabōdhayak labāgata yutu vē. eya avabōdha kara gænīma pahata vaguva balā tērum ganna.

vikalā 60 k } kalā 1 yi.

kalā 60 k } aṁśaka 01 yi.

meya apa bhāvita karana oralōsuvē tatpara, minittu, pæya hā bedīmaṭa samānaya. oralōsuvē itāma kuḍāma koṭasa tatpara vannā sē aṁśaka vala itāma kuḍā koṭasa vikalā vē.

mehidī aṁśaka, kalā, vikalā pahata san̆dahan saṁkēta valinda san̆dahan vē. udāharaṇayak vaśayen aṁśaka 10 kalā 12 vikalā 11 saṁkēta yodā liyannē 100la 12.la 11, yana ākārayaṭaya.

meya apa bhāvita karana oralōsu vēlāvaṭa sambandha kara gænīma san̆dahā avaśya vū viṭaka sǣma aṁśakayakma 4 n væḍikara bhāvita kaḷa hæki vē.

aṁśaka 1 ṭa pæya 4 yi – kalā 1 ṭa minittu 4 yi

vikalā 1 ṭa tatpara 4 yi – aṁśaka 10 ṁ 4 pæya 40

kalā 12 ṁ 4 minittu 48 – vikalā 11 ṁ 4 tatpara 44

ē anuva 100la 12.la 11, = pæ. 40 vi. 48 tat. 44 vē. idiriyēdī avaśya vana nisā mema gaṇita krama hon̆din mataka tabā gata yutuya. davasakaṭa pæya 24 k æta. meya apa sāmānya vaśayen han̆dunvannē udē daval, rātri hō pāndara kiyāya. davasē ōnǣma vēlāvaka daruvek hevat chanmiyek janma lābhaya hevat ipadīmaṭa puḷuvana. ē anuva apa kēndaraya sǣdīma san̆dahā krama 3 k yaṭatē kaṭayutu karanu læbē.

1. udē 06 siṭa daval 12 dakvā atara kālayat

2. daval 12 siṭa rātri 12 dakvā kālayat

3. rātri 12 siṭa udē 06 dakvā kālayat vaśayen

koṭas tunakaṭa bedā ven kara gænīmeni. mema vēlāva gæna apa avabōdhayak labā gata yutuya. apa dænaṭa bhāvita karanu labana hevat sammata oralōsu vēlāva anuva davasa ārambha vannē rātri 12 pasu vū vēlāvē siṭaya. eya īḷan̆ga rātri 12 dakvā pavatī.

udāharaṇayakaṭa 28 dā kiyana davasa desa salakā balamu. 28 dina ārambha vūyē pasuvū hevat 27 dina rātri 12 ṭaya. esē nam 28 davasaṭa ayat vannē 27 væni dina rātri 12 siṭa 28 væni dina rātri 12 dakvā vū pæya 24 ya.

eya esē vuvada jyedtiṣaya anuva hevat siṁhala kramaya anuva yamkisi davasak ārambha vannē iru udāva sidu vū avasthāvē siṭa īḷan̆ga davasē iru udāva dakvā vū pæya 24 kālayayi. tavaduraṭat pæhædili karannē nam iru udāva udē 6 ṭa sidu vūvā yǣyi sitamu. esē nam 28 væni dina udē 6 siṭa 29 væni dina udē 6 dakvā vū pæya 24 ayat vannē 28 dā dinaṭaya. apa bhāvita karana oralōsu vēlāven hevat sammata oralōsu vēlāven adāḷa davasa ārambha vīma hā avasan vīma piḷisban̆davat siṁhala kramayaṭa davasa ārambha vīma hā avasan vīma siduvana vēlāva piḷisban̆davat hon̆din avabōdha karagata yutuya.

pahata dækvena rūpa saṭahana desa bælīmen meya vaḍāt pæhædili karagata hækivē.

rātri udē savasa rātri udē

12 6 6 12 6

sammata oralōsu vēlāva

28 dina anuva davasaṭa ayat pæya

28 dina siṁhala kramaya anuva davasaṭa

ayat pæya gaṇana

dæn api paḷamu kāla parāsayaṭa enam udē 6 siṭa daval 12 dakvā vū kāla parāsaya tuḷa ipaduṇu janmiyakugē kēndarayak sǣdīmaṭa igena ganimu. mema sūdānamēdī oba visin laṁkā paṁcāṁga grahasthūṭa lita hā bhāva kēndara sǣdīmē gaṇita vagu yana pot deka miladī ḷan̆ga tabāgata yutuya.

bhāva kēndara sædīmē gaṇita vagu pota ōnǣma pot sāppuvakin labā gænīmaṭa puḷuvana.

kēndaraya sǣdīma san̆dahā apaṭa ḷamayā upan dinaya, vēlāva hā sthānaya yana karuṇu tuna avaśya vē.

sēvā dāyakayā visin anumāna vēlāvak dunnot ema vēlāvaṭa kēndaraya sædīmen væḷakī siṭiya yutuya. muḷu jīvita kālayaṭama mema kēndaraya pāvicci karana nisā ohu hā sambandha idiri sǣma jyedtiṣamaya kaṭayutu valadī niværædi vaśayen kaṭayutu kaḷa nohæki vana nisāya.

værædi vēlāvak dunnot sidu vannē da eyamaya. ē nisā ḷamayā upan niværædi vēlāvama labā gena niværædiva kēndaraya sādā dīmaṭa kaṭayutu kaḷa yutuya. ārōgya śālāven denu labana vēlāva ḷamayā upan niværædi vēlāva hæṭiyaṭa apa salakanu labannemu. ḷamayā upan sthānaya hevat gama hō nagaraya avaśya vannē kumakaṭa dæyi kenek sitannaṭa puḷuvana. vēlāva niværædi gaṇanaya kara ættē ema raṭa harahā vihidī æti dēśāṁśa rēkhā mulkara genaya. lōkayaṭa paḷamuvenma ira udāvannē eṁgalantayē pihiṭi grinic nagaraya mul karagenaya. ē nisā ema nagaraya harahā vihidī æti dēśāṁśa rēkhāvē agaya aṁśaka 0 lesa salakā æta. etæn siṭa nægenahira desaṭa pihiṭā æti raṭavala dēśāṁśa rēkhā agaya anuva galapā gannā lada vēlāvē venasa ekatu vana atara baṭahira desaṭa pihiṭā æti raṭaval harahā vihidī pavatina dēśāṁśa rēkhā anuva galapā gannā lada vēlāvē venasa aḍu kara ganu labayi.

mē anuva grinic vēlāva samaga ḷamayā upan nagarayaṭa hō gamaṭa æti vēlāva śuddha kara gænīmaṭa ḷamayā upan sthānaya avaśya vē. idiriyēdī vēlāva namæti pāḍamēdī meya pæhædiliva igena gænīmaṭa puḷuvan vē. ek ek nagarayaṭa hō gamaṭa æti mema vēlāvē venasaṭa “sṭǣnḍ kālayē adhikaya” yǣyi kiyanu læbē. eya bhāva kēndara sædīmē gaṇita vagu potē piṭu aṁka 61 siṭa 67 dakvā vū piṭuvala san̆dahanva æta. ehi mema vistara san̆dahan vannē paḷāt yaṭatēya.

ē nisā ḷamayā upan adāḷa nagaraya hō gama ayatvana paḷāta han̆dunā gena ē yaṭatē sṭǣnḍ kālayē adhikaya labā gata yutuya. udāharaṇayak vaśayen mātalē gatviṭa ema nagaraya saṭahan vī ættē madhyama paḷāta yaṭatēya. (65 væni piṭuvēya) ehi paḷamu siras tīruvē (ihaḷa siṭa pahaḷaṭa vihidena tīruva) nægenahira dēśāṁśa 800la 38. lesa vihidena parāsaya tuḷa hā devæni tīruvē uttara akṣāṁśa 7.la 25, lesa vihidena parāsaya tuḷa mātalē nagaraya pihiṭā æti bava san̆dahan vana atara sṭǣnḍ kālayē adhikaya vaśayen ema tīruvē mi. 7 tatpara 28 k vaśayen san̆dahan vī æta. kēndarayak sǣdīmēdī apa upayōgi karaganu labannē mema sṭǣnḍ adhika kālayayi.

mema karuṇu sælakillaṭa gena 2010 sæptæmbar masa 9 væni brahaspatindā udē 11.18 ṭa rattoṭa dankandē dī upan ḷamayāgē kēndaraya sædīmaṭa sūdānam vemu.

igena gannā kālaya tuḷadī sǣma gaṇita saṭahanakama pāda liyamin kēndaraya sǣdīmaṭa purudu vanna. emenma paṁcāṁga toraturu hā nakṣatra kālaya aḍaṁgu litak tamā veta tabāgata yutuya. ē san̆dahā dænaṭa pāvicci kaḷa hæki litak vaśayen laṁkā paṁcāṁga grahasthūṭa lita yōgya vē.

yam daruvakugē upan vēlāva apa veta læbennē pæya valin hā minittu valin pamaṇi. paḷamu piyavarēdī kēndaraya sǣdīma san̆dahā sūdānam vana viṭa tatpara san̆dahāda tīruvak ven kara gata yutuya. eyaṭa hētuva idiriyēdī tatpara saṭahan kirīmaṭa tīruvak apaṭa avaśya vana nisāya.

devæni piyavarēdī apa visin saṭahan kara gannā lada upan vēlāven mā mīṭa pera san̆dahan kaḷa paridi daruvā upan gamaṭa hō nagarayaṭa æti sṭǣnḍ kālayē adhikaya aḍu kaḷa yutuya.

eya bhāva kēndara sædīma gaṇita vagu potē 61 væni piṭuvē siṭa 67 væni piṭuva dakvā æti gam nagara nāmāvaliya namæti vaguven labāgata yutu bava mā mīṭa kalin san̆dahan kaḷa bava obaṭa mataka æti. mehi pahata dækvena udāharaṇa kēndaraya desa balā væḍi duraṭat ē piḷiban̆da avabōdhaya labā ganna.

pæ. mi. tat.

rattoṭa dankandē dī ḷamayā upan vēlāvē 11 18 00

rattoṭa dankandaṭa sṭǣnḍ kālayē adhikaya 07 28

(mātalēṭa balanna)

sṭǣnḍ kālaya aḍu kaḷa pasu ḷamayā upan vēlāva 11 10 32

This is a Google word to word translation of Divaina