Identify these errors that delay the marriage

814
විවාහ දිවියට
විවාහ දිවියට

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් විවාහය ප්‍රමාද කරන මේ දෝෂ හඳුනාගන්න

If there are dozens of marriages of marriages at a marital age, marital constraints such as Erethic barriers, such as Maraka, if there are no regrets in the Marginal, the Moon, Venus, move triangular or profane teachers, these centers may have these centers during that period. If the marriage does not take place, it may be possible to present a proposal with a different resolution.

He will also have to face the consequences of having premature marriage and delaying marriages and romantic relationships.

The master and the moon and the Venus are not the oppressors of the wedding, but the powerful ones are quick to make his or her marriage quicker. The existence of such planets as the combination of sin, or 2,7,8, of Venus lunar, Venus, is due to delay in marriage.

Suppose Saturn becomes the hurdle of a place at the time of the birth of someone. If he or she was born in the early 1990s, it would be too late to marry until the age of 36. For Guru’s 16 years, Saturn has 35 in total.

The age of Saturn is between 16 and 35 years of age and it’s a great time for marriage. Married planets offer marriages in times of intercourse. Otherwise, love relationships will be created. But, this barrier, Saturn rattles off marriage. Satisfying not only Saturn but also Ravi, Kujja, Rahu, and Conduct are also a cause for delay in marriage. When these planets are self-exalted, only the marriage will succeed.

The Governor of the Seven, from 6-8-12, or from the constraint, combining the moon-Venus sins, causes the delayed marriage to be delayed.

07 The prince will especially be in those who have become a barrier to the seven. Their main reason for the delay of their marriages is to expect a fully equipped person.

It is said that the administrators will be hired to help them survive.

The number of sins in the center of a woman’s center is 2-7. The number of Venus is estimated to be Ravi, Kuja, Shani, Rahu and Ketu.

These planets, in addition to their absolute, compassionate, hostile, adversarial, despicable visions, increase the number of the ghosts of each planet, which may increase the pernicious consequences for the husband or wife.

If there is any maladministration in the center of a marriage, what is the reason for marriage to be confusing? Most of the time, if these stars appear at the center of each of the centers of the planet,

Shani and Rahu have a good health in this place and they have the physical health of the husband or wife. Scams, cones, and other mischief can result in divorce proceedings. It seems that Ravi and the Rahad bring about such results.

Ravi, Kujja and three other faces can also be influenced by married people. However, if a grid is detected by a master plan, it will not work.

Adjusting the pledge of a marriage between the couple and the couple will show how this office administrator can suppress and succeed.

Putting a married couple into a pole, setting up four pillars, lighting up lamps, kekulu rice, betel, silver bins, pichchamal, casting, octave reading, breaking a coconut in a hoe, usually takes place with the idea of ​​causing such anxiety.

It is advisable to make a marriage according to the laws of marriage, where there are powerful yokes with which to ruin those that are created to create marriages.

vivāhaya pramāda karana mē dōṣa han̆dunāganna

vivāhayaṭa sudusu vayasē siṭina viṭa vivāha kāraka grahayekugē daśāvak labā ætnam ērāṣṭhaka bādhaka, māraka væni venat daśā apalayak nomæti nam lagna, candra, sikuru yana sthānayakin trikōṇava hō saptavama guru gaman karannē nam kēndra himiyāṭa ema kāla sīmāva tuḷa mē saban̆datāvan ætiviya hæka. vivāhaya siduvīma yōgayak noyedī nam venat mārgayakin maṁgala yōjanāvak hō idiripat vīmaṭa iḍa æta.

kotaram maṁgala yōjanā saha prēma saban̆dakam æti vuvat vivāhaya pramādavīmē doaṣayak uppattiyenma ætnam ehi pratiphala atvin̆dīmaṭa da janmiyāṭa siduvanu æta.

maṁgala rāśiya adhipatiyāt, candrayā saha sikurut pāpa pīḍitava nova balavat vū pamaṇan ohugē hō ægē vivāhaya ikman vē. mekī grahayan pāpa saṁyōgavīma hō lagna candra, sikuru yana sthānavalin 2,7,8, yana rāśivala pāpayan siṭīma vivāhaya pamāvīmaṭa hētuvaki.

yameku upan mohotēdī senasuru mekī sthānayaka bādhakaya vaśayen pævati yǣyi sitamu. ohu hō ǣ upannē guru maha daśāvē muladī nam vayasa avurudu 36 dakvā vivāhaya pramāda vīmaṭa iḍa æta. guruṭa varṣa 16 yi senasuruṭa 19 ekatuva 35 yi.

senasuru daśāva pavatina vayasa avurudu 16 siṭa 35 dakvā kālaya vivāhayaṭa itā sudusu kālayaki. maṁgala kāraka grahayangen aturu daśā pæmiṇena kālavaladī vivāha yōjanā idiripat veyi. nætahot prēma sambandhatāvan goḍanægē. ehet mekī bādhakayā vaśayen siṭi senasuru gōcara gamanin kesē hō vivāhayaṭa bādhā æti karayi. senasuru pamaṇak nova ravi, kuja, rāhu, kētu yana pāpayangē kavareku vuvat yaṭakī sthānayaka aśubhava siṭīmada vivāhaya pramāda vīmaṭa hētuvaki. mekī grahayan sva ucca balayakin siṭina viṭa pamaṇak vivāhaya nisi kaladī siduvanu æta.

hata adhipatiyā 6-8-12 yana sthānayaka siṭa hō bādhaka sthānayaka siṭa san̆du sikuru pāpa saṁyōgavīmen vivāhaya pramāda vana hētu yedē.

07 adhipatiyā hata bādhakaya vū aya tuḷa mē gatiguṇa viśēṣayenma pihiṭavanu æta. movungē vivāhayan pamāvīmaṭa mūlika hētuva vī ættē aṁga sampūrṇa pudgalayāgē apēkṣā kirīmayi.

svāmiyāṭa hō bhāryāvaṭa aniṭuphala atvin̆dīmaṭa hētuvana doaṣavalaṭa vaidhavya doaṣa yǣyi kiyanu læbē.

strī kēndrayaka lagna candra, sikuru yana tunen 2-7 yana sthāna sata sikuru siṭina rāśiyada ravi, kuja, śani, rāhu, kētu yana pāpayangen yuktavīma vaidhavya doaṣaya nam vē.

mekī grahayan ē ē sthānayanhi svakṣētrava atimitra, mitra, saturu, ati saturu, nīca yana piḷiveḷin ē ē grahayanṭa ayat pāpaṁśaka gaṇana da væḍivana heyin ē hētukoṭa svāmiyāṭa hō bhāryāvaṭa læbiya yutu aniṭu vipākada væḍivīmaṭa iḍa æta.

vivāhayakugē kēndrayaka meban̆du vaidhavya doaṣayak ætnam ē graha daśā kālaya tuḷadī kumana hētuvakin vivāhaya avul sahagata vīmaṭa iḍa æta. mekī grahayan kēndrayē venat sthānayaka asubava siṭa maṁgala sthānayaka asubava siṭa maṁgala duṭuvot da bohōviṭa ihata pratiphalayama gena diya hæka.

śani, rāhu mekī sthānayaka asubava siṭīma svāmiyā hō bhāryāvagē śārīrika saukhya kerē balapǣmayi. kuja, kētu, dedenāgē avakal kriyāvan hētuven dikkasāda naḍu yediya hæka. ætæm viṭa ravi, rāhuda meban̆du pratiphala gena dena bava penē.

tavada ravi, kuja, kētu tidenāgenda vivāhakayan kerehi aniṭu balapǣm ætiviya hæka. ehet vaidhavya doaṣa æti grahayaku guru visin duṭuvahot ē doaṣa bhaṁgamaya.

vivāha pēkṣaka yuvaḷakagē porondam gælapīma niriksanuyē mema vaidhavya doaṣa mæḍa pavatvā vivāhaya sārthaka vīma piṇisaya.

vivāhaka yuvaḷak pōruvaṭa næṁvīmēdī siv kona punkalas tæbīma, ē mata pahan dælvīma, kækuḷu sahal, bulat, ridī pan̆ḍuru, piccamal yanādiya pōruva mata dæmīma, maṁgala aṣṭaka kiyavīma pōruven bæsīmēdī pol geḍiyak bin̆dīma ādiya sirit vaśayen iṭu karanuyē meban̆du vaidhavya dēṣa bhaṁga kirīmē adahasa peradæri karagenaya.

etek vivāhaya sidukirīmaṭa nækat sǣdīmēdī vaidhavya doaṣa bhaṁga karaviya hæki prabala yōga sahita nækat sādavā ē anuva vivāhaya sidu kirīma manāva ucita vanu æta.

This is a Google word to word translation of Divaina