Identify face-to-face

840

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් මුහුණ බලා චරිතය හඳුනාගන්න

If a person or a man has a visually impaired face, cruelty and facial expression of cruelty. By default, postulate. These are so common today. The full face face is good, trustworthy, prosperous, ludicrous, and good sense.

The thin, handsome face is diligent, crisp, and delicious. If the jaw bone appears, all the work is done. Industrialists have this position.

Feminine face is frightened by femininity. A stained face craves bad things. It’s ugly.

The neckline, like the stomach Mayura, is like a dog’s neck. Luckily luckily with the men and women, if the skeletal bones and the throat were located. Sweet and dull. Story for the story. He carries a little stuffed neckline.

Very grave, very agricultuous, long-lasting, and huge, the throat, for the sake of these characteristics. Like a whirlpool, the curious and generous profits are profitable. Fortunate. For a while, the similarly abusive columns give rise to various hardships.

Female male chin

The kind of chin and dorsal surrounded by the circulatory system is kind. Good moral values. Wise. Honest. It is stupid, it means stupid. It’s madness. The chin that escaped has a degree of exclusion. Crafty. He knows how to win the hearts of others. It’s too steady.

Cheeks

It is said that the hanging cheeks are being dressed up by others, which are thoughtful and lawful, and that they see the appearance of something that is beginning to be greedy.

Filled cheeks are not about compassion for others but in order to achieve their ideas. Rāgādhikaya. I show the world that I am good. A few cheeks are rich in wisdom and have developed.

Nose

The nose has big names and is rich. There are instances of instinct. If the nose is long, it is better to have peace. There is a weak body. Pragnavantaya. If the nose is smaller, stick with it. Greater minds. Instantaneous anger. Great and great, great is NASA!

Desa

It’s very lucky to see eye-catching eyes. Eye cough, eyes, mutilation, and fetuses produce fruiting results. Eye-like eyes are in vain. The little ones are patient.

Eyelids

If you have a chilled, large eyebrow, it’s quite lucky. Mysterious ideas. Those who are solid and blush are godly. Enjoy good things. The eyebrows have a number of grievances. It is acceptable for evil.

Æsibæma

If one’s feelings are connected, they are cruel. The eyebrows with rough fur are being attacked. If there is a fine Roman, he helps one another. It’s not harsh.

Forehead

The forehead is pseudo to men. Women are good. The height of the forehead is tremendous. Widowed like men, they are widowed. The wide forehead is not good for the woman either. A cramped forehead swung across the moon. Long ear tags are long. Feminine, ugly. The ears are wise and kind.

muhuṇa balā caritaya han̆dunāganna

striyakaṭa hō puruṣayekuṭa darśana paruṣa vū muhuṇa pihiṭiyē nam kaṝra gatiya da muhuṇa hon̆din pennā kaṝra kriyā kirīmaṭa samat vannō da veti. avasthāvaṭa anuva muhuṇin mavāpǣm karati. mevænnō ada bahulaya. piruṇu vaṭa muhuṇa nam yahapat bava da viśvāsa bava da saubhāgya bhāvaya da krīḍā lōlī bava da yahapat sihi nuvaṇa æti bava da satpuruṣa bava da vannē ya.

sihin kaḍavasam muhuṇa nam kaḍisara bava da tiyuṇu nuvaṇa æti bava da mihiri katāvaṭa priya bava da veyi. haku æṭaya penena sē nam siyalu kaṭayutu suparīkṣāven karati. karmāntakaruvanṭa mema pihiṭīma veti.

sudumæli muhuṇa nam māṁṣa bhakṣaṇayaṭa priya tæti gannā suḷu ayeki. pællam sahita muhuṇa nam napuru kaṭayutuvalaṭa āśā karayi. saṭa kapaṭa vē.

grīvaya nohot kuḷala mayura sunakha ādīngē men dik vū bella nam itā diḷin̆duya. sæn̆gavuna æṭa naharin hā masin piri bella pihiṭiyē nam strī puruṣayanaṭa itā vāsanāvantaya. mihiri tepul ætteki. kathāvaṭa dakṣaya. man̆dak mahata vaṭa vū piruṇā vū bella sampat gena deyi.

itā mahat vūda, itā kṛṣa vūda, bohō dikvū da, viśāla vū uguru daṇḍaya da yana mē grīvā lakṣaṇa aniṭi pala udā karayi. piyum patakaṭa samāna priya janaka kulala dhana lābha gena dē. bhāgyavantayi. kalayak samāna puṣṭimat kulala nam noyek duk deyi.

strī puruṣa nikaṭa

vaṭa vū nikaṭa saha tola yaṭa vala væṭuṇu ākāra nam kāruṇikaya. yahapat guṇa daham agayayi. pragnāvantayi. avaṁkayi. nikaṭa pætali nam mōḍa adahas darayi. umatuven kaṭayutu karayi. uḍaṭa nerunā vū nikaṭa ættē upā yedīmehi samateki. kapaṭiya. anungē sit dinā gænīmaṭa danī. sora sita vē.

kammul

ellena ākāra kammul anun visin pidum labana bava tīkṣaṇa kalpanā hā nityānukūlava kriyā karana bavada, masuru gatiya ætat paṭan gat deyaka nimāva dakina bava da pævaseyi.

piruṇu kammul nam adahas saphala kara gannaṭa vinā anun gæna anukampāvak nokarati. rāgādhikaya. tamā yahapat bava lōkayāṭa penvayi. madak piruṇu kammul nam tiyuṇu nuvaṇa æti bava da diyuṇuvana adahas æti bava da dhanavat bavada kiyǣvē.

nāsaya

nāsaya loku nam dhanavat bava labayi. kṣaṇikāvabōdhaya æta. nāsaya diga nam sāmadānayaṭa priya vē. dubala sirura æta. pragnavantaya. nāsaya kuḍā vī nam parōpakārayehi æleyi. un̆ḍan̆gu sit æta. kṣaṇika kōpakāriyi. nāsā siduru mahat nam tējavantayi, næṇavatya.

dǣsa

æsa sit æda gannā denet nam itā vāsanāvantayi. bora æs baḷal æs, vapara æs, vikṛti net aśubha phala udā karayi. mṛgayan sē samāna vaṭa vū æs unmānvitayi. kuḍā æs ættō ivasilivantayi.

æsipiya

kālavarṇavat vū mahat æsipiya ætot taramak vāsanāvantayi. gupta adahas darayi. ghana vū kāla varṇa vū æsipiya ættō bhaktivantaya. dhana sæpa labati. dum̆buruvan æsipiya noyek duk vipat gena deyi. dusiritehi gælennēya.

æsibæma

yamekugē æsi bæma ekinekaṭa sambandha vī nam kaṝra sit ætteki. raḷu lom sahita æsi bæma saturu kriyā karavayi. siyum rōma sahita nam kāṭat upakāra karayi. særa paruṣa næta.

naḷala

paṭu naḷala puruṣayinṭa aśubha dāyakayi. strīnṭa nam śubhayi. naḷala mædin usa nam pradhānatvayaṭa urumakam kiyayi. strī naḷala puruṣayangē men eka pættakaṭa dik vī nam vændam̆bu lakṣaṇayaki. puḷul naḷala da gæhæniyaṭa śubha næta. aḍa san̆daṭa samāna paṭu naḷala vāsanāva gena deyi. kan loku nam digāsiri labayi. rōma sahita nam saṭa kapaṭayi. kan kuḍā nam pragnāvantayi.

This is a Google word to word translation of Divaina