Identify heart attacks from the palm and the horoscope

803

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් අත්ලෙන් සහ කේන්දරයෙන් හෘදයාබාධ හඳුනාගනිමු

It is no secret that a massive population of our country is suffering from heart attacks or chest pains. This deadly disease can be cured through treatment. There is a possibility of recognizing this disease with one’s sneezing and certain lines of the play.

There are ways of identifying disease through the selection of marine arthritis (ie, in the arms of the hands). At present, our neighbor’s specialist cardiologist in India tells us that his fingernails on his fingers are “unnatural” and that he / she has a greater tendency toward heart disease. They also found that those with thumbs and nails with long finger nails were the victims of respiratory illness.

Diabetes can lead to cardiovascular disease, but it can not be diagnosed with ankles or nails of such patients, according to a heart specialist.

The 5th planet’s horoscope has been found to be infected with princes or princes with 6-8-12 years of age if it sees itself as a corpse.

Also, the lion’s constellation and its supporter, Ravi Planha, who represents the heart, also suffers from heart problems if he is in contact with the horoscope. Persuasion by other sorceros of the sun’s horoscope is a source of weakening the soul of one’s soul.

Every birthday with the Sun, every recipient of the horoscope is blessed with a healthy life, especially with heart attacks. Former President R. Jayewardene was born in virginity from the virgin Koran in Colombo. We know that he lived a very good and healthy life. He had stated that he did not suffer from a serious illness, even though he had occasionally suffered some minor illnesses on the neck. This is true. He died for over 89 years, but was ill from his neck.

Doctors say that using tobacco in any way is harmful to the heart. Drug users say there is no fault in drinking alcoholic beverages with a high alcoholic beverage at the moment, and doctors say that there is nothing wrong with taking a spicy drink, like wine chewed in grape juice, which can also be avoided by consuming green leaves at daily fattening .

Western “trefoil” doctors say that eating foods “eco-vitamin” and “omega-3” for so-called “phoenic acid” are also beneficial to heart patients. It is also appropriate to eat fruits and vegetables, grains, and fish from any of the intestines produced by the fish, according to doctors.

In addition to yoga exercises, yoga practitioners say that in addition to yoga, sun worshiping like the Hindus in India is suitable for heart patients.

It is our opinion that the Sun worshipers should be able to “sun worship” in the morning without any hoax. Then Ravi’s pressure on the center fades.

The “heart line” of the cuticle has a tendency to contract cardiovascular disease, which has a nebulous, scarlet, and chain. An expert in the minds can most probably predict the period of heart disease when a heart attack occurs. If the “heart” line breaks, the old limb will measure the heart of the limb at the same age.

Since diabetes is a cause of heart disease, it is commonly believed that these patients should take pandulic, garlic, sunblock, sunflower oil, and other aromas.

atlen saha kēndarayen hṛdayābādha han̆dunāganimu

hṛdayābādha hevat papuvē amāruvalin apē raṭē viśāla jana koṭasak miyayana vaga rahasak novē. mema mārāntika rōgaya kaltabā han̆dunā gatahot pratikāra magin suvakaḷa hæki vē. kenekugē kēndarayenut, atlē ætæm rēkhāvalinut mema rōgaya han̆dunāgænīmē iḍakaḍa pavatī.

sāmudrikā śāstraya hevat dǣtē pihiṭi rēkhāvalin sāstara kīma magin rōga han̆dunāgata hæki krama pavatī. dænaṭa apa asalvæsi indiyāvē hṛda rōga viśēṣagna vaidyavarayek tamāgē atdækīm magin pavasanuyē kenekugē æn̆gili vala niyapotu asvābhāvika lesa “kuḍā” nam ohuṭa/æyaṭa hṛda rōga væḷan̆dīmē væḍi pravanatāvak pavatina bavayi. tavada digaṭi vū, viśāla vū niyapotu tibena atla himi tænættō śvasana rōgavalin peḷennan bavada soyāgena æta.

diyavæḍiyā rōgaya hṛdayābādha æti kirīmehilā hētuvak vuvada evæni rōgīngē hasta rēkhāvalin hō niyapotu ādiyen hō rōgaya han̆dunāgata nohæki bava yaṭakī hṛda rōga vaidya viśēṣagnayāgē matayayi.

kenekugē kēndarayē 5 vænnādhipati grahayā 6-8-12 adhipatīn samaga hō adhipatiyeku samaga hō yōga vī siṭiyahot hṛdayābādha væḷan̆dīmaṭa iḍa tibena bava soyāgena tibē.

tavada hṛdaya vastuva niyōjanaya karana siṁha rāśiya hā eya adhipati ravi grahayāda kēndarayē pīḍāvaṭa patva siṭiyahot ohuṭa/æyaṭa hṛdaya hā sambandha rōga haṭagannā bava prakāśitaya. prāṇaya ayat hiru kēndarayē venat pāpa grahayan visin pīḍā kirīmada kenekugē prāṇaya prahīna kirīmaṭa hevat durvala kirīmaṭa hētuvak vē.

sūryōdayat samaga janma lābhaya labana sǣma kēndara himiyekuma svakīya jīvitaya nirōgīva, viśēṣayen hṛdayābādhavalin torava gata kirīmaṭa bhāgya labannō veti. hiṭapu janādhipati e-. ār. jayavardhana mahatā sūrya udāven pasuva koḷam̆badī kanyā lagnayen upanneki. etumā itā yahapat, nirōgi jīvitayak gata kaḷa bava apa danimu. etumā prakāśa kara tibuṇē tamanṭa bellen uḍa ætæm viṭa suḷu rōgābādha haṭagattat, tamā barapatala rōgābādhayakin nopeluna bavayi. meya satyayaki. etumā vasara 89 k pamaṇa āyuṣa gevā miyagiyēda gelen uḍa haṭagat rōgābādhayakini.

vaidyavarun pavasannē dumkoḷa kumana ākārayakin hō pāvicciyaṭa gænīma hṛda rōga valaṭa ahitakara bavayi. matdravya pariharaṇaya karannan vahāma madhyasāra ihaḷa pratiśatayakin yutu matpæn bīma athiṭuvā midi yuṣen perana lada “vayin” væni særa aḍu bīmak suḷu vaśayen gænīmehi varadak næti bava vaidyavaru pavasana atara eyada athæra damā kola varṇayen yutu paḷā varga hækitāk dinapatā āhārayaṭa gænīmen hṛda rōga vaḷakvā gata hæki bava kiyati.

“foalik æsiḍ” aḍaṁgu ī viṭamin saha “omēgā” 3 aḍaṁgu sōyā bōṁci āhārayaṭa gænīmada hṛda rōgīnṭa hitakara bava baṭahira “ælopati” vaidyavaru pavasati. behevin paḷaturu hā eḷavaḷu anubhavayada, dhānya varga hā māḷungē baḍavæl āśrayen nipadavana kisiyam tel vargayak āhārayaṭa yodā gænīmada sudusu bava vaidyavaru kiyati.

yōga vyāyāmvalaṭa amatarava indiyāvē hindun men sūryōdayēdī sūrya namaskāraya kirīma hṛda rōgīnṭa sudusu bava yōgāvacara tænættō pavasati.

sūryayā kēndarayaka balavatva nopihiṭā ati kēndara himiyan udē “sūrya namaskāraya” kirīma sudusu bava apagē matayayi. eviṭa kēndrayē pavatnā ravigē pīḍāva mækī yannēya.

atlē daknaṭa æti “hṛda rēkhāva” apæhædiliva, tada ratu pāṭaṭa, damvælak paridden pihiṭā tibena ayaṭa hṛda rōga væḷan̆dīmē væḍi pravaṇatāvak pavatī. dakṣa śāstragnayakuṭa hṛdaya rēkhāva āśrayen kenekuṭa hṛda rōga væḷan̆dena vakavānuva bohō duraṭa prakāśa kaḷa hæki vē. “hṛdaya rēkhāva” mædin kæḍī pavatinnē nam ema vayasa rēkhāven mæna balā ekī vayas sīmāvē atla himiyāṭa hṛdaya rōga haṭagannā bava kiva hæki vē.

diyavæḍiyāva hṛdaya rōgaya ætikirīmaṭa hētuvak vana heyin ema rōgīn pæpol, sudulūnu, ratuḷuEnu, sūryakānta tel, araḷu ādī auṣadhīya āhāra varga gænīma sudusu bava vaidya matayayi.

This is a Google word to word translation of Divaina