Karl Marx Influenced No

0
307

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් කාල් මාක්‌ස්‌ට බලපෑ අංක විද්‍යාව

In Fidelity, in the fable, when it comes to a fluent speech, there are seven important points to focus on and as a source of birth.

1. Fatal Number and Surgery Number. 2. Numerical number 3. Encryption number 4. Triple division 5. Dome number d. 6. Panchanasity power 7. AIC numbers

Other matters that should be considered, however, should be given priority in these matters. This led him to be the father of Marxist who led to a social, economic and political change in the world. Let’s take a look at the honorable Karl Marx.

He was born as a Jew. On 18.05.05.

His fate number is Ravi Thero’s throne. The subunit is the number 5 planet Mercus. The cipher is also number 1.

According to the Trinity division

Spirituality} ……

Mild condition} 8, 5, 5

Secular state} 1, 1, 1

According to the Trinity division there is no value to the spiritual state. Imperial and worldly are powerful. Thus, in spite of the fact that in the sphere of salvation, Marx did not enjoy liberation and that everything could be fulfilled within the secular activities. He did not accept any sense and was physically minded. Therefore, there is a famous saying in his vision.

Expressing the word “Religion Opium”, religion became very lenient to a very low degree.

Number 1 represents the state power, glory, resources. Number 5 will represent representation, education, education. Number 8 workers, heavy work, griefs, cables, represents. There is not even a single number that affects the spiritually. His thoughts flowed with intelligence through the knowledge of speeds of eight (8). The number 1 of his worldly life is entirely emotionally supported. His vision was that he lived prosperous in all life.

The other side of the film is the magnificent cartoonist in France, Gee Mop Zan.

Blessing Spirit} 9, 9

Emotionality} 8, 5, 5

Secular state} ……..

Both were progenitors. Mohsaphas became depressed by the empowerment and emotion of the situation. In the spiritual sense, Marx could talk about state power and secularity, trust him, and pay the life of the last mankind. Numerology is a fantastic character. At the age of 30, he wrote the book “Scientific Socialism.” He was deprived of the result. Jewish woman, 34 years old, spent a poor life in London and died on Sunday. When the top number is considering his life, when considering his life

In 1836 the critique of severity of religions, the number of tops that had risen was 9.

Good times for his dawn and the happiest years of his life were able to build up their vision.

1832-33-34-35-36 The tops of the dawn of this time were 1, 3, 5, 7, 9, respectively.

Writing a book in 1841 was the top number 9. In the year 1847-1848 the dawn numbered 4. Therefore, he was prosecuted for issuing a Communist manipulation during this period.

In 1843 a newspaper was started and the marriage took place. At the dawn, there were top 2. During this period, things I had hoped were not prosperous.

If she continues to study the scientific nature of Charlemagne’s character, the top number will appear to have had an impact on Karl Marx.

To find Marx’s mysterious number

Month number} 597719

Date related to the date} 461973

When you add all these numbers to the number 9, you receive the latent number by adding the answer and the balance.

Number of counts

Number 1 represents the color of copper. Number 2 represents the pearl. No. 3 white-red mixed color

No. 4 Vivid color (pearl) No. 7 Warts No. 8 Blue red mixed color number 9 is reddish color.

The No Color Science Exam is also important. The number of colors to know victory and knowing what is not seen is powerful. The color examination should be further examined in numerology.

kāl māksṭa balapǣ aṁka vidyāva

daiva aṁka vidyāvaṭa anuva palāphala kathanayaka yedena viṭa janma patrayak ataṭa gattā sēma pradhāna koṭa avadhānayaṭa pātra viya yutu karuṇu 7 k æta.

1. daiva aṁkaya hā anu daiva aṁkaya. 2. nāmika aṁkaya 3. gupta aṁkaya 4. tritva bedīma 5. mudun aṁka udāva 6. paṁca mahā bhūtātmaka balaya 7. ē ē graha aṁka

ē hæruṇu koṭa vimasiya yutu tavat karuṇu ætimut mema kāraṇā kerehi pradhāna koṭama avadhānayaṭa pātra viya yutuya. mē anusārayen lōkayehi samāja, ārthika, dēśapālanika peraḷiyak kirīmaṭa tuḍudun māks vādayē pītṛvarayāya. sammānita kāl māksgē caritaya gæna man̆dak vimasā balamu.

yudev jātikayeku vaśayen ohu upata læbuvē kri.va. 1818.05.05 dinadīya.

ohugē daiva aṁkaya ravi himi aka 1 ya. anu daiva aṁkaya budha grahayāṭa himi aṁka 5 ya. gupta aṁkaya vannēda aṁka 1 ya.

tritva bedīmaṭa anuva vimasā balana viṭa

ādhyātmīya tattvaya } ……

citta vēgīya tattvaya } 8, 5, 5

laukika tattvaya } 1, 1, 1

tritva bedīmaṭa anuva ādhyātmika tattvayaṭa kisidu vaṭinākamak læbī næta. citta vēgika tattvayat, laukika tattvayat balavat vī æta. mē anuva māks ādhyātmīya vaśayen vimuktiya sæpa sampat nolæbena bavat laukika kriyākārītvaya tuḷama siyalla sapurāgata hæki bavat viśvāsa kaḷēya. vignanavādīva kisivak piḷinogat mohu bhautika vādī cintanayen yukta viya. ē nisāma ohugē darśanaya tuḷa prasiddha kiyamanak æta.

“āgama abiṁya” yanna prakāśa karamin āgama itāma sæhælluvak vaga dakvami itāma pahat tattvayaṭa æda dæmīya.

aṁka 1 rājya balaya, tējasa, sampat, niyōjanaya karayi. aṁka 5 buddhimatkama, ugatkama, adhyāpanaya ādī aṁśayan niyōjanaya karayi. aṁka 8 kamkaruvan, bara væḍa, duk kam kaṭolu, niyōjanaya karayi. ādhyātmīya vaśayen balapāna ekadu aṁkayakvat tritva bedīma tuḷa næta. ohugē situvili galā ēma buddhimatkama dænuma ossē adhi vēgīkava aṁka aṭa (8) samaga galā giyēya. ohugē laukikatvayaṭa ayat aṁka 1 śaktiya sampūrṇayenma cittavēgīya pættaṭa sahayavī æta. siyaluma jīvitavala saubhāgya laukikava læbiya hækkak bava ohu viśvāsa karamin ohugē darśanaya bihi kaḷēya.

mehi anit pætta praṁśayē śēraṣṭa keṭikatākaru gīda mōpa sāṁṭa balapāna lada ākāraya camatkāraya.

mōpasāṁgē ādhyātmaya } 9, 9

citta vēgika tattvaya } 8, 5, 5

laukika tattvaya } ……..

mē dedenāma nirdhanayō viya. ādhyātmīya hā cittavēgīya tattvaya balavat vīmen mōpasāṁ mānasika avapātayaṭa pavā patviya. ādhyātmīya vaśayen kisidu viśvāsayak notabu māks rājya balaya hā laukikatvaya gænama katākara ē tuḷin sæpa læbiya hækiya viśvāsaya tabā dæḍiva siṭa antima nirdhanayeku lesaṭa jīvitaya gevā dæmīya. aṁka vidyāvaṭa anuva apūru carita dekaki. vayasa avurudu 30 dī “vidyātmaka samājavādaya” yana kṛtiya liyā paḷa kaḷēya. mehi vipāka vaśayen ohu raṭin piṭuvahal kaḷēya. yudev jātika kālmāks vasara 34 k lanḍan nuvara dugī jīvitayak gatakara miya paralova giyēya. mudun aṁka udāva anuva ohugē jīvitaya gæna vimasā balana viṭa

1836 dī dæḍi lesaṭa āgam vivēcanaya kirīma, udāvī tibuṇa mudun aṁkaya mekī kālavakānuvē aṁka 9 vē.

ohuṭa udāva pævæti suba kālavakavānu hā ohugē diviyē satuṭudāyakama varṣa tama darśanaya prabala lesaṭa goḍanæn̆gīmaṭa hækivū kālayan.

1832-33-34-35-36 mema kāla sīmāvē udāva pævæti mudun aṁkayō piḷivelin 1, 3, 5, 7, 9 vē.

1841 potak liyā paḷa kirīma meviṭa mudun aṁkaya 9 udāvī pævatuni. 1847-1848 varṣaya tuḷa udāva pævatiyē mudun aṁka 4 ya. mema kāla sīmāvēdī komiyunisṭ prakāśanaya nikut kirīma, viplavayak sidukirīma mē nisā ohuṭa viruddhava naḍu pævarīma siduviya.

1843 varṣayēdī puvatpatak ārambha kirīmat vivāhaya siduvīmat viya. udāvī pævætiyē mudun aṁka 2 ya. mē kāla sīmāva tuḷa tamā balāporottu vū kāraṇā sapalatvayaṭa pat vuṇē næta.

tavaduraṭat aṁka vidyānukūlava kālmāksgē caritaya vimasā bæluvot mudun aṁkayat kālmāks kerehi dæḍi balapǣmak sidukara æti vaga penī yanavā æta.

māksgē gupta aṁkaya soyā gænīmaṭa

māsayaṭa adāḷa aṁka } 597719

dinayaṭa adāḷa aṁka } 461973

mē siyaluma aṁka ekaṭa ekatu kara 9 yen bedā siṭi viṭa læbena uttarayat śēṣayat ekatu kirīmen gupta aṁkaya læbē.

aṁkayangē saṁbeta varṇayō

aṁka 1 tam̆ba varṇaya niyōjanaya vē. aṁka 2 mutu pāṭa niyōjanaya vē. aṁka 3 sudu-ratu miśra varṇaya

aṁka 4 alupāṭa (matayak pavatī tani koḷa pāṭa yayi kiyā) aṁka 5 koḷa pāṭa (ratraṁ pāṭada matayaki) aṁka 6 vicitra varṇa (mutu pāṭaya matayaki) aṁka 7 paḷāvan pāṭa aṁka 8 nil ratu miśrita varṇaya aṁka 9 lā ratupāṭa varṇaya niyōjanaya vē.

aṁka vidyāvēdī varṇa vibhāgayada itā vædagat vē. jaya parājaya kīma hā noduṭu dē dæna gænīmaṭa varṇayangen aṁkayanṭa læbennē prabala śaktiyaki. varṇa vibhāgaya tavaduraṭat aṁka vidyāvēdī vimarśanayaṭa pātra viya yuttaki.

This is a Google word to word translation of Divaina