Learn from your center of interest

1074

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් බිරිඳගේ ගති කේන්ද්‍රයෙන් දැනගන්න

There is a complete analysis of the wives in Buddhism. In particular, the old sri lankers have said these are based on the location of the person’s original births. As Buddhism has shown this, it seems that the views of the gospel are similar. In the case of Married Couple 2 years of marriage, there is only 80% of the mistakes involved in making decisions regarding the marriage of the two.

More importantly, the planetary position should be prioritized. It is also a good guide to teaching certain Buddha speeches with seniority.

A woman becomes a wife after marriage. There are seven ways in which the wives are in the marriage. The purpose of this article is to show how the eyewitnesses can see these seven wives. This is how the seven wives are.

1. Ladies and Gentlemen. 2. Shura Wife. 3. Bad wife. 4 Mourning wife. 5. Bhagini Wife. Awesome wife. 7. Jackie Wife.

Swamy Wife is the 7th place of the center of a person, where the marriage location is lion, and if the Ravi is deposited or from another point of view, the wife of the same wife is unwittingly ignoring it. If a pious view has been given to him, if the wife has given in to knowledge, the wife will submit her opinion and submit her opinion. If the planets appear to be like Guru-semukar, then the situation is somewhat loose.

Also, if the sedimentation of the sediment and the sediment of the seven planets, and the sedimentation of the sediments, or the sedimentation of the sediment, the sedimentation of the sediment, it becomes a stealing wife. It is clear from the Book of Buddha that “Shera Wife” is clear. You can understand and understand the wives that deal with their husbands’ spouse according to social experiences.

If the type of “erudite wife” is Buddhism, the position of a hard-hitting wife in the place Saturn or elsewhere in the place where the dragon and kumbh was placed at the 7th place according to the rank. Saturn is the Governor of all ties. Even though he was in a position of his being there, that power was abundant. In some families, stories and actions that are more important than those of wives are a problem for the husband.

If the wife is born in Sri Lanka and she is born in Sri Lanka, or if she sees the moon 7, or if she sees the moon 7, the wife of her husband is very good. A mother is tied to her husband equally loyal to her. This wife is referred to as Muthu Wife as Buddhism. If such a situation exists, the widow of such a virtuous woman will most often be the wife of a widow

If the siblings were from married lunas, from a woman’s place of marriage or from a happy place in the marriage room, the wife who receives her husband is treated like a sister. It is also revealed that she will be able to obtain even the wealth of her. Such wives are known as Bhagini Weriya in the Buddha’s discourse. You can see such women in society. You can identify with those you associate with.

The seventh and seventh marks are respectively radial and rotational. If Venus occurs from the same place or from any other good place, it will help the husband with all sorts of rheumatics with the very rhythmic traits. Such wives are referred to as “thy mother-in-law” in Buddhism.

A large number of saints and teenagers, according to the position of the teacher, the Center’s characteristics of the wife of the Centra bears. If you are seeing 7 teachers or seeing from a happy place, they will be given a wealth of resources to provide their resources. These wives associate their husbands with their friends. These wives are referred to as “Saki Wearya” or even Yahuhu Wife.

This planetary planet, as well as the planet’s brightest planets, can not cause badness, and it can be better for bad wives to accept bad habits. It should be determined according to the position of each other’s planets.

birin̆dagē gati kēndrayen dænaganna

birindǣvarun piḷiban̆da pūrṇa vigrahayak bududahamē pavatī. viśēṣayen mema tattvayan pæræṇi sṛṣivarun da pavasā ættē ē ē pudgalayāgē janma patravala graha pihiṭīm anuvaya. bududahama mema tattvaya penvā æti paridi sṛṣi matayan gēda eyaṭa samānakamak pavatina bava penē. vivāha parīkṣāvēdī yuvatipati dedenakugē vivāha diviya piḷiban̆da tīndu tīraṇa gænīmēdī porondam karuṇuvalaṭa pamaṇakma tæna dī kriyā kaḷahot væradīyæmē iḍakaḍa 80% k pamaṇa tibē.

porondamaṭa vaḍā viśēṣita vaśayen graha pihiṭīm piḷiban̆dava mūlikatvaya diya yutuya. jyedtiṣaya samaga ætæm buddha dēśanāvan da gurukoṭa gænīma sārthaka maga penvīmak vannēya.

yam kāntāvak vivāhayen pasu birin̆dak bavaṭa patvē. ema vivāhaya tuḷa birindǣvarun kriyātmaka vana ākāra 07 k bududahamē dækveyi. ē hat ākāra bhāryāvan piḷiban̆da jyedtiṣamaya æsin dækagata hæki andama mē lipiyen penvā dīma mehi aramuṇa veyi. birindævarun hat denā mesē veyi.

1. svāmi bhāryā. 2. cōra bhāryā. 3. vadaka bhāryā. 4 mātu bhāryā. 5. bhagini bhāryā. 6. dāsi bhāryā. 7. sakī bhāryā yanuveni.

svāmi bhāryā yanu yam pudgalayakugē kēndrayē 7 væni bhāvaya vū vivāha sthānaya siṁha rāśiya vū viṭa ehi ravi grahayā tænpat vī siṭīma hō venata sthānayaka siṭa suba dṛṣṭhi labā dī ætnam ema bhāryāvagē aṇa sakaṭa ema pudgalayā nodænuvatvama yaṭaveyi. aśuba dṛṣṭhiyak ravi hatvænnaṭa dī ætnam ema bhāryāva sæmiyā yaṭatkoṭa tama matayama kriyātmaka karayi. guru – śukra væni grahayinṭa penē nam ema tattvaya taramak lihil vē.

esēma kuja grahayāṭa himi mēṣa rāśiya 07 vænna vū tulā lagna himiyanṭat, vṛṣcika rāśiya hatvænna vū vāṣabha lagna himiyangen 7 vænnē kuja siṭīma hō dṛṣṭi patitavē nam ohuṭa læbennē sora birin̆dak bava jyedtiṣa niyamaya veyi. buda dahamē dækvennē “cōra bhāryā” yanna eyin pæhædiḷi vē. samāja atdækīm anuva sæmiyāṭa horen vividha andamaṭa kaṭayutu karana birindǣvarun obaṭa ē anuva han̆dunāgena avabōdhayaṭa gata hæki vē.

“vadaka bhāryā” lesa bududahama dakvana vargaya jyedtiṣaya anuva makara hā kumbha yana rāśi 07 væni sthānaya vū ayagē ema sthānaya tuḷa senasuru siṭīma hō venat tænaka siṭa dakina laddē nam eya vadaka bhāryāvak labana pihiṭīmaki. senasuru siyalu vada bandhanavalaṭa adhipati grahayāya. etænaṭa ohu svakkṣētrava pihiṭīma pævatunat ē balaya vada baJdhana siduvīmaya. ætæm pavalvala evæni birindǣvaru ætuvaṭa vaḍā karana katā hā kriyāvan sæmiyāṭa vadayak bavaṭa patvīma veyi.

makara laknayen upata labā hatvænna kaṭaka rāśiya vū ayagē pura caJdrayā yōgavī siṭīma hō venat tænaka siṭa candrayā 7 vænna dækīma hō vē nam ema puruṣayāṭa læbena birin̆da itā guṇa yahapat keneki. mavak tama daruvakuṭa dakvana lengatu svabhāvayaṭa samānava sæmiyā kerē bæn̆dī siṭī. mē birin̆da mātu bhāryā lesa bududahamē hæn̆dinveyi. san̆du ava caJdrayā vī evæni andamen pavatī nam bohō koṭa evæni guṇayen yutu vændam̆buvak bhāryāva viya hæki bava jyedtiṣa niyamaya veyi

dhanu – mīna yana lagnavalin ipaduna ayagē vivāha sthānaya tuḷa budha siṭīma hō suba sthānayaka siṭa duṭuvē nam ema puruṣayāṭa læbena birin̆da sahōdariyak men ohuṭa salakana kenek veyi. yasa isuru pavā labāgata hæki tattvayanda æya nisā læbena bava jyedtiṣayē dækveyi. mevæni birindævarun buddha dēśanāvē dī bhagini bhāryā yanuven hæn̆din veyi. samājaya tu=ḷin obaṭa evæni bhāryāvan dækagata hækiya. taman āśraya karana aya tuḷin obaṭa evæni aya han̆dunāgata hæka.

mēṣa hō vṛṣcika yana lagna himiyangē hatvana bhāvaya piḷiveḷin tulā hā vṛṣabha vē. sikuru grahayā ema sthānaya tuḷa siṭīma hō venat suba sthānayaka siṭa dækīma hō siduvēnam ema pudgalayāṭa læbena birin̆da itā mudu molok guṇa sahitava sæmiyāṭa sǣma dēkaṭama udav upakāra karayi. evæni bhāryāvan “dāsi bhāryā” lesa bududahamē dækveyi.

dhanu saha mīna yana rāśiyak 07 vana bhāvaya vū kēndra himi puruṣayangē vivāhayaṭa læbena birin̆dagē gatiguṇa gurugē pihiṭīma anuva udāveyi. guru 7 vænnē hō suba sthānayaka siṭa hatvænna dækīma siduvannē nam tamanṭa yasa isuru sampat labādena pihiṭīmak bava jyedtiṣa niyamaya veyi. mema bhāryāvan sæmiyā æsuru karannē yahaluvaku æsuru karana paridiya. budu dahamē mema bhāryāvan “saki bhāryā” hevat yahalu bhāryā lesa hæn̆dinveyi.

mema graha balaya sēma hatvæni bhāvayaṭa væṭena suba grahayangē dṛṣṭhi anuva naraka tattvayan ismatu novīma siduviya hæki atara pāpi grahayangē aśubha dṛṣṭhi nisā hon̆da yǣyi sammata bhāryāvanda venas vī pihiṭiya hæka. eya ekinekāgē kēJdravala graha pihiṭīma anuva tīraṇaya kaḷa yuttēya.

This is a Google word to word translation of a article publised on Divaina on 2012/09/28.