Let’s say numbers with science

731

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් අංක විද්‍යාවෙන් පලාපල කියමු

In the Numerology, in a passionate speech, one must first classify his or her destiny into three stages. That is,

1. Spiritual, 2. Imaginary, 3. Fosters three.

Also, a person’s spiritual world is also reflected in three worlds. To discover the innermost position, discover the encumber number. Using the encrypted number, you need to identify the nature of your mind and have number variants. After the fragments of the relics, find the numbering and find out the balance and check the description. Also, the yearly address should be used to find the number of tops that affect the person each year. It also needs to find the number that can affect the year. Also it should examine the number of the year and number of the numbers.

You will find that applying numerology is not immediate. You will get the opportunity to know the “Divaina” from the “Nakatha” website.

In most cases the search for the term gives different value numbers to the letters in English. The method is currently used. It does not appear to be classmate in my understanding of denominational phonology. However, it is not a mistake to use it until this science becomes perfect in Helsinki. The reason for this is the birth of the great cartoonist, Geeta Mopazanga, colonel-colonized France. The. Day 1850-08-05, his destiny numbers are – 1+ 8 + 5 + 0 + 8 + 5} 9. Accordingly, his only number is “9”. Surname is numbered “5”. In many cases, I found that the number of days is also affected. His latent number is numbered “9”. To find the encrypted number, the answer given by the month of adding the number and the corresponding numbers to the day, and dividing the balance and the answer by dividing the corresponding numbers by 9, is called the mysterious number.

Total numbers in August = 324821

Date related to date (5 day)} 461973

786794/9

The balance is 5. The answer is 87421, the balance and the answer are taken to a single number. 5+ 8 + 7 + 4 + 2 + 1} 9. This is considered an encyclical number, according to the occult number, of the spiritual world of the Moles. That is,

The deity is wise.

The mental state is a psychiatric state

The material is very safe,

Usually, the recognition of “9” is a powerful latent number. However, the role of Geetha Mbupassa shows that “9” is not a major contribution to the world.

His worldly life in this way is related to this birthday.

1850-08-05, born

Three divided.

The spiritual state is

An emotional state of 5, 8, 5,

Worldly condition

There is no value in the worldly values. Imperial status has become extremely powerful. The birth year is number “5”, day number and “5”. Spiritual status is strengthened by fate and cryptography. The spirit boss has received the power (“0”), which is related to the year of his birth. Typically, the phantom monsters come to life with every number.

Thus, by empowering the emotional state, he became a great master by the addition of his own spiritual energy. But his worldly life was extremely distressing. Through his life story, he would have been able to find out that he was suffering an unpleasant pain during his lifetime, with indebtedness, depression, and sometimes even threats. He was once a royal privilege – a royal nobleman who was not awarded an award.

His book, French poet, was written by Desert Elders De Same Month.

The book, which gave singular glory to Moepzhan,

It may be disappointing

By this time his age was 31 and he was 32 years old. During this time, he seems to have the maximum benefit to his peers.

This period was 1881 and the year’s number was “9”, the top number was No. 7,

C. The. In 1882, his top number was “7”

C. The. In 1883, his top number was “9”

C. The. In 1884, his top number was “1”.

In those years, when the high achievements gave him great success, the hopeful contributors did not rise.

aṁka vidyāven palāpala kiyamu

aṁka vidyāvēdī palāpala kathanayaka yedīmēdī prathamayen ohugē hō ægē daivaya avasthā tunakaṭa vargīkaraṇaya kara gænīmaṭa sidu venavā. enam,

1. ādhyātmīya, 2. citta vēgīya, 3. laukika vaśayen ē avasthā tunaya.

esēma pudgalayakugē ādhyātmika lōkaya da lōka tunakaṭa parāvarthanaya vē. ādhyātmika tattvaya soyā gænīma san̆dahā gupta aṁkaya soyā gænīma kaḷa yutuya. gupta aṁkaya anusārayen ohugē sitē svabhāvaya han̆dunā gænīma sidu kaḷa yutu atara aṁkayangē prabhēda rāśiyak æta. dhātu koṭasvalaṭada anaturuva aṁka vargīkaraṇaya soyāgena ēvā gæna balā samabaratāvan gæna vimasā balā palāpala kathanayē yediya yutuya. esēma vārṣika palāpala kathanayēdī ē ē pudgalayāṭa varṣayaṭa balapāna mudun aṁkaya soyā gænīma kaḷa yutuya. esēma varṣayaṭa balapāna aṁkaya soyā gænīma kaḷa yutuya. esēma varṣayaṭa balapāna aṁkaya hā aṁkayangē samaviṣama tāvan parīkṣā kara bæliya yutuya.

mesē aṁka vidyāvaṭa anuva phalāpala kathanayaka yedīma kṣaṇikava kaḷa hæki deyak novana bava obaṭa væṭahī yanavā æta. mē sambandhava idiriyaṭa obaṭa karuṇu kāraṇā “divayina” “nækata” jyedtiṣa atirēkaya tuḷin dænagænīmaṭa avasthāva udāvenavā æta.

bohō viṭa nāmāṁkaya sevīmēdī iṁgīrasi bhāṣāvē akṣaravalaṭa vividha vaṭinākam aṁka vaśayen dī æta. dænaṭa bhāvitā vannē ekī kramayayi. eya śāstrīya novana bavaya magē væṭahīma, śabda vidyāvaṭa anuvada ehi kisidu padanamak æti bavak nopenē. ehet mema vidyāva heḷayē diyuṇu tattvayaṭa patvenaturu eya bhāvitā kirīma varadak vaśayenda nopenē, hētuva śāstrīya prabōdhaya ræka gænīma san̆dahā, viśvakīrtiyaṭa pat praṁśayē pahaḷa vū śēraṣṭha keṭikatākaru gīda mōpasāṁgē upata kri. va. 1850-08-05 dinaya, ohugē daiva aṁkayan vannē – 1+ 8+5+0+8+5 } 9 yaya. ē anuva ohugē daiva aṁkaya aṁka “9” ya vē. anu daiva aṁkaya aṁka “5” vē. bohō avasthāvaladī anu daiva aṁkaya hevat dina aṁkaya da balapāna bava maṭa penī giya karuṇaki. ohugē gupta aṁkayada aṁka “9” ya vē. gupta aṁkaya soyā gænīma san̆dahā kaḷa yuttē māsayaṭa himi saṁkhyāvan hā dinayaṭa adāḷa saṁkhyāvan ekatu kara 9 n bedā læbena śēṣayat uttarayat deka ekaṭa ekatu kirīmen læbena uttaraya gupta saṁkhyāva lesaṭa gænē.

agōstu māsayaṭa himi saṁkhyā } 324821

dinayaṭa adāḷa saṁkhyā (5 dinaya) } 461973

786794/9

śēṣaya 5 læbē. uttaraya 87421, śēṣaya hā uttaraya tani aṁkayaṭa gat viṭa 5+ 8+7+4+2+1 } 9. meya gupta aṁkaya lesaṭa salakanu læbē gupta saṁkhyāvaṭa anuva gīda mōpasāṁgē ādhyātmika lōkaya lōka tunakaṭa peraḷē. enam,

dēvatvaya gha pragnavayi.

caitasika tattvaya gha mānasika ālōkayayi

dravya tattvaya gha ārakṣāvayi,

sāmānyayen bohō denāgē piḷigænīmada aṁka “9” bala sampanna gupta aṁkayak bavaya. ehet laukika vaśayena prabala dāyakatvayak aṁka “9” n nolæbena bava gīda mōpasāṁgē caritayen pennum karayi.

upan dinayaṭa adāḷava ohugē laukika jīvitaya meyākārayen bedī yannēya.

1850-08-05 dina, upata

titva bedīma.

ādhyātmika tattvaya gha

cittavēgīya tattvaya gha 5, 8, 5,

laukika tattvaya gha

mehidī laukika tattvayaṭa ekadu vaṭinākam vat læbī næta. citta vēgika tattvaya atiśayinma balavat vī æta. upan varṣayaṭa adāḷa aṁkayada aṁka “5” vē, dina aṁkaya da “5” vē. ādhyātmika tattvaya daiva aṁkayenda, gupta aṁkayenda balavat vī æta. īṭama upata lada varṣayaṭa adāḷava læbī æti ākāśa bhūtayāṭa ayat biṁduvē (“0”) balayada læbī balavat vī æta. sāmānyayen paṁcamahā bhūtayangen ākāśa bhūtayā sǣma aṁkayak samagama mitra bavak dakvayi.

mē anuva cittavēgika tattvaya balavatvīma īṭa ādhyātmīya śaktiya da ekatuvīmen ohu śēraṣṭha mahā puruṣayaku bavaṭa pat viya. ehet ohugē laukika jīvitaya atiśayinma duḥkha dāyaka ekak viya. ohu muḷu jīvita kālaya tuḷama naya barin pīḍitava asahanayen da samahara viṭaka ella vu tarjanayanṭa pavā muhuṇademin pudumākāra duḥkha diviyak gevū bava ohugē jīvita katāva hædǣrīmen dænagata hæki venavā æta. ohu kisikaleka rājya varaprasādayak -rājya prabhū balayak sammānayak nolæbū śēraṣṭha keṭikatākaruvā da veyi.

praṁśa viyatun viṣmayaṭa patkaḷa ohugē pota īdamakæ De Smasaka namæti kṛtiyayi.

gīda mōpasāṁṭa viśiṣṭa kīrtiyak labā dun pota,

khaA psdaba oekakasæra

mē kālaya vanaviṭa ohugē vayasa avurudu 31 sampūrṇa vī avurudu 32 ka labā tibuṇi. mē kālaya tuḷa ohuṭa uparima subaphala udā vū kāla vakavānuvak bava penē.

mekī kālaya 1881 vū atara varṣayaṭa himi aṁkaya vūvē aṁka “9” yaya, udāvī tibuṇa mudun aṁkaya aṁka “7” ya,

kri. va. 1882 varṣayē ohugē mudun aṁkaya “7”

kri. va. 1883 varṣayē ohugē mudun aṁkaya “9”

kri. va. 1884 varṣayē ohugē mudun aṁkaya “1” ya.

ohuṭa usas pratiphala udākara dun mema varṣavaladī subhaphala dāyaka vū mudun aṁkayō udāva pævatuni.

This is a Google word to word translation of Divaina