The location of the twin planet centers

815

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් කේන්ද්‍රස්‌ථාන දොළහේ ග්‍රහ පිහිටීම් අනුව අත්වන පල විපාක

A birth centre can be set up for every male born. No one in the center can now be found.

Twelve centimeters. These towers are marked by the fact that the clock socket is not just a side-by-side movement, but a dwarf. The center is at the center of the center. Four boxes on the left. The box in the lower half is half. On the right is the ten box office. In this way, the marking of the twelve towers is a way of describing the twelve twelve and twelve stars.

The first box in the center of the center above the center, in accordance with the seniority of the tradition, The other place from the second to the twelve is considered as the place of wealth, the place of business, the mantle point, the place of birth, the place of birth, the place of death, the sacred place, the charity place, the karma, the place and the place.

If there is any conceited planet in this part or if its good views are affected, the center head will improve, if the scepless planets are affected or the syllabus is affected, the center owner will be in a bad condition.

The places where these twelve incidents occur, including the logging place are the following:

1. Location of the vessel – characteristics of the person, color, leaflets, characteristics, race, age and the happiness of the aging person.

2. Positive Location – Plenty of silver and gold, such as silver gold, deals and wealth.

3. Brotherhood – brothers and sisters, dear ones, the ability to suppress others, etc.

4. Bonding place – friends, houses, dwellings, fields, fields and cows.

5. The place of birth – wisdom, outbursts, sorcery, and sciences, etc.

6. The place where you live – the enemies of your enemies. Eating and drinking sicknesses.

7. Counterpart – space for conflict, trade, marriages and travel.

8. Dead center – rivers, places of water, waterways, road boring, life expectancy, and fatal fatalities.

9. Charity Place – Dhamma, Dhamma, Profanity, Prelucence, Charity and discipline.

10. Car Care Location – business seal, valor, respect to the father, and special activities.

The 11th Venue: Elephants, Golden Roses, Festivals and Profits.

12. Downtown Place – possible troubles, burdensome activities, cost-cutting, face-to-face punishments and bonds.

Sun, moon, Kujya, Buddha, Guru, Kivi, Shani, Rahu and Khaithu can stay in one place at each person’s center. Therefore, rewards can be made to each person as each.

The planetary positions of the innate characters have improved in a good manner. The planets of those who have been disassociated are in a form of persecution. Planetary locations according to the asteroid planets can also be changed in one way.

For example, two or three centuries can be used. It is desirable that this is appropriate for the Queen Elizabeth II, the pioneer of India’s independence struggle, and a brutal savagery for the establishment of a separate Eelam State in the north and east of Sri Lanka, for centuries-long fighting in the region.

This is the way the stars of the British Empire held the Queen’s throne for 60 years and held its Diamond Jubilee yesterday.

The cube, the two teachers and the chemistry, the Tariyama, the Hare Raviya, the Hare Rahuya, the Seven Era, the Eighty Zeniya. Twelve cone,

Queen was born on April 21, 1926.

Mahatma Gandhi was born on October 2, 1869. Three nights.

According to the positions of the center, the cognitus and the chest, the two eardrums, the fourth cone, the eighth teacher, the tensas Rahu, the eighth eclipse, and the twelve vibes are the same.

Prabhakaran, who became the tallest terrorist in the world, was born on June 26, 1954. His log is corny.

The center of the center consists of the two cones, the three teachers, the six scales, the Mercury and the Sucre, the Seven Ravi and the Moon, the 8th and the 10th Mars.

According to the positions of Prabhakaran, who acted like Queen Elizabeth II, Planet Gaddhiyi, and a bloodsufting bloodbath, according to planetary positions, each person can understand in detail

kēndrasthāna doḷahē graha pihiṭīm anuva atvana pala vipāka

upata labana gæhæṇu pirimi hæmakenaku san̆dahā ma janma kēndrayak sakasā gata hækiya. kēndrayak nomæti kisima kenaku dæn soyāgata nohæki taramya.

kēndrayaka koṭu doḷahaki. ema koṭu doḷaha salakuṇu kerennē, oralōsu kaṭuva gaman karana pættaṭa nova, vāmāvṛtavaya. kēndrayē ihaḷinma mæda pihiṭi koṭuva ekaya. vam pættē mæda pihiṭi koṭuva hataraya. pahaḷa mæda pihiṭi koṭuva hataya. dakuṇu pasa mæda pihiṭi koṭuva dahayaya. koṭu doḷaha salakuṇu kirīma ē ākārayaṭa sidu kerena atara, rāśi doḷaha hā bhāva doḷaha yanuven da ema koṭu doḷaha hæn̆dinvīma nakṣatrayēdī sidu kerena deyaki.

jyedtiś śāstrayaṭa anukūlava, lagna sthānaya, kēndrayaka ihaḷin mædalassē pihiṭi paḷamuvæni koṭuvaya. dhana sthānaya, sahōdara sthānaya, bandhu sthānaya, putra sthānaya, śatræsthānaya, kalatra sthānaya mārakasthānaya, puṇya sthānaya, karmasthānaya, ayasthānaya hā væya sthānayada vaśayen sælakennē, piḷiveḷin dekē siṭa doḷaha dakvā æti sesu koṭuya.

mē bhāva doḷasē kisiyam bhāvayaka subha grahayan pihiṭā ætnam hō śubha graha dṛṣṭīn īṭa balapā ætnam ema kēndra himiyā abhivṛddhiyakaṭa patvana bavat, pāpa grahayan pihiṭā ætnam hō pāpa graha dṛṣṭīn balapā ætnam kēndra himiyāṭa asubha tattvayak udāvana bavat jyotiṣayē san̆dahan ya.

lagna sthānaya da ætuḷu ema sthāna doḷahē ē ē sthānavalin pennum kerena pala vipāka mesēya.

1. lagna sthānaya – adāla pudgalayāgē rūpa svabhāvaya, varṇaya, talakælæl ādī lakṣaṇa, jātiya, vayas pramāṇaya labana sæpa sampat hā muhuṇa dena duk domnas saha sæhæsi bava.

2. dhana sthānaya – himiviya hæki ridī rattaran væni lōha varga, ganudenu karana svabhāvaya, ruvanda ætuḷu dhana sampata hā saṁgraha kaṭayutu.

3. sahōdara sthānaya – soyuru soyuriyan, dæsi dasun anun yaṭapat kirīmaṭa æti hækiyāva hā taman balā kiyā gannā darumallan yanādīn.

4. bandhu sthānaya – mituru mituriyan, gevaldoraval, vāsaya karana gama bima, ketvatu hā harakābāna.

5. putra sthānaya – næna nuvaṇa, daruphala, mantra śāstra hā vidyā śāstra, yanādiya.

6. śatræ sthānaya – tamanṭa siṭina saturan, karana kaṝra kriyā. væḷan̆dena leḍa rōga hā nædimayilan.

7. kalatrasthānaya – yuda gæṭumvalaṭa æti iḍakaḍa, veḷaheḷadām kaṭayutu, vivāha jīvitaya hā gaman biman yanādiya.

8. māraka sthānaya – gaṁgā da ætuḷu jalaya sahita sthānayanhi kerena gaman biman, mārgayanhi gaman bimanvaladī siduvana duṣkaratāvan, āyuṣa pramāṇaya hā æti viya hæki anaturu māraka yanādiya.

9. puṇya sthānaya – dharmānukūlava divi peveta gata kirīma, vāsanā guṇaya, śīlavanta bhāvaya, puṇya sthānaya vetaṭa karana gaman biman hā hikmuṇu gatiya yanādiya.

10. karma sthānaya – vyāpāra mudrā, rājyamāna, piyāṭa dakvana gaurava sælakili hā karana viśēṣa kaṭayutu yanādiya.

11. væya sthānaya – ætun, ranvan sēsat, maṁgalyayan hā lābha yanādiya.

12. bæsa sthānaya – siduviya hæki karadara hāni, dānamāna kaṭayutu, mila mudal væya vīm, muhuṇa diya hæki dan̆ḍuvam hā bandhanayan yanādiya.

hiru, san̆du, kuja, budha, guru, kivi, śani, rāhu hā kētu yana navagrahayan, ek ek pudgalayāgē kēndrayanhi, ek ek sthānavala ræn̆dī siṭiya hækiya. ē nisā ek ek pudgalayāṭa ek ek ākārayaṭa pala vipāka atviya hækiya.

pinvat pudgalayangē graha pihiṭīm yahapat ākārayaṭa siduva æta. akusal kara æti ayagē grahayan pihiṭā ættē pīḍā gena dena ākārayakaṭaya. kenaku kara æti kusal akusal anuva graha pihiṭīm da ek ek ākārayaṭa venas viya hækiya.

ē vaga oppu kirīma san̆dahā kēndra deka tunakin udāharaṇa dækvīmaṭa puḷuvana. britānyayē devæni eḷisabet maha ræjinagēt, indiyāvē nidahas saṭanē purōgāmiyā vū mahatmā gāndhitumāgē hā utura – nægenahira venama īḷām rājyayak pihiṭuvā gænīma san̆dahā amu tirisan mlēcchayaku paridden, 30 vasarak tissē daruṇu saṭanaka niyǣlī antimēdī vināśa vī giya vēlupillē prabhākarangēt kēndra mē san̆dahā ucitaya.

ekadigaṭa vasara 60 k tissē britānya raja kiruḷa darā ehi diyamanti jubiliya īyē perēdā pævætvū eḷisabet ræjanagē kēndrayē ē ē grahayan pihiṭā ættē mē ākārayeni.

ekē kujaya, dekē guru hā śukraya, tunē budhaya, hatarē raviya, hayē rāhuya, hatē candrayāya, ekoḷehē śaniya. doḷahē kētuya,

makara lagna himi kara gena maha ræjina upata læbuvē 1926 aprēl 21 vænidāya.

mahatmā gāndhitumā 1869 oktōbar 2 vænidā upan keneki. lagnaya tulāya.

kēndrayē graha pihiṭīm anuva ekē kuja budha hā śukraya, dekē śaniya, hatarē kētuya, aṭē guruya, dahayē rāhuya, ekoḷahē candrayāya, doḷahē raviya.

lōkayē daruṇutama trastavādiyā bavaṭa pat prabhākaran upannē 1954 juni 26 vænidāya. ohugē lagnaya vṛṣabhaya.

kēndrayē grahayan pihiṭā ættē dekē kētu da, tunē guruda, hayē śani, budha hā śukra da, hatē ravi hā san̆du da, aṭē rāhuda, dahayē an̆gaharu da siṭina ākārayaṭaya.

eḷisabet maha ræjinagē da, mahatmā gāndhitumangē da graha pihiṭīm anuva hā lē urā bona rīriyakaku men kriyā kaḷa prabhākarangē graha pihiṭīm anuvada kēndrayaka graha pihiṭīm anuva, ē ē pudgalayanṭa atvana palāpala mænavin tērum gata hækiya

This is a Google word to word translation of a article publised on Divaina on 2012/06/22.