The love of the heart will make the soul alive

1125
පෙම් හද
පෙම් හද

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් පෙම් හද හද යාවී ජීවීතයම රස මිහිරක්‌ වේවි

From the past, from time to time, we have heard various love stories in the past, and we will see in the future too. I am not trying to write about love stories. The details of the marriage information are to be shown in the Astrology. Saliya, the prince of the ancient crown prince, refused to chastise the birth of Ashokamala, and Daskon Adikaram had to pay for his royal queen Premiya Kumar. Also, Romeo and Juliet and Rama Seetha love can be an important factor in the love of the world.

What kind of lonely events these very love stories we hear in the recent times? How defenseless love causes suicide lovers and girlfriends to love romantic marriages? Some people take romantic relationships to get married and make lunatics a success. Some have committed a lonely hell. What effect does one have to succeed in marriage, to fail a man and to be humiliated by unhappy love for one’s life and one loses his love and loses his mental state? How did Diaghagamini and Hmada Chithra join in the love story of Hithama who was caught in a studio in Diyagamini? There is evidence that the ancient faith was believed to have been believed. Familiar with the moment of kissing Chithra Princess, she would have a son and that she would kill six of my uncles a day in the future, and that she was made a prisoner in a Sahta house to prevent the future. But that astrological prophecy was confirmed and done.

When it comes to marriage and love, the Promised Land is a benediction. But how successful are the promises? Matching promises are not enough to make a marriage successful. When love is concerned about marriage, we should be the 7th, 7th son of a weaker, 8th, 8th, fourth, and 5th, and the weakness of the power and the powers of the respective officials, as well as the sight of those who fall apart. Princess in the horoscope of a couple in the horoscope of a couple is princess in her horoscope. The two precious orangles of the princess in the queen of the princess have transformed each other into their own eyes. However, when matching their promises, however, these planets have become true lovers. . I am not saying this is unnecessary for the supplication. If the two planets do not fall under the hatreds mentioned above, they would be very happy to join them. Men’s horoscope in women’s horoscope is also a good match for the male moon in the constellation of the moon in the female horoscope. It’s very lucky to be joining anyone with such planets. Also, a Venus powerful person does not fit well with Venus and a weaker person with a weaker personality. The two vignettes are very important to marriage.

The moon in a female horoscope is the highest position in marriage for a good position. But the 7th lie in the horoscope and the moon with the moon is often the location where the marriage is successful. So, if the master of the 7th teacher of the year 7 is poorly looking for the evil eye, marriage will inevitably fail. If the two shoems are weakly poisonous and become 7, the master of a woman will be destroyed and deadly, and the name of a man’s name will be destroyed and deadly. If the shingles are weak on the 8th, a woman after the marriage will be the master, and the wife of a man is ill. Also, the 2nd Draconath of the 7th planet, the appearance of bad vision, the 7th master, the 22nd King of the Deccan and the appearance of the greedy sight is also a marriage barrier. It also makes the spouse bummer, and marriage becomes a failure. Such planetary positions will fail through marriage, even with so much promise. Some male and female carriers are engaged in horoscopes. It is said that the 7th person of a woman or woman is weakly in the sight of sin or in the sight of the sin, and with the veneration of the ointment, especially the 7th, the appearance of the moon, and the vision of the moon, the vision of the moon, also involves unparalleled love. Even those positions can be influenced by some good interest.

The 7th son of the 22nd Dracanist, the great 22nd decapitation of the Grand Duke of the 22nd Century, has spent a decade of desolation, disgusted with the love of Saturn Eraqta, forcing him to commit suicide or marriage. Therefore, we need to be intelligent in dating and marriage. Teacher 7 is often looking for failure at first marriage. Until 7 Teachers, marriage does not fail due to a marriage partner. It is not only that, but also with other factors. All of these things are recorded in the horoscope, and in the previous selves, we will fail in the success of this marriage, according to the kisses we made.

Sambuddha Devi and Prince Vembodi Bandara from ancient Buwanekabahu came to battle with another royal prince and marry Samudraya after him Given the fact that she had a Portuguese relationship with an illicit relationship, she was so tempted to kill her in the Diyawanna Oya. We can understand these facts according to the power of our parenting 7th and 8th in terms of power weakness. It should have been noted that this fate would befall her husband in the mourning of the Samudra. When we observe such things in our horoscope, we should do so wisely. We can find suitable solutions to these things through Buddhism. Do not believe in ears, eyebrows, non-beliefs, eyewitnesses, and unsupplied thoughts. Thinking through thoughts can make our lives successful.

pem hada hada yāvī jīvītayama rasa mihirak vēvi

ǣta atītayē paṭan ada dakvāma kālaya tuḷa noyekut andamē prēma katandara apaṭa asannaṭa læbī æti atara matuvaṭat asannaṭa dakinnaṭa læbenu æta. mā mē utsaha karanuyē prēma kathā gæna livīmaṭa novē. vivāhayaṭa sambandha væn̆dagat toraturu bin̆dak jyetiṣaya tuḷin gena dækvīmaṭayi. purāṇayē raja kiruḷaṭa himikam kiyū sāliya kumarā roḍī kulayē upan aśōkamālāṭa pembæn̆da rajakama pavā pratikṣēpa kaḷa atara raja bisavaka vū pramilā kumāriyaṭa pem bæn̆di daskon adikāramtumāṭa siya jīvitayen pavā vandi gevīmaṭa siduviya. tavada rōmiyō juliyaṭ yuvaḷagē saha rāma sītā prēma purāṇayada prēmayē uttarītara bavaṭa prabala sādhakayak viya hækiya.

mǣta kālayēda janamādhya tuḷin apaṭa asannaṭa læbena evæni prēma vṛtānta aturin itāma śōkajanaka siduvīm ketaram tibēda? parājita prēmaya nisā divi nasāgannā pemvatun pemvatiyanda asammata prēmaya nisā vivāha jīvita avul karagannā ayada ketaram siṭīda? samaharu prēma saban̆datāvayan vivāhaya dakvā gena gos yugadiviya itā sārthaka kara gannā atara samaharu yugadiviya apāyak karagena æta. kenakuṭa yuga diviya sārthaka vīmaṭat kenekuṭa yugadiviya asārthaka vīmaṭat, kenakuṭa asammata prēmaya nisā nindā apahāsa vin̆dinnaṭat divi pidīmaṭat kenekuṭa prēmaya parājita vī mānasika rōgī tattvayaṭa patvīmaṭat siduvanuyē kumana balapǣmak nisāda? dīghagāmiṇī hā unmāda citrā pem puvata gæna balana viṭa ekṭæm geyaka sirakara siṭi unmāda citrāṭa dīghagāmiṇī samaga ekvīmaṭa hæki vūyē kesēda? purāṇayēda jyedtiṣaya viśvāsa kaḷa bavaṭa sādhaka æta. unmāda citrā kumariya væḍiviyaṭa pat avasthāvē tatkāla kēndaraya anuva æyaṭa puteku upadina bavat ema putkumarā matu dinaka māmalā satdenāgen saya denaku marā raja vana bavaṭat toraturu dæna gannaṭa læbuṇu atara ema anāgata vækiya valakvā gænīmaṭa sitā æyava ekṭæm geyaka sirakāriyaka bavaṭa pat kaḷa bava prakaṭa karuṇaki. namut ema jyetiṣamaya anāvækiya sanātha karamin esēma siduviya.

vivāhaya hā prēmaya gæna katā karana viṭa porondamaṭa himi vanuyēda væn̆dagat sthānayaki. namut porondam bælīma ketaram duraṭa sārthakada? porondam gælapīma pamaṇakma vivāhayak sārthaka kirīmaṭa pramāṇavat novē. ālaya ādaraya vivāhaya gæna katā karana viṭa apagē janma kēndarayē 7 vænna 7 vænnādhipatigē bala dubalatāvaya 8 vænna 8 vænnādhipati bala dubalatāvaya 2 vænna 11 vænna hā 5 vænna hā ema sthānādhipatiyangē bala dubalatāvaya menma ema sthāna pavarā væṭena graha dṛṣṭha gænada bæliya yutuvē. yam yuvaḷakagē janma kēndara vala kumariyagē kēndarayē kuja siṭina rāśiyē kumarugē kēndarayē sikuru siṭīma kumariyagē sikuru siṭina rāśiyē kumarugē kuja siṭīma yana kuja sikuru dedenā ekinekā parivartanaya vī siṭīma nisā duṭu hæṭiyēma ālaya ban̆dina atara ovungē porondam gælapīma kesē vetat mevæni graha pihiṭīm æti viṭa ovun niyama ādaravantayō bavaṭa patveti. mā mesē kiyanuyē porondam gælapīma anavaśya bava novē. ihata san̆dahan graha pihiṭīm ætiva mahā vaira yōni valaṭa dedenā hasu novē nam evæni ayagē ekvīma itā satuṭudāyaka vē. emenma strī kēndarayē ravi siṭina rāśiyē puruṣa kēndarayē san̆du siṭīmada strī kēndarayē san̆du siṭina rāśiyē puruṣa kēndarayē ravi siṭīmada evænima śubha gælapīmaki. mevan graha pihiṭīm æti ayagē ekvīma itā vāsanāvanta vē. esēma sikuru balavat kenakuṭa sikuru durvala kenakut, kuja balavat kenakuṭa kuja durvala kenakut kesēvat nogælapē. kuja sikuru dedenā vivāhayaṭa itāma væn̆dagat vē.

strī kēndarayaka candrayā ucca balayen siṭīma vivāhayaṭa itā yahapat pihiṭīmaki. namut kēndarayē 7 vænnē san̆du samaga guru siṭīma bohō viṭa vivāhaya sārthaka karana pihiṭīmaki. esē 7 vænnē cadra guru yōgaya yedī 7 vænna adhipatida durvalava aśubha dṛṣṭhi gena dunahot vivāhaya anivāryayenma asārthaka vē. śani kuja dedenā durvalava aśubha dṛṣṭhi læba 7 vænnē vē nam striyakagē nam svāmiyāṭa vināśaya hā mārakada, puruṣayakugē nam striyaṭa vināśaya hā mārakada gena dē. 8 vænnē śani durvalava siṭiyahot vivāhayen pasu striyakagē nam svāmiyā rōgiyek vana atara puruṣayakugē nam bhāryāva rōgī vē. esēma 2 vana derkāṇādhipati vana grahayā 7 vænnē vīmada aśubha dṛṣṭhi læbīmada 7 vænna adhipatiyā 22 vana derkāṇādhipati vīmada aśubha dṛṣṭhi læbīmada vivāha bādhakayaki. sahakaruṭa hō sahakāriyaṭa aguṇa gena dena atara vivāhaya asārthaka bavaṭada pat kerē. ketaram porondam gælapunat evan graha pihiṭīm tuḷin vivāhaya asārthaka vē. samahara strī puruṣa depakṣayēma kēndara tuḷa atidhāvana kāmayōga yedī tibē. yam striyakagē hō puruṣayakugē 7 vænna durvalava pāpayangen yuktava hō pāpayangē dṛṣṭhiya læba siṭīmada ē samaga kuja sikuru saṁyōgava siṭa viśēṣayen 7 vænna vṛścika rāśiya vī kuja sikuru saṁyōgava san̆dugē dṛṣṭhiyaṭa lak vīmada asammata prēmayanṭa mædi vana bava kivayutuyi. ema pihiṭīm vuvat yam śubha dṛṣṭhi nisā yahapat pættaṭa yomu kirīmaṭa da hækiyāva æta.

7 vænnādhipati itā durvalava 7 vænna adhipatigē mahā daśā aturu daśā gata vemin 7 vænnādhipati 22 vana derkāṇādhipativī ema grahayāgē mahā daśāvak aturu daśāvak gata vemin gōcarava aśubha sthāna gata vī siṭimin senasuru ērāṣṭaka apala gata vemin tibīma nisā prēma saban̆datā hō vivāhaya mulkaragena divi pin̆dīmaṭa sidu vē. mē anuva balana viṭa prēma saban̆datā pævætvīmēdī hā vivāhayēdī apa itā buddhimat viya yutuyi. guru 7 vænnē vīma bohō viṭa paḷamu vivāhaya asārthaka kirīmaṭa balayi. guru 7 vænnē siṭina kenakuṭa guru 7 vænnēma siṭina kenek vivāha vīma nisā vivāhaya asārthaka novē. eya pamaṇak novē ē samaga anek karuṇuda bæliya yutuyi. mē siyaluma karuṇu apa kēndarayē saṭahan vana atara pera ātmavaladī apa visin karana lada kusal akusal anuva apaṭa mema vivāhaya sārthaka vīma asārthaka vīma gena denu æta.

purāṇayē buvanekabāhu rajatumāgē diyaṇiya vū samudra dēviya hā pembæn̆di vīdiyabaṇḍāra kumaru ē venuven tavat raja kumarek samaga saṭan væn̆da in jayagena samudra dēviya saraṇapāvā gena pasu kalakadī æya pṛtugrīsi jātikayek hā aniyam saban̆datāvayak pævætvū bavaṭa sækasitā æyava diyavannā oyē gillavā marā dæmīmaṭa taram peḷam̆bīma ketaram e€danīyada? apagē janma kēndarayē 7 vænna hā 8 vænnē bala dubalatāvaya anuva apaṭa mevan karuṇu avabōdha kara gata hæki vē. samudra dēviyagē kēndarayē æya svāmiyāgen mevan iraṇamakaṭa patvana bava saṭahan vī tibennaṭa æta. apagē kēndarayē mevan karuṇu duṭuviṭa apa kaḷa yuttē buddhimatva ēvāṭa piḷiyam yen̆dīmayi. budu dahama tuḷin apaṭa mēvāṭa sudusu piḷiyam bohō viṭa soyāgata hækiya. kanin æsū pamaṇin viśvāsa nokirīma, æsin duṭu pamaṇin viśvāsa nokirīma æsin nodæka kanin æsū pamaṇin viśvāsa nokirīma itā buddhimatva sitā bælima tuḷin tīraṇa gænīma apagē jīvita sārthaka kirīmaṭa hækiya.

This is a Google word to word translation of Divaina