Marriage and family life

831

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් විවාහය සහ දරු සම්පත්

The bridal brides get married just to have lucky children who enjoy happy and secular wealth. The community is a marriage. But without any lack of wealth, power and property, the unprofitable couple can not keep up with their unfortunate emotions. Some of the children who do not have children are victims of marriage, worship, tortoise, magic, magic, etc.. Whoever strives to be pregnant or male, if they expect their children to marry, will not have childbirth. This is because of the previous karma and planet power. Sometimes one person can become a patient. It is difficult for such sick families to expect children.

According to Joether science, in addition to examining promises, attention should be paid to the physical strength of each person, the sexual power, and the planetary positions.

The seventh vigilance applies specifically to marriage. If the seventh head of the planet is in evidence, or if he is one planet, then there is the possibility that the same couple would have been married at the same time as in this boy. Also, if the transfer driver and the chief of seven (Ravi, the moon, Kujija, Venus) were transferred to the witness, the location also shows the evidence of the previous genus. Being in the moon, in the moon, or at the turn of the 7th, he makes a successful marriage.

Married women also have birth defects. Every woman marries to become a mother of children. But all the women who are married do not get sterile. The man himself will be responsible. There are no ungodly men.

On a centrepoint of the moon, the oxygen, Venus, Venus (dreadful, hostile), if they are poorly affected, they revert to the same active sexual activity. Therefore, the expectations of the future can not be expected.

07 It is good for a dignitary or a superiors to be a good marriage. The Governor of the Seven will also be fortunate in this family.

The 5th in the center of the children is powerful. Lucky children can expect lucky children to be in high power. If the son-in-law teachers are out-going, the children are ill and their progress is reduced. The teacher is up in the top five. They receive children of virtuous powers. But, with respect to teachers, children are less and are not humanitarian. When a baby arises from sexual activity, Ravi, the moon, and the Venus have been planted in their own squares. The Teacher (Jupiter) Center also provides births from the 05th, 09th, and 10th of the month.

When Mercury reaches astronomy 05 or 09, and when the other planets are weak, even the children get crumbs. Blind children are born out of the moon, lion, Ravi and moon.

Weddings and fathers are conceived on the 6th, 8th, 10th, 12th, 14th, 16th, and 05th, 07th, 09th, 11th, 13th and 15th of October, respectively. In the process of conceiving children from the fourth day, the wife of the husband – both husband and wife are diverted, cleaned up, and the man right at the right and left at night.

They are looking forward to getting married. But they are saddened because marriage does not take place at the right time. The cause of marriage is delayed by seven times. The prince can be considered a lunar or mundane, mercurial or Venus. But when they are prince-ladies, they are quick to get married. The seven-prince’s head will be at the center of Venus without being a botched planet. Keeping the knitting pair together causes a lot of time. The ruler of the seven men may also be left behind by the marriage.

vivāhaya saha daru sampat

manāla manāliyan vivāha diviyaṭa samprāpta vannē hudek laukika sæpa sampat vin̆dimin vāsanāvanta daruvan læbīmē aṭiyeni. prajāvagē pævætma vivāhayayi. ehet dhanaya, balaya, dēpaḷa iḍakaḍam yāna vāhana atin kisidu aḍuvak nætat, daru lābha næti yuvaḷa itāmat avāsanāvattava mānasikava duk vin̆dina bava nam nokiyāma bæriya. daruvan nomæti samaharak vivāhakayan puda pūjā, bali tovil, yantra mantra gurukam ādī kaṭayutuvalada yedena vaga norahasaki. van̆da gæhæṇu hō pirimi kavuru ovun vivāha diviyaṭa ætuḷatva daruvan apēkṣā kaḷot daru upat æti novē. ē pera karma hā graha bala nisā siduvannaki. ætæmviṭa am̆bu sæmi dedenāgen ek ayaku rōgiyaku vīmaṭada puḷuvana. evan rōgī pavulvala ayaṭada daruvan apēkaṣā kirīma ugahaṭaya.

mē anuva jōtīr vidyāvaṭa anuva porondam parīkṣāvaṭa amatarava, dedenāgē śarīra śaktiya, lisṁgika śaktiya, piḷiban̆dava graha pihiṭīm kerehida avadhānaya yomu kaḷa yuttēya.

kēndra parīkṣāvēdī 07 vænna vihēṣayen vivāha kaṭayutuvalaṭa balapānu labayi. hatvænna adhipati grahayā lagnagatava siṭīnam hō ohu ekama grahayeku nam mē bhavayēdī men ihata ātmayēdīda vivāhaka yuvaḷak lesa siṭi bavaṭa iḍakaḍa væḍī. esēma lagnādhipatiyā saha hatvænna adhipatiyā (ravi, san̆du, kuja, sikuru) rāśi mārukara gena siṭiyē nam ekī pihiṭīmada pūrva janma ekatuvaṭa sākki darayi. san̆du hō sikuru hō 07 vænnē siṭīmada sārthaka vivāha jīvitayakaṭa maṁ salasannēya.

vivāhayaṭa patvū kāntāvanṭa daru paḷa ahimikarana graha pihiṭīmda tibē. hæma katakma vivāha diviyaṭa patvannē daruvan labā mavaka vīmē adahasini. ehet vivāha vī siṭina hæma kāntāvakma vandhyā bhāvayaṭa patnovannēya. īṭa puruṣayāda vagakiya yutu veyi. daruphala rahita puruṣayanda emaṭa siṭiti.

strī kēndrayaka san̆du, kuja, sikuru grahayan naraka sthānayaka (nīca, saturu) durvalava pīḍāvaṭa lakva siṭī nam adāḷa sakrīya liṁgika kriyā kārakamvalaṭa pasubasī. ema nisā daruphala apēkṣā kaḷa nohækiya.

07 vænna adhipatiyā uccava hō svakṣētrava siṭīma yahapat vivāhayakaṭa hētuvak vannēya. esēma hata adhipatiyā tuḷā rāśi gatavīmenda ekī pavula vāsanāvanta veyi.

daruvan gæna kēndrayē 05 vænna balavat veyi. 05 adhipatiyā ucca balayen siṭīma nisā vāsanāvanta daruvan apēkṣā kaḷa hækiya. putra kāraka guru bala rahitava siṭī nam daruvan rōgī vana atara ovungē diyuṇuvada aḍukarayi. guru uccava 05 vænnē siṭīma itā hon̆dayi. guṇa næṇa balayen yutu daruvan labayi. ehet guru nīcava siṭiviṭa daruvan aḍuvana atara ovun mānava hitavādī novē. daru garbhayak haṭagannē liṁgika sēvanayē yedena viṭa, ravi, san̆du, sikuru svakīya nāmāṁśaka vala siṭiviṭaya. guru (brahaspatī) kēndrayē 05, 09 hō lagnayē siṭīmenda daru paḷa udā karayi.

budha grahayā 05 hō 09 vū kaḷa hā sesu grahayō durvala vū viṭa iraṭṭa daruvan labayi. andha daruvan upadinnē lagnaya siṁha vī ravi san̆du siṭiviṭa hā kuja śanigē dækmaṭa hasu vīmenya.

daruvan piḷisin̆da gænīm satriyakagē māsē śuddhiyen 06, 08, 10, 12, 14, 16 yana iraṭṭē dinavalat, 05, 07, 09, 11, 13, 15 yana ottē dinavalat putun hā dūvarun piḷisin̆da ganu labayi. daruvan piḷisin̆da gænīmēdī mās śuddhiyen 04 vana dinayē paṭan ucita davasvala birin̆da – svāmi puruṣayā dedenāma divākala nā, pirisidu vī, rātriyēdī puruṣayā dakuṇu pasinda sakrīya vam pasinda yahan gatavī ekvīma sudusuya.

vivāha jīvitayaṭa pivisīmaṭa apēkṣāven siṭina aya bohomaya. ehet niyamita kālayaṭa vivāhaya sidu novana nisā ovun pasu tævili vē. vivāhaya pramāda karana hētun lesa hatvænna adhipatiyā san̆du hō kuja hō, budha hō sikuru hō vī nīca tattvayaṭa patvīma sælakiya hækiya. ehet movun hata adhipatiyā vī śubha nækata uccabalayen siṭi viṭa vivāhaya ikman veyi.s hatvænna adhipatiyā kuja grahayā novī sikuru saman̆ga kēndra gatava siṭīmada yahapat vivāhayakaṭa hētuvak vennēya. kuja kētu ekaṭa siṭīmada vivāhaya kal yāmaṭa hētuvaki. hata adhipatiyā lagnayē siṭīmada ætæm viṭa vivāhaya kal yāmaṭa hētuvaki.

This is a Google word to word translation of a article publised on Divaina on 2011/12/02.