Occasions of non-domestic activities

758

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් ගෘහ කටයුතු නොකළ යුතු අවස්‌ථා

If a human being is born in a country, he will need a house. Therefore, one who is in the lay life is fortunate to get a house or build a house.

Fourth of the pivot is the real station of the center. Similarly, relatives-house-to-house, power-fuel-vehicles-are also referred to as the heart and food. This is stated in the book “Keralaqiaq tajya”.

Fourth, the strength of the dominant becomes stronger, the visibility of the four, the sub-rank of the subcontinent, and the prosperity of the above-mentioned facts. DM. The system describes itself well.

Fourthly, home gratification must be powerful. You must not see the four sins.

However, even in those who are fortunate to use it, the reporter says in his “Vath Ratnavali” about cases where they should not be eaten.

If the habituated planets of the Ravi-Moon-Teacher Shrike are unstable and awkward at the center of the master’s house, the sleeper, health and wealth of the householder gradually gradually increase.

1. When Ravi gets weaker, the owner is destroyed.

2. The moon is weakened and the housewife is destroyed when she is sitting on the shadow of the moon.

3. When the teacher is weak, the occupant’s health and well-being is destroyed.

4. When Venus is weak, wealth is destroyed.

Fear of the Moon

The moon at the center of the Moon at the time of cheating is also a satellite.

The cottage chest wall is built according to the area of ​​the house. It is very infamous to be an interminable review of the time and space of the lunar landing time. Interviewing is the foreskin. Also, the phylogeny behind the lunar astronomy is also inferior to the “Sabte Salaka Chakra”.

The Sabbath Salaka cycle and facts

The two forefathers mentioned above look at the “Sapthalaka Chakra”.

1. The eastern direction of the “Sapthalasa Chakra” begins with the elaboration of the word and termination.

2. Right-hand side of the road I start to start and Viza is terminated.

3. The western region begins with Anura and begins to heal.

4. Beginning in the North and ending the process of talking to the North.

West

Surface lunar

Also, when the orbital dykes are in the sky, the acolyte is in the surface lunar eruption. It’s also very bad. It was very good when a nail from the left side of the Naked web site fell into the house at the time of grooming. It is called the Left Moon. The left moon lives on. The Southern moon for the reward – happiness.

Spokesman for Sri Lanka

The design of the moon should not be kept in the confines of architecture. If he does not, the householder will not stay there. The moon should not be left behind. If you do, you will have thieves and hostile fears.

Good luck

The work of the house which starts with the shrine will be delayed. It will be broken.

The house, which houses the gem, the virgin, the big house, gives the wealth – wealth. The dragon – the house where a lot of screams is kept in the lighthouse will be destroyed.

Torso – the house where a lot of lions – taverns are kept in the lighthouse brings about the interpretation of the house. “Sanskrit”

Registration

1. When the sun is at the center of the house, it is lightening.

2. The moon destroys wealth.

3. Sculptural death.

4. Bharatiya Janma completes the meritorious deeds.

Teacher’s wealth – happiness

6. The soujrak son makes a profit.

7. Shani – Rahu – the conveyance to the cone or to the fourth wave is bad.

“Universal Declaration of Human Rights”

Honey

At low time, wealth begins to settle. It’s the same in the middle of the night. And starting houses from the evening light is also bad.

Wealth and luxury

Palisades say that the wealthy, the resources, the happiness, the health and the lives of the people who respect the architecture and the objects presented by the magnificent spectators of the world will be rich.

Sapthalaka cycle

East direction

North

South

West

gṛha kaṭayutu nokaḷa yutu avasthā

mē minis lova upadina keneku gihigeyi ræn̆dennē nam ohuṭa nivasak avaśya veyi. esē heyin gihi jīvitayehi ræn̆dena kenekuṭa nivasak læbīma hō nivasak sādā gannaṭa læbīma loku vāsanāvak vaśayen sælakē.

kēndrayaka satara vænna mātya sthānaya veyi. esēma gnātīn – gēdora – vāsanā śaktiya – yānavāhana – hadavata menma āhāra piḷiban̆davada satara vænnen kiyaveyi. “kēralīya bhāvya rahasya” granthayē esē san̆dahan vē.

satara vænna balavat vīmen satara vænna adhipatiyā balavat vīmen, satara vænnaṭa dṛṣṭi væṭīmen, satara vænnē upa sthānādhipatiyā balavat vīmen ihata san̆dahan kaḷa karuṇuvala samṛddhiya ætivana bava kri. mu. paddhatiyehi manāva vistara veyi.

gṛha vāsanāva labannaṭa nam satara vænna balavat viya yutumaya. pāpayan satara vænna nodækiya yutuya.

kesē vuvat gṛha vāsanāva tibena keneku vuvada gṛhārambhaya nokala yutu avasthā gæna rāmācāryavarayā ohugē “vāstu ratnāvalī” yehi mesē kiyayi.

gṛhaya himiyāgē kēndrayē ravi – san̆du – guru śrakra yana grahayan dubalava asthava – nīcava siṭina avasthāvaka gṛhārambhaya kalē nam kramayen, gehimiyāgē saha birin̆dagē sæpa, saukhya hā dhanaya piriheyi.

1. ravi dubalavū viṭa gehimiyā vināśayaṭa patveyi.

2. san̆du dubala vū viṭa saha san̆dugen satvænnē śani siṭiviṭa gṛhaṇiya vināśayaṭa patveyi.

3. guru dubala vu viṭa gehimiyāgē sæpa sampat hā saukhya vināśa veyi.

4. sikuru dubala vū viṭa dhanaya vināśa veyi.

candra nakṣatraya

gṛhārambhaya karana mohotē tatkāla kēndrayē san̆du yam nækataka siṭī da eya candranakṣatraya vē.

gṛhayē vargaphalaya anuva goḍanæn̆gena nækata gṛha nakṣatraya vē. gṛharambhaka avasthāvē tatkāla candra nakṣatraya hā gṛha nakṣatraya sammukha nækatak vīma itā aśūbhaya. sammukha nakṣatraya yanu idiriyen pihiṭi nækataya. esēma “sapta salākā cakraya” anuva gṛha nakṣatraya candra nakṣatrayaṭa piṭupasin pisshiṭīma da aśubhaya.

sapta salākā cakraya hā vagatuga

ihata san̆dahan nækat dekē gælapīma balannē “sapta salākā cakraya” yeni.

1. mē “sapta salākā cakraya” yehi nægenahira disāva kæti nækatin ārambha vī asliya nækatin avasan vē.

2. dakuṇu disāva mā nækatin ārambha vī visā nækatin avasan veyi.

3. baṭahira disāva anura nækatin ārambha vī suvana nækatin avasan vē.

4. uturu disāva denaṭa nækatin ārambha vī berana nækatin avasan vē.

baṭahira disāva

pṛṣṭha candra

esēma tatkālīna san̆du siṭina disāvē nækatak gṛha nakṣatraya vu viṭa eya pṛṣṭha candra dōṣayaṭa hasuvē. eyada itā aśubhaya. gṛhārambha mohotē san̆du siṭi nækataṭa vam pasin vū nækatak gṛha nækata vū viṭa eya itā śubhaya. eyaṭa vāma candrayā yayi kiyanu læbē. vāma candrayā gehimiyāṭa āyuṣa deyi. dakṣiṇa candrayā gehimiyāṭa dhanaya – satuṭa deyi.

śrīpatī mataya

candrayā sammukhayehi tabāgena gṛha nirmāṇa kaṭayutu nokaḷa yutuya. kaḷahot gehimiyā ehi novasannēya. san̆du piṭupasin tabā genada gṛhārambhaya nokaḷa yutuya. kaḷahot sora saturu bhaya ætivē.

śūbhā śubha lagna

mēṣa – tulā – dhanu rāśiyak lagnayaṭa tabāgena ārambha karana nivasē kaṭayutu pramāda vē. aḍāla vē.

mithuna, kanyā, mīna rāśiyak lagnayaṭa tabā gena ārambha karana nivasa dhanaya deyi – sæpa deyi. makara – vṛścika – kaṭaka rāśiyak lagnaya vaśayen tabāgena ārambha karana nivasa vināśayaṭa patveyi.

vṛṣabha – siṁha – kumbha rāśiyak lagnaya vaśayen tabāgena ārambha karana nivasa artha siddhiya gena deyi. “gebim śāstraya”

lagna phala

1. gṛhārambhaka mohotē lagnayehi hiru siṭi viṭa nivasaṭa akuṇu sara vadiyi.

2. san̆du siṭiviṭa dhanaya vināśa karayi.

3. kuja maraṇaya deyi.

4. budha janmiyāva kusal kriyāvanṭa poḷom̆bavayi.

5. guru dhanaya – satuṭa deyi

6. śukra putra lābha deyi.

7. śani – rāhu – kētu lagnayaṭa hō hatara vænnaṭa tæbīmada aśubhaya.

“viśva karma prakāśaya”

aśubha kāla

maddahanehi geval æram̆bīmen dhanaya næseyi. madhyama ræyehi da esēmaya. esēma sandhyā lagnayen geval æram̆bīmada itā aśubhaya.

dhanaya hā sæpa

lōkayāgē hita suva piṇisa tunkal daknā isivarayan visin prakāśita vāstu vidyāvaṭa garu koṭa ē anuva kaṭayutu karana pudgalayāṭa dhanaya, sampat, satuṭa, nirōgī bava hā āyuṣa læbena bava isivaru kiyati.

sapta salākā cakraya

nægenahira disāva

uturu disāva

dakuṇu disāva

baṭahira disāva

This is a Google word to word translation of Divaina