Planet power and body characteristics Rue Siri Saab

1015
ග්‍රහ බලය
ග්‍රහ බලය

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් ග්‍රහ බලය හා දේහ ලක්‍ෂණ පෙම් ගති සොබා පෙන්වන රූ සිරි සොබා

Characteristics of a lover or girlfriend are inherent in the human generation. These animals also exist among animals. Loving birds take special place. To remember the bridesmaids of the Bridesmaids, Monara, the bird of coconut, recalls the bird’s bite. Many of them have been seen. It is mentioned in the letter of descent from the cock’s fallen tree. “All night long,” he said.

The cheeks of the booth are white.

There are many women who have been harassed by a love affair during their youth. The country, culture, body design and love are different. Isurumuni couple love romance writing. Saliya Ashoka Maha is well known for his love affair. The root and focus of the heart is loving pleasures. Rugged flames Another fire similar to that of “Natty Rago Samo Agha”, the woman Gitel Pidak is a flare. Climbing is scary. The reporter noted that this woman was a flame and a man’s mind was a ghost.

Love is the bond. This relationship is from the old age. Old boys love. Consider the priestess. It is famous for sixty four women. These are suitable for men too. In the presence of women, the spirit of love is expressed by nature. Nabbia bell’s breasts and arthritis Removal of clothes Re-dressing hair Hair Extensions Reconciliation Formation of the lining Dancing, eye-catching body movements, facial cleavage, and drowsiness can be seen.

I saw a loud cry, a loud cry, a loud laugh, a cyanophane, a loud voice, a tongue, lips, an unworthy thing, and the embrace of the baby in front of the lover, watching them away The sniping, the santa commemorations marking men’s attention on somebody’s attention when one sees his attention.

Men who love a man who loves a man and those who love their flesh are also men. They do not express their ideas in their own way. But when they are separated, they are troubled in heart. A short story depicting this psychological feature is the teacher of the living fragrance.

The smile also touches the smile on the road. The love is very temporary. Certain cubs are lavishly suited to the male beard. Some boys love Ke Keelawaka. Many of the stories that support these ideas come in Buddhist literature. See, the man who is about to get up, puts his hands away and hands it over to the young man whom your eyes have seen.

The body of the pups or the eunuchs can be beautiful. Some diseases also make the body beautiful. In such a situation, he deceives Ruwa. People with chest diseases have a long lasting look on the face. The image is profoundly imperiled. We are looking for the most attentive of marriage. These adjustments make promises to the arts. The features of the body also vary.

graha balaya hā dēha lakṣaṇa pem gati sobā penvana rū siri sobā

pemvatāgē hō pemvatiyagē sit ālayen bæn̆dīmaṭa gati lakṣaṇayan minis parapuraṭa sahajayen uruma vī tibē. satun atarada mē sirit pavatiyi. prēma kurullō viśēṣa tænak ganu labayi. kirilliyagē bæn̆dīma labā gænīmaṭa næṭum naṭana manamāla kurullan atara moṇarā, pol kiccāgē kurullā gæna sihiyaṭa nægeyi. ema næṭum bohō denā dæka tibē. kukuḷā gasin bæsa rati matin saḷu hæn̆davīma gæna saṁdēśa kavaka san̆dahanya. “muḷu rǣ no in̆da udayaga basimin gasinī”

piyavana san̆dehi saḷu han̆davati rati matinī.

pēmā lōkaya dælvena yovun kala pem dæla elana māyam ræsak gæhæṇiya satu veyi. dēśaya, saṁskṛtiya śarīra nirmāṇaya hā tattvaya anuva pem sirit vividha veti. isurumuṇi pem yuvaḷa kerenda pem māyam prakaṭa veyi. sāliya aśōka mālā meraṭa prakaṭa pem yuvaḷa veyi. pemaka mula hā aramuṇa sita kaya rāgika santarpanayayi. rāgaya ginnaki eyaṭa samāna ginnak tavat “natthi rāgo samo agagī” gæhæṇiya gitel piḍak nam puruṣayā ginidallaki. ḷaṁ kirīma biyakaruya. pratya śataka kārayā meya duṭuvē gæhæṇiya gini kaḷayak lesaṭat puruṣa sita agniyak lesaṭatya.

prēmaya nam bæn̆dīmayi. mē bæn̆duma ḷadaru vayasē paṭan æti vannaki. mahallanda pem karati. pūjaka bamuṇa gæna sitā balanna. strī māyam hæṭa hatarak yayi pracalitaya. mēvā piriminṭada gælapennēya. vanitāvan visin ālaya kaḷa yuttan idiriyē sitin kaḷa ālaya ovungē svabhāvayen prakāśa karati. nābiya bāhu piyayuru āyittam ādīngē dækvīma æn̆dum mudā yaḷi æn̆dīma sakasuruvam bava kes kaḷam̆ba vidā yaḷi bæn̆dīma bæma esavīma næṭavīma, netagin bælīma śarīra calanaya, muhuṇa hækiḷīma æn̆gamæli kæḍīma, nidimata pǣma, væni lakṣaṇa dækagata hækiya.

sit alavannaku dæka han̆ḍanagā kǣrīma, śabda sahita sinā pǣma, sayanāyanayan veta yāma, diva tol at ādiyen kisiyam han̆ḍak næṁvīma, æn̆ga væra kæḍīma, novaṭinā deyak vuvat dæka meya maṭa devayi kīma, æḷum karannā idiriyehi ḷadaruvan væḷan̆da gænīma, priyayā ivata balana viṭa ovun veta net helīma, kisivek ohugē guṇa vanana viṭa ē gæna avadhānaya yedīma væni lakuṇu pirimi sit æn̆da gannā vanitā lakuṇu veti.

puruṣayekuṭa sitin pem karana ḷan̆dun menma striyaṭa sitin pem karana puruṣayinda veti. ovun tama adahas iriyav magin vat prakāśa nokarayi. namut venva giya kala sitin dukveti. mē manōmaya lakṣaṇaya penvana keṭi katāvaki jīvana suvan̆dehi guruvariya.

sināvaṭa katāvaṭa gamanaṭa an̆ga pasan̆ga valaṭada pem karannō veti. ē pema itā tāvakālika vannēya. ætæm ḷan̆dun puruṣayāgē rævulaṭa ālaya karati. ætæm pirimi strisyagē kehevaliyaṭa ælma karati. mē adahas sanātha karana katā bohomayak bauddha sāhityayēda eyi. utpalavannā dæka obē æs lassanaya kī taruṇayāṭa æya menna kiyā dǣt galavā ataṭa dennīya.

aṁga vikala hō napuṁsaka gati æti strī puruṣayingē śarīraya itā alaṁkāra viya hækiya. samahara rōgayanṭada śarīraya alaṁkāra veyi. evæni viṭakadī ruvaṭa rævaṭīma muḷāvannaki. ḷaya rōga æti ayaṭa muhuṇē opaya væḍiya. rūpaya dirayi nāmaya nodirayi. tatu dannō vivāhayaṭa guṇæti ayama soyati. ema gælapīm porondam śāstrayaṭa tænadī karati. graha balaya anuva dēha lakṣaṇada vividha veyi.

This is a Google word to word translation of Divaina