The gemflets are harvested by:

859
මැණික්‌
මැණික්‌

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් මැණිකෙන් පල ලබන්නේ මෙහෙමයි

The earliest details about the gem usage of our people is revealed by the stone mounds in Dambulla, Ibbankatuwa. That’s about 2700 years ago, ie, BC. In 700. At that time archaeologists found that there were minerals such as minerals, semi-precious stones such as Ambatechist, Kwats, and “Talat Graphite”, which had been used in foreign countries, and archaeological excavations in Turban were discovered. It was revealed that “Raba” was a gem.

Other minerals used in that time were used for body decor and adolescence.

Diseases of the disease

Ruby (Red Gem)

Excessive throat, swine, skin, high temperature, blood flow, growth of growth, tuberculosis, diabetes mellitus.

Pearl

Calcium deficiency, tuberculosis, cough, breathing difficulty and high blood pressure.

Coral

Preventing an embryo’s death from anemia of pregnant mothers also brings relief to food anomaly, blooms and pancreatic conditions.

Emerald

Body heat builds up a lot of acidity dress to grow fat. Digest food. Heart ailments.

Sudupaḍiyan

Cough fever, cough dysentery, and avoidance of respiratory tract. When white whitenin powder is bite-insect-borne, antibiotics also help to control disease and food digestion.

Diamond

An antibiotic to tuberculosis, as well as diabetes, anemia and joint swelling, as well as intestinal injuries.

Sæpayārs

Diseases of high fever and bacteria, mental retardation, wounds and dumbbells.

Circus

It heals skin diseases, worm diseases and dysentery.

Sapphire

Calms down the cough. It makes food digestible easier. Removes constipation. Heals eye diseases. Relics are increasing.

Lapis Luzley

It relieves asceticism of gray matter. Relics are increasing.

Ruby

Tremor, fever, respiratory disorders. Tuberculosis suppresses. Increases my mind.

Skiing

It stops bleeding. The stones are removed from the urine. It will blame the goulash.

Blaḍsṭōn

All the diseases of the skin can be used.

Amber

The tiredness of the fetus will destroy respiratory disorders. Relics are increasing.

Ægeṭ

Lungs and gallbladder coughing. It will eliminate respiratory disorders. Relics are increasing. High bloodshed stops. Avoids failing hearing.

Embroidery gems per week

Sunday – Ruby

Monday – Pearl

Tuesday – Red

Wednesday – tattoo choice / emerald

Thursday – Pushper

Vicky – white

Saturday – Cacklin

Gems for the Planets

The sun – the rubbish

Mercury – tattoos

Mars – red / coral

Jupiter – Pushpraga

Venus – white blue / diamond

Saturn – Cacklin

Moon – Pearl / Chandrakanthi

Rahu – Bhutan

Cone – viruses

Gems wrapped in a number

1. Gold / Coral

2. Mutha / Chandrakanthi

3. Pashparas

4. At the top

5. Diamond / White blue

6. Emperor / Pachchomenora

Viruses

8. Blue

9. Coral / rubbish

Gems for the month of birth

January – Rabbit

February – Ambatesh

March – blue mineral

April – diamond / white

May – Tattoo / Emotional

June – pearls / viruses

July – Red

August – Jagun

September – blue

October – Chandrakanthi

November – Pay

December – Arnold

Gemini in the Bible

Misha – red

Turf – diamond / white blue

Gem – emerald / tattoo

Rumor – Pear / Chandrakanthi

Sinha – the Depression

Virgin – Tattoo / Emot

Bite – diamond / white blue

Scorpio – red

Dayan – Pushparaga

Dragon – Cacklin

Kumbh – Cacklin

Mina – Pashparagha

mæṇiken pala labannē mehemayi

apē raṭē minisungē mæṇik bhāvitāva piḷiban̆da mulma toraturu heḷi vannē, dam̆bulla, ibbankaṭuva pihiṭi gal sohon bhūmiyeni. ēa adin vasara 2700 kaṭa pamaṇa ihata enam, kri. pū. 700 dī ya. ekala visuvō dēśīya “am̆batēsta”, “kvāṭs” saha “talātu miniran” væni khanija da, ardha mæṇik yǣyi giniya hæki vidēśīya “kānēliyan pāṣāṇa da bhāvita kaḷa bava ibbankaṭuvē kaḷa purāvidyā paryēṣaṇavalin heḷi viya. anurādhapurayē ætuḷu nuvara kaḷa kæṇīmvalin kri. pū. 600 dī “rabaha” mæṇik bhāvita kaḷa bava anāvaraṇaya viya.

ekala mæṇik anekut khanija bhāvita keruṇē śarīra alaṁkāraya saha abhicāra kaṭayutu venuveni.

rōga suvayaṭa mæṇik

rūbi (ratu mæṇik)

vā, pit, sem yana tun dos samanayaṭa, adhika uṣṇa śarīravalaṭa, rudhira vardhanayaṭa, dhātu vardhanayaṭa, kṣaya rōgayaṭa, āhāra mārga rōgavalaṭa.

mutu

śarīrayē kælsiyam ūnatāvayaṭa, kṣaya rōgayaṭa, kæssa, husma gænīmē apahasutāvaṭa saha adhika rudhira pīḍanayaṭa.

koral

garbhanī mavuvarungē udarayē gælvīmen kaḷala maraṇa siduvīma væḷækvīmada āhāra aruciya, uṇa hā agnyāsaya āśrita rōgavalaṭa suvaya genadē.

emaralḍ

śarīra uṣṇa mēdaya væḍīmaṭa adhika āmlikatāvaya æn̆duma samanaya karayi. āhāra jīrṇaya karayi. hṛda vēdanā samanaya karayi.

sudupaḍiyan

kaha uṇa, kæssa atīsāraya, svasana avahiratā maga hærē. sudu paḍiyan kuḍu viṣa kṛmīn daṣṭa kaḷa viṭa pratijīvaka lesa da vāsem rōga mardanayaṭa hā āhāra jīrṇayaṭa upakārī vē.

diyamanti

kṣaya rogayaṭa pratijīvayak lesada diyavæḍiyāva, raktahīnatāvaya hā handi idimuma menma baḍavælē tuvāla da suvakarayi.

sæpayārs

tada uṇa hā mīmæs rōgaya, mānasika dubalatā handipat rudāva hā udarābādha næti karayi.

sarkan

carma rōga, paṇu rōga hā atīsāraya suva karayi.

vairōḍi

kæssa samanaya karayi. āhāra jīrṇaya pahasu karayi. maḷa baddhaya næti karayi. akṣi rōga suva karayi. dhātu vaḍavayi.

læpis lasuli

mehi aḷu antra rōga samanaya karayi. dhātu vaḍavayi.

tōramalli

tundos, uṇa, svasana ābādha næti karayi. kṣaya rōgaya mardanaya karayi. citta vardhanaya karayi.

gānaṭ

rudhira vahanaya natara karayi. mutrāsayē gal ivat karayi. pittāsayē dos næti karayi.

blaḍsṭōn

samē ætivana siyalu rōga san̆dahā yodāgata hæka.

æmbar

tundos samanaya karayi svasana ābādha næti karayi. dhātu vaḍavayi.

ægeṭ

penahaḷu hā pittāśaya āśrita roga suvakarayi. svasana ābādha næti karayi. dhātu vaḍavayi. adhika rudhira vahanaya navatī. æsīmē durvalatā magaharī.

satiyē dina anuva paḷan̆dina mæṇik

iridā – padmarāga

san̆dudā – mutu

an̆gaharuvādā – ratu

badādā – pacca tōra/marakata

brahaspatindā – puṣparāga

sikarādā – sudunil

senasurādā – kākanil

grahayinṭa paḷan̆dina mæṇik

hiru – padmarāga

budha – pacca tōra

an̆gaharu – ratu/koral

brahaspati – puṣparāga

sikuru – sudu nil/diyamanti

senasuru – kākanil

san̆du – mutu/candrakānti

rāhu – gōmēda

kētu – vairōḍi

jaya aṁkayaṭa paḷan̆dina mæṇik

1. rata/ koral

2. muta/candrakānti

3. puṣparāga

4. gōmēda

5. dimanti/sudu nil

6. marakata/ paccatōra

7. vairōḍi

8. nil

9. koral/padmarāga

upan māsayaṭa paḷan̆dina mæṇik

janavāri – rabana

pebaravāri – am̆batēsna

mārtu – nil kiriṁci

aprēl – diyamanti/sudunil

mæyi – pacca/marakata

juni – mutu/vairōḍi

juli – ratu

agōstu – jāgun

sæptæmbar – nil

oktōbar – candrakānti

novæmbar – paḍiyan

desæmbar – ārnūl

lagnayaṭa paḷan̆dina mæṇik

mēṣa – ratu

vṛṣabha – diyamanti / sudu nil

mithuna – marakata/ pacca

kaṭaka – mutu / candrakānti

siṁha – padmarāga

kanyā – pacca/marakata

tulā – diyamanti/ sudu nil

vṛścika – ratu

dhanu – puṣparāga

makara – kākanil

kumbha – kākanil

mīna – puṣparāga

This is a Google word to word translation of a article publised on Divaina on 2013/07/07.