How Your Planets Affect Your Life

723

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් ග්‍රහ සංයෝග ඔබට බලපාන අයුරු

Planetary compounds are more than two planets. The most fateful of these planet compounds are the hub and the triangle, while the planets are in a similar position. Although there are two planets in the same room, it does not get the right results of the planet at a distance of 28 degrees. The results of the compounds can also be considered inferior. In the two-planet compound, there is a great number of planets, abundant in number, and its constriction increases, and it is also good in relation to the two planets of the planets. Also, it has high amounts and a good amount of soil that can lead to a decrease in the result, but results in the fruit. A great amount of volumes make it a better place. The results of the planet’s forces that are hostile to hostile and hostile enemies (planets) are the results. The compounds occur according to the locations and constituents of the fetus.

The combination of two – Cunia – Shnee – Cuja (Mars) – is very strong. These two are patient and patient. Characteristics are good. Resistance occurs. Healthy. It’s very fortunate that these two planets are centered on Ravi, the Moon, and the center of the heavens. His power is strong with enthusiasm and diligence. Also, if these two planets are bad, it is a dangerous person. CENTER ON DIALOGUE 06-08-12 03.11 When the power of the princes increases, this is bullish when the situation arises.

Mercury-Venus Compound – This is a good compound. Center Dignity 06-08-12-03-11 Good fortune can not be expected if it has been obtained and its combination. This planet compound, where a good place at the center is conveyed, appeals to others. Literary and musical performances. Centrally, those in this yoga are good speakers.

Vuga – Venus – compound (this is an act of vagina, which results in a lot of results) The results of yoga are bad when the Venus power is distorted, when the yoga comes in a lot of rumor, nerve, scorpio, So that the gem, the lion, the thieves, the thieves, the dragons and many others are very useful when it comes to this yoga. When it comes to making improvements in the hands of the people, it is a blessing for us to feel good, and the women’s party wins.

Zenith – Venetian synthesis – this life is ridiculous – erotic feelings are suppressed. Being centered or triangular, or high clusters, it becomes a spiritual phenomenon. He is intelligent. Memory increases. When a deadly force is used in a triangular area, the center can be a canon and adversary. Kind. Not excited. Family life can be enjoyable. Marriage is also at hand.

Zero synthesis

This compound improves the spiritual condition of the gynecologist. Especially the combination of the gem, the thistle, the kumbh, the virgin, the sacred and the constellations of the constellations of the constellations of the constellations are highly philosophical. Mathematicians are skillful. The bankers are better to become accountants. Right and true. It is also a stand-in for engineering positions. The yoga is not useful in rumen-rumen.

Zenith – Goure Composition – The chemistry core of the chest – buckthorn sapphire – minus, viper (centered triangles) is very good. These are highly intelligent people. Important it. It’s high quality. Higher employment opportunities are used for young ones from a younger age. Property is being acquired. Ravi – The impact of the moon is further enhanced.

Zany – the lunar compound – is considered to be the birthplace of the planets, and those who are born with the yoga are able to survive from infancy to childhood, to avoid accidents, diseases, accidents, etc. Inheritance, inheritance, inheritance, inheritance, inheritance, inheritance, inherited property, households, So if you can, you’re going to be the lucky ones.

The moon-guru combination: if the center of this center is situated in a good location, it is very good. Healthy. Good associates. Becomes famous. It is not through corrupt ways. It earns wealth from fair legitimate means. Property is lost at a henchman’s hook center. If you are involved in business, losses will be incurred. Family life is not good. Alcohol addiction

The moon – Mercury synthesis – when the yajna is good at good. Story attracts others. Looks good. It is artistic. Amateurs in the amphitheater. It is difficult to work in one mind with one purpose. The yoga is poor and loves alcohol. Race gaming. Others deceive and earn money.

graha saṁyōga obaṭa balapāna ayuru

graha saṁyōga yanu ek rāśiyaka grahayin dedenakuṭa væḍi pirisak siṭīmaya. mema graha saṁyōgayangē vaḍāt phala sahita tattvayak udāvannē kēndrasthānayakut, trikōṇa sthānayakut adhipati grahayan evænima tænaka ekaṭa siṭīmeni. ekama rāśiyē grahayan dedenaku siṭiyada aṁśaka 28 kaṭa durin siṭiviṭa graha saṁyōgayē niyama phala nolæbeyi. saṁyōga phalada śubha aśubha lesa giṇiya hækiya. dvi graha saṁyōgayēdī grahayan denogē ucca rāśiyak, nīca rāśiyak vīmen ehi saṁkōcana balaya væḍī grahayan dedenāṭa adāḷa rāśi ucca, nīca vīmada yahapatya. esēma ekī rāśiya ucca rāśiyakut mitra rāśiyakut vīmen pratiphala aḍuvīmaṭa hētuvana namut iṣṭa phala labādeyi. ucca rāśiyakut sva rāśiyakutvīmen, vaḍāt yahapat tattvayak udākarayi. ucca hā saturu rāśiyak (grahayan dedenāṭa) vū viṭa saturu vū grahayāgē balaya anuva pratiphala udāveyi. saṁyōga phala kēndra himiyāgē sthāna hā rāśi anuva siduveyi.

śani – kuja saṁyōgaya – śani – kuja (an̆gaharu) dennāgē ekatuva itāma prabalaya. mema dedenā ekaṭa siṭīmen ivasilivanta veyi. gatiguṇa yahapat vē. dhāraṇa śaktiya æti vē. nirōgī vē. mē grahayan dennā ravigen, san̆dugen, lagnayen kēndra gatava yedī siṭīnam itāmat vāsanāvantayi. unanduvat kriyāśūratvayat nisā tama balaya pætirē. esēma mē grahayan dedenā narakaṭa siṭīnam daruṇu pudgalayaku veyi. kēndra saṭahanē 06-08-12 03.11 adhipatiyan balaya væḍivū kala mē tattvaya lagna gatavū viṭa dāmarikayaku vannēya.

budha – sikuru saṁyōgaya – meya yahapat saṁyōgayaki. kēndra saṭahanē 06-08-12-03-11 himivīmat ehi saṁyōgaya siduva tibīmat śubha phala apēkṣā kaḷa nohæka. kēndrayē yahapat sthānayaka mema graha saṁyōgaya sadana kala kathāven an ayagē sit dināganī. sāhitya kalā saṁgīta ādī kaṭayutu valaṭa dakṣatā dakvayi. kēndragatava mema yōgayayēdī æti aya dakṣa kathikayan vannēya.

kuja – sikuru – saṁyōgaya (- mema yōgaya kāmaya avussannaki. mema saṁyōgaya siduva æti rāśiya bhāvaya anuva pratiphala atveyi. sikurugē balaya vikṛti tattvayaṭa patkarana rāśiyaka yeduṇa viṭa yōgayē pratiphala narakayi. kaṭaka, kanyā, vṛścika væni rāśiyaka mema yōgaya yeduna viṭa ē tænættā kāma vindanaya ayutu lesa yodavā ganī. esē namuta mithuna, siṁha, tulā, dhanu, makara, kumbha rāśiyaka mema yōgaya yeduṇa viṭa itāmat vāsanā vantayi. makara rāśiyē mema yōgaya yeduna viṭa dēpaḷa atin diyuṇuvat, kamsæpa vin̆dīmē bhāgyayak udāveyi. strī pakṣayē sit dināganī.

śani – sikuru saṁyōgaya – mema divi grahayōgayen rāgika – kāmuka hæn̆gīm mæn̆ḍapævætveyi. kēndra gatava hō trikōṇa gatava hō ucca rāśigatava vīmen adhyātmika vaśayen diyuṇu tattvayakaṭa patvē. buddhimataku vannēya. mataka śaktiya væḍivē. kēndra – trikōṇa sthānayaka māraka balayakin yeduṇa viṭa śramaṇa – mahaṇa yōgayak vīmaṭada puḷuvan. karuṇāvantayi. kalabala næta. pavul jīvitaya yahatin gatakaḷa hækiya. vivāhaya kalyæmaṭada puḷuvani.

śani – budha saṁyōgaya

mema saṁyōgayen janmiyāgē adhyātmika guṇa vagāva yahapat tattvayakaṭa patkarayi. viśēṣayen mithuna, tulā, kumbha, kanyā, dhanu yana rāśivala kēndra – trikōṇa ādī vaśayen mema saṁyōgaya yedī tibuṇa viṭa itā usas dārśanika gnanayak ætiveyi. gaṇita minita kaṭayutu valaṭa dakṣayi. bæṁkukaruvan giṇum karuvan vīmaṭa yahapati. sṛjuyi, satyavādī vē. iṁjinēru tanaturuvalaṭada yōgya yōgayaki. mema yōgaya kaṭaka – mīna rāśivala yedīmen phalak næta.

śani – guru saṁyōgaya – mema saṁyōgaya kēndrayē mithuna – tulā, kumbha dhanu – mīna, kanyā yana rāśivala yedīma (kēndra – trikōṇa gatava) itā śubhayi. mevan aya usas buddhimat aya veti. gnanavantayi. guṇayahapatkaminda ihaḷayi. taruṇa viyē siṭa ṭikin ṭika usas tattvayakaṭa usas rækiyā avasthā yedē. dēpaḷa iḍakaḍam labayi. ravi – san̆dugē dṛṣṭiyaṭa lakvīmen pratiphala tavat væḍivē.

śani – candra saṁyōgaya (- mema graha ekatuva janma ērāṣṭhakaya lesa sælakeyi. mema yōgaya ætiva upan aya ḷadaru viyē siṭa ḷamā kālaya dakvā dukkaradara, leḍarōga hadisi anaturu ādiyen asahanayakaṭa patnovī bēruṇahot itā śura dakṣa aya vannēya. taman karana kiyana rājakāriyēma itā dakṣa lesa niyǣḷē. væḍihiṭi māpiya uruma himikam labayi. geval doraval læbē. mudal væyakara dēpaḷa iḍakaḍam labāganī. kēndrayē ucca – svakṣētra balayen siṭiyahot itāmat vāsanāvanta jīvitayak gata kaḷa hækiya.

san̆du – guru saṁyōgaya – kēndra himiyāgē mema yōgaya yahapat sthānayaka pihiṭiya hot itāmat śubhayi. nīrōgī vē. yahapat mitra āśraya ætikarayi. prasiddhiyaṭa patvē. harihambakaragannē dūṣita mārga valin novē. sādhāraṇa nītyānukūla mārga valin dhanaya upayā ganī. mema kēndra yōgaya kēndrayē naraka sthānayaka pihiṭi viṭa dēpaḷa nætivē. vyāpāra vala yedī siṭī nam pāḍu siduveyi. pavul diviya yahapat novē. matpæn valaṭa ruciya væḍiveyi.

san̆du – budha saṁyōgaya – mema yōgaya śubhava pihiṭi viṭa kathāvaṭa dakṣaveyi. kathāven an ayagē sit ædaganī. penuma prasannayi. kalākāmī vē. ubhaya pārśvayē sit ædaganī. sita eka aramuṇaka pihiṭuvā væḍakaṭayutu kara gænīma apahasu vē. aśubhava mema yōgaya pihiṭā tibuṇa viṭa matpæn priya karayi. rēs sūdu ādiyaṭa peḷam̆bē. an aya ravaṭā mudal upayayi.

This is a Google word to word translation of a article publised on Divaina on 2013/02/22.