This is how to predict your baby’s gender according to astrology

747

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින්

උපදින දරුවා දුවෙක්‌ද පුතෙක්‌ද ජ්‍යෙතිෂයෙන් දැනගන්නේ මෙහෙමයි

This is a Google word to word translation of Divaina

Scientific advancement is very high. Today, we have the convenience of identifying diagnosis and sexually by the use of modern medical devices, including computers. But in the past, there were no such equipment in the past, but our ancestors knew sex with the help of science.

Today, there are some astrologers who can tell various information about the child and the mother until the birth of a child in the womb. We can reveal the stories of old wisdom to the fullest effect of the result of the speech.

Jyoti eye on a pregnant mother d Tishya submissions to be assured that the male image of woman in the woman’s womb, the embryo chamber pods for the time between the Academy and utilized the questions right, its planet exploited to prove gender.

At that time, the constellation and the sumptuous planes were greatly helped to resolve gender differences. Many questions have now followed the star sign the masculine master Ravi, Mars, the moon, the planet is the teacher of many female star sign for the time as a boy, Venus, saw the girl child is conceived as taking Jyoti d tiṣayē shown.

Considering the ridiculousness is deposited at the center of the moon, the planets for the time considering the matter is that a pregnant mother has placed Rahu Saturn teachers first need Mercury Mars normal if there is a young man can approach is also an older woman.

In the time of its conception, in terms of the powerful planet, how to cope with the craving for more precise dictatorship, the recto-lingual taste, the moonliness of the lemon, the bitterness of the moon, the mixed taste, the gourmet taste, Venus sour taste, the shiny yellow taste, the flavor of the rahut and cone-shaped bunches. .

It is mentioned in the dyslexic planets of the planet that affects the lives of babies from childbearing to childbearing, and this is very important for pregnant women to protect their health. The first month was spotted in the second month kujaṭa third month Guru raviṭa fourth month in the fifth month of the moon in the sixth month the seventh month śaniṭa budhaṭa eighth month of pregnancy during the month again grahayāṭada new moon tenth month raviṭada scheme. The weakness of the planets in each of these months can also cause damage to the mother and cause birth defects at a young age.

Indeed, the astrologers who mastered the best of mathematics can tell in advance whether childbirth occurs naturally, whether it is for the mother or child to cope with surgery.

Punctual timepieces made of timepieces can be clearly distinguished from the pianist by dear. The roots of the gemstone, lion, veil, sac, khum and the root of the constellations are male and the women of the middle parts are born. Other unscripted scrolls contain the circles, cheeks, nymphs, scorpions, scales, ligaments, and late women, and the middle males come up.

Aries, Gemini, Lions, Libra, Sagittarius, Aquarius and Saturn as masculine TAURUS Zodiac, Cancer, Virgo, Scorpio, Capricorn, Pisces and Zodiac detachable navāṁśakayada as women and gender in this way you can save as.

Born star sign has an odd number of the moon, Saturn Ravi teachers navāṁśakavala heterosexual male births when the number of dual dual between the planet went navāṁśakavalaṭa Ravi, teachers, and the girls are born in a usual Monday. Two Powerful Teachers Two different births are performed by the two Moon and Venetian clusters in various vibrant groups of vicious invaders.

If there are many grand males at the time of birth, then the male and female head of the body will be born. In the middle of male and female, male and female originated from the beginning and the end of the first century. The woman must be born of a female and the next as a male. If the person who brought the birth of the birth comes from an event in the moon, the moon is said to be a girl, if the moon is a woman, and that the male birth progeny is born male.

upadina daruvā duvekda putekda jyetiṣayen dænagannē mehemayi

ada vidyāvē diyuṇuva itā ihaḷa maṭṭamaka pavatī. parigaṇakaya ætuḷu navīna vaidya upakaraṇa bhāvitaya tuḷin rōga viniścaya menma strī puruṣa bhāvaya pavā niścitava han̆dunā gænīmē pahasuva ada apaṭa æta. ehet atītayē mevæni upakaraṇa notibuṇat apē mutun mittan strī puruṣa bhāvaya jyedtiṣya vidyāvē ādhārayen han̆dunāgatha.

daruvaku kusē piḷisin̆dagat mohotē siṭa melova eḷiya labana tek daruvā gænat mava gænat vividha toraturu jyedtiṣya vidyāvaṭa anuva pævasiya hæki dakṣa daivagnayan ada samājayēda daknaṭa æta. pæraṇi daivagnayan phalāphala kathanayē itāmat śūra vū bava mukha paramparāven ena noyek kathāvalin apaṭa heḷidarav karagata hæka.

garbhanī mātāvak piḷiban̆da jyedtiṣya æsin karuṇu idiripat kirīmēdī striyagē garbhaya tuḷa piḷisin̆da æti kaḷala rūpaya striyakda puruṣayekda yanna tahavuru karagænīmaṭa pæræṇnō tatkāla śāstraya upayōgī karagat atara īṭa anuva praśna asana vēlāvēdī ehi adhipati grahayan strī puruṣa bhāvaya sanātha karagænīma san̆dahā yodāgatha.

ema mohotē udāvī tibū rāśiya hā adhipati grahayan liṁga bhēdaya visan̆dīmaṭa bohō seyin upakārī viya. praśna mohotē udāvū lagnaya puruṣa rāśiyak vī ehi adhipatiyā ravi, kuja, guru yana grahayek vī nam pirimi daruvek vaśayenda tatkāla lagnaya strī rāśiyak vī ehi san̆du, sikuru, duṭuvē nam gæhænu daruvakugē piḷisin̆da gænīmak vaśayenda jyedtiṣayē dækvē.

mehidī navāṁśakaya sælakillaṭa gena graha tattvaya vimasā bælīmēdī tatkāla kēndrayē candrayā tænpatva siṭī nam garbhanī mava taruṇa viyēda kuja buda siṭīnam sāmānya vayasakada guru śani rāhu tænpat vī nam væḍimahalu kāntāvak lesada pævæsiya hæka.

piḷisin̆dagannā kālayēdī balavat grahayāṭa himi rasaya anuva doladuka haṭa gannā ākāraya jyedtiṣyayaṭa anuva dækvīmēdī raviṭa kulu rasayada san̆duṭa luṇu rasayada kujaṭa titta rasayada budhaṭa miśra rasayada guruṭa miyuru rasayada sikuruṭa æm̆bul rasayada śaniṭa kahaṭa rasayada rāhuṭa hā kētuṭa kæṭa kæbiliti rasayada (mæṭi vaḷaṁ vala æti nævum rasaya) himivē.

gæbgat māsayē siṭa daruvā bihivana avasthāva dakvā vū dasamāsaya tuḷa balapāna grahayan jyedtiṣya śāstrayehi san̆dahan vana atara śarīra saukhya ārakṣā karagænīma san̆dahā gæbini mavuvarunṭa meya behevin vædagat vē. paḷamu māsaya sikuruṭa devana māsaya kujaṭa tunvana māsaya guruṭa hataravana māsaya raviṭa pasvana māsaya candrayāṭa hayavana māsaya śaniṭa hatvana māsaya budhaṭa aṭavana māsaya gæbgat kālaya adāḷa grahayāṭada nava vana māsaya yaḷit san̆duṭada dahavana māsaya raviṭada vaśayen himivē. ē ē māsavala himi grahayangē bala dubalatāvaya anuva mavaṭa hānida daru gæbaṭa hānida aḍu vayasin ipadīma da siduviya hæka.

daru upata svābhāvika andamin siduvēda mavaṭa hō daruvāṭa karadara ætivēda śalyakarma valaṭa bhājana vīmaṭa siduvēda yana karuṇuda jyedtiṣya śāstraya mænavin praguṇa kaḷa daivagnayanṭa kaltiyā pævasīmē hækiyāva æta.

hariyākāra oralōsu vēlāvaṭa sādāgat tatkālayē lagnayen derkānayen navāṁśakayen pæhædiliva strī puruṣa bhēdaya ven kara kiva hæka. mithuna, siṁha, tulā, dhanu, kumbha yana rāśivala mula aga koṭasvala puruṣayan upadina atara mæda koṭasvala strīn upadī. mehi san̆dahan nokaḷa sesu lagnavala vṛṣabha, kaṭaka, kanyā, vṛścika, makara, mīna yana lagnavala mula hā aga strīn upadina atara mæda puruṣayan upadī.

mēṣa, mithuna, siṁha, tulā, dhanu, kumbha yana lagna puruṣa rāśi vaśayenda vṛṣabha, kaṭaka, kanyā, vṛścika, makara, mīna yana rāśi strī vaśayenda venkaḷa hæki atara navāṁśakayada mē ākārayaṭa strī puruṣa vaśayen venkara gata hæka.

upan lagnaya ottē rāśiyak vī lagnādhipati ravi guru san̆du yana viṣama navāṁśakavala æti kalhi pirimi upat siduvana atara yugama rāśivala yugama navāṁśakavalaṭa giyā vū lagnādhipati ravi, guru, san̆du karaṇa koṭa gena gæhænu daruvan upadī. balayen yukta guru ravi dedenā viṣama rāśivala viṣama navāṁśaka vala siṭina kala pirimi upatda balavat vū san̆du sikuru dedenā hā kujada yugama rāśivala yugama navāṁśakavala siṭina kala gæhænu upatda siduvē.

upan mohotē udārāśi puruṣa rāśiyak nam ehi mula aga pirimida mæda strīnda upadī. puruṣa rāśivala mula hā aga derkāṇayen mula hā aga piriminda mæda strīnda upadī. strī rāśiyaka mula strī upatak lesinda īḷan̆ga koṭasa puruṣa upatak lesinda tōrāgata yutuya. tavada upata lada āraṁciya rægena ennā pæmiṇa ættē candrayā pura pakṣagatava æti dinaka nam, candrayā siṭinnē strī navāṁśakayaka nam upan daruvā gæhænu daruvaku bavat puruṣa navāṁśakayaka nam upan daruvā pirimi daruvek bavat prakāśa kaḷa hæka.