Preliminary observation that the cloak is suitable for the motherland

960
කොටහළු
කොටහළු

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් කොටහළු වීම මව් පදවියට සුදුසු බව හෙළි කරන නිමිත්තයි

Youth, Puberty is a very important moment in psychological development of young people. Their puberty is a fantastic relationship between studying the baby’s physical growth and psychological changes and understanding how to look at the youngest person in society at a time and how to look at the society. At this time, there is an amazing bond between physical development and mental development. Changing the girl’s age is 12 or 14 years old. Some girls come to teenage years before and later.

When a girl sees signs of puberty at the approaching moment, it is unusual for her to remain in a separate room in an invisible manner. The next step is to put a coconut flower on the roof of a roof and then to look at it with two thirds of the neighbored elderly. According to the details of her future life, the details of her predictions about her future are explained by the newcomer. Through this, she presents her potential partner, her childhood, her progress and her life.

According to the traditional culinary habits, the pubic girl turns to the same direction when the pacifist gave it. Firstly, the cloth aunt is cleaned and cleaned by a cloth aunt. Secondly, she must prepare the cloth for Aunt Auntie. Large cakes, rice, banana, fish, coconut and seven sheets should be kept in a cereal. When a lamp is lit with oil lamps, the maiden holds her by hand and is directed towards the door.

Adults’ Blessings Each will donate gifts, such as gold, silver, bracelets, pens, necklaces, jewelry, clothes, soaps and perfumes. After all these good things are over, the mother-in-law and her mother-in-law will be rewarded. Before she leaves, parents should be well-pleasured by her parents, offering gifts and money, and well-arranged. If it did not, then she had faith in the age of the blossoming girl who had spoiled her and her anger. It’s the same today. So if you take these things into consideration, the future prosperity of your puberty and the parents’ good fortune will be fully satisfied.

When your daughter or next of kin or daughter is puberty, bring this texture with this spinner’s powerful powerful spicy witch and bathe her, then tie her in tights. Human beings, demons, souls, dead bodies, husks, shamans, and black people are protected from all hazards.

The rector who was in charge of the goddess, who was in charge of the goddess, took him to the place where he was in charge of the Devalaya, Kandalei, three time Mahal, three times Mahal, three times Mahal, three times Mahalali, Mahalali, Venerable Tharakali, Mangali, The boundary of the bell is bounded: – 108 times

koṭahaḷu vīma mav padaviyaṭa sudusu bava heḷi karana nimittayi

yauvana bhāvaya, væḍiviya pæmiṇīma bālayangē mānasika saṁvardhanayehi itā vædagat avasthāvaki. ovungē væḍiviya pæmiṇīma mē avasthāvehi bālayā samājaya desa balana sæṭit bālayā veta samājaya balana sæṭit nisi lesa avabōdha kara gænīmaṭa bālayāgē śārīrika væḍīma saha mānasika guṇāṁgayangē venasvīma gæna adhyayanaya kara śārīrika saṁvardhanayat, mānasika saṁvardhanayat atarehi pudumākāra bandhanayak tibena bava sihi kaṭayutuya. dæriyakagē venaskam tuḷin avurudu 12, 14 yana vayas tuḷadī koṭahaḷu vīma sidu vē. samahara dæriyan mīṭa pera hā pasu vayas tuḷadī da yauvanatvayaṭa pā tabati.

dæriyak malvara vīma āsanna vana kālayēdī pahaḷa vana lakuṇu duṭu viṭa æya kāṭat nopenena ayurin venama kāmarayaka ran̆davā tæbīma sāmānya siritaki. kotalayak tuḷaṭa pol malak damā ē asalin tabā asalvæsi væḍihiṭi kāntāvan detun denaku saman̆ga nækæt bælīma san̆dahā yæma īḷan̆ga piyavara vē. malvara vū mohotē balapā æti grahacāraya anuva æyagē anāgata jīvitaya piḷiban̆da vædagat toraturu anāvæki piḷiban̆da toraturu mehidī jyedtiṣyagnayā anāvaraṇaya kara deyi. ē tuḷin ægē anāgata sahakaru, daruphala, diyuṇuva, āyuṣa ādiya gæna karuṇu idiripat kirīmaṭa samat veyi.

pāramparika saṁskṛtika kula sirit anuva væḍiviyaṭa pat dæriya nækætkaru visin dī æti vēlāvaṭa ē diśāva balā doṭṭa bahī. prathamayen koṭahaḷu vū dæriya redi nændā visin nahavā pirisidu kara suduÊvastrayak andavanu læbē. devanuva æya visin redi nændāṭa pirinamana koṭahaḷuva sūdānam kaḷa yutuyi. loku kævum, kiribat, kesel geḍi, māḷu kǣli, polvaḷalu, pan̆ḍuru hata bægin vaṭṭiyaka tæbiya yutuya. poltel pahanak dalvā nækæt mohota eḷam̆bena viṭa taruṇiya visin æya atin alvā gena niyama kaḷa diśāva balā doraṭa bassavanu læbē.

væḍihiṭiyangē āśirvādaya gnāti hitamitrādīngē ādaraya læbennē in anaturuvayi. ek ek ayagē tarātiram anuva ran, ridī, vaḷalu, kūra, māla, mila mudal, æn̆dum pæḷan̆dum, saban, suvan̆da vilavun ādī dē tiḷiṇa vaśayen æyaṭa parityāga karayi. mē siyaluma suba kaṭayutu avasan vūvāṭa pasu redi nændā æyaṭa dun tyāga ādiya rægena piṭavī yayi. æya piṭava yæmaṭa pera demāpiyan visin ægē hita itā pūrṇava satuṭu vana ākārayen tǣgi bōga, mila mudal ādiya pirinamā hon̆din saṁgraha kara piṭat kaḷa yutuyi. esē kaḷē nætinam ægē hita narak vī āḍapāli kīmen malvara vū dæriyaṭa itāma naraka bava pærænnan tuḷa viśvāsayak tibiṇi. eya adat esēmayi. enisā oba mema ihata karuṇu kāraṇā sitaṭa gena kaṭayutu karatahot væḍiviyaṭa pat vū obē diyaṇiyagē idiri anāgata abhivṛddhiyat demāpiyanagē vāsanāva śubha siddhiyat pūrṇava iṭu vē.

obagē diyaṇiya hō asalvæsi gnāti mitrādī ayagē hō diyaṇiyak malvara vū viṭeka mē mahā balagatu ārakṣā mantrayen nūl 21 paṭak rægena maturā æya snānaya kaḷa pasu ægē inehi bæn̆da gæṭa tunak gasā hirakaranna. yakṣa, bhūta, æsvaha, kaṭavaha, hōvaha, kaḍavara, kaḷukumāra ādī manuṣya amanuṣya siyaluma upadravayangen ārakṣā vē.

maṁtraya – kela_dlāsikāḍi kaumālā māyā kuḍaṁlī paṁnaṁcakāli mugāli mahalī vairogaḍelī trīkāla mahalī īgassā kēṣa ittāna tri kāla mahalī trī kuṁḍalī jali kāli pakṣakāli gurukāla mahalī yana mē man̆ḍilaṁ hataṭa arak gattā vū dēvatāvē mohu rakṣā karana mohugē vaṭa mohuvaṭa mohugē vattaṭa, mohugē gē vaṭa mohugē śarīravaṭa bun̆ḍa sīmā buduræs vaḷallē bun̆ḍa sīmā banda banda yēsvāhaḥ – 108 varak japa karaganṭa

This is a Google word to word translation of a article publised on Divaina on 2013/05/24.