Qualities relating to Birthmark On Skin

1034

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් උපන් ලප බලා දැනගනිමු ලඳුන් ගති සොබා

The female forms various roots in different colors in a variety of shapes. These are large and small. Small spots can be called taciturn. The faces of these faces are abundant. The spots on the face have old cloves to say goodbye. Loosely the meaning of such silo may say:

If there is a scar in the midst of a woman’s forehead or frog, there is a rich and devastating enslavement of the same master and children’s servants.

It is better for a woman to have a midget in the middle of a woman’s hood. If there is a scarshell in the middle of the chest or a scratch, the state will be the cause. When the state procures the state, the king does not need it. Receipt of public posts also will be taken. The king yoga should be awarded to receive state posts. Not everyone has a government job.

If there is a scarlet in a woman’s virgin, then she makes four female and male sons.

If a woman has a slight scarlet blob in the left breast, then she will try to make a first child in the first place.

A woman’s ankle kills a right-hand bird on the right side of a woman’s thistle and he gets a child who has state resources.

If you have a woman’s lump cloth, like a shriveled haze, a hideous shrub. Color pink red.

If there is a clear scar on the back of a woman or a scar or something of Misha, then there is no such thing.

“Do not worry

Drinking Knahn Fon Thilakantha

The wall of the wells

The Badges logo

If a woman has an abnormal bone, or a scrotum, or a scab, then the same owner should love each other. The kings of Kithsiri are also fond of the Majeka. Even on the trees, they should not be accepted as correct. According to modern science, old origins go away.

upan lapa balā dænaganimu lan̆dun gati sobā

strī śarīrayē vividhākāra menma vividha hæḍayen vividha varṇayen upan lapa pihiṭati. mēvā viśāla menma kuḍā vaśayen da veti. kuḍā lapayanṭa tala kæḷæl yayi kiyanu læbē. mevæni tala kæḷal muhuṇē pihiṭi aya bahula veti. muhuṇē pihiṭi sthāna anuva vividha subā suba pævasīmaṭa ipæraṇi ślōkayan æta. evæni silō kīpayaka lihil tēruma mesē pævasiya hækiya.

yam striyakagē naḷalē hō bæma mæda mīṣaka nam kæḷalak pihiṭiyot ō toma himiyāgē hā daru mehekaruvangē sæpa vaḍannā vū dhanavat kulācāra ættiyak vē.

yam strikayakagē kopula mæda lehevanvū mīṣakayak pihiṭiyot yahapat vē. ḷaya mæda kæḷalak hō luhuṇu bikak væni kæḷalak ætot rājya sæpayaṭa hētu ættiyak vē. rājya sæpayayi kī viṭa raja sæpama avaśya næta. rajayē tanaturu læbīma da gaṇan ganu læbē. rājya tanaturu læbīmaṭada rāja yōga uruma viya yutuya. hæmaṭama rajayē rækiyā varama næta.

yam striyakagē payōdarayehi lehevan tala kæḷalak pihiṭiyot ō tomō gæhænu daruvan satara denaku hā pirimi daruvan tidenaku upadavannīya.

yam striyakagē vam piyayurehi man̆dak ratu vū lapayak van piyum vænivū tala kæḷalak vat pihiṭiyahot ō tomō paḷamukoṭa utsāhayehi utum daruvaku vadā nævata kanavændum vē.

yam striyakagē gudaya dakuṇu pasa mī mæsseku ban̆du vū tala kæḷalak pihisṭiyot ō tomō śrī sampannava rājya tanaturu labana daruvaku labannīya.

yam striyakagē nāyasa aga kempala men enam kōvakkā geḍiyē pæhæyen babalavana kæḷalak vē nam ō tomō vastu ættiyak vē. pæhæya rōsa ratu sammiśraya.

yam striyakagē nābhiyen pāta tala kæḷalak vat mīṣaka nam kæḷalakvat pæhædiliva pihiṭiyahot ō tomō pin ættiyak vē.

“yadi karema kapola taleṭvā

bhavati kaṇaḍ gataṁ tilakantadā

śræti talē pica sā pati vallabhā

varadāśo maśa kāmala lāṁchaneḥ

yam striyakagē atē hō kopul talaya hō boṭuvē hō tala kælalak pihiṭiyot ō toma himiyāṭa priya vē kiya yutuyi. kantalayehi mīsaka nam kæḷal pihisṭiyot esēma himiyāṭa priya vannīya. sṛṣi mata vuvada mēvā niværadi yayi piḷigata yutu næta. nūtana vidyāvaṭa anuva pæraṇi mata ivataṭa yayi.

This is a Google word to word translation of Divaina