Here is the right way to avoid heart trouble

891

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින්

හදවත් උවදුරින් වැලකීමට හරි මඟ මෙන්න

This is a Google word to word translation of Divaina

Most of our people live in various diseases. At any time in the life of humans, the disease is free of any age gap. Many illnesses are caused by the environment, lifestyle, and eating habits that are not properly maintained. When the body’s immune system becomes negative, the disease is quick. This is a miracle when talking about disease is not talked about heart disease.

The heart is considered the main driving force behind life. After the conception of the mother’s womb, the heart is continuing continuously from the fifth month after the conception. The blood vessels called the bloodstream from the heart to the various parts of the body, and returning blood to the heart of the heart. These arteries are divided into three types: arteries, veins and hair. Hairy channels are the most delicate tin species of the entire body spread over the entire body. Their role is not minor.

The blood pumped from the heart flows through the arteries of the heart and goes through the muscle channels and returns to the heart through the veins. When thrombocytopenia leads to blood flow in the tube, high blood pressure will occur. This is in English, “Quick Blood Pusher”. There are many causes for cardiovascular disease and high blood pressure. High blood pressure is two parts. One such case is primary blood pressure. Most people get this, and it’s a fact that’s not yet certain. The second type of blood pressure results from a cause. This can be cured to treatment. This is due to the kidney damage due to the dangers of the peril. But the cause of the disease is not well understood. After diagnosis, the disease can be detected. The relevant symptoms are that of headache, dizziness, bleeding from the nose, difficulty breathing, overwhelming, visual impairment, tiredness. Treatment for this pressure should be avoided to prevent complications.

Here’s how to get the help of this disease (blood pressure):

01. Be careful not to think of high blood pressure and control it to control it and release it from oil and fat foods.

02. Bleeding – Reduce weight loss.

03 sugars – taking off from or taking off from underwear.

04. Take only eggs when consuming eggs, except for 2 – 03 hours a week.

05. Use more vegetables than vegetables. The grapes and fruits are also good.

06. Avoid completely smoking.

07. Exercise.

08. Make a Free Mind (Meditation).

09. Take Sleep and Rest – Do Not Enjoy Excessive Coming.

10 Meet your doctor.

If you are following the advice of dharma and indigenous medicine

Treatment is not necessary. Cardiovascular diseases are largely due to poor health practices such as lack of indecent behavior and nutrition.

According to indigenous medicine, various prescriptions for cardiovascular disease are appropriate. Use medicines that are made of drugs such as sedimentation, Arjuna Vita, Churuna Churuna, Carnasni regeneration season and hard coquette. Among the fruits, it is also good to eat ripe mango, amberlings, tamarind trees, and pomegranate seeds.

Cholesterol can be controlled if there is a turning point in sugar-rich foods, flour foods, liquors, etc.

hadavat uvadurin vælakena hari man̆ga menna

apa samājayē jīvat vana bahutarayak vividha leḍa rōga valin peḷeti. minis diviyē koyima avasthāvaka vuva vayas paratarayak nætiva rōga væḷan̆dē. bohomayak leḍa rōga æti vannē parisaraya, jīvana raṭāva, saha kana bona āhāra nisi ayurin pavatvāgena noyæma nisayi. śarīraya tuḷa pratiśaktikaraṇaya sṛṇa vū viṭa rōga haṭa gænīma ikman veyi. leḍa rōga gæna katā karana viṭa hṛda rōga gæna katā bahaṭa lak novannē nam meya pudumayaki.

jīvitaya pavatvā gena yæmaṭa hētu kāraka vana pradhāna niyamuvā lesa hṛdaya vastuva sælakē. mav kusa tuḷa piḷisin̆da gænīmen pasu pas vana māsayē siṭa nokaḍavā ekadigaṭa nonævatī kriyātmaka vannē hṛdaya vastuvayi. hṛdaya vastuvē siṭa śarīrayē vividha koṭas karā lē gaman karavīmat yaḷi āpasu lē hṛdaya karā gena ēmat karanu labana nāla paddhatiya rudhiravāhinī yanuven nam kerē. mema rudhiravāhinī dhamani, śirā saha kēṣa nālikā lesa varga 03 kaṭa bedē. muḷu śarīraya purā dælak sē vihidī æti itā siyum nāḷa viśēṣaya kēśa nālikā veyi. mēvāgē kārya bhāraya suḷu paṭu novē.

hṛdaya vastuven pompa karana rudhiraya dhamani digē śarīrayē ævida gos kēśa nālikā tuḷin gaman kara śirā harahā yaḷi hṛdaya veta eyi. nāḷa tuḷa lē gaman karana viṭa terapumak æti karana viṭa adhirudhira pīḍanaya æti vē. mīṭa iṁgrīsiyen “hayi blaḍ peṣar” yǣyi kiyayi. hṛda rōga ætivīmaṭa vividha hētu sādhaka yedena atara adhika rudhira pīḍanayada ē atara veyi. adhika rudhira pīḍanaya koṭas dekaki. min ek avasthāvak vannē prāthamika adhirudhira pīḍanayayi. bahutarayakaṭa meya sǣdena atara īṭa hētu sādhaka tavama niścita vī næti seyaki. devana koṭasaṭa adāḷa rudhira pīḍanaya ætivannē hētuvak mataya. meya pratikāra magin niṭṭāvaṭa suva kaḷa hækiya. meya væḷadennē vakugaḍu ābādha, antarā sarga paddhatiyē rōga nisāya. ehet leḍa rōgayaṭa hētuva hari hæṭi nodanī. vaidya parīkṣaṇayakaṭa bhājana vīmen pasu rōgayē tatu anāvaraṇaya kara gata hækiya. mīṭa adāḷa rōga lakṣaṇa lesa dækvennē hisē bara gatiya, klāntaya, nāsayen lē gælīma, husma gænīmē apahasuva, mutrā adhika lesa piṭavīma, æspenīmē durvalatā, mahansi gatiya væni karuṇuya. mema pīḍanayaṭa pratikāra gata yuttē idiriyē æti vana saṁkūlatāvan væḷækvīmaṭaya.

mema rōgayen (rudhira pīḍanaya) peḷena ayaṭa diya hæki upades mesēya.

01. adhi rudhira pīḍanaya væḷan̆dī ætæyi sitā duk novī eya pālanaya kara gænīmaṭa tel saha mēda āhāra valin toravanna.

02. baḍa mahata – tara ayeku nam bara aḍu karaganna.

03 sīni – sudusīni bhāvitayen ivatvīma hō aḍuven gænīma.

04. bittara āhārayaṭa gænīmēdī kahamadaya hæra satiyaṭa 02 k 03 k pamaṇak ganna.

05. āhāra pigānaṭa væḍiyen eḷavaḷu yodā ganna. paḷāvarga saha palaturu vargada hon̆dayi.

06. dumpānayen sampūrṇayenma væḷakenna.

07. vyāyāma vala yedenna.

08. nidahas manasak æti kara ganna (bhāvanā karanna).

09. ninda saha vivēkaya ganna – adhika kāmasēvanayē noyedenna.

10 obē vaidyavarayā hamuvanna.

yaṭakī upades piḷipædīmen hā dēśīya vaidyakramayē siddhānta anuva jīvat vannē nam

pratikāra avaśya vannē næta. hṛda rōga behevin ætivannē avicāravat ævatum pævatum hā āhāra pāna saukhyānukūlava nogænīma hētu koṭa genaya.

dēśīya vaidya kramayaṭa anuva hṛda rōga san̆dahā vividha behet vaṭṭōru bhāvita kirīma ucitaya. lasuna padmaya, arjuna vaṭiya, katubhādī cūrṇaya, karṣaṇī punarvā samaya, vēdahara kavātaya væni auṣadha varga valin sakasā æti behet varga pāvicci kirīma mænavi. palaturu varga aturin iduṇu am̆ba, æm̆barellā, gas labu siyam̆balā, deḷum mudrappalam ādiya gænīmada yeheki.

sīni bahula aḍaṁgu āhāra, piṭi sahita āhāra, matpæn, ādiyen væḷækī siṭiya hot kolesṭarōl pālanaya sidu kara gata hæki vannēya.