The Universe’s shocking Saturn is disturbing us

637

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් විශ්වය කලඹන සෙනසුරු අපව කලඹන හැටි

Saturn is considered a great sinner. But Saturn is the planet’s most beautiful planet. Saturn’s diameter is 75,100 miles. The distance of the Sun is 88.62 million kilometers. It takes 29 years for 5 days to pass around the Sun once. That’s the Earth’s dimensions. It takes Saturn 10 hours 14 14 seconds to rotate around him once.

Vishunga Divine World

If Vaukuntha in the distant galaxy is controlled by Saturn and the ninth volume of a particular hub is a dragonfly or a Saturn, that person is a poet from the Heavenly world to this human world. He is right to live in this world Vorkuntha is born in the heavenly world, and it is mentioned in the book of Kerala-vitaa.

Saturn Erashta

1. The time of the passage of Saturny Lunar on 01-02-12 as the time of Erasmus,

2. Saturn Ravi 01-02-12 The time it takes to travel as the solar ears,

3. From Saturn to Monkey 01-02-12 As the time of the journey,

4 The time of the 8th of Saturn’s traversing time is the time of the ageless Erascus,

5. The time of the 8th time of Saturn Ravi is the time of Solar Erasation,

6. Saturation period of Saturn 8 moon is also referred to as senior echelons as the time of the earliest Erasmus.

The duration of this Erachus from Saturn is commonly considered unfortunate times.

Good results from Saturn

But when the epoch of Saturn is at an early date, the ruler of the original genus or the moon of the 10th (and he must be strong in power from the sun) will receive the same eagerness with a good glimpse, the birthplace of the master becomes high in profession. Also, that Saturn Erasmus is dawning at the birth centenary of the birth centenary, if it is 10 or 10, at the head of the original center.

Similarly, a proprietor of such a birthage has the highest status in his career on 2nd, 3rd or 3rd year of Zurich.

When Mrs. Sirimavo Bandaranaike became the Prime Minister in 1970, she had experienced a severe ripple of Saturn.

Well-being places

Well-being at the heart of a hub is considered as April 1-04-05-09-10.

Fatal locations 02-07-11-12.

Negative places -06-08-12

The planets that were in those planets are better or worse than those of these good or bad constituents.

Powerful moon

Saturn’s moon also gives the euphoria of the birthplace of Genesis at the time of Saturn. Satisfying Saturn does not suffer from an evil Easter.

Come on

There is not much bad luck at the birth of a genetic hub, and Saturn’s good-natured goodness. Also, a person with such a home can enjoy fruitful rituals and rituals.

Bad applications

1. Saturn is the time when the 27th birthday of the Saturn was born.

1. The four legs of the birthplace of the birthplace of the birthplace of the birthplace of the birthplace of the birthplace of the birthplace of the birthplace of the birth of a young man,

2. At the time of the eruption of the Saturn’s Eraser, birth at very close degrees to the moon, blood loss may lead to an accident.

But if the genesis of the moon was poorly triangular, the teacher would be faulty.

Companion

Saturn’s pressure can be dictated to the wife’s death.

That’s it.

[A]

1. The main planet is the 7th of any birth centre

2. Venus planet Venus

3. 07, the supreme planet is the supreme planet

4. Ven. Planet of the Venetians

[B]

1. If the above four planets were weak in the center of the birth, Saturn’s 30-year-long routine may have a wife’s disaster.

2. If the four of the above planets were in normal use at any birthplace, the wife may have suffered a disaster at the turn of the 30th year in Saturn’s second cycle.

3. If the four planets are fully energized at the center of the core, the 30 year reign of the birth of Saturn can lead to the demise of his wife.

[C]

In view of the above, we must also take care of the weaknesses of Zhen who is at the center of his life.

as well as

Syrusians say that women who are full-grown men live longer than their husbands.

Lifetime promise

Therefore, the Chrishnathi thoroughly advised them to consider the life and the relationship of each other separately, in keeping with the promise of the promise.

Longer for longevity

The time is right for the “Govulyi Muhurthaya” to go for a loaf of horses for a long bodiue for a Bodhi Pooja. In order to make this moment more intense, we have experienced the best results.

“Ten Tidal Ponds”

When a husband or a wife appears in the center of a bad-looking condition of the husband

1. Avoid fleshly flesh, pray right alive, morning flowers, lighthouses, and amber

2. Let them praise all those who wish to pray for the “Ten Tidal Prayer” and the “Karateka Metta Sutta” for three.

3. The “ten-district” machine is also very good.

The “ten-district” machine will survive in 1907, with excellent results.

Maithree meditation

He can alleviate himself, his wife and his children with health and long-suffering. Growing up frequent, compassionate, and benevolent meditations can help you avoid good spirits.

Nasal Mist -01

The Sri Maha Bodhi tree in Anuradhapura was planted in the moonlight in the days when the moon was rebuilt when “ghobuli mahurthani.” “Geully Muhurthaya” is in the midst of the sunset when sunset.

Govooli Muhurth -02

The “ghobuli māurtha” has been commended in many of the higher books as a good time that breathes bipolar disorder

viśvaya kalam̆bana senasuru apava kalam̆bana hæṭi

senasuru grahayā sælakennē mahā pāpiyaku vaśayeni. ehet graha maṇḍalayē lassana graha vastuva senasuruya. senasurugē viṣkambhaya sætapum 75100 yaki. sūryayā gen sætapum kōṭi 88.62 ǣtin pihiṭiyēya. senasuruṭa sūryayā vaṭā ek varak yæmaṭa vasara 29 māsa 05 dina 03 gatavē. ē pṛthiviyē mimmeni. senasuruṭa tamā vaṭā ek varak bhramaṇaya vīmaṭa, pṛthiviyē mimmen pæya 10 vināḍi 14 tatpara 24 k gatavē.

vaikunṭha divya lōkaya

ǣta cakrāvāṭayē pavatina vaikunṭha nam divya lōkaya pālanaya karannē senasuru bavat, yamkisi janma kēndrayaka nava vana rāśiya makara kumbha hō tulāva vī ehi senasuru siṭiyahot, ema pudgalayā vaikunṭha divya lōkayen mē minis lovaṭa ā keneku bavat, ohu mē minis lovehi dæhæmiva jīvatva, pin daham kara yaḷi vaikunṭha divya lōkayehi upadina bavat, “kēralīya bhāvya rahasya” nam granthayē san̆dahan vē.

senasuru ērāṣṭaka

1. senasuru lagnayē 01-02-12 gaman karana kālaya lagna ērāṣṭaka kālaya vaśayenda,

2. senasuru ravigen 01-02-12 gaman karana kālaya sūrya ērāṣṭaka kālaya vaśayenda,

3. senasuru san̆dugen 01-02-12 gaman karana kālaya janma ērāṣṭaka kālaya vaśayenda,

4 senasuru lagnayen 08 gaman karana kālaya lagna aṣṭhama ērāṣṭaka kālaya vaśayenda,

5. senasuru ravigen 08 gaman karana kālaya sūrya aṣṭhama ērāṣṭaka kālaya vaśayenda,

6. senasuru san̆dugen 08 gaman karana kālaya janma aṣṭhama ērāṣṭaka kālaya vaśayenda jyedtiṣya śāstrayehi san̆dahan vē.

senasurugen yedena mē ērāṣṭaka kālayan poduvē sælakennē avāsanāvanta apala kālayan vaśayeni.

senasurugen śubha phala

enamut senasurugen ērāṣṭakayak udāva pavatina kālayaka ema janma patrayē lagnayen hō san̆dugen 10 vænna adhipatiyā balavatva (ohu nakṣatrayenda balavatva siṭiya yutuyi) ema ērāṣṭakaya śubha dṛṣṭiyen duṭuvahot ema janma patraya himiyā vṛttiyen usas tattvayakaṭa patveyi. esēma ema senasuru ērāṣṭakaya udāva pavatinnē janma kēndrayē 10 vænna adhipatiyā balavatva siṭi lagnasthānayē hō 10 vænnē nam eyinda kiyavennē ema janmiyā vṛttiyen usas tattvayakaṭa patvana bavaya.

esēma meban̆du janma patrayak himiyekuṭa śanigē 02 vana hō 03 vana gōcara ērāṣṭaka vārayēdī vṛttiyen ihaḷama tattvayak ætivē.

garu sirimāvō baṇḍāranāyaka mætiniya, 1970 dī agamætikamaṭa patveddī etumiyaṭa senasurugen ērāṣṭaka apala kālayak udāvī pævæti bava dæna gannaṭa æta.

śubha pala dena sthāna

kēndrayaka śubha pala dena sthāna vaśayen sælakennē 01-04-05-09-10 yana sthānayanya.

māraka sthāna 02-07-11-12.

aśubha sthāna -06-08-12

mē śubha hō aśubha rāśivala siṭi grahayinṭa vaḍā ema grahayin siṭi nækætvala siṭi grahayan śubha hō aśubha paladīmaṭa mulvē.

balavat san̆du

utpatti janma kēndrayē san̆du balavatva śubha dṛṣṭi labā siṭiddī senasuru grahayāda balavatva siṭiyahot aśubha senasuru ērāṣṭayak aśubha vannēda næta.

janma nækata

utpatti kēndrayaka janma nækatin senasurugē nækata śubhava pihiṭi viṭada tadabala apala æti vannē næta. esēma eban̆du janma patrayak himi ayekuṭa bōdhi pūjāvalin hā śānti karmavalin śubha palada læbiya hækiya.

aśubha yedīm

1. senasuru janma nækatē hā janma nækatin 27 vana parama maitrī nækatē gaman karana kālayada janmiyāṭa itā aśubhaya.

1. pāda satarak sahita janma nækatē hariyaṭama upan nækæt pādaya mata śani gaman karana kālaya tuḷa apala upadrava bādhā, mānasika asahana, keḷavarak nætiva yedeyi.

2. senasurugē ērāṣṭaka apala kālayakadī janma san̆duṭa itā kiṭṭu aṁśakavala kuja siṭi avasthāvak janma kēndrayē tibuṇahot lē vægirīm hadisi anaturu jīvita hāni æti kaḷa hæka.

ehet utpatti san̆duṭa guru śubha tattvayen trikōṇava siṭiyēnam dōṣa bhaṁga vē.

sahakāriya

birin̆dagē abhāvayaṭada senasurugē balapǣm ellavana bavaṭa jyedtiṣyayen karuṇu dækviya hækiya.

ē mesēya.

[A]

1. ōnǣma janma kēndrayaka 07 vænna adhipati grahayā

2. vivāha kāraka sikuru grahayā

3. 07 vænna adhipati grahayā siṭi rāśiya adhipati grahayā

4. sikuru siṭi rāśiya adhipati grahayā

[B]

1. ihata san̆dahan grahayan satara denā janma kēndrayē durvalava siṭiyē nam vasara 30 k purā divayana senasurugē paḷamuvana paribhramaṇa kālaya tuḷadī birin̆dagē vipata siduviya hækiya.

2. ōnǣma janma kēndrayaka ihata san̆dahan grahayan satara denā sāmānya balayen yuktava siṭiyē nam vasara 30 k purā divayana senasurugē devana paribhramaṇa vārayēdī birin̆daṭa vipatak æti kaḷa hækiya.

3. ema grahayan sataradenā janma kēndrayē pūrṇa balayen yuktava siṭīnam vasara 30 kin yukta senasurugē tunvana paribhramaṇa kālayēdī birin̆dagē abhāvaya siduviya hækiya.

[C]

ihata san̆dahan karuṇu sælakillaṭa gænīmēdī birin̆dagē janma kēndrayē śanigē bala dubalatā gænada sælakilimat viya yutuya.

esēma

pūrṇāyuṣa balayen yuktava upadina kāntāvō sæmiyāṭa vaḍā digu kālayak jīvat vana bava sṛṣivaru kiyati.

āyuṣa porondama

ē nisā āyuṣa porondama gælapīmēdī ema porondam pratiphalavalaṭa vahal novī, dedenāgē āyuṣa hā daśā piḷiban̆dava vena venama salakā balana lesaṭa kriṣṇa mūrti pan̆ḍitumā avavādayak dī æta.

dīrghāyuṣa patā

dubala kēndrayakaṭa dīrghāyuṣa patā bōdhi pūjāvak tabannē nam ē san̆dahā sudusuma mohota “gōdhulī muhurthaya” yedena vēlāvaya. mē mohota tavat tīvrara vanu piṇisa kēndrayaṭa galapā gat viṭa viśiṣṭatama pratiphala læbenavā atdæka ættemu.

“dasa disā pirita”

sæmiyāgen birin̆daṭa hō birin̆dagen sæmiyāṭa aśubha āyuṣa tattvayak kēndrayen penena avasthāvala

1. mas māṁśayen væḷakī, dæhæmiva jīvat vemin udaya savasa teruvanaṭa mal, pahan suvan̆da dum, gilan pasa pudā

2. “dasa disā pirita” hā “karaṇīya metta sūtraya” tunvara bægin kiyā piṁ kæmati siyalu deviyanṭa piṁ anumōdan karavanna.

3. “dasa disā” yantraya pæḷan̆da gænīmada itā śubhaya.

“dasa disā” yantraya 1907 vārayak jīvam kara gatahot viśiṣṭa pratiphala læbē.

maitrī bhāvanāva

tamāṭat tama birin̆daṭat tama daruvanṭat nirōgī bhāvayat dirghāyuṣat prārthanā kirīmen apala samanaya karagata hækiya. nitara maitrī bhāvanāva væḍīmada āyuṣa sambandhayen æti apala duru vīmaṭa hon̆da at væḷaki.

gōdhūlī muhurtaya -01

anurādhapurayē śrī mahā bōdhīn vahansē rōpaṇaya kara ættē san̆du ucca rāśigatava vṛṣabhayē siṭiyadī rehena nækata yedunu dinaka “gōdhuli muhurtayeni.” “godhulī muhurthaya” yedennē hiru basina mohotē udāvana sandhyā lagnaya æsuru karagenaya.

gōdhulī muhurtaya -02

sarva dōṣa bhaṁga karana śubha mohotak vaśayen bohō jyedtiṣa granthavala “gōdhulī muhurtaya” pæsasumaṭa lakva tibē.

This is a Google word to word translation of a article publised on Divaina on 2011/11/11.