If Shani and Kuja in seven,

819

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් ශනි හතේ නම් කුජ හතේ කෙනෙක්‌ නොගැලපේ

Female – male and female senile Being senile is considered to be a nuisance to marriage. Ravi, Rahu, Kuj, and cone are especially desirable to the sake. There is an absurdity of the knowledge of the selves. If they are centered on a female center, the eighth and the eighth eyebrows are considered harsh.

Red eyes and legs have been identified as the most common type of teeth in the body, with big teeth and coarse hair, fur, left, short and rags. Someone is seen as an administrator of sadness and an abusive worker.

Shotless planets, except for Rahu and Ketu Oya, have been separated from long distances. According to this theory, the scroll, the marsupial, and the moon will be extended to the fourth, to the moon, to the moon, to the ring and to the tenth.

Then why is Hathat worthy of the protracted place? In fact, it was just an incorrect opinion.

Any trouble, hardship and prestige. The fact that marriage is not a rosomain bed as many say. There are pink mussels there. Marriage is a journey that is bound up with lifesaving responsibilities.

A married woman carries on various troubles for the comfort of her husband, along with the problems of children, relatives, housewives, eating – cooking, sewing – knitting, troubling, illness, and getting married for a while. The husband must suffer the same kind of suffering.

It seems that he is the leader of many of the workers, industrialists and engineers.

The logon is the head. It was separated from the master of intellect, to the two teachers. The other end of the body (below) is seven. Zanni has given her the prolonged power. The seven are parts of the genital area and the body’s contaminant. The area is often dirty. It is a worker who needs to be cleaned. Therefore, it is fair to Shani that the planet Earth is the longest.

The arrival of the planet is a sweet taste. There is no fault of being reviled. But the marriage is more pronounced than the other’s marriages. Or, the marriage may delay occurrence.

The shrines are aging because of the weak, aging form of the planet, and the insignificant person becomes old and old. Since marriage is a supernova, it is less attractive for marriage. Disease-related diseases also reduce marriages. Will be eliminated.

A person who does not exist will remain clean and will not keep his place or house clean. It does not make sense to make it an interesting place for others. Clothes, books, and goods are not organized. He does not care about his clothes and cleanliness. Therefore no one enjoys a marriage with such an individual. It is difficult to maintain it because it is controversial but contradictory.

It is clear that, according to the above, a person in this sixth person is in the six-in-one place of marriage. Garbage should fit into a garbage dump.

There is no center of seven in the seven center.

The center of the guru, Rahu and six other cones. In keeping with the wedding, there should also be special considerations.

śani hatē nam kuja hatē kenek nogælapē

strī – puruṣa depakṣayēma satvænna pāpa pīḍita vīma vivāhayaṭa aśubha pihiṭīmak lesa sælakē. ravi, rāhu, kuja, kētu viśēṣayen satvænnaṭa aśubhayōya. śanida satvænnaṭa aśubhayayi matayak pavatī. strī kēndrayaka nam hata aṭa dekaṭama śani aśubha lesa salakati.

ratu æs hā kesan̆ga śarīra avayava æti, loku dat hā gorōsu kes, lom yut, vam paya keṭi, kapuṭaku vāhanaya karagat piḷikul penumættaku lesa jyedtiṣa granthayanhi śani han̆dunvādī æta. dukaṭa adhipatiyā lesat, kamkaruvanṭa balapāna karadarakārayā lesat samaharu śani dakiti.

chāyā grahayan vana rāhu hā kētuṭa hæra sapta grahayanṭa digbala sthāna venkoṭa æta. ema nyāya anuva buda, guru lagnayaṭat, san̆du, sikuru sivvænnaṭat śani sat vænnaṭat, ravi, kuja dasa vænnaṭat digbala labati.

esē nam digbala sthānaya vū hataṭa śani aśubha æyi? satya vaśayenma eya sammata karagat værædi matayak pamaṇi.

ōnǣma dukak, karadarayak vin̆da darā gænīmaṭa śani samat ya. vivāhayada bohō denā pavasana paridi rōsamal yahanak novē. ehi rōsa kaṭuda tibē. mahat duk karadara vin̆da darāgena jīvitāntaya dakvā yā yutu vagakīm valin bæn̆duṇu gamanaki vivāhaya.

vivāha vī ṭika kalak gatavana viṭa daruvangē karadara, gnati mitrādīngē karadara, nivasē ivum – pihum, mæhum – getum, karadara, rōga pīḍā, sæmiyāgē sæpa pahasuva san̆dahā anēkavidha duk karadara vivāhaka kāntāvaka visin vin̆dinu labayi. puruṣayā da esēma duk karadara vin̆diya yutuya.

śani dukaṭa adhipatiyā bævin bohō kamkaruvangēt, kārmikayangēt, iṁjinēruvangēt kēndrayanhi dasa vænnehi pihiṭā æti bava penē.

lagnaya yanu hisaya. eya buddhiyaṭa adhipati buda, guru dedenāṭa ven viya. śarīrayē (pahata) anik keḷavara hatvænnayi. śaniṭa dī ættē ehi dig balayayi. hataṭa ayat vannē liṁgēndriya hā śarīrayē apavitra dǣ piṭa karana pradēśayayi. ē pradēśaya nitara apirisidu vē. eya pirisidu kaḷa yuttē kamkaruveki. ebævin kamkaru grahayā vū śaniṭa ehi digbalaya dīma itā sādhāraṇaya.

pæmiṇi duk mihiri rasa sē salakā kaṭayutu kaḷa hæki grahayā śaniya. śani satvænnē siṭīma dōṣayak novē. ehet an ayagē vivāhavalaṭa vaḍā kæpī penena vivāhayak śani satvænnē siṭīma nisā sidu vē. esēt nætnam vivāhaya siduvīma pamā karayi.

śani durvala, mahalu svarūpaya gat grahayā nisā satvænnē śani siṭinnā ikmanin mahalu bavaṭa patkarayi. lōkōttara kriyāvanaṭa bara grahayā bævin vivāhayē unanduva aḍu vē. hataṭa ayat pradēśayē haṭagannā rōga nisāda vivāha prītiya aḍu karayi. næti karayi.

śani satvænnē siṭinnā hō siṭinnī taman siṭina sthānaya hō nivasa pirisiduva tabā noganī. eya anyayangē sitgannā tænak bavaṭa patkara gænīmaṭa nositayi. æn̆dum pæḷan̆dum, potpat, baḍu bāhirādiyada piḷiveḷakaṭa tabā noganī. tamāgē æn̆duma, pirisidukama gænada tækīmak nokarayi. ebævin evænnaku hō evænniyaka hō samaga vivāhayakaṭa kisivek priya nokarati. vivāha vuvada paraspara virōdhī adahas nisā eya pavatvāgena yæma asīru vē.

ihata karuṇu anuva śani hatē siṭinniyakaṭa vivāhaya san̆dahā gæḷapenuyē śani hatē siṭinnakuma bava manāva pæhædili vē. kuṇu goḍakaṭa ekviya yuttē kuṇu goḍakmaya.

śani hatē siṭina kēndrayakaṭa kuja hatē siṭina kēndrayak kisisētma nogæḷapē.

guru, rāhu hā kētu hayē siṭina kēndra yantamin gæḷapē. vivāha gæḷapīmēdī viśēṣayen mē piḷiban̆davada sita yomuviya yutuya.

This is a Google word to word translation of a article publised on Divaina on 2011/09/16.