Series of bands used for treasure hunting in Ruwanweli Seya

718

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් රුවන්වැලි සෑයේ නිධන් කර ඇති මාලා බන්දන යන්ත්‍රය

The Mala Bound or the Ratnamali Machine was one of the most outstanding in the history of Buddhist art. It is a brave machine with a magnificent mysterious power which has a historical value with letters in the hands of pilgrims in the Anuradhapura era with a scholarly intelligence scholar in Anuradhapura during the Anuradhapura era. This machine has all three signs.

Currently the machine is used only among the arts of Kandy (Senkadagala), the ancient shrine of the Sri Dalada Mandiraya and the Matale Alu Vihara. It is mentioned in the old enthroned books that the machine was hidden under the feet of the Self of Ma · ha’ya. It’s said to be safe.

Three valuable passes in the Buddhist literature of this machine have been conveyed to the Buddha, Dhamma and Sangha. The three frames are as follows.

Comprehensive Sustainable Development

Sophisticated Satanic Sociable

Companion Conservation Cooperative

Transylvanian Dawn

Additionally,

Senevirathna Life Interest of Ranaweera Wijesinghe

Ses Seventing Dasi Padhara and Dream

The syllabary script is eternally

Sampath Nishantha Sampath Subha

Depends on the seven

Transit Gaming Sulfis Airway

Transmission rust

Now read this and let’s identify the features that we have here. The start menu will start in the “SA” alphabet with the “SAN” character. There are 24 “SA” characters in each of these three stanzas. Each text is completed in 11 characters. In the first stanza, the “third” “concourse” and the second stanza in the fourth stanza are used as the word “dhamma”, not in the form of a letter, but two letters. The reason is that the “full” associated “full” and “self” are combined with a single letter. Then all 11 letters are visible. There are 132 characters in all three stanzas. When reading the left to the left of the last word, each word is the first word of the second term. Thus, the word “samsara” when reading the final word from right to left is translated as the first word in the first line.

This machine is divided into three parts, 12 of the first big lottery tablets, 12 in the second round of lottery tablets, and the third in the third round. Each lotion contains 5 characters each of 60 characters, two small letters of 24 characters each, and a single “monotony” in the middle lumbago. Then the total number of characters is 85. The words ’12 Sri Buddhism and Buddha Saranang Sangha Saranang’ are for the sake of beauty and dignity. A total of 25 characters will be counted in the machine when you look at the machine board in 3 letters in 85 letters.

When reading the alphabet from the letter “S” to the “right” of the machine, you can see the magnitude of the mantle as you can see the reading of the 85 letters. The Sinhala version of these three stanzas is as follows.

1. I worship the Lord Buddha, a Dhamma preacher with a golden leaf, with the great wisdom of the great wisdom, which has been exceeded by a diverting wave.

2. I call upon all the hostile enemies, such as the great joy of the people, the glorious treasure, the glorious warlike treachery, which is basically blasphemous, and which is like a supernatural joy.

3. A good worker’s travel should be delayed. I am pleased with the dyingness of the water that is laid waste and I worship the Nirvana Sangaraya with the immense Dwelling, which is immaculately inhabited by the people of Sasarin.

As such, this powerful machine is framed and placed in the sacred places at the palace at his own main house.

ruvanvæli sǣyē nidhan kara æti mālā bandana yantraya

bauddha kalā itihāsayē ati viśīṣṭha nirmāṇayakin yut mālā bandhanaya nohot ratnamālī yantra rājayā pāḷi bhāṣāva gæna viśārada buddhimat śāstragnayaku visin anurādhapura yugayēdī pipuna hela neḷumaka æti petivala hæḍayakārava suba gaṇan valin akṣara prasthāra koṭa sakasā æti aitihāsika vaṭinākamak æti mahā ākarṣaṇīya gupta balayakin bæn̆di yantra rājayeki. mema yantrayē sandaṣṭha yamaka lakṣaṇa æti pirite gāthā tunama gæbkoṭa æta.

dænaṭa mē yantraya mahanuvara (seṁkaḍagala) śrī daḷa1 mandirayē pæræṇi viyanaka saha mātalē aḷuvihārayē citra atara pamaṇak yodā æta. svaÒmālī mahāsǣyē aḍitālama yaṭada mema yantraya nidhan koṭa æti bava pæraṇi gupta vidyā potpatvala san̆dahan vē. ēvāyē ārakṣāva san̆dahā bava kiyavē.

mema yantrayē bauddha sāhityayē æti aganā gāthā tunak gæb koṭa buddha, dhamma, saṁgha guṇa kiyavena ayurin gæbkara æta. ē gathā tuna mesēya.

saṁ sāra sārōgha vinītaṇī saṁ

saṁ ṇīta sātaṁ sucisāradhī saṁ

saṁ dhīrakaṁ soṇṇa sanu palā saṁ

saṁ lāpa dēsiṁ paṇa mehi sā saṁ

saṁ sābhigaṁ kevala moha nā saṁ

saṁ nāhakaṁ māra raṇe vise saṁ

saṁ sevitaṁ dāsi mudāra hā saṁ

saṁ hāra dhammaṁ paṇame sadā saṁ

saṁ dāsagaṁ nāsita pāpa nā saṁ

saṁtāpa dhaṁ hiṁ hata ghorapā saṁ

saṁ pāra gāmiṁ sucisāra vā saṁ

saṁ vāra saṁ saṁ paṇame rasā saṁ

dæn meya kiyavā mehi æti viśēṣa lakṣaṇayan api han̆dunā ganimu. siyaluma gāthā peḷakama “saṁ” akṣarayen ārambhava “saṁ” akṣarayenma avasan vē. mē gāthā tunēma “saṁ” akṣara 24 k gæbva æta. hæma peḷakma akṣara 11 kin nimavē. paḷamu gāthāvē “tunvana peḷē” “soṇṇa” yana vacanayēt, devani gāthāvehi satara vana peḷē “dhamma” yana vacanayēt akuru vaśayen nova akuru dekakin bæn̆di vacanayak hæṭiyaṭa gaṇan gata yutuyi. īṭa hētuva “ṇa” bæn̆di “ṇa” saha “ma” bæn̆di “ma” ekvūviṭa gaṇangata yuttē ek akurak lesinya. eviṭa hæma peḷakama akṣara 11 k daknaṭa læbē. gāthā tunēma muḷu akṣara gaṇana 132 ki. hæma peḷakama avasāna vacanayehi dakuṇu desa siṭa vamaṭa kiyavana viṭa ema vacanayama devæni padayē paḷamuvana vacanaya veyi. ē ākārayaṭa hæma peḷakama avasāna vacanaya dakuṇa siṭa vamaṭa kiyavana viṭa ena “saṁsāra” yana vacanaya yaḷit paḷamu peḷehi mul vacanaya vē.

mema yantraya koṭas tunakaṭa bedā paḷamu loku vaṭayē neḷum peti 12 k da, devana vaṭayē neḷum peti 12 k da, tunvana mæda vaṭayē itiri koṭasa vē. ek neḷum pettaka akṣara 5 bægin akṣara 60 k da kuḍā neḷum peti vala akṣara deka bægin akṣara 24 k da mæda tani gæbayē “saṁ” akṣarayada vē. eviṭa yantrayē muḷu akṣara saṁkhyāva 85 vē. śrī akṣara 12 ha buddhaṁ saraṇaṁ saṁghaṁ saraṇaṁ yana vacana yodā ættē alaṁkārayat itā usasma gauravayat piṇisaya. muḷu yantraya purā akṣara 25 ki yantra maṇḍalaya desa balā kiyavīmēdī akṣara 85 kin gāthā 3 kama kiyavē.

mema yantrayē mæda gæbayē æti sa akṣarayē siṭa dakuṇaṭa karakavamin kiyavana viṭa mē gāthā tunehi akṣara 85 kin kiyavana ākāraya dakinaviṭa mantrayē mahānubhāva sampannakama ketaram dæyi obaṭa dænagata hæka. mema gāthā tunē siṁhala anuvādaya mesēya.

1. sasara næmati sæḍa pahara ikmavā nævættuvāvū manā koṭa pamuṇuvana lada sæpa æti atiśayin utum vū śrēṣṭha pragnava æti manā dhairya æti śarīra namæti svarṇa patrayak æti daham dēśanā neḷum malak æti budurajāṇan vahansēṭa mama namaskāra karami.

2. praśaṁsā kaṭayutu gaman maga æti mūlikava mōhaya nasana mārayuddhayēdī suviśēṣa yudha æn̆dumak ban̆du manā koṭa æsuru kaḷa śrēṣṭha vastu prārthanāvak vū utum prītiya væni vū siyalu keles saturan nasana lovturu dahama mama namadimi.

3. manā sēvakayakugē gaman æti næsiya yutuvē. næsū keles jalayen manā koṭa giḷihuṇu, daruṇu vū saṁsāra bæmi næsū manākoṭa sasarin eteraṭa yana śrēṣṭha vāsaya kirīmak æti nivan rasaṭa priya ārya saṁgharatnayaṭa mama namaskāra karami.

enisā mema balagatu yantraya æn̆da rāmukoṭa pūjanīya sthānavala, tama nivasē mahā mandirayē vyāpārika sthānayē tænpat kirīmen sampatvalin pirī śrī saubhāgya udākara dē.

This is a Google word to word translation of a article publised on Divaina on 2011/09/16.