Does the wealth of wealth conserve power at home? Næsenavāda?

453

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් ධනය නිලය බලය ජන්ම වේලාවට අනුව රැකෙනවාද? නැසෙනවාද?

It is one example of a child’s profit. It is motivated by the desire to obtain unlimited heritages because of desire and pursuing desire. According to this temptation, wealth, rank, power, power, and power can not be seen. The will, the beauty, the taste, and the sound of it are unlimited. This is the model of birth, fortune, and misfortune. Cruel, temperamental characters are determined by the wealth, rank, power and inheritance of the family

Rækenavāda? Næsenavāda? It will be decided accordingly.

The person’s personality traits, behavior patterns are at all times meaningful and disgustingly meaningful. Those are the things that have been trained in times when they are tempted. Therefore, when these qualities appear in the glorious planets, they will be born with the power of Zodiac, and they will be born with the qualities of the planets. The idea that characteristics can be expressed through native time is based on that.

The position, wealth, rank, power, and fairness are fairly unreasonable and less likely to have a planet. This effect is largely due to the consequences of other causes. For other reasons, the blessings of the Buddha in the Buddha for the work that was done sometime during the Bhikkhus were blessed by the monks. It is a sad condition, though, that the state of being given the power of the dream is well-known as happiness. According to Buddhism, this is also very clear. Kumara, young, gifted, dead, and spirited, grateful (respectable), Mature (hungry), Satisfied (Thirsty), Thrifty (Thirsty) , And the way the planets function. In the highest altitude, the planet is filled with glowing power, the supernovae of the supersensed planet with its own power, the supernovae of the incompatible planet printed power, the friend of the friendliest planet, the Strong force, the conjunction of the planet, the evil planet, the weakening of the planets and the planets in defeat of planetary wars The planet is also corrupt. The subterranean planets and the planets are weakened by how the planets lie in the constellations. The planet’s newest planet will give great results. The awkward moment of the planet gives the evil consequences and the mortal death or the deadly evil result.

A shrinking planet will erode. Children will get worse. Illness reduces the virtues of wisdom. The starving planet is similar to the absurdity, empty spaces, loss of life, punishment, and starvation, which is similar to what was previously mentioned, and causes ill-fated, protracted, arson, hostility, sorrow, delusion and vagaries. According to planet earth and thirst, the evil effects are on the thirst. The planet at its place of destruction will also bring bad fruit. The glamorous planet is similar to the bright power, and it also provides homeowners, vehicles, lands, job positions, business profits, positive profits, and the printed planet with large doors, cleanliness, beauty, cordial relationships, good wisdom and happiness.

As is known by Buddhists, various narratives and commentaries in our narrative make clear how happiness would be inherited. One of the ancestors lived in the Ape-Roams of the Emperor’s family, and one of them was trying to conceal the foodstuff of a virgin every day. When asked if they were hungry, no one knew about it. Silk and his aunt agreed to punish him if anyone knew that the food was being hidden. The arathor has punished the one who steals many lotuses and wishes for a lot of prosperity, state power, many beautiful wives, a good-willed relative, many fields, shady people and many homes. Other prayers too prayed. It is not the riches of the person who steals the lotus and other persons who are of the same kind who are pretending to be good people. Problems with the rulers do not lead to wars, disasters, poor citizenry incomes, problems in the health of people, loss of confidence, etc. Living in happiness in home life. Both children and children are disobedient dwellers. Property yields for trouble. Only the Sakvithi, the state ruler, who is governed by the power of Chukraya, will inherit the state power according to the power of prague. Those who are influenced by the previous accusations are cruel and perfectionist. Their specialty with the power they have is that they face unexpected consequences. It is because the reactions of the above-mentioned grievances are powerful and the repercussions of the horrendous planets that reach the end of a thirsty day are stronger. This is the policy of being a good and savage creature according to hereditary heritage. Does wealth, wealth, power, and heredity survive? Næsenavāda? It can be decided according to these circumstances.

dhanaya nilaya balaya janma vēlāvaṭa anuva rækenavāda? næsenavāda?

janma lābhaya vaśayen han̆dunvannē bhavagāmīva nævata nævata ipadīm ek avasthāvaki. bhavagāmī vannē āśāva kæmætta pasupasa ham̆bāyæma hētuven asīmita urumayan labāgænīmaṭa æti peḷam̆bavīma nisāya. mema peḷam̆bavīma anuva dhanaya, nilaya, balaya sambandha keḷavarak nodakina tattvayaṭa pat veyi. rūpaya, rasaya, śabdaya yana mēvā kerehida æti kæmætta asīmitaya. upadina vēlāva anuva pera pin balaya, vāsanāva saha avāsanāva lesa nirūpaṇaya vannē mē tattvayayi. kaṝra, saumya carita lakṣaṇa tīraṇaya vannēt dhanaya, nilaya, balaya saha urumaya janmayen

rækenavāda? næsenavāda? yanna tīraṇaya vannēt ē anuvaya.

pudgalayāgē gatiguṇa carita lakṣaṇa, hæsirīm raṭāva ē ē avasthāvanṭa anuva hon̆din saha narakin kriyākirīma yanu pravēnigata urumayanya. ē urumayan nam bhavagāmī vū avasthāvanhidī purudu puhuṇu karagat dēvalya. ebævin ē guṇayan prakaṭa vana grahayan kriyātmaka vana bhāva, rāśi bala sahitava udāvana rāśiyak harijayē darśanaya vana avasthāvaka ē grahayanṭa himi guṇayangen yuktava jīviyā upata labanu æta. janma vēlāven gatiguṇa prakāśa kaḷa hækiya yana mataya goḍanægī ættē ē anuvaya.

dhanaya, nilaya, balaya sādhāraṇa asādhāraṇa lesat aḍu væḍi lesat uruma vana graha pihiṭīma janma patrayaka saṭahanva æta. mē san̆dahā bohō duraṭa karma vipāka balapānavā sēma venat hētuvala balapǣmada ætivē. venat hētu vaśayen vistara kaḷa hæki vannē bhavayē ipaduṇu kavadā hō nirata vū kāryayak udesā budu pasē budu maha rahatan vahansēlā pævidi tāpasatumanlā visin karana lada āśīrvāda prārthanāvanya. ē prārthanā balaya anuva himi vana tattvaya sæpa vin̆dīm vaśayen prakaṭa vuvada vin̆dinnē dukbara tattvayaki. budu dahama anuvat jyedtiśāstrāṇukūlavat mē tattvaya manāva pæhædili veyi. jyedtiśāstrayehi dīpta, svastha mudita, śānta, dīna, atiduk??ta, vikala, khala, kōpī vaśayenda bāla, kumāra, taruṇa, vṛddha, mṛta saha lachjita (læchjāva), garvita (gauravaṇīya), kṣudhita (kusaginna), tṛṣita (pipāsaya), kṣēṣābhita (vināśaya), mudita vaśayenda grahayan kriyātmaka vana ākāraya pæhædili kara æta. ucca rāśiyē siṭina grahayā dīpta balayenda svakṣētra rāśigata grahayā svastha balayenda ati mitra rāśigata grahayā mudita balayenda mitra rāśigata grahayā śānta balayenda sama rāśigata grahayā dīna balayenda saturu rāśigata grahayā atidu??ta dubala lesada pāpa graha saṁyōga grahayā vikalavada graha yuddhavaladī pæraduṇu grahayā khala tattvayenda ravi samaga siṭina grahayā kōpī balayenda pavatī. bāla grahayā saha kumāra grahayā rāśivala tænpat vana ākāraya anuva durvalavanu æta. taruṇa avasthāvē kriyātmaka vana grahayā balavat lesa śubhaphala udākarayi. vṛddha avasthāvē pasuvana grahayā duṣṭha vipākada mṛta grahayā maraṇaya hō mārāntika aniṣṭha vipākada labādeyi.

læchjāvaṭa patvana grahayā daruphala hīna karayi. daruvanṭa apala veyi. rūpa śōbhāva guṇa nuvaṇa aḍu karayi. hitē vikāra bava, niṣphala gaman biman dhana hāni, dan̆ḍuvam læbīma ādī apalayanda kusaginnē siṭina grahayā pera san̆dahan kaḷa atiduk??ta avasthāvaṭama samāna vana atara mandabuddhika, nirdhana, kalakōlāhala, saturu karadara, śōkaya, mōhaya, mulāva ādī aniṭu phalada udākarayi. pipāsita avasthāvē siṭina grahayā rāśi saha bhāva anuva duṣṭha phala udākarayi. vināśa avasthāvē siṭina grahayāda duṣṭha phala genadeyi. gauravaṇīya avasthāvē siṭina grahayāda dīpta balaya hā samāna vana atara gēdora vāsasthāna, yāna vāhana, iḍakaḍam, rækiyā tanaturu, vyāpāra lābha, dhana lābhada mudita grahayā viśāla gē dora pirisidu kama, alaṁkāraya, gnati mitra sambandhatā guṇa nuvaṇa saha satuṭa – sæpata da udākarayi.

bauddhayan vana apa dannā paridi vividha sūtra dēśanāvan saha aṭuvā granthavala san̆dahan karuṇu anuva sæpa duk uruma vana ākāraya pæhædili veyi. ektarā tāpasārāmayaka vāsaya kaḷa tāpasa tumanlā neḷum dan̆ḍu āhāraya karagat atara ehi siṭi ek ayek silvat tāpasavarayakugē āhāra koṭasa hæma dinama sæn̆gavīmaṭa kaṭayutu kaḷā. tamā baḍaginnē siṭina nisā anik tāpasatumanlāgen vimasū viṭa kisivek ē sambandhava dæna siṭiyē næta. kisivaku hō ē āhāra koṭasa san̆gavana bava dænagat silvat tāpasatumā ohuṭa dan̆ḍuvam dennaṭa situvā. ē tāpasatumā dan̆ḍuvam dunnē neḷum dan̆ḍu sorakam kaḷa tænættāṭa bohō sæpa sampat, rājya balaya, bohō rūmat bhāryāvan, sæpavat nǣdæ hitamitra pirivara bohō ket vatu, dæsi das janayā, bohō nivāsa ādī sampat noaḍuvama læbēvā yana prārthanaya itā balavat lesa sidu kirīmaki. anek tāpasa tumanlāda esēma prārthanā kaḷaha. silvat utumanlā sidukaḷa ē prārthanāva neḷum dan̆ḍu sorakam kaḷa pudgalayāṭat ē hā samāna vaṁcanika kriyāvala yedena venat pudgalayanṭat himivannē sæpa vipāka vaśayen novē. rajakam himivūvanṭa yuddhādī mahat vyasana, raṭavæsiyangē ādāyam mārga manā lesa saṁvidhānaya nokirīma sambandha gæṭalu, raṭavæsiyāgē nirōgīkama durvalavīma, viśvāsaya bin̆davæṭīma ādī gæṭalu ætivē. gṛha jīvitayē satuṭa ahimi veyi. dū daruvan akīkaru daḍabbarayō veti. læbena dēpaḷa karadara piṇisama hētu veyi. pera pin balaya anuva rājya balaya uruma vannē cakraratnayē balayen rājya pālanaya gena yana sakviti rājya pālakayāṭa pamaṇi. pera karana lada akusala karma vipāka anuva balavat vana aya kaṝra gatiyen paripūrṇa pudgalayō veti. ovunṭa himivana balavanta bhāvaya samagama uruma vana viśēṣatvaya nam anapēkṣita duṣṭha vipākayanṭa muhuṇa dīmaṭa siduvīmayi. ē san̆dahā hētuvannē ihata san̆dahan kaḷa læchjāvaṭa patva kusaginnē pipāsita avasthāvaṭa eḷæm̆bī vināśaya karā ḷan̆gāvana duṣṭha grahayangē vipāka avasthā prabala vīmayi. pravēnigata urumayanṭa anuva hon̆din saha narakin avasthānukūlava hæsirīmē pratipattiya vannēda mē tattvayayi. dhanaya, nilaya, balaya saha urumaya yana mēvā janmayen rækenavāda? næsenavāda? yanna tīraṇaya kaḷa hæki vannēda mē tattvayan anuvaya.

This is a Google word to word translation of a article publised on Divaina on 2012/09/14.