Will the roof be good? Please …?

1220
වහළ
වහළ

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් වහළ නරක නම් ගේ හොඳ වෙයිද අනේ…?

Still many are still only a ritual in respect of home based architecture and architecture.

We’ve seen more than 30 years of experience saying that mason’s advice is often based on some housing construction. However, even the home contract is awarded to the masons. Sometimes housework changes, not according to architecture, on the advice of masons. But today’s masonry bars and curbs do not have architectural knowledge.

As a result, many architectural defects occur in homes. This is where the householder is affected. According to the Sydney, the house is built according to the laws of the world, in accordance with the laws of architecture. Today, this article is based on some facts about the roof of the house.

Roof of the house

The roof of the house is considered to be one of its most important elements. Thus, the Jesuits have announced a separate theoretical order. According to these theories, if a house is slipped into a house, the home owner will benefit not only the home but also the carpenter.

Good luck

When it comes to roofing, it is good to use the homeowners of the Rehena, Muwiruya, Pushcha, Seven, Anura, Tharuna, Pirivas, and Revathi. For this, the Central Ukuwathi is considered as the ‘Aswanda’, ‘Punawaasa’, ‘Me’, ‘My heart’, ‘Sathya’ and ‘Siyasa’. The timekeeper is good, it’s good to be blunt. Though the rhythms are numerous, they give virtue when it coincides with the foregoing. The curtains are very good in the roof. Amateur amphibians are medial. The curtain is empty.

Poodle Leechament

It is a traditional practice to commence the roofing work before noon.

However, the researches carried out in the evening of the “Vesak Ve Muhurthya” which had come to an end with the evening of the evening which was praised in the senior eagernesses, have been successful.

Good hour

1. Remaining Ravi Horawa,

2. To rout the Bundy Hour,

3. The well-being of the kiwi chora is also mentioned in the book of Goodwill.

Beam application

A roof rests on beams. This beam house should not be crossed, but long. Also, the beam should be placed on a well-sprayed surface according to the width of the house. The bucket should not be placed over the house of the center of the house. The “Brainstorm” is the main nook of the house.

The doorpost should not be placed on the doorposts. If the roof is placed on the doorposts, the householder will be feverish. If the first or second floor of the wedding bed is damaged, it will bring harmful consequences. On the windows, as well as the window posts, the beam must not be secured, and the catcher should not be placed under the yoke. The beams must be placed on the main door or on the doorpost. It is a blessing to have a single beam.

Ups and downs

The tops of a house should also be treated like a good thing. The connection of 3 bottles to the tops is not worth it. It is pragmatic to place the three peaked tops on the tops.

Connecting three crosses to the tops is not worth it. If connected, the head of the household is said to be paralyzed. The tops of the two top walls are one of the most embarrassing of putting one cross over the two walls. The undergarment of the undershirts should not be subjected to any further piracy. Also, the collapse of the windows to these windows is also unfortunate.

The tops of the design house shall be mounted on a good base on the width and width of the house. The heights of a house with a little underwear are good to be counted. It must be longer than the height of a man under the tops. It is said that the tops should be more than six feet in length. The tops should not be thrown into the middle of the undergarments. If this is done, the Brahma leg will be faulty. The tops of one house are subdued, the other tops of a house are not upright or underfooted, or the tops are underneath, they do not lay their hands on the yoke or the yoke. Also, the rafters should be at the top and the tops should not be directed to the west.

It is a great mistake to put a window below a lower arch parallel to the tops of a top wall. The bug can even be fatal to the home owner.

See Note

Farewell boat

The tops that have rolled up on the rooms in the chambers spat out two root ranges at the end of the undergarment, so that if it hit two rudders, it becomes a seam. It causes disasters.

Bad rooms

Also, when they jump into the rooms, they cause harsh appearance to the floor of the house, causing damage to their homes due to distress, mental retardation, disease and property damage.

The two bearings

The width of the two rooftops is not the same as on the slopes on the tops. It is also an error.

Stern roof

A square rectangle, or a square reed, grieves the householder. And, in the most fashionable way, the roofs of modern-fashioned homes are shaken off. These slopes cause great disasters because the tops of these are underlain, undernished and root palms. The inhabitants are grief-stricken.

Small roofs

In houses that are built on small roofs to decorate the house, the small cloaks are caught in bad habits.

Ceiling

The scraping underneath the roofs causes minor errors to be removed, but the big bugs are not removed. The big bugs build up.

Old Lee

The use of old wooden logs for a new home is very bad. If so, Sri Lanka will leave that home. The housework is often confusing.

Roof height

The location of the roof of a house is very high and very low, and very bad. There are writhing errors in such homes.

Windowboard

Patch panel patching should also be carefully done. Tomb faults can occur due to errors in fixing the board.

Dead roots

In the case of slumbering, the man who left his / her left canal is regarded as dead body. They need to be careful not to use threats.

Bad occasions

If you are in a pregnant woman’s place, being able to go to the house is very bad. An old roof is also bad. It is very good to use the same type of timber in a house. But today is impossible. But at least three timber should be finished with work. It should be borne in mind that if the use of more than 3 types of timber in a house is used, then the Nekath power will be destroyed in the present-day minaret used to build the house.

The center of power

The four in the center of the genesis and the fourth on the crown. As mentioned in the system, the sub inspector at four can delay the operation of the house on the benefits, but the great mistakes that a householder finds rarely protects the householder.

vahaḷa naraka nam gē hon̆da veyida anē…?

tavamat bohō denaku nivāsa goḍanæn̆gīmēdī jyedtiṣa śāstrayaṭa hā vāstu vidyāvaṭa garu karannē cāritrayak vaśayen pamaṇaki.

vasara tihakaṭa væḍi kālayak purā lada atdækīmen apa duṭuvē bohō viṭa tavamat samahara nivāsa goḍanæn̆gīmēdī mūlika vanuyē mēsan bāsgē upades bavaya. kesē namut nivasē vahaḷa gæsīmē kontrāttuva pavā labā gannē mēsan bāsmaya. vāstu śāstrayaṭa anuva nova samahara avasthāvala nivasē aṁgōpāṁga pavā venas kerennē mēsan bāsgē upades mataya. namut vartamānayē siṭina mēsan bāslā menma vaḍu bāslāgē vāstu vidyā dænuma alpaya.

ē hētuven nivāsavala bohō vāstu dōṣa æti vē. meyin avasānayē pīḍāvaṭa patvannē gehimiyāya. isivarayan visin lōkayāgē hitasuva piṇisa prakāśita gebim śāstraya hevat vāstu vidyāvaṭa anukūlava goḍanan̆ganu labana nivasa gehimiyāṭa sæpadena bava isivara matayayi. ada mē lipiyaṭa pādaka vannē nivasē vahaḷa piḷiban̆da karuṇu kihipayaki.

nivasē vahala

nivasē vahala ehi suviśēṣī aṁgayak vaśayen salakanu labayi. esē salakā isivaru visin vahalaṭa venama nyāya paddhatiyak prakāśa kara æta. ema nyāyan anuva nivasaka vahala gæsīma sidu kaḷahot gṛha himiyāṭa, nivasaṭa pamaṇak nova vaḍu kārmikayāṭada seta sælasē.

śubha muhurtha

vahala gæsīmēdī vahalē væḍa san̆dahā purapasa śubha davasaka rehena, muvasirasa, puṣa, hata, anura, mula, tunaturu, rēvatī yana nækatat gṛha himiyāṭa sīhum balā yodā gænīma śubhaya. ē san̆dahā madhyama nækat vaśayen sælakennē asvida, punāvasa, mā, sita, sā, denaṭa, siyāvasa yana nækatya. tatkāla lagnaya vṛṣabha, tulā vīma śubhayi. tulāva cara rāśiyak vuvada ihata san̆dahan nækat samaga yedena viṭa śubhapala deyi. vahaḷē væḍaṭa tira rāśi itā śubhaya. ubhaya rāśi madhyamaya. cara rāśi aśubhaya.

gōdhū lī muhurthaya

dahaval doḷahaṭa pera vahalē kaṭayutu ārambha kirīma sampradāyika siritaya.

ehet bohō śubha kaṭayutuvalaṭa praśasta yayi jyedtiṣya granthavala varṇanā kara æti savasa sandhyā lagnayat samaga udāvana “gōdhūli muhurthaya” yen yaṭalī tabā kaḷa paryēṣaṇada sārthaka vī æta.

śubha hōrāva

1. ravi hōrāva yaṭalī tæbīmaṭada,

2. budha hōrāva parāla gæsīmaṭada,

3. kivi hōrāva vahala sevili kirīmaṭada śubha bava potapatē san̆dahan vē.

bālka yedīma

vahalak ran̆davannē bālka mataya. mē bālka nivasē haras ataṭa misa diga ataṭa nodæmiya yutuya. esēma nivasē diga paḷala anuva visiri pavatina śubha pādayak mata bālkaya tæbiya yutuya. nivasē hari mæda pihiṭana brahma pādayaṭa uḍin bālkaya notæbiya yutuya. “brahma pādaya” yanu nivasē pradhāna marmasthānaya veyi.

uḷuvahu janel mata bālkaya notæbiya yutuya. esē bālkaya damana uḷuvassa mata yaṭalī piriddumakda vuvahot gṛha himiyāṭa mārakaya yedeyi. ema uḷuvassa maṁgala uḷuvassa vuvahot māraka apala gena deyi. janel mata menma janel kaṇu matada bālkaya nopihiṭiya yutu atara yaṭalī piriddum hasukara bālkaya notæbiya yutuya. pradhāna uḷuvassaṭa hō uḷuvassakaṭa ella kara bālka notæbiya yutuya. bālkaya tani līyak vīma śubhadāyakaya.

mudun yaṭalīya

nivasaka mudun yaṭalīya dæmīmada śubha kaṭayuttak sē salakā kriyākaḷa yutuyi. mudun yaṭalīyaṭa mūṭṭu 03 k sambandha vīma aśubhaya. emenma mudun yaṭalīya mudun bitti 03 k mata tæbīma aśubha dāyakayi.

mudun yaṭalīyaṭa kurupā 03 k sambandha kirīma aśubhaya. esē sambandha kaḷahot gṛha mūlikayāṭa aṁśabhāga væni rōga haṭagannā bava kiyǣvē. mudun bitti 02 k mata tabā æti mudun yaṭalīyaṭa bitti deka mædivana sē eka kurupāvak tæbīma itā aśubhaya. mudun yaṭalīyē piriddum evæni tavat pisriddum veta ella noviya yutuya. esēma ema piriddum dora janel veta ellavīmada aśubhaya.

mudun yaṭalīyaṭa yodana piriddum nivasē diga, paḷala anuva yedena śubha pādayak mata pihiṭaviya yutuya. nivasaka mudun yaṭalīyak samaga yodana yaṭalī pramāṇaya ottē gaṇanak vīma śubhaya. mudun yaṭalīya minisakugē usaṭa vaḍā digin væḍiviya yutuya. eyin kiyǣvennē mudun yaṭalīya aḍi 06 kaṭa vaḍā dikviya yutu bavayi. mudun yaṭalīyē hari mædaṭa parāla nogæsiya yutuya. esē kaḷahot sidu vannē brahma pādayaṭa vēda dōṣayak ella vīmayi. eka nivasaka mudun yaṭalīyak tavat nivasaka mudun yaṭalīyaṭa hari keḷin notibīmada, mudun yaṭalīyē piriddum mata hō yaṭalīvala æti piriddum mata hō parāla nogæsīmada yahapatya. emenma mudun yaṭalīya mata elana parāla iraṭṭē gaṇanak viya yutu atara mudun yaṭalīya hari keḷin baṭahiraṭa disāgata noviya yutuya.

mudun bittiyaka mudunē tibena mudun yaṭalīyaṭa samāntarava pahaḷin dorak janēlayak tæbīma mahā dōṣayaki. ema dōṣaya gṛha himiyāṭa māraka pavā ætikaḷa hækiya.

saṭahana balanna

aśubha mūṭṭu

kāmara piṭaṭa pænna vū nivesvala esē piṭaṭa pænna vū mudun yaṭalīyē aga depasaṭa mūla parāla dekak vadina nisā eyaṭa parāla dekakda gæsū viṭa eya pas mūṭṭuvak bavaṭa patvē. eya mahā vipat æti karayi.

aśubha kāmara

esēma kāmara piṭaṭa pænna vū viṭa nivasē vargaphalayaṭa hāni pamuṇuvamin porova hæḍada matu karana nisā eban̆du nivāsa duk karadara, mānasika asahana, rōga hā dhana hāni æti karayi.

pala deka

mudun yaṭalīya mata vadina depasa vahaḷaval dekēma diga paḷala eka samāna novīmada dōṣayaki.

sataræs vahala

hari hataræs nivāsa menma hari hataræs vahaḷayada gehimiyan dukaṭa patkarayi. emenma lassanama balāgena navīna vilāsitā anuva sādana nivāsavala vahaḷa noyek ataṭa pannā hæḍakara tibenu penē. mēvāyē mudun yaṭalī, yaṭalī, mūla parāla noyek ataṭa pihiṭana nisā meban̆du vahaḷaval mahat vyasana æti karayi. gehimiyanṭa śōka upadavayi.

kuḍā piyasi

nivasa alaṁkāra karanu piṇisa kuḍā piyasi piṭaṭa pannā tananu labana nivesvala ema kuḍā piyasi aśubha disāvanṭa hasuvīma nisāda pīḍā æti vē.

sīlima

vahalaṭa yaṭin sīlimak gæsīmen vahalē æti suḷu dōṣa ivat vī giyat, mahā dōṣa ivat novē. mahā dōṣa gehimiyan peḷayi.

paraṇa lī

nava nivasakaṭa paraṇa lī dan̆ḍu yodā gænīma itā aśubhaya. esē kaḷahot ema nivasin śriyāva paḷā yayi. nivasē væḍa kaṭayutu nitara avul vē.

vahalē usa

nivasaka vahala bohō usvada, bohō pahatvada pihiṭīma itā aśubhaya. eban̆du nivesvala bhūta dōṣa æti vē.

vaḍimbu lǣlla

nivasaka vahaḷē vaḍimbu lǣlla gæsīmada pravēśamen kaḷa yutuya. vaḍimbu lǣlla savi kirīmēdī siduvana værædi nisā sohon parāla dōṣa ætiviya hækiya.

maru æna

vahala gæsīmēdī vāstu puruṣayāgē vam ælayaṭa vadina æṇaṇa maru æṇa vaśayen sælakē. ēvā vipattikara novana sē yodā gænīmaṭa vagabalā gata yutuya.

aśubha avasthā

gæbiniyaka siṭina avasthāvaka nivasē vahala gæsīma itā aśubhaya. paraṇa vahalak gælavīma da aśubhaya. nivasakaṭa ekama vargayē dævayak yodā gænīma itā śubhaya. namut ada esē kaḷa nohæki tattvayak udāvī pavatiyi. enamut aḍuma taramin dæva varga tunakin nivasaka kaṭayutu nimā karannaṭa vagabalā gata yutuya. nivasakaṭa dæva varga 03 kaṭa væḍiya yodā gatahot ema nivasa goḍanan̆gannaṭa yodā gat tatkāla muhurthayē nækat balaya vināśa vana bava mataka tabāgata yutuya.

kēndrayē balaya

utpatti kēndrayē hatara vænnēt, hatara vænna adhipatiyāgēt, kri.mū. paddhatiyē san̆dahan paridi hatara vænnē upa nækatpatiyāgēt śubha pihiṭīm mata nivasaka aśubha pala kriyātmaka vīma pamā viya hæki namut nivasaka pihiṭana mahā dōṣavalin gehimiyā ārakṣā vannē kalāturakini.

This is a Google word to word translation of a article publised on Divaina on 2013/07/14.