I should be a wise person, and I will be smart

841

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් නුවණට ඉසුරු ගණ දෙවි දෙන්න මට සිහි නුවණ ග්‍රහසවි

Take the child along with the child to the temple of the temple and hold a bodhi pooja and use a sangha to sing and sing pirith to help to keep it calm.

Every day, invite the children, flowers, lamps and incense to worship the child. Then, singing praises and prayers to God, pray to the prefects that they would not be able to overcome them if they had any planet.

In addition to this, the most praiseworthy god sow is sung as many sings as possible and read the stories to the child to attract the gaze of Saraswathi Devi, God Guru, who gives the wisdom to the wisdom of God.

Giving ordinary people the wisdom

Return to Saraswathi

Eliminate all diseases

Frequently docking

God is in the hand

God is rich in knowledge

He was crowned the world over

Give me wisdom

He will fix the notice

The tongue fixed on the tongue

Fourth-level university

Mother, I got four clips

On the morning of December 11, at the GCE O / L examination, the child is offered flowers to the Lord Buddha (burning incense blossom), lighting a lamp, offering milk and purifying and pirithizing the Gods, Vishnu, Sanssathians and Saraswathi Pray for all the gods.

After doing so, sing the following poems appropriately so that you can give correct answers to the questions that have been posed by the child so far.

Vishnu God

Isura Gable, Pleasing, Baroque Ninja, Full of Excellency, Big Buddha, Devotees, Venerable Thero, Srididas Mina Arasu, Your Excellency, Sweetheart, cooking well, Wonderful Jayasiri, Wonder of the Examination, Providing Testimonials, Providing Nenasas

GOD GOD

Nimala Kithu Gotha, the great and the devout, the other, the devotees, the wise wise, the precious gods, the goddess, the rabbi, the cook, the mind Samadhi, the wise deity Wipula Jayasiri and the wins.

Saraswathy the gods

The wise, the seven, the wise, the educated people, the pathways of the university, the miraculous gora, the gora in the four corners of the world, wiped out the ears of the people, the eyes that reach me towards me, the accusations, the judgments of the examination,

This is just Sarananthan

Buddo, come back here

Aethana Sichchi Wenena

This is Jaya Mangalang

This is just Sarananthan

This is Dhammo

Aethana Sichchi Wenena

This is Jayamangalang

This is just Sarananthan

This is Sango

Aethana Sichchi Wenena

This is Jayamangalang

Not only that, it is a blessing to bring to your child the chance to bring all of your child’s children’s saints’ birthday presents with a sweet-sapted vase.

nuvaṇaṭa isuru gaṇa devi denna maṭa sihi nuvaṇa grahasavi

vivēkaya læbena paridi adhyāpana kaṭayutuvalaṭa bādhā novana paridi daruvā samaga gamē vihārasthānaya veta gos bōdhi pūjāvak pavatvā saṁghayāvahansē namak lavā setpirit gāyanā karavā pirit nūlak bæn̆da mānasika ēkāgratāva nisi ayurin rækagænīmaṭa udav karanna.

sǣma dinakama daruvāda sahabhāgi karaganimin mal, pahan, suvan̆da dum pūjākara teruvan namadinna. anaturuva setpirit gāyanā kara deviyanṭa piṁ anumōdan kara daruvāṭa yam grahadōṣayak ætnam ēvā duruvī mataka śaktiya vardhanaya vī idiripat vana vibhāgayen jaya atvēvāṛ yi adhiṣṭhāna pūrvakava prārthanā karanna.

mīṭa amatarava deviyanṭa itāmat priya piritak vū karaṇīya metta sūtraya hækitāk vāra gaṇanak gāyanā kara nuvaṇaṭa adhipati nuvaṇa labā dennā vū gaṇa deviyangēt adhyāpanayē miṇi pahana vū sarasvatī dēviyagēt ælma bælma pihiṭa ākarṣaṇaya labā gænīmaṭa daruvā lavāma mema gāthā kiyavanna.

gaṇa deviyō nuvaṇa denna

sarasvatī pahaḷa vanna

siyalu rōga durukaranna

nitara van̆dim tunuruvanṭa

atehi pota æti devi

nuvaṇaṭa isuru gaṇa devi

gat lova aga padavi

denna maṭa sihi nuvaṇa grahasavi

dænum savi sihi savi

basa savi sit kalā savi

satara savi sarasavi

mavuni maṭa duna mænavi siv savi

mevara sāmānya peḷa vibhāgaya pævæt vena desæmbar 11 dā udǣsana nivasēdī daruvā lavā paḷamuva budurajāṇan vahansēṭa mal pūjā kara (picca væni suvan̆da mal vargayak viśēṣayi) pahanak dalvā suvan̆da dum hā kiri āhāra pūjā kara vandanā māna kara pirit sachjāyanā kara viṣṇu deviyan, gaṇadeviyan, sarasvatī mǣṇiyan mulkoṭa siyalu deviyanṭa piṁ anumōdan karavanna.

esē kirīmen anaturuva pahata san̆dahan set kavi adāḷa deviyan venuven nisi lesa gāyanā kara daruvā metek kal kaḷa siyalu pāḍam āśrayen asā æti praśnavalaṭa niværadi piḷituru sæpayīmē hækiyāva æti vēvāyi prārthanā karanna.

viṣṇu devin̆dunṭa

isuru sirisæpa, satuṭa gena dena, kuluṇu næṇa guṇa, piruṇu apamaṇa maharu budubava, bætina surakina, pavara siripati, surin̆da guṇa miṇa asiru obe teda, yomā divaneta, memaṭa pavatina, apala pisimina son̆duru jayasiri, vibhāgen jaya, salasa duna mæna, næṇæsa vaḍamina

gaṇa devin̆dunṭa

nimala kitugosa, dasata pætirena, aneka bætidana, nitina pudadena pabala nuvaṇæsa, sataṭa gena dena, maharu gaṇadevi, raduni sasobana apala gahadosa, memage pisimina, sita samādhiya, nuvaṇa devamina vipula jayasiri, vibhāgen jaya, salasa duna mæna, memaṭa kuluṇina.

sarasvatī dēviyaṭa

sādādī jaya, ayǣdinu sataveta, nuvaṇæsa genadena, sarasavi devin̆duni pādādī maga, siriseta salasana, satarehi jaya gōsā, paturā sæmadina bādhā vī æti gahapala dosa pisa, mā veta diva æsa, yomavā vigasina mēdāvī vana lesaṭama ayadimi, vibhāge jayamaga, tirakara kuluṇina.

natthi mē saraṇaṁ aññaṁ

buddhō mē saraṇaṁ varaṁ

ētēna sacca vachchēna

hōtu mē jaya maṁgalaṁ

natthi mē saraṇaṁ aññaṁ

dhammō mē saraṇaṁ varaṁ

ētēna sacca vachchēna

hōtu mē jayamaṁgalaṁ

natthi mē saraṇaṁ aññaṁ

saṁghō mē saraṇaṁ varaṁ

ētēna sacca vachchēna

hōtu mē jayamaṁgalaṁ

melesa siyalu vatpiḷivet iṭu kara suba mohotin vibhāgaya jaya gænīma san̆dahā dakuṇu paya peraṭa tabā piṭat vana obē daruvāgē pera man̆gaṭa mava saha piyā vāsanāvē saṁkētayak ban̆du sudumal dæmū pæn vīduruvak rægena pæmiṇīma tama daruvāṭa āśirvādayak menma priya dasunak vana bava amataka karanna epā.

This is a Google word to word translation of a article publised on Divaina on 2012/11/30.