Is your marriage born in the alkaline zone late for your marriage?

901

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් කුම්භ ලග්නයෙන් උපන් ඔබේ විවාහය ප්‍රමාදද?

Acknowledgment Officer of the Kumbaba Lakini. You know that it is Saturn. You know that this shrine offers good and bad sorrow and sadness. When you look at other planets, when this planet is in the center of your birth center, it will bring good results as well as bad results. When you are in the 1st cell of your station, Mr. Shani is your own, you will be weakened by the weakness of the helpless. But you know that the results of the combination with Cuva or Ravi, which is good luck with two planets, is poor. Unexpected things happen.

KPI’s King’s Arc Scythian Shani on the Gochara Voyage is now in the nursery. It is a planet that has become more or less life-threatening or damaged in the virgin life. The planet Zimbabwe is a planet with the satisfaction of the woman. During this period, this shrine is taking place in the space of the Virgin Hierarchy. 1,4,7,10 or triangle or mole triangle similar to that of a hostile enemy or personality, however, the female lady of the cymbide is often looking at this time with delusions as a delayed marriage.

Shneyy’s planet is obsessed with her obsession, enmity, and ignorance. Not only does the late Lady get late, but unnecessary questions arise and he throws them into various fouls of law, flogging fetters, and sinful thoughts. When the Shanie and the Rahu are in the center of many, the moon is delayed by the time of the sight of the 8th and 8th centuries. Learning is disastrous. An incompatible marriage also happens. Marriage is between 39-49 years of age. Or not getting married.

The women in the vicinity of the Shani Attendee’s visit are now in prison. A time for legal action for a child or a child. If married, there is a time when unpleasant things happen to the master or children, or legal issues, moody, secretive, hostile, and surgical operations.

Saturn Erakshat Some say that there is no need to fear. Now some of the senior Tussauds are testing the cores and say that they fit the good and the promises to the marriage. The Shadow of the Birth Century is the birthplace of a specimen. But this is the 8th of this year, with the zodiac sign, a female lioness, a woman who is a woman, or a mother or a child. For some mothers, fathers are made more dependent on children for food. And there are questions about the level of police and arson with neighbors. The thieves jump into the house. Clash between mother and daughter. As a result, a girl who is between the ages of 30 years and 39 years of age gives rise to a depressive situation in her life and makes the marriage of those who are willing to marry delay her performance. Someone who is worthy of the Ravi Maha Thera and one who is worthy of the birth of a large number of scouts will be able to delay the marriage even to a person who is in the era of the moon.

This time, women are worried that they are worried because they are in the ranks of the ranks on the 8th of December. Does this mean that those with a Z-8 bag are not married at this time? No. If the marriage is delayed, the marriage is shaken or does not match, meaning age, image, caste, charity, or low income bring an early marriage between the ages of 24 or 27.

Dragon – A cowboy – two or a clergy or a scorpion. It is a time when conflicts between gender-centers and aquatic habits, sex, and dhamma and intercourse are marred by conflicts of conflicts between marriage parties and conflicts between a proposed marriage or a proposed marriage. The time for women and girls to date is 25/12/2014. Delays marriage. Ravi is a hostile planet. Even if the height is high, then the 8th in the view of the Virgin or the Amalgam is in the perceptual view of the window or the moon or the Rahu view. 7 The greatness in the greatness of the planets and the intercenal mask in the intersection. Marriage is delayed.

Not only for women but also for youngsters, it is a very bad time for women to stay at the zoo. Marriage, and not only illness, but also surgery. The job is lost. I do not even give my mind to work. Married to a young man, however, is seeking or causing delusions, causing even delaying thoughts of marriage. It causes a disorder. It causes mental illness. Ravi can cause diseases like eyes to the eyes and to the feet. This is the time when feminine or Khuja Rahu or the moon is visible to the sculptor or by the shadowy view of the scapegoat. This period is a time of frustration for elderly mothers who receive candies. Until 2014. Also, for those who are married, there is a time when the strain of marriage-damaging marriage and marriage law-abstractions is up to December 2014. It can be said that this time would not be appropriate according to the location of Shari where the age of 27 or 37 is.

kumbha lagnayen upan obē vivāhaya pramādada?

kumbha lagnayē lagnādhipati śaniya. enam senasuru grahayā bava oba hon̆daṭama danī. mema śani grahayā hon̆daṭa narakaṭa sæpaṭa dukaṭa hētuvana hā pihiṭa vanā duk dena bavat oba danī. mema śani grahayā obē janma kēndrayē suba tænaka siṭina viṭa an grahayan dakina viṭadī suba menma asuba pratiphala da genadē. lagnādhipati śani obē lagnayēma enam 1 koṭuvē siṭina viṭa svakkṣētra bævin apala – vipala dubala obaṭa gena dīma aḍuvē. namut kuja hō ravi samaga saṁyōgava enam grahayan dedenaku samaga suba asuba siṭina viṭa læbena prathipalaya durvala bava oba danī. nositū deyama siduvē.

kumbha lagnayē lagnādhipati śani grahayā gōcara gamanē dæn innē kanyā rāśiyēya. kanyā lagnayaṭa śani dukadī hō sæpadī hō vada dī hō āyuṣa væḍikara hō jīvat vana grahayaki. kumbhayaṭa svakṣetra grahayā vū śani kumbha lagna himi kāntāvagē sæpa sampat iṭu karana grahayaki. mē kālaya tuḷa mema śani grahayā kanyā rāśiyē ērākṣṭhaka gatava siṭi. 1,4,7,10 hō trikōṇava hō mula trikōṇava samava, saturu nīcava hō svakkṣētrava siṭiyat kumbha lagna himi kāntāvaṭa mē kālaya bohō viṭa vivāha pramāda karana kālayak lesa bohō kēndra parikṣā kirīmen penī yannēya.

śanī grahayā nīcava, saturuva, ērākṣṭhaka gatava kanyā rāśiyē tibīma kumbha lagna kāntāvagē vivāha pramāda vanavā pamaṇak nova anavaśya praśna matu vī tamanva vividha nīti praśnavalaṭa goduru kara hirē vilaṁguvē væṭīmaṭa, pāpa kriyāvalaṭa sitada æda damannēya. san̆du siṭina rāśiyaka kaṭakayaṭa śani hā rāhu janma kēndrayaka pihiṭā tibū viṭa gōcara gamanē śani 8 vænna rāhuda kujada 8 vænna æti kēndrayak tuḷin dakina kalhida vivāhaya pramāda karavannēya. iganīma kaḍā kappal vannēya. nogælapīm sahita vivāhayakda iṭu vannēya. vivāhaya vayasa avu 39-49 atara kālayadī siduvē. nætinam vivāha novīma siṭī.

śani gōcara gamanē kanyāvē ērākṣṭhaka gatava siṭina kāntāvanṭa sirabat kǣmaṭa siduvana kālayaki. daruvaku hō dæriyaka venuven nīti praśnavalin naḍuhaba valaṭa pæṭalena kālayaki. vivāha vī siṭina ayek nam svāmiyāṭa hō daruvanṭa hō leḍaduk nīti praśna, dhanahāni, sit tævul rahas saturu karadara, śalyakarmavalaṭa lakvīm nositū deyama siduvana kālayaki.

senasuru ērākṣṭhakaya kālaya samaharu kiyannē biya viyayutu næta kiyāya. dæn samahara jyedtiṣavaru kēndra parīkṣā kirīma tuḷa vivāhayaṭa yahapat, porondam gælapē yayi pavasamin nækætda sādā deti. janma kēndrayē śani grahayā samakkṣētrava upatē siṭina nisā men sitannēya. namut mē lagna 12 ṭama gōcara gamanē śani siṭina rāśiya anuva enam kanyā lagna himi kāntāvakaṭa, kumbha lagna himi kāntāvak hō mavak hō daruvaku hō piyaku siṭiyat 8 vænnē siṭina mema grahayāgē duṣṭha anisi prathiphala genē. samahara mātāvanṭa, piyavarunṭa daruvan sirabat kǣma nisā dhanaya væya vana tattvayaṭa pat karanu labayi. tavada asal væsiyan samaga an̆ḍa dabara karagena polisi yana maṭṭamaṭa praśna ætivē. sorun geṭa pæna baḍu muṭṭu gena yayi. mava hā diyaṇiya atara gæṭum penē. mē tattvaya tuḷa dænaṭa śanigē aniṭu apala tattvayak gena dena nisā vayasa avu 30 hā avu 39 atara kālayē siṭina yuvatiyaka, vivāhayaṭa kæmætten siṭina ayagē vivāhaya pramāda karavīmak hō iṭu nokirīmak æti karannēya. ravi mahā daśāva gevana ayaṭada vṛścika rāśiyaka janmayē śani siṭi kenakuṭa san̆du vṛścikayē tibu ayakuṭa rāhu dækīma tuḷada vivāhaya pramāda karavannēya.

mē kālaya kumbha lagna kāntāvanṭa asuba vannē śani 8 vænnē kanyāvē śani ērākṣṭhaka gatava siṭina bævini. ē kiyannē mē kālayē kumbha lagnaya himi śani 8 æti aya vivāha vannēma næhæ kiyalāda? næta. vivāhaya pramāda vimat vivāhaya dedarīmak hō gælapīm næti ē kiyannē vayasin rūpen, kulayen, ugat kamin vat pohosat kam valin aḍu ayaku vayasa avu 24 hō 27 kālaya tuḷa ikman vivāhayak genē.

makara – kumbhayi – dedenaku hō kanyā kumbha kenakugē hō vṛścikayi. kumbhaya kenakugē strī puruṣa kēndra hā nækæt hā mahā daśāva hā antar daśāvan gælapīm tibilat vivāha vuvada yōjita hō prēma vivāhayak atara mata gæṭum æti vī nītiyenma keḷavara vana kālayaki. 2014/12/25 dakvā kālaya kanyā hā kumbha lagna himi kāntāvanṭa asubava penē. vivāhaya pramādaya karavayi. ravi saturu grahayaki. tulāvaṭa śani ucca vuvada śani 8 vænna kanyāvē hō kumbha rāśi gata dṛṣṭhiya tuḷa kuja hō san̆du hō rāhu dækma tuḷa 7 adhipati grahayā dakina rāśiya tuḷa siṭina grahayā mahā daśāva hā antar daśāva tuḷa asuba nam vivāhaya dedarannēya. vivāhaya pramāda karavayi.

gōcara gamanē śani siṭina sthānaya anuva kāntāvanṭa pamaṇak nova taruṇayanṭa itāma asubama kālayaki. vivāhaya pamaṇak nova leḍaduk æti vī śalya karmavalaṭada lak vannēya. karana kiyana rækiyāvada ahimi vannēya. rækiyāvaṭa yannaṭa sita pavā nodennēya. vivāhayaṭa taruṇayaku siṭiyat værædi soyamin hō kalyavamin vivāhaya pramāda karavana situvilida æti karayi. hisaṭa abādha æti karayi. mānasika rōgī tattvayak æti karayi. ravi nisā æsvalaṭa rōgada atapayaṭa pāda valaṭa rōgada æti karayi. kujaśani hō kuja rāhu hō san̆du śanirāhu dækīma hō vṛścikayaṭa san̆durāhu śani dṛṣṭhiyada tuḷin mema kālaya kumbha lagna himi vayasaka ammalāṭa piyavarunṭada itāma asuba rōga gena dena kālayaki. 2014 dakvāma pavatī. tavada vivāha vī siṭina ayaṭa da tama pavulē samagiya bhēda vana nīti praśna valaṭa yomuvana dhana hāni æti karana vivāhaya dedaravana kālayak 2014 desæmbar dakvā pavatī. vayasa avu 27 hō avu 37 atara kālaya siṭina ayaṭa śani upatē siṭi sthānaya anuva mema kālaya nam sudusu vannēma næti bavada kiva hækiya.

This is a Google word to word translation of a article publised on Divaina on 2012/03/30.