The zoo-tabbed error in the wedding test

722

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් විවාහ පරීක්‍ෂාවේදී පරිස්‌සම් විය යුතු කුජ භෞම දෝෂය

The three main types of Venus, Moon, and Kuga are mainly married at the wedding. Venus affirms love and affection, the moon, and niology, in the process of physical and sexual sensory stimulation. Here is the important log and the seventh. Next, 8, 12 and then 4 and 2. From the arena, he represents himself and character. 7 In the same way, one’s mate is in marriage, 8 by marriage, and the satisfaction of being 12, 4 in the image of the family. By the second, it shows the speech, the word, and the appearance of the face.

Our senior astrologers say that the location of the 7 is in the 7th position. The same is true of Bhagya’s state of Tamil Nadu and the State of Kerala. Trust. However, many of the higher academics in Uththara Bharat University do not consider this scandal. Due to the erosion, Tamil Nadu residents say that Kerala has many disruptions in the marriage of their children. They say that marriage should not be interrupted. Tamil Nadu and Kerala have also made clear that this error does not mean that the youths should not be molested by various documents. They say that other faults, which are more important than routine defects, have indicated that marriage sanctions have been indicated. In a letter to the Indian Journalist Magazine, Cankar Chithra states that now Tamil Nadu and Kerala have to think of the need to change this trend. It was further stated that there are more powerful academic rules for looking at the marriage and that they should be asked to make a request and make a marriage request.

As pointed out in Hinduism, it is suggested that the power struggle should not be considered if the power of the earth is not visible and there are no faults like the one found in the Ecology.

Power is used to calculate the number of errors in the two anticipated centers for each marriage.

This kind of force is counting on these forces.

To do this, the category of the pagan planets from the moon, moon, Venus, 1, 2, 4, 7, 8, 12 is called. The inherent sinners are Shani, Kujija, Ravi, Rahu and Ketuya. The Burmese and the sultan-goddesses are not counted. Since the place of sin is a place of concentration, the place of a sinner is not counted as sinful. When counting the number of pagan planets in these places, three are found to be in the same state. As such, the moon and Venus are counted in the corpses of 1, 2, 4, 7, 8, and 12 respectively. Suppose the moon is 02. Suppose 3 are from Venus. Then the total sin error is 03Ý02Ý03} 08. Thinking in terms of calculating the center of the center of the center of the center of the female center, the total number of errors was 06. Then the matching will be judged as good. There should be errors in the center of the center of the female center. The dams in the center of the center should not be greater than the center of the center of the center. This is the law.

The skin joints

Adjusting the matriculation of the skin is also used in the mathematical formula of the skin. The skin joint error is calculated on the basis of lesions. It is generally accepted that both men and women spend the same time in just ten days. But the answer is rejected. Because both of them are different because of the signs and constellations of the two. The transition from one dozen to another is joint. Faulty if you only tear the tart in the same time. The time range is only 6 months. In the shortest possible period of 6 months, the transition from one to the other is unhealthy. If it occurs within a range of days, it will be most defective. It is said that this is a risky, decisive opportunity. If the dukes of the two of them have dominion over their own intrinsic sinies, they will be very flawed if they are 6 – 8, or if they are suppressed. Also, if connected to the 2-12 interactions, the joint can cause severe damage. Errors. Judgment mismatches. Therefore, it is wise to find faulty matches for this purpose. It is not necessary to stay awake at the same time. There can also be a blame on the basis of the power system. This does not mean that it should be excluded from traditional referrals. It is reasonable to consider how the manner in which marriage is conducted is best equipped for a thorough investigation.

vivāha parīkṣāvēdī parissam viya yutu kuja bhauma dōṣaya

vivāha parīkṣāvēdī pradhāna vaśayen sikuru san̆du, kuja yana grahayan tidenā gæna saḷakā bælē. sikuru ādaraya hā senehasaṭada, san̆du sitaṭada, kuja kāyika vaśayen liṁgika saṁvēdanā uddīpanaya kerehida kāraka balayi. mehidī itā vædagat lagnaya hā 7 vænnayi. īḷan̆gaṭa 8, 12 da īṭa pasu 4 hā 2 bhāvayada veyi. lagnayen tamā da, carita svabhāvayada niyōjanaya karayi. 7 bhāvayen tama sahakaru da 8 vana bhāvayen vivāhaya da, 12 bhāvayen sāmbhōgayē tṛptiyada, 4 bhāvayen pavulē prītiya da niyōjanaya veyi. 2 vana bhāvayen kathanayada, vacanayada, muhuṇehi praśasta bhāvayada darśanaya karayi.

vivāhayaṭa kuja 7 pihiṭīma kuja bhauma dōṣa vē yayi apagē jyedtiṣya śāstragnayō kiyati. bhāratayē tamilnāḍu prāntayēda kēraḷa prānta rājyayēda kujagē bhauma dōṣa ē ākārayenma piḷiganiti. viśvāsaya tabayi. ehet uttara bhāratīya jyedtiṣya vidvatun mē kuja dōṣaya etaram saḷakā balannē næta. kuja dōṣaya nisāma tamilnāḍu kēraḷa væsiyō tama dū daruvangē vivāhayaṭa bohō bādhā kara ætæyi pavasayi. vivāhayaṭa kuja dōṣaya bādhāvak nokaragata yutuyayi ovuhu kiyati. ema dōṣaya magin taruṇa taruṇiyangē vivāhayaṭa akul heḷīma nokaḷa yutu yayi tamil nāḍuvaṭada kēraḷayaṭada vividha lipi lēkhana magin pæhædili kirīm karadī æta. kuja dōṣayaṭa vaḍā vædagat vana tavat dōṣa śāstrayē, vivāhayaṭa sambādhaka penvā dī æti bava ovuhu kiyati. varak indiyan æsṭolojikal mægasin pataṭa lipiyak yavamin kankar citrā nam śāstragnayā mē næm̆buruva venas kara gænīmaṭa dæn tamilnāḍu hā kēraḷa væsiyan kalpanā kaḷa yutu bava pavasayi. vivāha doaṣa bælīmaṭa īṭa vaḍā balavat śāstrīya niyamayan æti bavat ē anuva vimasā vivāha kāraṇā kaṭayutu sakas kara gannā lesat tavaduraṭat san̆dahan kara tibuṇēya.

uttara bhāratīya śāstrayē penvā dena ākārayaṭa bala balika īak īakasanæ (Eḍkajaesadaba de Dday) dōṣat, sama sandhi dōṣat daknaṭa nolæbē nam kuja dōṣaya gæna saḷakā bæliya yutu novannē yayi an̆gavayiá adahati.

bala balika yannet uttara bhāratīya jyedtiṣya śāstrayen kiyǣvennē vivāha apēkṣita kēndra dekēma dōṣa saṁsandanaya kara gaṇan bælīmayi.

mē bala balika dōṣa gaṇan balannē mē ākārayenya.

mē san̆dahā lagnayen, san̆dugen sikurugen, 1, 2, 4, 7, 8, 12 yana bhavayanhi pāpī grahayan tænpatvīma gaṇayaṭa lak kerē. naisargika pāpiyō vannē śani, kuja, ravi, rāhu hā kētuya. mehidī pura san̆du hā pāpi saṁyōgī budha gaṇan ganu nolæbē. 10 bhāvaya kēndrasthānayaka bævinda, kama_ sthānayak vana bævinda pāpiyeku tænpatvīma pāpī guṇayen gaṇan ganu nolabayi. mema yaṭakī sthānavala pāpī grahayin lagnayen kī denek tænpat vī ætdæyi gaṇan bælīmēdī tidenaku ema bhāvavala sthānagata vuvahot dōṣa 03 ki. ē ayurin san̆dugenda, sikurugenda 1, 2, 4, 7, 8, 12 vana bhāvavala pāpī grahayin tænpat vū pramāṇaya gaṇan bælē. san̆dugen 02 ku yayi sitamu. sikurugen 03 ku yayi sitamu. eviṭa muḷu pāpa dōṣa 03Ý02Ý03} 08 ki. strī kēndrayē ē ayurin gaṇan bælīmēdī dōṣa vūyē muḷu gaṇana 06 yayi sitamu. eviṭa ema gælapuma yahapat bava viniścaya kerē. strī kēndrayaṭa vaḍā væḍiyen puruṣa kēndrayē dōṣa tibiya yutuyi. strī kēndrayē dōṣa puruṣa kēndrayē dōṣavalaṭa vaḍā væḍi noviya yutuyi. niyamaya eyayi.

sama sandhi

sama sandhi gaṇanayenda vivāha gælapum nirīkṣaṇaya kirīma uttara bhāratīya śāstrayē bhāvita vē. sama sandhi dōṣaya gaṇanaya karanu labannē dasāvan pādaka karagenaya. ekama dasāvaka strī puruṣa dedenāma gata karannē nam eya dōṣa sahita yayi sāmānya piḷigænīmayi. ehet uttara bhāratīyē eya pratikṣēpa karayi. maknisāda yat dedenāgēma lagna hā rāśi bhāva venas vana bævinya. ek dasāvakin tavat dasāvakaṭa māruvīma sandhiyayi. dedenāgēma ekama kalaṭa dasā sandhi māruvannē nam dōṣa sahitayi. ema kāla parāsaya māsa 6 dakvā pamaṇi. māsa 6 ka kālayaka ætuḷata itāmat laṁva daśā māruvīma (dedenāgēma) ekaṭa sidu vuvahot śubha næta. dina kihipayaka parāsayaka eya siduvannē nam itāmatma dōṣa sahita vana bavat viniścaya karayi. eya avadānam vūt, tīraṇātmakavūt avasthāvak lesa sælakiya yutu bava san̆dahan karayi. mē dedenāgē daśāvala daśā adhipatīn naisargika pāpīn vī saṣṭāṣṭakayaṭa adhipati vuvahot 6 – 8 ṭa nætahot rāśi gatava tibuṇahot dedenāgē gælapuma itā dōṣa sahita vannēya. elesama 2 – 12 dvirdvasa valaṭa sambandha vuvahot ema sama sandhiya behevin apala upadravavalaṭa hētuyi. dōṣa sahitayi., viniścaya nogælapuma veyi. ema nisā mē niyama anuvada dōṣa rahita gælapum soyā gænīma nuvaṇaṭa huruya. śāstragnakālaya, kuja bhauma dōṣa mattēma ræn̆dī siṭiya yutu novē. bala balika gaṇayada pādaka karagena dōṣa ætnam vaga vibhāga karagata hækiya. sāmpradāyaka vimasum krama magin bæhæra viya yutu yayi min adahas nokerē. vivāha kārya kerena ākāraya śubhāśubha vimarśanayaṭa pahasuvak min idiripat kara æti bava sælakuva manāya.

This is a Google word to word translation of a article publised on Divaina on 2012/02/10.