නැකැත් විසි අටට අරක්‌ගත් දෙවිවරු

2910
නැකැත්
නැකැත්

ඉසිවරයන් විසින් ලොවට ප්‍රකාශ කරන ලද ජ්‍යෙතිෂ ශාස්‌ත්‍රයෙහි එක්‌ පදනමක්‌ වන්නේ රාශි චක්‍රයේ නැකැත් 28 යි.

මේ නැකත් 28 ට අරක්‌ගත් දේවතාවන් පිළිබඳව ද මේ ශාස්‌ත්‍රයෙහි සඳහන් වේ. ඒ මෙසේය.

1. කේතු හිමි අස්‌විද නැකතට අශ්විනි නම් දේවතාවන් දෙදෙනෙකු අධිපති වේ.

2. සිකුරු හිමි බෙරන නැකතට යම දේවතාවා අධිපති වේ.

3. රවි හිමි කැති නැකතට අග්නි දේවතාවා අධිපති වේ.

4. සඳු හිමි රෙහෙන නැකතට ප්‍රජාපතී නොහොත් බ්‍රහ්ම දේවතාවා අධිපති වේ.

5. කුජ හිමි මුවසිරස නැකතට සෝම දේවතාවා අධිපති වේ.

6. රාහු හිමි අද නැකතට රුදු නොහොත් ශිව දේවතාවා අධිපති වේ.

7. ගුරු හිමි පුනාවස නැකතට අදිති නොහොත් දේවමාතා නැමති දේවතාවා අධිපති වේ.

8. ශනි හිමි පුස නැකතට වාහස්‌පති දේවතාවා අධිපති වේ.

9 බුද හිමි අස්‌ලිය නැකතට සප_ දේවතාවා අධිපති වේ.

10 කේතු හිමි මා නැකතට පීතෲන් නමැති දේවතාවා අධිපති වේ.

11 සිකුරු හිමි පුවපල් නැකතට භග දේවතාවා අධිපති වේ.

12. රවි හිමි උත්‍රපල් නැකතට ආයර්මාන් දේවතාවා අධිපති වේ.

13. සඳු හිමි හත නැකතට හිරු නමැති දේවතාවා අධිපති වේ.

14. කුජ හිමි සිත නැකතට ත්වෂ්ට්‍ර බ්‍රහ්ම දේවතාවා අධිපති වේ.

15. රාහු හිමි සා නැකතට වායු දේවතාවා අධිපති වේ.

16. ගුරු හිමි විසා නැකතට ඉන්ද්‍රdග්නි දේවතාවා අධිපති වේ.

17. ශනි හිමි අනුර නැකතට මිත්‍ර නම් දේවතාවා අධිපති වේ.

18. බුද හිමි දෙට නැකතට ඉන්ද්‍ර දේවතාවා අධිපති වේ.

19. කේතු හිමි මුල නැකතට නෛර්සාති දේවතාවා අධිපති වේ.

20. සිකුරු හිමි පුවපල නැකතට ආපස්‌ නැමති ජල දේවතාවා අධිපති වේ.

21. රවි හිමි උත්‍රසල නැකතට විශ්ව දේවතාවෝ අධිපති වෙති.

22. අභිජිත් නැකත දැනට අක්‍රිය වෙමින් පවතියි. එනිසා මේ නැකත කිසිවකට යොදා ගන්නේ නැත.

23. සඳු හිමි සුවන නැකතට විෂ්ණු නම් දේවතාවා අධිපති වේ.

24. කුජ හිමි දෙනට නැකතට වාසු නම් දේවතාවා අධිපති වේ.

25. රාහු හිමි සියාවස නැකතට වරුණ දේවතාවා අධිපති වේ.

26. ගුරු හිමි පුවපුqටුප නැකතට අජෛක්‍යාත් නම් දේවතාවා අධිපති වේ.

27. ශනි හිමි උත්‍රපුටුප නැකතට අභිර්බුධන්‍ය දේවතාවා අධිපති වේ.

28. බුධ හිමි රේවතී නැකතට පුෂා හෙවත් පුෂන් දේවතාවා අධිපති වේ.

We found this article from Divaina on 2013/06/30.
Also Sinhala to English Google word to word translation can be found here