නීචභංග රාජයෝගය යනු කුමක්‌ද?

2774
නීචභංග
නීචභංග

[ratings]

යම් කේන්ද්‍රයක නීච රාශියක ගතවූ ග්‍රහයකු එම නීච රාශියට අධිපති ග්‍රාහයාද, නීච ග්‍රහයා උච්ච වන රාශියේ අධිපති ග්‍රහයාද යන දෙදෙනාම පරස්‌පර අන්දමින් කේන්ද්‍රගතවූ කල්හි නීච භංග රාජයෝගය යෙදේ. මේස ර ආකාරයෙන් යෙදෙන අයුරු මෙසේ විස්‌තර කරමු. මීන ලග්නයේ ලග්නාධිපති ගුරු බව අපි දනිමු.

එකේ (1) කොටුවේ සිට ගණන් කරමින් එනවිට 7 වන කොටුව වන විවාහ කාරක ස්‌ථානයේ රාශිය වන්නේ කන්‍යා ලග්නයයි. එම කන්‍යා ලග්නයට අධිපති ග්‍රහයා වන්නේ බුධනේද . එම බුධ උච්ච ග්‍රහයායි. කන්‍යාවට බුධ ග්‍රහයා ස්‌වක්‍ෂේත්‍ර හා උච්ච වේ. මීනයට බුධ නීචයි. මේ නිසා උච්ච වීමේදී හෝ එම ග්‍රහයා සඳුගෙන් කේන්ද්‍ර ගතවීම හා ත්‍රිකෝණ ගතවීම නීච භංග රාජයෝගයක්‌ ලෙස ද සලකනු ලබුන්නේය. සඳු දැකීමෙන්ද දෝෂ භංගවීමක්‌ද දක්‌වන්නේය.

1,4,7,10 කොටුවල රබු සංයෝගව තිබීමද රාජයෝගයකට සමාන වේ. මිථුන ලග්නයේ රබු තිබීම හෝ කන්‍යා ලග්නය වී රබු ලග්නයේ තිබීමද, කටක ලග්නය වී රවි, බුධ, ගුරු තිබීමද, මීන ලග්නය වී රබු, සඳු තිබීමත් නීචය භංගය වන අවස්‌ථාවන්ය. උච්ච ග්‍රහයකු හා ස්‌වක්‍ෂේත්‍ර ග්‍රහයකු සංයෝගවීම නීච භංගවී උච්ච හා ස්‌වක්‍ෂේත්‍ර ග්‍රහයාගේ බලය වැඩිවී ජන්මියාව උසස්‌ තත්ත්වයකට පත් කරනු ලබයි. මෙම ක්‍රම දෙකම නීචභංග රාජයෝගයකි. මෙය පෙර පිනකි. මේ නිසා උසස්‌ විවාහයක්‌ ඉටුවේ. බුධ 7 තිබීම විවාහයට බාධාවක්‌ නොවේ. බුධ 7 ක්‌ම විවාහයට ගත යුතුව නැත. නීචය භංගවන්ගේ නම් උසස්‌ විවාහයක්‌ ඉටුවේ.

යම් රාශියක නීචවූ ග්‍රහයකු හා ස්‌වක්‍ෂේත්‍ර ග්‍රහයකු ලග්නයෙන් 1,4,7,10 හා ත්‍රිකෝණියෙන් ගතවූ 5,9 කොටුවක සුබව හෝ අසුබවද ග්‍රහයෝ සිටිති. තවද එම ග්‍රහයෝ උච්චව හා නීචව හා ස්‌වක්‍ෂේත්‍රව ග්‍රහයකුවී සිටින කලද නීච දෝෂ ග්‍රහයාගේ බලය අඩුවේ. වැඩි බලය සහිත ග්‍රහයාගේ අධිපති කමින් එම දොaෂ භංග වන්නේය. එනම් අර නිච ග්‍රහයාගේ දොaෂ භංගවීම නීච භංග රාජයෝගය ලෙස සැලැකේ. ඔබටම ඔබේ කේන්ද්‍රය තුළින්ද මේ අනුව නීච භංග රාජයෝගය බලා ගත හැක. රාශියක නීච ග්‍රහයා උච්ච ග්‍රහයා අනුව බුධ සංයෝගයද රාජ යෝගයකි. චක්‍රයක ගමන් කරන ග්‍රහයන් නීච රාශියක ගමන් කරන විටදීද එම ග්‍රහයා නීච වේනම් තුලා ලග්නයට රවි නීචයි. තුලාවේ ලග්නාධිපති සිකුරුයි. මීනය ශුක්‍ර උච්චයි. මීනයට ගුරු ස්‌වක්‍ෂේත්‍රයි. ගුරු සිකුරු සංයෝගය 7 වැන්නේ හෝ ලග්නයේ තිබූ කලද හෝ 4,10 හෝ තිකෝණගතව 5,9 කොටුව තුළ නීචව හෝ උච්චව තිබීමද මෙම නීච දොaෂය භංගවී රාජයෝගයක්‌ ලෙස සැලකේ. රබු ශුභව පංච ග්‍රහ යෝගයක දෘෂ්ඨිය මීනයේ බුධ 7 වැන්නේ හෝ තීබී කුජ 12 වැන්නේ දෂිත කලද දොaෂ භංගවී උසස්‌ විවාහයක්‌ද ඉටුවේ. 1,4,7,10 කොටුවල ග්‍රහයන් නැතිව හතර කේන්ද්‍රය පාලුවී තිබුණ විටදී භංග රාජ ධෝගයයක්‌ යෙදේ. යම් රාශියක බුධ නීචව තිබුණ විටදී ජන්මියාව උසස්‌ තත්ත්වයකට පත්කරයි. විවාහයද ඉටු කර දෙනු ලබයි. මෙම රාජයෝගය, මිථුනයට කන්‍යාවට පිහිටා තිබීම ජනයාට අධිපති නායකයකු වීම හෝ ජනප්‍රිය ලේඛකයෝ ගායක ගායිකාවන්, සංගීතඥයන්, විදුහල්පතිවරු, හමුදාපතිවරුන් ලෙසද පත්වේ.

නීච භංග රාජයෝගය යෙදෙන්නේ නීචරාශියේ (1,4,7,10) කේන්ද්‍ර ගතවූ විටදි හා එම ග්‍රහයා ලග්නයෙන් ලග්නයෙන් ත්‍රිකෝණ ගතව (5,9) උච්ච ග්‍රහයකු හා උච්චවූ රාශියක රවි, බුධ, ශුක්‍ර, ගුරු, සඳු සිටින ලද, නීච කුජ, රවි, ශනි, ගුරු, බුධ තිබූ විටදී ද මෙම නීච භංග රාජයෝගය යෙදේ. මෙම ග්‍රහයන්ගේ රාශියේ උච්ච බව, අධිපති බව හෝ ස්‌වක්‍ෂේත්‍රට සිටිකල බුධ, ගුරු කන්‍යාවේ නම් ද නීච භංගවේ. මේ අනුව විවාහ ප්‍රමාද අයට මෙම යෝගය ඇත්නම් ද දොaෂ භංගවේ. යම් රාශියක නීච ග්‍රහයකු සිටින කලද එම නීච රාශියට අධිපති ග්‍රහයාගේ දෘෂ්ඨියට ලක්‌වේ නම්ද නීච භංග රාජයෝගය යෙදේ. බුධ, ශුක්‍ර, රවි, චන්ද්‍ර, ගුරු යෝගයද තිබීමද උසස්‌ විවාහයකටද හේතුවේ. ඔබේ කේන්ද්‍රයේ විවාහ කොටුවේ 7 වැන්නේ රවි, බුධ සංයෝගව තිබූ කලද ඔබ මිථුනයේ හෝ කන්‍යාවේ ලග්න හිමිනම් කුජ මිථුනයට නීචවයි. කන්‍යා ලග්නයට ගුරු නීචයි. එබැවින් 1,4,7,10 හෝ 5,9 කොටුව සඳුගේ දෘෂ්ඨියට ලක්‌වේ නම්ද මෙම නීච භංග රාජ යෝගය යෙදී විවාහය යම් නොගැලපීම් සහිතව හෝ ප්‍රමාද හෝ විවාහය ඉටු කරයි.

ස්‌ත්‍රී කේන්ද්‍රයක හෝ පුරුෂ කේන්ද්‍රයක ලග්න කේන්ද්‍රයේ හෝ නවාංශක කේන්ද්‍රයක හෝ නීච රාශියක උච්ච හා ස්‌වක්‍ෂේත්‍ර ග්‍රහයකු සිට දොaෂ භංගවී නීච භංග රාජයෝගය යෙදේ. ඒ අනුව විවාහයට බුධ 7 වැන්නේ බාධකය භංගවේ. වෘශ්චික ලග්නයට සඳු නීචයි. ශනී සතුරුයි. කුජ ස්‌වක්‍ෂේත්‍රයි. රාහුද සතුරුයි. මෙම අයගේ විවාහය ප්‍රමාද යි කයමු. වෘෂභ ලග්නය 7 වැනි කොටුව නේද වෘෂභයේ සිකුරු ග්‍රහයා සිටින්නේ. මේ නිසා විවාහ දොaෂය භංගයි. විවාහය ප්‍රමාද නොවි ඉqටුවේ. නවංශක කේන්ද්‍රයේ චන්ද්‍රයා වෘෂභ රාශියේ තිබීම හා රබු යෝගය තුළින් වෘෂභයට රවි සතුරුයි. කුම්භය රවි සතුරුයි. නම් සිකුරු රාශියක 7 ශනි රාශියක තිබීම උච්ච ග්‍රහයකු හා ස්‌වක්‍ෂේත්‍ර ග්‍රහයා දෘෂ්ඨියට ලක්‌වන්නේද නීචය භංගය වී උසස්‌ විවාහයන් ඉටුවේ. රාජ්‍ය සේවයේ උසස්‌ නිලතල දරයි. ජනප්‍රිය වේ. දේශපාලන නායක, නම් ජනයාට අධිපති අය බවට පත්වේ.

තවද නීච ග්‍රහයා සිටින රාශියට අධිපති ග්‍රහයා සිටින කල්හි රාශියාධිපතියා කේන්ද්‍ර ස්‌ථානයේ උච්ච රාශියක සිටී නම්ද, නීච ග්‍රහයාගේ බලය අඩුවී අධිපති ග්‍රහයා උච්ච බලය තුළින් නීච භංග රාජ යෝගය යෙදේ. උසස්‌ විවාහයක්‌ රාජ්‍ය සේවයේ උසස්‌ ප්‍රසිද්ධ, ජනප්‍රියව, ජනපති, අගමැති, මැතිඇමැතිවරු බවට ද පත්වීමද, මෙම නීචභංග රාජයෝගය තුළින් සිදුවන්නේය.

මේෂ ලග්නය හිමි ජන්මියකුගේ කේන්ද්‍රයේ 7 වැනි කොටුව වන්නේ තුලාව කියමු. තුලාවට අධිපති ග්‍රහයා සිකුරුයි. මේෂයට ලග්නාධිපති කුජයි. තුලාවට කුජ නීචයි. මේෂයට සිකුරු සතුරුයි. සඳු 8 වැන්නේ නීචව යෙදුණ කල්හිද 7,10, හා 5-9 සඳු සිට නවාංශකාධිපති අනුව සිකුරු 4 වැන්නේ තැබීමද මෙම රාශි නීචත්වය භංගවී නීච භංග රාජයෝගය යෙදේ. මේ අනුව මේෂ හා තුලා හා මකර කුම්භ ලග්න හිමි අයට සිකුරු, ගුරු, රවි, සඳු වෘශ්චිකයට තිබි කලද නීච රාශියේ දුබල ගතිය පෙරළා උච්ච හා ස්‌වක්‍ෂේත්‍ර ග්‍රහබලය වැඩිව නිච භංග රාජයෝගය යෙදේ.

We found this article from Divaina
Also Sinhala to English Google word to word translation can be found here