Beliefs before marriage

948
පොරොන්දම්
පොරොන්දම්

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් විවාහ වීමට පෙර පොරොන්දම් පරීක්‍ෂාව

Most young men today seem to be less concerned about the assignment to get married according to the center notes. Just because they have strong faith in their love affair. However, it is also clear that some parents will examine the children of their children (daughter – son) before engaging in a wedding.

It is not possible to make a right judgment on the marriage alone. Certain married families do not need to be happy about their marriages, without any delusion. About 20 promises are tested in the promises. Therefore, first of all, the promise of heavenly (secular) promise in the first 20 promises.

The currently existing Naqat Stars (27) are split into nine parts. There are births, resources, disasters, hardships, obnoxious factors, hurt, Maithree, absolutely Maithree. In this case, the promise promised is good if the woman is born from a woman’s birthday, 02, 04, 06, 08, 09, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 27. From the birth of the man’s birthday, the birth of the woman’s birth to the 1st, 3rd, 05th, 07th, 10th, 12th, 14th, 16th, 19th, 21st, 25th, and 25th is insane. Similarly, if the husband is born in the birthplace of a woman born in the year 02, 04, 06, 08, it is also good. In that case, if the widow’s testimonials are included in the testimony of the woman, the man, the man from the woman, and the resources, the osses, the facts, the facts, the Maithri, the married life is very fortunate.

If both of them are part of the same type of assignment, they are very good. There are two Gods heavens in the middle. But the gods, monsters, and two counts were not dual. When humans are two, they are very bad. Also, the feminine and the man are fatal when they are human, and the destruction of wealth. According to the birth note,

Awesome

1 Aswed – God

2 Berna – human

Zoology 3 Cat – Rays

4 Rest. – Man

5 Muwirsiri – God

6 Today – man

7 Punches – God

8 Push – God

Asiatic – Rakshm

10 I am a monster

11 Slave – human

12 Whirlpool – human

Seven – God

14 The mind – the monsters

15 Sa – God

Metal Technology and opt. Military 16 Visa

17 Anura – God

18th-straight

19 Early – Raksh

20 Poor – human

21 Rotary – human

22 Healing – God

23 to the monsters

24 Centaurus

25 The newsletter – human

26 The octopus-man

27 Repathe – God

You can get yourself a judge of your own self-interest.

After marriage, the Mahendra Prananda is well-suited for giving birth and childhood. According to the 27th woman mentioned above, according to the 27th birth certificate, the birth of the woman born from the birthday party will be very good 04th to 07th, 10th to 13th, 16th, 19th to 22nd, 25th. It’s a waste of time.

The long, vowel of the female woman seeks peace, happiness, and love. In this case, women were born more than 13 years old from birth in the United States. But if a man born from a birthday falls into one of the 10, 11, 12, and 13’s, then the trick may be to persuade women. From the time of the woman’s delight, from the beginning of the first nine, there will be a fight between the two, and the quarrels will arise. The birth of a woman from a woman’s birthday is between 14 and 27 years of age. The two can enjoy family life.

The vaginal promise is very good at checking vaginal males and females. Vakhta with 27 vaginas According to the order in which the vagina is mentioned, the horses, elephants, cows, snakes, snakes, cats, goats, goats, elephants, goats, goats, cattle, hares, thieves, thieves, tigers, deer, deer, deer In the vagina, sarcophagus, monkey, lion, thumper, lion, gonor, cat lizard, the hatred of horse, meegama, ivory and lion, goats and mosquitoes, snakes and mussels, dogs and mussels, cats and mice (Rat) cattle and tuna Yāghra the descents. It is very pensive when two vagina is available to the woman.

Only three promises. There are about 17 other promises. These are the names of the arahants, constables, lackeys, lunar aircraft, animals, animals, trees, trees, ages, five birds, five bands, tribes, color sex, daytime pulse, planet.

Two elderly families (male) are said to be unsuitable for adulthood in dawn. Even the sons of the same family and their sons did not fit in with marriage.

It can be tested in accordance with the promises of two centuries. Can the marriage be successful after the future? Means. This implies first consideration of what is premature and inconsequential.

vivāha vīmaṭa pera porondam parīkṣāva

vartamānayē bohomayak taruṇa taruṇiyan vivāhaya sidukara gannā viṭa kēndra saṭahan anuva porondam gæḷapīma gæna etaram sælakilimat bavak nodakvana vaga penē. hudek ē ādara sambandhatā mata ovun tuḷa dæḍi viśvāsayak pavatina nisā ya. ehet ætæm demāpiyan vivāha givisa gænīmaṭa pera tama daruvangē (diyaṇiya – putā) kēndra saṭahan nækatkaruvaku lavā parīkṣākara balā sudusu tīraṇa gannā vaga da pæhædiliya.

porondam parīkṣāven pamaṇak yuga diviya piḷiban̆da hari tīnduvak gata nohækiya. ætæm vivāhaka pavul porondam parīkṣāven torava tama yuga diviya satuṭin gata karana vaga da kiva yutu næta. porondam parīkṣāvēdī porondam 20 k gæna parīkṣā kerē. mē anuva visi (20) porondam valin mulinma kiyǣvennē nakṣatra (nækat) porondama gænayi.

dænaṭa bhāvitayē pavatina nækæt tārakā (27) visihata koṭas 09 kaṭa bedeyi. janma, sampat, vipat, kṣēma, pratyārī sādhaka, vada, maitrī, parama maitrī, ē veyi. mehidī strī upan nækatē siṭa puruṣayā upan nækata 02, 04, 06, 08, 09, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 27 væni nækatakaṭa væṭē nam nækat porondama śubhayi. puruṣayāgē upan nækatē siṭa 01, 03, 05, 07, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 25 yana nækætvalaṭa striyagē upan nækata ayat vuvahot eya aśubhadāyakayi. esēma puruṣayā upan nækatē siṭa strī upan nækata da 02, 04, 06, 08, ādī vaśayen yeduṇot eya da śubhayi. mehidī dennāgē porondam parīkṣāvēdī striyagē siṭa puruṣayāṭat, puruṣayāgē siṭa striyaṭat gaṇina viṭa sampat, kṣēma, sādhaka, maitrī yana hataraṭa ætuḷat vī tibē nam ekī dennāgē yuga diviya itāmat vāsanāvanta veyi.

gaṇa porondam parīkṣāvēdī dedenāṭama ekama gaṇaya ayat vī nam itā śubhayi. dēva manuṣya gaṇa dekak dedenāṭa himi vū viṭa madhyamayi. ehet dēva, rākṣa, gaṇa dekak vūyē nam śūbhadāyakaya næta. manuṣya – rākṣa gaṇa dekak vū viṭa itāmat aśubhayi. esēma strī rākṣa saha puruṣayā manuṣya gaṇayē vū viṭa māraka taram aguṇa vana atara dhanayen vināśaya da sidu veyi. upan nækata anuva gaṇa yedennē mesēya.

nækata gaṇa

1 asvida – dēva

2 beraṇa – manuṣya

3 kæti – rākṣa

4 rehena – manuṣya

5 muvasirasi – dēva

6 ada – manuṣya

7 punāvasa – dēva

8 puṣa – dēva

9 asliya – rākṣa

10 mā – rākṣa

11 puvapal – manuṣya

12 utrapal – manuṣya

13 hata – dēva

14 sita – rākṣa

15 sā – dēva

16 visā – rākṣa

17 anura – dēva

18 deṭa – rākṣa

19 mula – rākṣa

20 puvasala – manuṣya

21 utrasala – manuṣya

22 suvaṇa – dēva

23 denaṭa – rākṣa

24 siyāvasa- rākṣa

25 puvapuṭupa- manuṣya

26 utrapuṭupa – manuṣya

27 rēvatī – dēva

ihata ayurin obē nækata (upan) gaṇa porondama gæna tamāṭama viniścayak labā gata hækiya.

vivāhayen pasu daru sampat hā væḍi āyuṣa læbīmaṭa hētuvak vannē mahēndra porondama nisi lesa gæḷapunahotya. kalin san̆dahan kaḷa nækat 27 ṭa anuva strī upan nækatē siṭa puruṣayā upan nækata 04 – 07, 10 – 13, 16, 19 – 22, 25 væni nækatakaṭa væṭē nam itā yahapatya. venat nækatak vīma aśubhayi.

strī dīrgha porondamin parīkṣā kerennē sāmaya, satuṭa sēma kāma sēvanaya gænayi. mehidī strī upan nækatē siṭa puruṣa upan nækata 13 kin ehā nam śubhayi. ehet stīSra upan nækatē siṭa puruṣayā upan nækata 10, 11, 12, 13 yana ekakaṭa væṭuṇahot upakramayen strīn poḷam̆bavā gata hækiya. strīgē nækata paṭan paḷamu 09 ṭa gænena koṭasaṭa ayat vī nam dedenā atara an̆ḍadam̆bara, saṇḍu saruval æti veyi. strī upan nækatē siṭa puruṣayā upan nækata 14 siṭa 27 dakvā væṭē nam itāmat śubhayi. dedenāṭa pavul jīvitaya yahatin gata kaḷa hækiya.

yōni porondama parīkṣāvēdī ekama vargayaṭa ayat satekugē puruṣa yōni puruṣayanṭat strī yōni strīnṭat ayat vīma itā śubhayi. nækat 27 ṭa yedena yōni kalin san̆dahan piḷiveḷaṭa anuva asvida nækatē siṭa aśva, æt, eḷadena, sarpa, sæpini, sunakha, baḷal, eḷu, bæḷali, mūṣika, mūṣikadena, gavadena, mīdena, vyāghra, mīgon, vyāghra dena, muvadena, muvā, suna??, væn̆diri, mugaṭidena, van̆durā, siṁha dena, veḷam̆ba, siṁhayā, gon, ætini yana satungē yōni valadī mahā vaira yōni vannē aśva, mīgama, æt saha siṁha, eḷu saha van̆duru, sarpa saha mugaṭi, sunakha saha muva, baḷal saha mūsika (mīyā) gava saha vyāghra yana ēvāya. mema yōni 02 k strī puruṣayāṭa himi vū viṭa eya itā aśubhayi.

ihatin dækvūyē porondam tunak gæna pamaṇayi. tavat porondam 17 k pamaṇa tibē. ēvā nam vaśayen mahēaJdra, rāśi, lagna, candra rāśyādhipati, rach, vaśya, vēda, vṛkṣa, āyuṣa, paṁca pakṣi, paṁca bhūta, gōtra, varṇa liṁga, dina nāḍi, graha ādī vaśayeni.

nækat gaḷapālīmēdī pavul dekaka væḍimahal daruvan (strī puruṣa) dennā yuga diviyaṭa pātra vīma nusudusu bava kiyǣveyi. ekama pavulē sahōdara sahōdariyakagē dū putun vivāhayaṭa eḷam̆bīma da yōgya novē.

kēndra 02 ka porondam gæḷapīmēdī parīkṣā vannē vivāhayen pasu dedenāgē idiri anāgataya sārthakava gena yā hækida? yannayi. kalinma aśubha yamak vannaṭa pera sitā balā sælakilimat vīmak min gamya veyi.

This is a Google word to word translation of a article publised on Divaina on 2013/04/26.