The bosses who are leaders are not bosses

0
300
ලොක්‌කන්
ලොක්‌කන්

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් ලොක්‌කන් නොව නායකයන් බිහිකරන ග්‍රහයෝ

01. If a person is deposited at the genesis of the Lagne, the second, the Seven, and the twelve, he is a leader of the literal sense of the word. It is possible to lead this leadership without any harm to its family.

02. When a birth occurs when one is born, one of the stars, the loudspeakers, the dragons, the dragons, and the stars of the constellations Ravi, Guru, Shani, and Kuga are placed in the same place, they can lead and maintain it. Leadership can be harmed by failing to select suitable people for advice. He has to bother with nearby followers because he eats and eats.

03. Measure, cry, beat, one dragon, and three other constellations can lead to a larger area. One is lucky enough to be a leader of a provincial council. One of the planets is up and one of the planets mentioned here is fortunate enough to lead a company, at least in a local authority.

04. In the birth of the lioness of the lion, the Saturn of the clergy and Saturn on the moon, birth deposits at birth are the leading qualities of the genus. Leadership is also appropriate. It is an honest leadership who takes every effort to maintain the leadership without any intentions.

05. The birth of sacred, gurus, Ravi, and Kuga in the cluster of sacred clans, dragons, kumbhas, and amphorae are very fortunate to be able to lead the youngsters in their early childhood. Leadership qualities are brought up as a good leader, since they have been brought in a conservative manner.

06. It is fortunate to lead the birth of birth defects at the birth of the Kuj, Shani and Ravi respectively. But their followers can not quickly ignore their loyal ones, and if they do not consult the right person, they will soon be disoriented by their own people.

07. In birth, in the 5th grade, the sixth sense of the rheumatism, the eighteenth-century semen, the 9th-birthplace of the genes are fortunate enough to get a lead and hold it for some time.

08. In the birth of Kusha, the lion’s constellation and the Rahu Gemini, the descendants are fortunate enough to lead their father’s inheritance. Leadership qualities also exist.

09. When all the planets were born at birth, in the darling, in the 7th and 9th centuries, he became a leader and became a good ruler.

10. If he was born in the Rock and placed in the birth of the Merciful and the noble Gem of the Moon, he became a dictator. He is a leader of Senadhi. In the same way as the leadership continues to be unfaithful, because it is always condoned by the four apostates, the next source is in extreme distress.

11. The Geneva Center has the fortunes of being trained in the 5th grade of teachers and in the seven moons and spirits. But he has to be nourished by what he receives from others. Therefore, the Darusal Dhamma should be followed. It should also be away from prejudices. Five things to keep in pessaries. Otherwise, if you are in the same way, you may be in worse shape.

12. Ravi and Burdus of the 10th birth cent of any genetic hub, and in the age of the sixth year, he is a leader with leading qualities throughout Sasara.

13. Those who have been born in the yoke of the moose in the fold of the well in the middle of the yoke and the mother of the teacher and the mother of two, are given the leadership. But it is not possible to maintain it for a long time. But it is fortunate to have the leadership of a certain household and keep it without any development. But leadership qualities need to be developed. You should also try to preserve even the five precious verses.

14. With the view of the Vachchachtha Kuga, who was deposed at birth and the new siblings were deposited three times, the genius would become a leader of some sort. That is, Senadhi is a leader. He can be appointed as a leader for a particular area. But it does show that there is no suitable Dharmarathna. It can hinder the leadership and impede the well being of the next generation.

15. He is trained to survive on the 9th birthday of the President of Sri Lanka or at the triangle of the Jama Mandala, Sasasara Yapa. Therefore it is fortunate to become a Bodhisaththa leader who exhibits soft qualities in this face.

16. When the birthplace of a birthcenter, when the birthplace of the new founder of the birthplace of the Wickremesinge is being genuinely benefited, it is fortunate to have the leadership of small communities, institutions and societies. Developing leadership qualities may be a fortunate leader next time.

17. In the birth, Ravi is deposited in 10, and the deposed Planet Planet Saturn with Saturn 3 is not really a boss, but a lucky leader.

18. The genes that have the genesis of many or many of the screenplays have a genetic or vantage force, which leads to some serpent. But the dictator is not a successful leader because he is more like a boss rather than a leader. The tree’s tenderness is too high to hold the fruit. After harvest, the corn is weighted. That is what characterizes the fruit that gives the highest fruit to the tree. This is not a dictatorial leader. The more harmful the service from such a traitor. Such a leader will not be responsible for the human goodness, as it is, whenever the bad palm tree becomes hungry.

19. Every birth of a birth member is a lucky place that gives birth to any noble or vast majority of Saturn in a certain place or region. But it’s ugly. Retaliation is over. Love is also powerful. The prejudices often affect the prejudices of the four. Anything else is silly but jealous of it. He thinks of himself regularly. He is not a good leader but a boss frequently. It is difficult to preserve even five precepts. If you did not benefit from doing so, then you will be in extreme distress, if not done.

20. It is fortunate that a distinguished and prominent leader of the society has become a leader in the 1, 4, 7, 10 capabilities of having one or several other planets other than Rahakatu.

21. Births of all planets at births 2, 4, 8, and 12 at the birth of the Planet He is not a boss but a real leader.

22. When a man is born from a male dignity during the daytime, and when the Rook and the Moon are mixed up, as well as a woman who is born in the night by birth, and when a lion is born, a lady is very happy. Leadership has been cultivated throughout the year. He becomes the leader of his own people, facing the drought, the barbarians and the other. Becomes a powerful leader. Unwanted association can deteriorate. It is not easy to get information using the right information to avoid information. It is a loss of leadership. But such leaders become essential leaders for a society. If you act according to the guidance of the Buddha, you can become a leader in your life for a long time and become an elite leader in the next generation.

23) The elevation of the New Moon, the 2nd planet, the 9th planet, the birth time of the venerable 11th son, and the inheritance of the leadership. I am fortunate enough to take this opportunity to continue my studies by improving my position and winning the leadership. Not only that he is a boss but also the quality he often recounts as a leader.

Many people do much to protect leadership. Seven children of Chula Paduma Nationality father drove his father away due to the desire to save his leadership. Defraud for leadership. Cheating. Steal. Killer. They protect the murderers. They are often not leaders. Lokkōya. Suraj. Silk. Meditation. If you do it with good heart, you can be a good leader. You can maintain a permanent name. In good faith, this gift may be a boss, a person who does not practice meditation, and with the achievements of the past, the followers will have to quit without being prejudiced to anyone’s favor.

lokkan nova nāyakayan bihikarana grahayō

01. janmiyeku utpatti mohotē lagnayēda, devæni bhāvayēda, hatēda, doḷahēda siyaluma grahayan tænpatva siṭīnam ohu vacanayē parisamāpta arthayenma nāyakayaku vē. ema nāyakatvayen tama vaṁśayaṭa hāniyak nokara nāyakatvaya pavatvā gena yæmaṭa da hækiyāva læbennēya.

02. kisiyam janmiyeku janmaya labana viṭa mēṣa, kaṭaka, tulā, makara yana lagnavalin ekak lagnaya vī ema rāśivala ravi, guru, śani, kuja yana grahayan uccava tænpat vī nam ohuṭa hō æyaṭa nāyakatvaya læbīmaṭat eya pavatvāgena yæmaṭat hækiyāva æta. upades san̆dahā sudusu pudgalayan tōrā nogænīma tuḷa nāyakatvayaṭa hāni siduviya hækiya. tamā ḷan̆gama siṭina anugāmikayangen pravēśamvīmaṭa siduvannē an̆gē siṭan kana, kana bævini.

03. mēṣa, kaṭaka, tulā, makara ekak lagnaya vī anikut rāśi 03 uccava siṭīnam viśāla pradēśayakaṭa nāyakatvaya læbiya hækiya. ekak lagnaya vī dekak uccava siṭīnam paḷātaka nāyakatvaya læbīmaṭa vāsanāva æta. eka grahayek uccava saha mehi san̆dahan grahayō ek ayek ucca nam aḍu vaśayen prādēśīya sabhāvaka, āyatanayaka nāyakatvaya dærīmaṭa vāsanāva æta.

04. siṁha rāśiyē guruda, kanyā rāśiyē senasuru hā san̆duda, kumbha rāśiyē rāhuda upatē dī tænpat janmīnṭa nāyakatva guṇāṁga æta. nāyakatvaya labā dīmada sudusu vē. ema nāyakatvaya satara agatiyen torava avihiṁsāvādīva pavatvāgena yæmaṭa hæki sǣma utsāhayakma gannā avaṁka nāyakatvayaki.

05. dhanu, makara, kumbha, mīna yana rāśivala piḷiveḷin śukra, guru, ravi, kuja yana grahayan upatē dī tænpat janmīnṭa itā lābāla viyēdīma nāyakatvaya læbīmaṭa vāsanāva æta. nāyakatva guṇāṁga sāṁsārikava rægena pæmiṇa æti bævin yahapat nāyakayek bavaṭada patvē.

06. lagnaya mīna vī ehi san̆duda inpasu makara, kumbha, siṁha yana rāśivala piḷiveḷin kuja, śani, ravi piḷiveḷin upatēdī tænpat janmīnṭada nāyakatvaya læbīmaṭa vāsanāva æta. ehet tama anugāmikayan hitaiṣīn notakā hærīma, sudusu ayagen upades nogænīmada yana hētu mata tama vargayāgēma aprasādayaṭa patvī ikmanin pirihīmaṭa patviya hækiya.

07. utpattiyē dī 05 vana bhāvayē kujada, haya væni bhāvayē rāhuda, 08 væni bhāvayē śukrada, 09 væni bhāvayē ravida tænpat janmīnṭa nāyakatvayak læbīmaṭat eya kalak ran̆davā tabā gænīmaṭat vāsanāva æta.

08. kuja, siṁha rāśiyē menma rāhu mithuna rāśiyē upatēdī tænpat janmīnṭa tama piya pasa urumayen nāyakatvayaṭa patvīmaṭa vāsanāva pǣdē. nāyakatva guṇāṁga da pihiṭā æta.

09. janmiyekugē lagnayēt 07 væni bhāvayēt 09 væni bhāvayēt siyalu grahayan upatēdī tænpat viṇi nam hetema tama vaṁśayaṭa nāyakayeku vī dakṣa pālakayeku bavaṭa da patvē.

10. tulā lagnayen upata labā lagnayē budhada, dhanu rāśiyē kuja saha śukrada mīna rāśiyē guruda upatēdī tænpat viṇi nam ohu āgnadāyaka gatiguṇa æti nāyakayeku bavaṭa patvē. sēnādhi nāyakayeku vē. nāyakatvaya pavatvāgena giyat nitara satara agatīnvala niyǣḷena bævin aprasādayaṭa patvenavā sēma īḷan̆ga bhavaya anta duk??ta tattvayaṭa patvē.

11. utpatti kēndra saṭahanehi guru 05 væni bhāvayēt, san̆du 07 væni bhāvayēt, śukra 10 væni bhāvayēt tænpat janmīnṭa nāyakatvaya læbīmē vāsanāva æta. ehet tamāṭa pōṣaṇaya vīmaṭa siduvannē anungen læbena deyakini. mē nisāma dasarāja dharmayan anugamanaya kaḷa yutuvē. emenma satara agativalinda ǣt viya yutuya. pansil pada 05 rækiya yutuya. esē novu hot mema bhavayēdīma parihāniyaṭa patvenavā sēma īḷan̆ga bhavayada anta dukaṭa patviya hækiya.

12. kisiyam janmiyekugē utpatti kēndrayē 10 væni bhāvayē ravi saha budhada, 06 væni bhāvayē kuja hā rāhuda siṭīnam hetema saṁsāraya purāvaṭa nāyakatva guṇāṁga ekatu karamin pæmiṇena nāyakatva guṇāṁgavalin piripun nāyakayaku vannēya.

13. lagnaya mīna vī ehi guru śukra dedenāda 02 vana bhāvaya vū mēṣa rāśiyē ravida 11 vana bhāvayē kujada siṭiyadī janmaya læbūvanṭa nāyakatvaya nitætinma himivē. ehet eya digu kalak pavatvāgena yæmaṭa hækiyāvak nomæta. namut kisiyam kuṭumbhayaka nāyakatvaya labā ehida diyuṇuvak nomætiva pavatvāgena yæmaṭa vāsanāva æta. ehet nāyakatva guṇāṁga vardhanaya karagata yutuvē. emenma pansil pada 05 vat rækīmaṭa utsāha gata yutuya.

14. lagnādhipati uccaca kujagē dṛṣṭiyada sahitava upatēdī tænpatva nava vænnādhipati tun vænnēda tænpat viṇi nam ema janmiyā kisiyam sēnāvakaṭa nāyakayek vannēya. enam sēnādhi nāyakayeku vannēya. mæti æmæti tanaturu labā kisiyam pradēśayakaṭa nāyakayek viya hækiya. ehet nāyakatvayaṭa sudusu novana sapta aparihāni dharmayangen ǣtvīmak pennum karayi. eya nāyakatvaya ræka gænīmaṭa menma īḷan̆ga bhavayē yahapat janmayak læbīmaṭada bādhāvak viya hækiya.

15. lagnādhipati balavatva siṭiyadī janmaya labā 09 væni bhāvaya adhipati grahayā kēndrasthānayaka hō trikōṇasthānayaka uccava hō svakkṣētrava tænpat janminda saṁsāra gamana namæti sāgara taraṇayēdī nāyakatva guṇāṁga namæti raḷa pahara sæḍa paruṣa bhāvayen torava galā ēmaṭa purudu puhuṇuvī æta. ebævin mema bhavayē dī mṛdu gati guṇa pradarśanaya karanu labana bōdhisatva nāyakayek bavaṭa patvīmaṭa vāsanāva æta.

16. kisiyam janmiyeku upata labana viṭa nava vænnādhipati 03 væni bhāvaya hevat vikramasthānayē upatē dī tænpatva guru grahayāda śubha dṛṣṭiyaṭa lakvē nam kuḍā pradēśavala menma āyatanavala menma samiti samāgamhi nāyakatvaya læbīmaṭa vāsanāva æta. nāyakatva guṇāṁga vardhanaya kara gænīma magin īḷan̆ga bhavayēdī mīṭa vaḍā vāsanāvanta nāyakayaku viya hækiya.

17. utpattiyē dī ravi grahayā 10 vænnē tænpat vī æti atara dasa vænna adhipati grahayā senasuru saman̆ga 03 væni bhāvayē tænpat vūvō sæbavinma lokkeku nova vāsanāvanta nāyakayeku vannēya.

18. cara lagna rāśiyak hō tira lagna rāśiyak sahitava utpattiya labā kuja grahayā ucca hō svakkṣētra balayen yuktava siṭina janmīhu kisiyam sēnāvakaṭa nāyakatvaya sapayayi. ehet āgnadāyaka svarūpayak gannā ema nāyakayā nāyakayekuṭa vaḍā lokkekugē svarūpayak gannā bævin sārthaka nāyakayeku bavaṭa pat novē. gasak phala daranna daranna pahaḷaṭa næmīmē gatiya væḍiya. goyam gasa hon̆daṭa kiri væduna pasu pahaḷaṭa baravē. ema gasen uparima phala samājayaṭa dena bavē lakṣaṇayak vannēda eyayi. āgnadāyaka nāyakayeku mesē novē. evæni nāyekayekugen vana sēvāvaṭa vaḍā hāniya væḍiya. bol goyam gasa kesēvat notævī siṭinnāsē evæni nāyakatvaya minisāgē yahapævatmaṭa hētu novē.

19. kisiyam janmiyeku upata labana viṭa tamāṭa ucca hō svakkṣētra rāśiyaka senasuru tænpatvīma kisiyam paḷātaka hō pradēśayaka hō āyatanayaka nāyakatvaya ætteku bihikarana vāsanāvanta svabhāvayaki. ehet duṣṭha kamin yuktaya. paḷigænīm ectanāva adhikava æta. kāmāśāvada balavatya. satara agati kirīmaṭa nitara peḷam̆bē. anun satudē suḷu vuvat eyaṭa īrṣyā karayi. nitara ēvā tamāṭa labā gænīmaṭa sitayi. yahapat nāyakayaku novana atara lokkek bava nitara menehi karayi. pansil pada 05 vat ræka gænīmaṭa apahasuya. læbuṇa avasthāvēt prayōjana gena yahapat kaṭayutuvala niyǣlunē nætinam īḷan̆ga bhavaya anta duk??ta bhāvayaṭa patviya hækiya.

20. 1, 4, 7, 10 yana kēndrasthāna vala rāhukētu hæra venat ek grahayeku bægin hō tænpatva siṭīma niyama nāyakatva guṇāṁgavalin yutu nāyakayeku bavaṭa patvī samājayē bohō denakugē pæsasumaṭa lakvana kīrtimat nāyakatvayak himi karagannā vāsanāvanta tattvayaki.

21. siyaluma grahayō 2, 4. 8, 12 yana sthānavala upatēdī tænpat jan mīnda nāyakatva guṇāṁga saṁsārayenma rægena ena lada nāyakayan vannēya. ohu sæbǣ nāyakayaku misa lokkeku novē.

22. kisiyam pirimiyaku dahaval kālayē puruṣa nækatakin upata labā lagnayat, ravit, san̆dut viṣama rāśigatava tænpatva siṭina viṭa menma striyak rātri kālayē stri nækatakin janmaya labā lagnayat, san̆dut, ravit sama rāśigatava tænpatva siṭina viṭa janmaya labana janmin itā vāsanāvantaya. nāyakatva guṇāṁga saṁsāraya purāvaṭa vardhanaya karagena æta. tama vargayāgē nāyakayeku bavaṭa patvannē hæla hæppili, bādaka, kamkaṭoḷu ādiyaṭa muhuṇa deminya. bala sampanna nāyakayeku bavaṭa patvē. asatpuruṣa æsura pirihīmaṭa hētuviya hækiya. toraturu labā gænīmaṭa æti niyama avasthā magahæra carapuruṣa sēvā yodavā toraturu gænīma durvala kamakya. eya nāyakatvayaṭa hāniyaki. ehet mevæni nāyakayan raṭakaṭa, samājayakaṭa atyavaśya nāyakayan bavaṭa patvē. budun vahansēgē nāyakatva maga penvīm anuva kaṭayutu kaḷahot mema bhavayē digu kalak yasasa væḍena nāyakayaku bavaṭa patviya hæki atara ī ḷan̆ga bhavayē dī mīṭat vaḍā yasa isuren sapiri nāyakayaku bavaṭa patviya hækiya.

23. navavænnādhipati grahayā 11 vænnēda 2 vænnādhipati grahayā 09 vænnēda upatēdī tænpatva 11 vænnādhipati upatē dī uccava tænpat vīma pāramparikava nāyakatva urumaya læbena tattvayaki. tava duraṭat igenīmehi yedemin tama tattvaya diyuṇu karagena nāyakatvaya labāgena ema nāyakatvaya ræka gænīmaṭa vāsanāva ætteki. emenma lokkeku nova tamā nāyakayeku bava nitara sihipat karana guṇāṁgaya da sapurā vardhanaya karagena æta.

nāyakatvaya ræka gænīma san̆dahā bohō denā bohō dē karati. culla paduma jātakayē daruvan satdenāma tama piyā piṭuvahal karana laddē nāyakatvaya ræka gænīmaṭa æti āśāva nisāya. nāyakatvaya ræka gænīmaṭa vaṁcā karati. ravaṭati. horakam karati. minīmarati. minī maruvan ræka ganiti. movun bohō viṭa nāyakayō noveti. lokkōya. dandeti. sil rakiti. bhāvanāda karati. ē siyallala yahapat sitin kaḷahot yahapat nāyakayaku viya hækiya. sadā kālika namak pavatvāgena yæmaṭa hækiya. yahapat sitin mema dānaya, śīlaya, bhāvanāva nomæti pudgalayāṭada lokkek viya hæki atara pera pin avasan vana viṭama anugāmika hadavat tuḷin ivatvīmaṭa siduvannē kisivekugē suba siddhiyaṭa hētuvana væḍa nokara satara agativalin yukt vī siṭi bævini.

This is a Google word to word translation of a article publised on Divaina on 2013/06/14.