Cases – searchable magic of magic

993

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් නඩු – අවනඩු සොයාබලන සූනියම් දෙවියෝ

This goddess, called the god of magic Gambara, is a god with a semi-divine form and semi-evil character, who gives good justice to those who do good, and bad results for those who do good.

It is also called the “Seven Genes” (1), the Tamil Oedis (born of the wise of the dictator) (2), Honorable Oddis (3), Naaga Oddis (the Punishment of the Punishment of the Sea of ​​Eden) (4) Gopalu Oddis (Vajrayani Gopalalu Yoshikawi) (5) Trade Oddis (born on the wrist of the Yankee Princess Hanumamanti of the North Island) (6) Tomb Odda (A āyupāla was born queen tomb Chamber) (7) Public oḍḍisa (Garde is born King was born that way vaḍiga womb) is described.

There are many people who have come to know the experience of the magic powers by visiting the party as a god and a devil in the party as a devil. They come to the door on the door of the door and visit the grief and sorrows of the innocent people.

In the nighttime, when dressed in white garments and shimmering in a shady shape, the smell of scent spreads and the burrowing bears hit a tree with their own hands, and they hit with a wooden club with a wooden stick, and the asses would be dying from an endless endless dog.

The god who has chosen magic as magic is the magician of the magic. When the ladies on the feet of the horses were completely removed, they brought it and cleaned it. It was a rare possession of the horse-radheds because of the belief that prosperity is coming out of the eyes of the seven ramos and the seven ramers.

If we get such help from a horse’s horseshoe’s horse, a magic god of God, we ourselves have to decide how much we can receive from God. We can come to life with the God of Sūyan, who is able to overcome all the difficulties we are coming to with obstacles.

After offering the triple gem with daily pearls, worship the white flowers of incense, and offer lamps for the god Sounion. The following times are followed during the seven days of the daylight saving time. Tuesday 9.00-9.45 on Mondays and between 9.00 and 9.45 on Mondays and Tuesdays between 8.15 and 9.00 on Mondays and Mondays from 9.00 to 9.45 on Thursdays and Thursdays at 8.15 to 9.00 on Mondays and between 9.00 and 9.45 on Mondays and between 9.45 and 10.15 on Saturdays.

At the end of all of these practices, you will be able to benefit from the praise of Sons of God with great honor, singing the powerful Sons with the correct pronunciation and singing, so that you can solve your problems. The seven seven female seven-pronged seven sisters can be of great value for the sake of bonding, tapping and tapping.

Seven seven

1. First Bharanga Marukkachal Muddakthal Predthupthal Sri Kadirim This Ariyapullei Watcher Naga Separatism Name:

2. On the cobblestone Sandani, the shade of the blue neon depression

3. Now, on the occasion of Shudra and Oddi, Ms

4. The time period of the homeland:

5. According to the Buddhist Statistics, Order:

6. On the Kaaimunde Warpalpaththu Kalaasa Seewanda Oderdia:

7.Oon Ishwara Wijewardanage Mahdiwara Kanda prince Eddy Kumara Devatachka Banda Esau

naḍu – avanaḍu soyābalana sūniyam deviyō

sūniyam deviyan hevat gambāra deviyan lesa lāṁkīya janatāva han̆dunvannā vū mema dēvātmaya yuktiya pasin̆dalannā vūda yahapata karannanṭa yahapat pratiphalada ayahapata karannanṭa ayahapat pratiphalada labā dennā vū ardha dēva svarūpayakda ardha yakṣa svarūpayakda sahita devi kenek bava prakaṭaya.

“sat janma” naminda hæn̆dinvena mema devin̆dungē janma sata (1) demaḷa oḍḍisa (baddhakāra yakṣaṇiyagē kusin upata læbīya (2) garun̆ḍa oḍḍisa (garun̆ḍa lova girikaṇṭha yakṣaṇiyagē kusin upata læbīya) (3) nāga oḍḍisa (maha keḷa nāgarājayā hæri viṣa dhūmayen upata læbīya) (4) gopaḷu oḍḍisa (vajrapāni gopaḷu yakṣaṇiyagē kusin upata læbīya) (5) veḷen̆da oḍḍisa (uturukuru divayinē hanumanti nam yakṣa kumārikāvagē kusin upata læbīya) (6) sohon oḍḍisa (āyupāla bisavagē sohon gæben upata læbīya) (7) rāja oḍḍisa (vaḍiga rajuṭa dāva kusāri nam bisavagē kusin upata læbīya) yanuven vistara vē.

pura pakṣayēdī deviyaku lesat ava pakṣayēdī yakṣayaku lesat gamin gama dorin dora saṁcāraya karamin asaraṇa janī janayāgē duka-sæpa, naḍu – avanaḍu soyābalā ē san̆dahā nisi visan̆dum labādī sit satan sæpavat kirīmē māhæn̆gi balayak sūniyam dēvatāvunṭa æti bava atdækīmen pavasannō bohō veti.

rātri kālayēdī suduvan vastrābharaṇayen særasī itāmat śānta svarūpayakin gambim vala særisarana viṭa piccamal suvan̆da vihidena bavat unvahansē veta burāgena panina sunakhayanṭa tama ata ræn̆di sōlu līyen paharadena bavat eyin paharakǣ sunakhayan han̆dunāgata nohæki konda aprāṇika vana rōgayakin miyayana bavat bætimatungē viśvāsayayi.

sūniyam deviyan siya vāhanaya lesa tōrāgena æti aśvayāṭada sūniyam deviyangē bælma tiyenavā. mē aśvayangē pādavalaṭa savikara æti lāḍama ibē hælunāṭa pasuva eya rægena pirisidu koṭa mahā balasampanna sūniyan dæhæn haten eya jīvam kara nivāsavala vyāpārika sthānavala idiripasa ellīmen æsvaha kaṭavaha duruvī sora saturu biyen midī saubhāgya udāvanavā yana viśvāsaya nisāma ada aśva lāḍam itā durlabha vastuvak bavaṭa patva tibenavā.

sūniyam devin̆dungē vāhanaya vana aśvayāgē pādavala savikarana lāḍamakin evæni pihiṭak apaṭa læbēnam sūniyan deviyangen apaṭa læbiya hæki pihiṭa kopamaṇadæyi apama tīraṇaya karagata yuttaki. apa veta pæmiṇennā vū siyalu karadara bādhakavalin jayagena jīvatvīmē hækiyāva sūniyan deviyan namædīmen apaṭa ḷan̆gākara gata hækiya.

dinapatā tisaraṇa sahita paṁca śīlayehi pihiṭa trividha ratnaya væn̆dapudā set pirit sachjāyanayen pasu sūniyan deviyan venuven sudu pæhæti mal suvan̆da dum kapuru pūjā kara pahan dalvanna. ema pahan dælvīmēdī satiyē dina hata tuḷa ē san̆dahā pahata dækvena vēlāvan anugamanaya kirīma vaḍāt pratiphala dāyakaya. iridā rātri 9.00-9.45 atara san̆dudā rātri 9.00-9.45 atara an̆gaharuvādā rātri 8.15-9.00 atara badādā rātri 9.00-9.45 atara brahaspatindā rātri 8.15 – 9.00 atara sikurādā rātri 9.00 – 9.45 atara senasurādā rātri 9.45 – 10.15 atara.

mē siyalu vat piḷivet avasānayēdī deviyanṭa piṁ anumōdan kara ati prabala sūniyan dæhængata niværadiva uccāraṇaya kara gāyanā karamin obagē gæṭalu nirākaraṇaya seta salasā dena lesa itā gauravayen sūniyan deviyangen illā siṭīmen obaṭa seta salasā gata hækivē. mema sūniyan dæhæn hata itāmat vaṭinā mantra ratnayak heyin nūl bæn̆dīma, dehi kæpīma ādī kaṭayutu san̆dahāda bhāvita kirīmen ikman pratiphala labāgata hækiya.

sūniyan dæhæn hata

1. ōṁ bhrāṁ bhīraṁ marukkacal muktaḍal idiripputāl śrī kadiram mē ariyappallē muruvā nāga bhūṣaṇa vara vara namaḥ

2. ōṁ kaivīra sandanī śubhra varṇa hana hana jala nīla oḍḍiyā vara vara namaḥ

3. ōṁ śudrā hā oḍḍi massinē vara vara kīla upuṭā vara vara namaḥ

4. ōṁ gajadēva kāla ocḍiya vara vara namaḥ

5. ōṁ bhīraṁ dattamālā śrī saddharma aṇin vara vara namaḥ

6. ōṁ kaimuṇḍē vara urlppāttu kailāsa sīvanda oḍḍiyā vara vara namaḥ

7. ōṁ īśvara bandha maheṣvara bandha kanda kumārayānē oḍḍi kumāra dēvatāvā bandha ēsvāhaḥ

This is a Google word to word translation of a article publised on Divaina on 2013/02/15.