Perahera for the Dalada Perahera and Devalaya Information you do not know about

990

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් ශ්‍රී දළදා සහ දේවාල සතරේ පෙරහැර ගැන ඔබ නොදත් තොරතුරු

The Esala Maha Perahera is a historical event with the participation of all the Buddhist devotees around the world. The Sri Dalada Perahera of Kandy, Vishnu, Kataragama and Pattini, which is considered to be a living one, is considered as a living one. The legend says that it is interesting to speak about this.

The oldest temple in the Senkadagala area is the Natha Devale. It’s a funny story about legends. Nesthiya who lived in Dumbara Yakgahapaya then drove him away from the glory of Godrigalaya and then dwelled in the Dharmaraja mountain after drowning the Mahaweli. As if there were a white hawk being driven out of a tree, then how was it that chased a rabbit from behind and how after a tiger was chasing behind a deer and then chasing after the tiger? When he saw this miraculous incident, he called Buckingham, a bastard who considered the place as a miraculous place in this place. During this era, King Vickramabahu, such as Shashash who was in Gampola, was looking for a territory to build a city, he built the Natha Devale at this place with the knowledge of this miraculous event. Therefore, first, the place where Bamina lived in this place is Senkadagala.

Another view of the Natha Devalaya is that Ehelepola Kumarihai made the place where his children were a mortar.

Another view of the Natha Devalaya is that the Nathra scapula is a 40-year-old sapling of this place. This place was called Natha Devalaya. It is mentioned in the Letter from the Poronewardean Seed. One is believed to have been placed in the vest of the Buddha’s priestess near the site of the Bodhiya. From 1705 to 1738, King Weeraparakam Narendrasinghe of Kandy ruled that there was a wall around the Bodhi tree for the Chathya Dynasty and the Bo-tree. There were also premiers of ancient kings in the Maha Devalaya. When a bucket of crushed pieces of crushed stone was placed before the emperor, when the king arrived, he picked up a palm of his hand and picked it up after Mathikkaram picking up the name.

Next, Maitreya is known as “Natha”, because it is believed that the first day of the Kandyan Perahera is followed by the Perahi ritual as the first part of Kandy period belongs to the Natha Devale.

The third is the procession of Sri Vishnu Devale processions. This Devale is about a year. In 1947, he founded Keerthi Sri Rajasinghe. Since then, the great Kings have held their ancestral feasts at this temple. There is an opinion that the procession is being held for the birth of Vishnu. There is also the opinion that this event will be held to commemorate the incident of bringing twelve men to Sri Lanka in another place. At the beginning of the Esala Perahera, a shrubberry jacket or an ancient tree for the first time to be entrusted to the throne is made by the cutter of the temples. Within the next seven days of the procession, there will be horror and dancing in this temple. The kings of the Upper Kotte, Aluthnuwara, Amalakanda, Aandara and Thambukkaligas were taken over by the kings of this Vishnu Devale.

The fourth place in the Esala Perahera is given to the Kataragama Devalaya. There is no clear period of time. Later, when the Nayakkar Emperor Tamil kings arrived, it may have been concluded that the Devale of Kataragama was a noble site. We can think so only of the birth of the mass Prince in India. On the other hand, the deity of Kataragama is worshiped by the deity of the Kataragama devotee, who is considered to be a person living in the vicinity of the Welliya Amma near the Menik Ganga in India. This temple is also a Dravidian Tamil. During the Sinhala era, the cuneiform powerhouse had a view that Brahmins were of the opinion. The rituals are other temples.

Finally, the procession of the Paththini Devale is similar to the soil. The Bharatiya and Pattini devout Bhikkhu was responsible for protecting his rejections in a brighter manner. The Mahavamsa states that the “Pattini Mosque” was brought in after the defeat of the Gajabah Prabhakaran. The beginnings of the Pattini Devalaya can also be expected to take place during this period. The sacrifices are similar to the other temples. The Pledge of Pattini to the protection of the children of childbearing is given to prevent illness. The miraculous signs of Pathini Devi.

Therefore, the Sri Dalada Perahera of the Sathara Maha Devalaya is a national art show that displays the glory of the Sinhalese and the nationalism and colorful art of the Sinhalese. From that day onwards, they have been inspired by the Bodhisattva Sutta.

śrī daḷadā saha dēvāla satarē perahæra
gæna oba nodat toraturu

samasta bodu bæti lōka bauddha janatāvagē mudun malkaḍavan śrī danta dhātun vahansē mulkoṭa gena pavatvana æsaḷa mahā perahæra samājīya vaśayenda apē aitihāsika sthāvarayak. ē ākārayen jīvamāna lesa nirūpaṇaya karana jātika saṁdarśanayak vaśayen sælakena mahanuvara śrī daḷadā perahæra nātha, viṣṇu, kataragama, pattini yana dēvāla satara hā sambandhayi. mē piḷiban̆da rasavat katā nā nā ayurin janapravādayē san̆dahan vē.

seṁkaḍagala puravarayē itā pæræṇima dēvālaya nātha dēvālayayi. ē gæna janapravādayē rasavat katāvak mesēya. dumbara yakgaha piṭiyē visū nātha deviyō ekala soḷīraṭin pæmiṇa piṭiyē deviyan visin mahavæli gan̆gen etaraṭa paḷavā hærīmen pasu ohu dharmarāja kandehi vāsaya kaḷēya. esē siṭina avadiyē dinak gas benayaka siṭi sudu hāveku pasupasa hivaleku pannā yana sæṭit pasuva hāvun hivalā piṭupasa pannā yana sæṭit, ē atara koṭiyaku muvaku piṭupasa luhubæn̆da yana sæṭit, pasuva muvat koṭiyā pasupasa luhubæn̆da yana sæṭit duṭuvēya. mē āścaryamat siduvīma duṭu seṁkaḍa nam bamuṇā mē sthānayehi mahā bala æti hāskam æti sthānayak lesa salakā ohu kuṭiyak idi kaḷēya. mē avadhiyē gampoḷa rājya kaḷa ṣaṣaṣa væni vikramabāhu raju nagarayak idikirīma san̆dahā bhūmiyak soyaddī mē āścaryamat siduvīma gæna dæna mema sthānayē nātha dēvālaya idi kaḷēya. ē nisā paḷamuva mē sthānayē vāsaya kaḷa bamuṇā sihivīma san̆dahā mema nuvaraṭa seṁkaḍagala yana nāmaya tæbuvēya.

nātha dēvālaya piḷiban̆da tavat matayak nam śrī vikrama rājya samayē æhælēpola kumārihāmi lavā tama daruvan vaṁgeḍiyaka lā keṭuva sthānaya mē sthānaya bavayi.

nātha dēvālaya piḷiban̆da tavat matayak nam nātha nam bamuṇaku mehi rōpaṇaya kaḷa detis bō aṁkurayak nisā mē sthānaya nātha dēvālaya namin hæn̆dinvū bava. eya mūlabōdhi vaṁśaya granthayē san̆dahan vē. bōdhi vahansē asala æti caitya deken ekaka budurajāṇan vahansēgē pātrā dhātuva tænpat kara æta yǣyi sælakē. varṣa 1705 – 1738 vakavānuvē mahanuvara rajakaḷa vīraparākrama narēndrasiṁha raju mema caitya deket, bōdhiyē ārakṣāva san̆dahāt bōdhiya vaṭā prākārayak idikaḷa bavaṭa aitihāsika sākṣivalin oppuvē. pæræṇi rajavaru namak tōrā gænīmē maṁgala utsavayan pavatvā ættēda mema nātha dēvālayēdīya. nam liyū talpat kæbali ban̆dunak mema dēvaruva idiriyē tæbimen pasu sesu pirivara saman̆ga maha raju pæmiṇi kala talpatak tōrā ataṭa gat pasu mahā adikāramtumā visin eya ataṭa gena balā ehi san̆dahan nama han̆ḍa nagā kiyayi.

mīḷan̆gaṭa maitrī namin buduvannē nātha deviyan yǣyi viśvāśaya mata mahanuvara yugayē mul koṭasa himivī ættē nātha dēvālayaṭa bævin perasiṭa pævata ena cāritrayak vaśayen edā siṭa ada dakvā śrī daḷadā perahærahi devanuva gaman karannē nātha dēvālayē perahærayi.

tevanuva gaman karannē śrī viṣṇu dēvālayē perahærayi. mema dēvālaya kri.va. 1947 kālayē kīrti śrī rājasiṁha rajun visin idi kaḷēya. edā siṭa mahā rājavaru tama abhiṣēka maṁgalyayan pævætvūyē mema dēvālayēya. viṣṇugē upata siduvīma san̆dahā mema dēvāla perahæra pavatvana bavaṭa matayak æta. tavat tæneka sōḷīn doḷos dahasak śrī laṁkāvaṭa gena ēmē siddhiya sihivīmaṭa mē utsavaya pavatvana bavaṭa matayak da æta. æsaḷa perahæra ārambhayēdī paḷamuva kapsiṭuvīma san̆dahā nǣm̆bul kos gasak hō æsaḷa gasak mema dēvālayē gas kapannā visin kæpīmē cāritraya da kereyi. perahæra avasan vū sat dinakin baliyāgayan hā næṭum raṁganayakda mē dēvālayē karayi. ihaḷa kōṭṭē, aḷutnuvara, ambalakanda, arandara, tām̆buqgala yana gam pera rajavaru visin mema viṣṇu dēvālaya veta pavarāgena tibiṇi.

æsaḷa perahærē hatara væni sthānaya himivannē kataragama dēvālayaṭaya. mehi tatu piḷiban̆da pæhædili kāla vakavānuvak næta. pasu kalaka nāyakkār vaṁśika demaḷa rajavaru pæmiṇīmen pasu kataragama dēvālaya utum sthānayak lesin pavatvā ætæyi sitannaṭa hækiya. apaṭa esē sitiya hækkē skandha kumarugē upata da indiyāvē siduvī æti nisāya. indiyāvē mæṇik gan̆ga asabaḍa vanayē visū vædi rajakugē diyaṇiyak vana valli ammā saman̆ga kataragama deviyō jīvatvuṇu ayaku lesa salakana heyindō, væḍi vaśayen kataragama deviyan adahannē draviḍa pirisya. mema dēvālayē kapu mahatāda draviḍa ayeki. siṁhala rājya samayē mema dēvālayē kapu mahatun vūyē brāhmaṇayan bavaṭa matayak æta. mehi puda pūjā vidhi anikut dēvāla valaṭa samaya.

avasāna vaśayen pas væniva gaman karannē pattini dēvālayē perahærayi. tama pativṛttaya utum ayurin ārakṣā kaḷa ekaṭa bhāratīya kāntāva pattini dēviyayi. gajabā raja samayē soḷīn parājaya kara sirilakaṭa pæmiṇīmēdī “pattini saḷam̆ba” gena ā bava mahāvaṁśaya kiyayi. pattini dēvālavala ārambhayada mekala sidu vū vakæyi sitiya hæka. puda pūjāvan anikut dēvāla hā samavē. rōga upadravayangen væḷakīmaṭa, daru sampat læbīmaṭa, biḷan̆du daruvangē ārakṣāvaṭa pattini dēviyaṭa bhārahāra veti. pattini dēvigē guṇa hāskam emaṭaya.

ebævin satara mahā dēvāla ekatuva pavatvana śrī daḷa1 perahæra siṁhalayangē vibhūtimat saṁskṛtiyat, anabhibavanīya vū jātikābhimānayat, vicitra vū kalā kauśyalyayat pradarśanaya karana jātika kalā saṁdarśanayak lesin edā siṭa ada dakvāma bodunu sit satan pubudu karavamin pavatvanu labayi.

This is a Google word to word translation of Divaina