Why Perseverance Is Important?

0
316

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් පොරොන්දම් පරීක්‍ෂාව වැදගත් ඇයි?

Marriage is considered the second birth of a lifetime. This is a worthwhile opportunity. Another generation will come to society after marriage. It’s one of the meanings of a married couple and it gives birth to good children. The goal of marriage is to build a respectful, youthful, youthful, youthful, youthful body of well-acquainted youth.

Most parents are confident that they will fit into marriage expectations in order to make a suitable marriage to their young sons and daughters. Some older dictators only consider the promises 20, and they analyze the refugees. The Verse of the Vipitem is Zakat, Khan, Mahendra, the female, the Vagina, the constellation, the lunar, the lunar constellation, the master, the rabbi, the enemy, the fort, the tree, the life, the pine birds, the demons, the tribes, the color sex, the days, the noodles and the planets porondamvalaṭaya.

It is best to take into consideration the promises given by the planets of the moon, the mantis, flesh, vagina, tree, puff, bird, tribe, color, ritual, and demerit of promises, ossus, astronomical errors and advances. There should also be attention in the case of noise malfunctions, as well as in the case of corrosive errors. It is also desirable to determine whether there are core centers of defects.

The blessing, the power, the glory, the family unity, and the lucky fruit of the flesh, will be the blessings of the two of them. Considering a brand promise, both men belong to the same category. Happiness, happiness, peace bring wealth. If the man or woman’s human beings are part of a human being, it is very insignificant, and death, or destruction, is a waste. If the vagina of a vigorous fit fits in with sexual pleasure, it also gives rise to sexual intercourse. Children’s expectations are from the fruit of the tree. Both the physical strength and the relic are important to the tree. Both of them have a dairy tree, they do not have a child, and a tree is not a tree. In sexual assays, the female gender is female and the male is male. The pulse of the pulse refers to the suitability of the blood person (s). This also applies to the category of fire. Both of them are not only the same pores. Children can be subjected to illness.

At the very least, even though both men are born of the same age, promises of the magic of the zodii, the day, the plan, and the promises are also taken into consideration in the judgment. If the zodiac and the zodiac of Zodi how good, then the venerable promise does not coincide, but prevents the negativity. Also, if the Zodien and Zodiac promises correspond to the promises of a prophet, it can break it down. The above mentioned was a comparative small-scale experiment.

It is necessary to investigate how the planets of the two of the two hikers are expected to be married. It is important to examine facts about the combination of planets, triangular forces, and optic power. It is not enough to take Gurus’s vision only at the wedding prize. It is not good to have a hoax like the horoscope of a woman’s horoscope, from Chandra Venus on the 2nd, 07nd, and 08th, Ravi, Kujha, Shani, Rahu and Conte. For the lords, the lords, the lords, the lizards, the lionesses, the lions, the scorpions, and the nobles are fit for it. Also, the lemons, lions, legs, lizards, thistles and pots are suitable.

If the marriage is life-threatening, if the moon or Ravi or the Shiite is oppressed, then the marriage will be in vain. Thus, the center-weightedness should also be considered. There are many things to consider in addition to examinations for the marital status. It is worth observing the planetary plan, the premiere of the planet.

Rituals, prejudices, caste, wealth, power, and marriage are those who marry. This is due to dating love. However, there is no reason to believe that it would be possible to get a fortunate marriage if she takes into consideration certain methods before getting married. Also, those who are not married and who are not married will have a good marriage.

Finding a second marriage in a marriage is a good marriage, which leads to a successful marriage.

porondam parīkṣāva vædagat æyi?

jīvana gamanē devæni upata lesa vivāhaya sælakeyi. meya vaṭinā mahan̆gu avasthāvaki. tavat paramparāvak vivāhayen pasu samājayaṭa dāyāda veyi. paṁcakāma sæpa vin̆dīma vivāha diviyē ek arutak sēma in yahapat dū daruvan pirisak lovaṭa bihikirīma da sidu vannēya. nisi vayasaṭa patvana yauvana yauvaniyan, kāyika, mānasika tṛptiyak labā guṇagaruka samājayak goḍanæṁvīma vivāhayē paramārthaya vannēya.

taruṇa viyaṭa pat dū putunṭa sudusu vivāhayak karadīmēdī bohomayak demāpiyavaru jyedtiṣa nigamanayanṭa anuva, vivāha porondam gæḷapīma kerehi viśvāsayen kaṭayutu karati. ætæm jyedtiṣavēdīhu porondam vissa gæna pamaṇakma salakā balā palā pala vigraha karati. visi porondamaṭa ayat vannē nækæt, gaṇa, mahēndra, strī dirgha, yōni, rāśi, lagna, candra rāśi, adhipati, rachju, vaśya, vēdha, vṛkṣa, āyuṣa, pañca pakṣi, bhūta, gōtra, varṇa liṁga, dina, nāḍi saha graha yana porondamvalaṭaya.

daśa porondamaṭa gænena san̆du grahayā magin vana nækatakaṭa anuva gaṇa, yōni, vṛkṣa, liṁga, nāḍi, pakṣi, gōtra, varṇa, rachju saha bhūta porondamda, aṣṭa kūṭaya, bhauma dōṣa, sudarśana krama maginda porondam gæḷapīmēdī sælakillak dækvīma vaḍāt sudusu vannēya. kuja dōṣa sēma bhauma dōṣa kerehida avadhānaya yomu viya yutuya. dōṣa bhaṁgavīm dedenāgē janma kēndravala yedī tibē dæyi niścaya kirīmada mehidī ucitaya.

dedenāgē “nækæt” porondama gæḷapē nam sæpa sampat sēma dhanaya, balaya, kīrtiya, pavulē samagiya, vāsanāvanta daru phala, himivannēya. gaṇa porondama gæna salakā bælīmēdī dedenāma ekama gaṇayakaṭa ayat vīma itā śubha dāyakayi. prītiya, satuṭa, sāmaya dhanaya udā karayi. striya hō puruṣayā manuṣya rākṣa gaṇa vī nam itā aśubha vana atara, maraṇaya, dhana vināśaya ādī gæhæṭa siduvē. yōni porondama gæḷapē nam kāyika vaśayen satuṭa sæpa læbīma sēma liṁgika sambandhatāda æti karayi. vṛkṣa porondamen apēkṣā karannē daruvan gænayi. dedenāgē kāyika śaktiya sēma dhātu śaktiyada vṛkṣa porondamaṭa vædagat veyi. dedenāma kiri vṛkṣa vīma daru sampat læbīmat, hara vṛkṣa vīma daruvan nolæbīmat siduveyi. liṁgika porondam parīkṣāvēdī strī puruṣa dedenāgen striya strī liṁga vīmat puruṣayā puruṣa liṁgavīmat gæḷapeyi. nāḍi porondamen bælennē lē dhātuvē (dedenāgē) gæḷapīmayi. nahara śaktiyada mīṭa adāḷa veyi. dedenāma ekama nāḍi vīma śubha næta. leḍa rōgavalaṭa daruvan pavā bhājanaya viya hækiya.

bælū bælmaṭa nækæt porondama nogæḷapuṇat dedenāma ekama nækata ipadī siṭiyat rāśi adhipati, dina, graha, porondamvalaṭa ayat porondamda viniścayēdī sælakillaṭa bhājanaya veyi. rāśi porondama saha rāśi adhipati porondama śubha vī nam, yōni porondama nogæḷapuṇat ehi æti vana aśubha tattvaya magahærē. esēma rāśi saha rachju porondam deka gæḷapennē nam nāḍi porondama aśubha vī tibuṇaṭa eya bhaṁga vē. ihatin dæk vūyē venaskam gæna saṁsandanātmaka suḷu parīkṣaṇayaki.

yuga diviyaṭa patvīmaṭa apēkṣā karana dedenāgē kēndra saṭahanvala grahayin pihiṭā æti ayuruda vimarśanaya kaḷa yutu vannēya. grahayin saṁyōgavīma, trikōṇa balayen saha dṛṣṭi balayen siṭīma gænada karuṇu piriksīma vædagat veyi. vivāha porondam parīkṣaṇayēdī gurugē dṛṣṭiya pamaṇak sælakillaṭa gænīma nosǣhē. graha porondama gæna bælīmēdī striyakagē han̆dahanē lagna candra sikurugen 02 vænna, 07 vænna saha 08 vænna yana sthānavala, ravi, kuja, śani, rāhu, kētu væni pāpa grahayin siṭīma śubhadāyaka næta. mēṣa, kaṭaka, tulā, makara lagna himiyanṭa vṛṣabha, siṁha, vṛścika, kumbha yana lagna himiyan sudusuya. esēma mēṣa, siṁha, dhanu lagnavalaṭa mithuna, tulā, kumbha lagnada gæḷapeyi.

vivāha diviya nisaru karana yōga ataraṭa san̆du hō ravi hō śanigen, kujagen pīḍā vannē nam adāḷa vivāha diviya nisaru vannēya. mē anuva kēndra dekē gæḷapīmada bæliya yuttēya. yuga diviyaṭa porondam parīkṣāvaṭa amatarava soyā bæliya yutu karuṇu bohomayaki. graha porondama, graha rāśi adhipatitvaya gænada bælīma vaṭī.

jāti bhēda, āgambhēda, kulabhēda, dhanaya, balaya, parayā vivāha vana udaviya emaṭaya. esēma ālaya prēmaya mul karagena mēvā siduvē. kohoma namut vivāha vīmaṭa pera jyedtiṣa kramavēda gænada sælakilimat vuvahot vāsanāvanta vivāha jīvitayak gata kaḷa hæki bavaṭa tarkayak næta. esēma porondam gæna sælakilimat novī yahapat vivāha jīvita gata karana ayada nættē novē.

jīvitayē devæni upata lesa sælakena vivāhayak siduvīmēdī ehidī æti vana śubha aśubha tattvayat gæna kalin soyā bælīma sārthaka vivāhayakaṭa piṭivahalak veyi.

This is a Google word to word translation of Divaina