Diseases by planet

847
ලෙඩ රෝග
ලෙඩ රෝග

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් ග්‍රහයන් අනුව ලෙඩ රෝග

One or two out of three tricks show the effects of various diseases, and let’s see how it affects the state of the air. It is the main planet that affects the mind of the human being, and in addition, in addition to the heart, it has a strong effect on the blade and the waterblind associated with the skin and the skin. The eyes also affect the eyes, and the blood, the highest blood flow, is influenced by the moon. The lady is also the owner of the heart of the 4th head of the heart. The moon’s weakening causes illnesses for blood loss.

Ravi, known as the genesis of Ganmiya, is the lord of the lioness of the lion and the head of the body. Ravi gives rise to special powers to the bones and teeth, and causes the toothache of the weakened horoscope toothache. At the age of eight, if you are using dentures at least, your teeth will be affected if you have weak teeth, you will have deformed teeth, and the second will also cause twisted teeth.

Naturally birth-inflected. Oir is known as the planet that involves evil influences and is also responsible for fever-related illnesses. Nausea affects the head due to weakness in the head, illness associated with the head, and appendixitis.

Mercury, which is connected to the Earth, affects the body’s bumps, skin, muscle, throat, and biting. The gem that causes weaknesses of the abdomen of the head of the nun Zone causes the diseases that involve the shoulders, neck, stomach, and intestines. Pneumonia, sexually transmitted diseases, abdominal pain, urinary tract infections.

The teacher is the master of the funicular body of the dominant pupil. Legs, thighs, and feet include the weakening of the teacher and the disorder of the organs. I have often been diagnosed with kidney disease, cancer, leukemia, and my chest examinations. Hepatitis also causes poor teachers.

Moon Venus Venus is also a major source of waterborne disease, and the semen also has a special effect. Sexual injury or such illness also affects the health of Venus. Urine-related illness, cataracts and weakens the body.

The dragon is known as the dragon, who is entitled to earth’s constituents, tortures and emotional pains. It can cause cardiovascular disease, which is difficult, painful injuries, and long-lasting wounds.

Sickness, such as paralysis, causes the body to suffer and cause distorted, sick, and helpless fits. It turns out that when you experience distress, you become frustrated. In the cymbal, the number of teenage teeth falling from teeth, and tooth tooth decay is necessary. The clusters of the arteries come to fruition and the shrinkage of the scourge of the scourge of the scalp is causing the teeth to blisters.

The photos taken by the planet are vulnerable to weakening of the planets. Rahu’s weaknesses include infectious diseases such as illness, bleeding or excessive illness. Urinary defects. Incidentally, illness is associated with illness, debilitating illnesses, and debilitating illnesses. There is fear for sleep. Serum poisons also enter the body. Poisoning of the cone planet, air sickness, urine, weakness of the body. There is an illness like the faintness, eyelid, rashes, injuries. Most likely, Rahusa has an illness that weakens the cones.

grahayan anuva leḍa rōga

tundosvalin ekak dekak hō tunama kipīmen noyekut rōga pīḍā balapǣmaṭa hētu penena atara eyaṭa navagrahayan balapānnē kesēda yanna balamu. manuṣyayāgē sita piḷiban̆dava balapāna pradhānama grahayā san̆du vana atara, sitaṭa amatarava sem saha sem sambandha asanīpada sem dhātuvaṭa saha jalaya sambandhava da balavat veyi. æs piḷiban̆dava da san̆du balapāna atara rudhiraya, væḍima rudhira dhāvanayan san̆dugē balapǣma anuva siduveyi. hṛdayaṭa adhipatikama darana sivvana rāśiya vana kaṭaka rāśiyē adhipati bava da san̆duṭa himiveyi. san̆du grahayā durvala vīma hētuven lē viṣavīma sambandha asanīpa æti karayi.

janmiyāgē ātma kāraka grahayā vaśayen han̆dunvana ravi, siṁha rāśiyaṭa adhipati vana atara, śarīraya pālanayē pradhāniyā da veyi. æṭavalaṭat, datvalaṭat viśēṣa balayak æti karana ravi durvala vū kēndara hismiyanṭa datvala ābādha æti karayi. aṭavænnē ravi siṭiyot aḍu vaśayen dat væṭīma siduvana atara durvala rāśigatava siṭī nam vikṛti dat ætivana atara devænnē ravi siṭīmen da vikṛti dat ætivīmaṭa hētukarayi.

svabhāvayenma upatinma sæḍa paruṣa kalabalakārī. napuru balapǣmvalaṭa sambandha grahayā vaśayen kuja hæn̆dinvena atara, uṇusumaṭa sambandha asanīpa piḷiban̆dava da pradhānatvayak ganī. janma kēndrayē an̆gaharugē durvalavīmen hisaṭa sambandha asanīpa, lin̆gu pedesaṭa sambandha rōga, æpanḍisayiṭis rōgayaṭa da kuja pradhāna vaśayen balapāyi.

pṛthiviyaṭa sambandhatā æti budha grahayā śarīrayē sama, māṁśa pēṣi, vā, pit, sem ādī tun dos sambandha asanīpavalaṭa balapāyi. mithuna, kanyā rāśivalaṭa adhipati vana budha durvala vīmen urahis, bella, baḍa saha baḍavæl sambandha rōgavalaṭa hētu veyi. nivmōniyāva, liṁgika rōga, udara rōga, mutrā rōga balapǣmaṭa hētu veyi.

dhanu, mīna rāśivalaṭa adhipati guru śarīrayē rasa dhātuvaṭa adhipati veyi. ukula, kalavā, pāda ayat vana atara guru durvala vīmen ema avayavayanhi ābādha ætiveyi. bohō viṭa vakugaḍu asanīpa piḷikā, liyukēmiyā væni rōga da guru durvala vīmen ætivana bava mā karana lada kēndara parīkṣaṇa anuva penī gos æta. seṁgamāla rōgaya da guru durvala vīmen æti karayi.

san̆du grahayā sikuru da jala guṇayen yukta semaṭa sambandha rōga pīḍāvalaṭa pradhāna vana atara, śukra dhātuvaṭa da viśēṣa balayak æti karayi. sikuru durvala vīma tuḷin liṁgika doaṣa hō evæni asanīpa da balapāyi. mutrā sambandha asanīpa, suda yæmē rōgaya da durvala vū śarīrayak da æti karayi.

makara, kumbha rāśivalaṭa himikam æti, manuṣya śarīrayaṭa adhika vadha hiṁsā vēdanā menma sitaṭa duk vēdanā gena dena grahayā vaśayen śani han̆dunvayi. śani durvala vīmen vātādhika asanīpa handipat amāru, vēdanā kakulvala ābādha, kalgata vana tuvāla, vana kæḷal æti karayi.

aṁśabhāgaya væni asanīpa, śarīraya keṭṭu karana vikṛti karana, asanīpa, væṭīm hæpīmvalin pīḍā æti karayi. sitē dæḍi asahanaya hētuven ætivana unmāda gati (pissuva) æti karana avasthā penē. kaṭaka rāśiyē śani siṭiyadī upan ayagē aḍu vayasin dat væṭīma, dat rōga hētuven dat gælavīmaṭa siduveyi. vṛṣabha dhanu rāśi udā vī śani durvala vī pāpa dṛṣṭiyaṭa asuvīma da vikāti dat ætivīmaṭa hētuvak veyi.

chāyā grahayan vana rāhu kētu yana grahayan durvala vīma tuḷin balapāna asanīpa atara, rāhu durvala vīmen lē uṣṇa sambandha asanīpa, lē gamanē durvalavīma hō adhika vīmen ætivana asanīpa, bōvana rōga. mutrā dōṣa æti karayi. bhūta dōṣa sambandha asanīpa vasa viṣa śarīragata vīmen ætivana asanīpa, uṇasannipāta rōga æti karayi. nindēdī biyavīmada æti veyi. sarpa viṣa śarīrayaṭa ætuḷuvīma da siduveyi. kētu grahayā durvala vīmen sem, vāta sambandha asanīpa, mutrā doaṣa, śarīraya durvala vīma. śarīrayē aprāṇika gatiya, dada, kuṣṭha, tuvāla geḍi væni asanīpa ætivē. bohō duraṭa rāhu grahayāṭa sambandha asanīpa kētu durvala vū ayaṭa æti karayi.

This is a Google word to word translation of a article publised on Divaina on 2013/03/08.