Excellence, Keerthi line that reveal Emergency Positive Profits

741
ධන
ධන

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් කීර්තිය, හදිසි ධන ලාභ ජයග්‍රහණ හෙළි කරන කීර්ති රේඛාව

Now you are aware of four of the 6 major lines that are in the arc. Today, we describe another line at the peg. That’s the Keerthi line. The reverse finger (windscreen) extends to the root line, known as the Ravi Linea. This is what the Solar Line is.

The Keerthi Line is often the source of the Ravi planet because it ends with the Ravi Board. Keerththi shows the reputation, fame, and reputation of a person. This line contains the skills of art, creativity, and the power of the mind. This line shows the qualities such as Emergency Bets, Victories, Attraction. This line can not be flashed with all sides, but it can emerge when its luck comes up. According to Marian art, his achievement is limited if the Keerthi line is not licked. This line is clearly visible on the hands of many well-educated people. This Line, which has the unique power to make the progress of Front Line progressed, is considered by many to be on the Fine Line Line. This line is starting from where it starts, but benefits from the thumb. If the Keerthi line starts from the line, expectations of the Panditha’s life can be expected. The long-awaited freedom, the transition to a higher position, the development of the business, and the pervasive rise of a person in the first place. It also demonstrates the power of their talent and their ability to demonstrate, as in the case of a freak line, for some time. Two years before the good fortune, this video is like a pretext. Daily drawing of efforts will place a trusted mark in a way that is trustworthy.

If the Keerthi line of a woman’s body starts with the A (A), it will be fortunate and beneficial for assistance from the male, and if a person’s line of descent begins from the Lady, the benefits of the females will be fortunate and beneficial. If Keerthi’s line starts from one of the upper chambers of commerce or from the Lord’s Office, he is a skilled artisan of the most brave war strategy. Capital and wealth will naturally flow into them. Top positions in the security sector can be seen in the hands of many. If this line starts from the center of the instrument, then you have to face a thousand obstacles. This is a good starting point between the lump sums and the board of trustees. It can be regarded as a symbol of unique intellect and power of power. The Keerthi Line starts from the board and expands to the watering fingers, it also reveals that the money situation is better. In the same way, the location indicates that other people go outside of their mate. With the help of such ones, the development of the marriage is possible. The Keerthi Line that creates the line of living on the Lion’s Board (D) shows the prestige and reputation. It is clear that the world champions, popular actors and actors, have gained this status due to their continued training and their efforts. A person with this sign will be born with an ingenious skill and will be successful in working with others in good deeds. In some cases, this line may also begin with the line. They are high-tech scientists and philosophers. They are very intelligent. Any job that is started will be performed well. There is a lot of knowledge about any field. Famous and respected. Their advancement begins between the ages of two and about 20 years. This line is starting from the heartbeat (C) showing the whole progress of their lives. Even at an early stage, though it is a bit of annoyance, it can be highly advanced in the middle of its efforts. The Keerthi line is started up close to the wrist, and it is most desirable to disperse all the lines to the raven finger. They receive everything from wealth, honor, reputation, driving vehicles, etc. They are good successful businessmen as well as good writers. This line can also be started in the middle of the tab. It is a lot of money, for example, from lotteries or other means. If there is a line of a dwarf star, it is the highest reputation. The lines of this lineage are pointed out by the cross-lines, which are the obstacles to prestige. Sometimes, when starting this line, in the form of words from the words of the vast, the glory of wealth is lost. Termination on a curved line can have some barriers in the workplace or in the business. Worth of ending with a stroke is worse than ending a line. Ending a sign of an island causes the reputation and wealth to be lost. The sign of a trinity does not diminish the reputation and wealth of the end. The three feet of the square can go to the Ravi, Mercury and Zynga. If you have the same amount of cake sticks in your split, you have power, wealth and reputation. If you go to the teacher council, you will lead a good leadership. Better than the political arena.

kīrtiya, hadisi dhana lābha jayagrahaṇa heḷi karana kīrti rēkhāva

atlaka pihiṭana pradhāna rēkhā hayen hatarak piḷiban̆dava mē vana viṭa oba dænuvat velā æti. ada api vistara karannē atlē pihiṭi tavat rēkhāvak piḷiban̆davayi. eya kīrti rēkhāvayi. ravi æn̆gillē (vedæn̆gilla) mulaṭa vihida yana rēkhāva nisā meya ravi rēkhāva yanuven da han̆dunvanu labayi. sūrya rēkhāva naminda han̆dunvanuyē meyayi.

ravi maṇḍalayen avasan vana nisāma kīrti rēkhāven bohō viṭa prakāśa vannē ravi grahayāṭa himi gatiguṇamayi. kenakugē kīrtiya, prasiddhiya, samājayen læbena garu buhuman ādiya kīrti rēkhāven pennum karayi. kalā kauśalyaya, pratibhā śaktiya ætuḷu pudgalayā satu upan dakṣatāvayan da mema rēkhāven saṭahan veyi. hadisi dhanalābha, jayagrahaṇa, ākarṣaṇaya ādī guṇāṁgayan da mema rēkhāva tuḷin prakaṭa kerē. mema rēkhāva hæma atakama nopihiṭiyat, tamangē vāsanāva udāvana viṭa ema rēkhāva matuviya hæka. sāmudrika śāstraya anuva kiyǣvennē kīrti rēkhāva atlaka nopihiṭiyē nam ohugē diyuṇuva sīmāsahita vana bavayi. usas lesa diyuṇuvaṭa pat bohō denakugē atvala mema rēkhāva pæhædiliva pihiṭā æti bava dæka gata hækiya. daiva rēkhāven dækvena diyuṇuva prabala tattvayakaṭa pat kirīmaṭa suviśēṣa balayak æti mema rēkhāva bohō aya salakannē daiva rēkhāven vihida yana vāsanā rēkhāva pariddeni. mema rēkhāva kumana sthānayakin ārambha vuvat atla himiyāṭa vaḍā subaphala gena deyi. kīrti rēkhāva daiva rēkhāven ārambha vuvahot atla himiyāgē jīvitayē usas diyuṇuvak balāporottu viya hækiya. dīrgha kālayaka siṭa balāporottuva siṭi nidahasa, usas tanaturakaṭa māruvīma vyāpārayē diyuṇuva ādiyat hiṭi hæṭiyēma pudgalayā vāsanāvē ihalaṭama næn̆gīmat pennum karayi. tavada ema ayagē hækiyāvangē balayat, emenma kālayaka siṭa dærū utsāhayakaṭa daiva rēkhāven læbena ādhārayak men pennum karayi. vāsanāva matuvīmaṭa avuruddakaṭa dekakaṭa kalin meya pera nimittak men atlē saṭahan veyi. dinapatāma prayatnayan ekatuvīmen viśvāsaya tæbiya hæki salakuṇak sē ēvā nisi phala daranu æta.

striyakagē ataka kīrti rēkhāva candra maṇḍalayen (A) ārambha vuvahot puruṣa pakṣayen læbena ādhāra upakāra mata vāsanāva hā diyuṇuva sælasena bavat puruṣayakugē kīrti rēkhāva candra maṇḍalayen ārambha vuvahot strī pakṣayen læbena ādhāra upakāra mata vāsanāva, diyuṇuva sælasena bavat pennum karayi. yamekugē ihaḷa kuja maṇḍalaya hevat budha maṇḍalayat candra maṇḍalayat atara pradēśayen kīrti rēkhāva ārambha vuvahot hetema atiśayin ma nirbhīta yuda upakramayehi dakṣayek veyi. kīrtiyat dhanayat nirāyāsayen ma ovun karā galā eyi. ārakṣaka aṁśayē ihala tanaturu bohō ayagē atvala mema salakuṇa dækiya hæka. atlē mæda koṭasin hevat kujatalāven mema rēkhāva ārambha vuvahot ema tattvaya labā gænīmaṭa dahasak bādhakavalaṭa muhuṇa diya yutuya. candra maṇḍalayat, sikuru maṇḍalayat atarin meya ārambha vī ravi maṇḍalayaṭa yæma hon̆da pihiṭīmaki. asahāya buddhi balayēt, dhana balayēt saṁkētayak vaśayen eya sælakiya hækiya. kīrti rēkhāva sikuru maṇḍalayen ārambha vī (B) ravi æn̆gilla desaṭa vihidī yæma da mudal tattvaya yahapat vana bava heḷi karayi. ē ayurin ma pihiṭīma tamā tamāgē sahakāriyaṭa hō sahakārayāṭa hærennaṭa tavat aya æsuru karana bava pennum karayi. evæni ayagēda udavven vivāhayen pasu diyuṇuva sælasē. jīvana rēkhāven paṭan gena ravi maṇḍalaya desaṭa (D) ædena kīrti rēkhāva pennum karannē utsāhayen labāgat kīrtiya hā prasiddhiyayi. lōka śūrayan vū krīḍakayan, janapriya naḷu niḷi gāyaka gāyikāvan da ema tattvaya labāgena ættē nokaḍavā keruṇu puhuṇuvat tamangē utsāhayat nisā bava pæhædili veyi. mema lakuṇa æti ayek sahaja dakṣatāvayak ætiva ipida anyayangē ādaraya dinā utsāhavantava kriyā kirīmen nisi phala darā kīrtiya labā ganiyi. samahara avasthāvala mema rēkhāva śīrṣa rēkhāven da ārambha viya hæka. ovun usas vidyāgnayan hā darśanavādīhu veti. ovun itā buddhimat ya. ārambha kaḷa ōnǣma kāryayak hon̆din iṭu karayi. ōnǣma kṣētrayak gæna hasala dænumak æta. prasiddhiya hā gauravaya himi vē. avurudu vissat visipahat atara kālayē siṭa ovungē diyuṇuva ārambha veyi. mema rēkhāva hṛdaya rēkhāven paṭan gænīma (C) ovungē jīvitayē pūrṇa diyuṇuvak pennum karayi. mul kālayēdī taramaka karadara sahita vuvat tamāgē utsāhayen mæda vayasēdī usas diyuṇuvakaṭa pat vē. kīrti rēkhāva mæṇik kaṭuva samīpayen ma paṭan gena siyaluma rēkhāvan chēdanaya karamin ravi æn̆gilla desaṭa vihida yæma vaḍāt subadāyaka vē. ovunaṭa dhanaya, gauravaya, kīrtiya, yāna vāhana ādī hæma deyakin ma læbīm himiya. ovun hon̆da sārthaka vyāpārikayō menma hon̆da lēkhakayō da veti. mema rēkhāva samahara viṭeka alla mædin da ārambha viya hæka. eya lotaræyi ādiyen hō venayam kramayakin hadisiyē dhana lābha læbīmaṭa hētuvaki. yam rēkhāvak aga taruvak salakuṇa tibē nam ihaḷama kīrtimat bava pennum karayi. mesē gaman karana rēkhā haras rēkhāvalin kæpī æti nam kīrtiyaṭa vana bādhaka prakaṭa karayi. samahara viṭeka mema rēkhāva paṭan gænīmēdī mahatin yutuvada avasānaya mækī yana ākārayen yutunam tibuṇa kīrtiya dhanaya hīna vī yana ākārayak pennum karayi. tada rēkhāvakin avasāna vīma evæni ayaṭa rækiyāvē hō vyāpārayē yam yam karadara, bādhaka tibiya hæka. katirayakin avasāna vīma irakin avasāna vīmaṭat vaḍā asubaya. dūpataka salakuṇakin avasāna vīma kīrtiya hā dhanaya nætivīmaṭa hētuvaki. avasānaya triśūlayaka salakuṇin nam kīrtiya hā dhanaya aḍu novē. triśūlayē an̆ḍu tuna ravi, budha saha śani maṇḍalayaṭa yā hæka. vihida yæmēdī ēn̆ḍa an̆ḍuvala samāna pramāṇayaṭa ætinam balaya, dhanaya hā kīrtiya himi vē. guru maṇḍalaya desaṭa gos avasāna vē nam hon̆da nāyakatvayak pennum karayi. dēśapālana kṣētrayen vaḍā diyuṇuvak labayi.

This is a Google word to word translation of a article publised on Divaina on 2013/04/26.