The fate of the fate of Destroying the obstacles

1019
දෛවයේ
දෛවයේ

සිංහල මුල් පිටපතේ අනුවාදනය මෙතනින් දෛවයේ ශුභාශුභ, බාධක හෙළිකරන දෛව රේඛාව

Identify the line as often as the line between the wrists and the palate through the palm of your hand. Out of the main alignment lines, this line also gets a special place. Some modern scholars have also called the line line, which means “Shina Line” and “lucky line”, because it is terminated with the finger. From the bottom of the line, counting from top to bottom, ascending from the living line. Some people can start this line from the RCC and Venus Board. Often, the line-line extends directly and according to the position of this line, there are many things, such as the good fortune, wealth, development and barriers of the person’s fate.

Cutting, breaking, paying, island scores, etc., indicates a lot of wealth to the person on the front line, which is clearly on the straight line. It is also fortunate to win the respect of others and to grow rich in grain. The forelimb line inside the line of life, that is, from the Wink Board (B), will be removed from the wings by the lion’s head early in life. Later, his professional career is controlled by his family. (May be the mother, the father, the husband or the wife) will be blessed with the help of their brothers. And they should be right and kind. Businesses under their control will greatly evolve.

The wrist first (a) does not anticipate the help of others with an emanating fate line, but leads to more effort. If the line extends to the Raviya Board, it is known for many crafts. Often singers can be actors. These people often fail to get married to quick marriage. This line is the most obvious, if a star is on the sideline (in the middle of the middle). There is a fatal line from the Venus Chair and the heart’s slope down the slope reveals the relationship with a married person. Or contact with someone who can not get married. Passing the sun line on someone’s line is not a blessing. It is considered a sign of poverty.

If the dot line is terminated by a tongue, it can be regarded as the best welfare location on this line. Wealth, fame, respect, fame and everything else. Near the earliest part of the dot line or the nearby part of the dotted line, there are signs of illness or other barriers to life early in life, if there are island signs or breaks. If the line is broken below the line of hair, it will be a great downturn or in the middle of life (35-40 years). The lines that extend from the front line are all lines of interest. It will show future progress. The downward line of the line shows a bad picture.

The line-line extending from the lunar-board (e) to the Zealots without obstacles is also a place of good fortune. A woman in the opposite party is a man and a woman who can provide an abundant supply of marriages. If the curriculum extends towards the Raviya board without any delays, documentary professions and arts sectors will be widely publicized and show excellence in the business sector if the board decides not. The end line from the heart can cause a heart attack. Love relationships are broken. If a very good front line has been weakened by a weak cross-section, the result is poor. If the line of fire that began with the wrists is in the middle of the halves in the middle of the Ujjawala, it will obviously have to face a big barrier in that age. If another line clearly falls parallel to the front line, the two lines indicate that they are revenue. The marriage bracket shows the progress, growth and success of one’s progress from the line of demeanor. Expectations can take place at the same time. This shows the special events such as allowing a lover to marry, letting a job, promoting the business. The presence of a vast array of abundance contributes to the popularity among the people around them, and the attractive character gives them the opportunity to win the love of everyone. The front line is showing an emergency. The upper end of the radius of the dot line is also a good sign. The mark on the line indicates the luck at that time. The place where the header is connected is 35 years old. If there is a falsification of the fate, the poverty and unemployment will be displayed at that time. When your mind is strong, you can see the missing lines as they get back to normal.

In the woman’s left hand, there is a fatal line that emerges from the lion’s arm. If this line is deep in the lunar, it is known to society. If the fate of a person does not have a line, it can be a life without any purpose. Those who have a diabolical line that begin to split and split into two or more faculties receive guidance and guidance from others and show the desire for improvement if they have a star sign of the Fidelity. Sometimes when there is a good front line, there are times when people are unlucky. The reason is the unbalanced arm.

daivayē śubhāśubha, bādhaka heḷikarana daiva rēkhāva

bohōviṭa mæṇik kaṭuva āsannayē siṭa atla harahā mædagilla (śani æn̆gilla) desaṭa vihidayana rēkhāva daiva rēkhāva vaśayen han̆dunāganna. allē pihiṭana pradhāna rēkhā atarin mema rēkhāvaṭada læbennē suviśēṣa sthānayaki. ætæm sāmuduka śāstragnayan meya śani æn̆gillen avasan vana nisā śani rēkhāva yanuvenut, vāsanāva gæna kiyǣvena bævin vāsanā rēkhāva yanuvenut daiva rēkhāva han̆dunvayi. mema rēkhāva pramāṇa kirīmēdī jīvana rēkhāva men uḍa siṭa pahaḷaṭa nova pahaḷa siṭa ihaḷaṭa gaṇan gata yutuya. ætæm ayagē mema rēkhāva candra maṇḍalaya, sikuru maṇḍalaya yana sthāna valinda ārambha viya hækiya. bohōviṭa daiva rēkhāva sṛjuva ihaḷaṭa vihidī yana atara pudgalayāgē daivaya anuva læbena śubhā śubha, dhana sampat, diyuṇuva menma bādhaka ādī bohō karuṇuda mema rēkhāvē pihiṭīma anuva kiva hækivē.

kæpīm, bin̆dīm, gevīm, dūpat lakuṇu ādiyen tora pæhædili sṛjuva pihiṭi daiva rēkhāvakin pudgalayāṭa bohō dhana sampat urumavana bæv pennum karayi. emenma an ayagē gauravaya dināgænīmaṭat, dhana dhānyayen saśrīka vīmaṭat vāsanāva himivē. daiva rēkhāva jīvana rēkhāvaṭa ætuḷatin enam sikuru maṇḍalayen (ā) paṭan gatviṭa atla himiyā jīvitayē mul kālayēdī nædæyin ǣt karanu labayi. pasu kālayē mohugē vṛttīya kaṭayutu pavulē aya visin pālanaya karanu labayi. (mava, piyā, svāmiyā hō birin̆da viya hæka) ema ayagē ādhāra læba bhāgyaya udāvanu æta. emenma ovun sṛju pratipatti æti, kāruṇika bavin yutuveyi. tamangē pālanaya yaṭatē gena yana vyāpāra viśāla vaśayen diyuṇu vē.

mæṇik kaṭuva mulin (a) nægena daiva rēkhāvak æti aya an ayagē pihiṭa apēkṣā nokarana atara sva utsāhayen tava tavat diyuṇuva karā yayi. ema rēkhāva ravi maṇḍalaya karā vihidē nam noyekut kalā śilpavalin prasiddhiyaṭa patvē. bohōviṭa gāyana śilpīn raṁgana śilpīn viya hæka. mema aya ikman vivāha valaṭa yomuvuvat bohōviṭa asārthaka tattvayak pennum karayi. mema rēkhāva – śani maṇḍalaya matadī (mædagilla mula) taruvakin avasan vīnam eya vaḍātma pæhædili vē. sikuru maṁḍalayayen paṭangat daiva rēkhāvak tibīmat hṛdaya rēkhāva bǣvumva tibīmat vivāhakayeku saman̆ga sambandhatā pavatvana bæv heḷikarayi. nætahot vivāhavīmaṭa nohæki ayeku hā sambandhatā pavatvayi. yam ayekugē daiva rēkhāva śanigē æn̆gilla pasukara gaman kirīma suba novē. eya pudgalayā diḷin̆du bavaṭa patvena salakuṇak sē sælakē.

daiva rēkhāva triśūla hæḍayakin keḷavara vūyē nam eya mema rēkhāvē hon̆dama śubhadāyaka pihiṭīma lesa sælakiya hæka. dhanaya, kīrtiya, gauravaya, prasiddhiya ādī hæma deyakma himiveyi. daiva rēkhāvē mul koṭasa hevat mæṇikkaṭuva āsannayēma æti koṭasa dūpat lakuṇu sahita hō kæḍum bin̆dum sahita vī ætnam jīvitayē mul avadhiyē ætivū asanīpa hō venayam bādhaka pennum karayi. śīrṣa rēkhāvaṭa pahaḷin daiva rēkhāva bin̆dī giyahot jīvitayē mædabhāgayēdī (35-40 atara) viśāla pasubǣmakaṭa hō karadarayakaṭa lakviya hæki. daiva rēkhāven ihaḷaṭa vihidena rēkhā siyalla vāsanā rēkhā vē. emagin jīvitayē idiri diyuṇuva pennum karayi. pahaḷaṭa vihidī yana rēkhā aśubha tattvayak prakaṭa kerē.

daiva rēkhāva candra maṇḍalayen (i) ārambhavī bādhakavalin torava śani maṇḍalaya karā vihida yæmada sæpa sampat uruma karadena pihiṭīmak veyi. viruddha pārśvayē enam striyakaṭa nam puruṣayeku genda, puruṣayekuṭa nam striyakagenda ādhāra noaḍuva labādena vivāha diviya sæpavatva gata kaḷa hæki pihiṭīmak veyi. daiva rēkhāva bādhakavalin torava ravi maṇḍalaya desaṭa vihida giyahot lēkhana vṛttiya, kalā kṣētraya væni aṁśavalin diyuṇuvak, prasiddhiyak heḷikarana atara budha maṇḍalaya desaṭa hærunot vyāpārika kṣētrayē ihaḷa diyuṇuvakda pennum kereyi. daiva rēkhāva hṛdaya rēkhāven avasan vīma hṛdayābādhayak ætivīmaṭa hētuvak viya hækiya. ādara sambandhatā bin̆da væṭena bavada kiyǣvē. itā hon̆da daiva rēkhāvak durvala haras rēkhāvakin kæpī ætnam pratiphalaya ayahapatya. mæṇik kaṭuva āśrayen ārambha vū daiva rēkhāva alla mæda enam kuja talāva madhyayēdī mækī giyahot ema vayas sīmāvēdī viśāla bādhakayakaṭa muhuṇa dīmaṭa siduvana bæv pæhædiliya. daiva rēkhāvaṭa samāntarava tavat rēkhāvak pæhædili lesa ihaḷaṭa giyahot mārga dekakin ema ayaṭa ādāyam læbena bava pennum kerē. vivāhaya pennum karana vivāha rēkhāva daiva rēkhāven ihaḷaṭa nægena pragatirēkhā valin kenekugē vēgavat diyuṇuva, jayagrahaṇaya hā janapriyatvaya prakaṭa veyi. noyekut balāporottu iṣṭavīma ema rēkhā bedī yana sthānayaṭa adāḷa kālāsīmāvēdī siduveyi. tamā ādaraya karana pemvatā saman̆ga vivāhayaṭa iḍa sælasīma, rækiyāvakaṭa iḍa sælasīma, vyāpārayē diyuṇuva sælasīma ādī viśēṣa siddhi meyin pennum kerē. aturēkhā rāśiyak tibīma avaṭa siṭinnan atara janapriya vīmaṭa prāṇavat bhāvaya, ākarṣaṇīya caritaya nisā hæma ayekugēma ādaraya dināgænīmaṭat hētu vē. daiva rēkhāvē aga katiraya hadisi vipatak pennum kereyi. daiva rēkhāvē aga debalak pihiṭīmada śubha lakuṇaki. rēkhāvē ema salakuna æti sthānayaṭa anuva ema kāla sīmāvēdī vāsanāva matuveyi. eya śīrṣa rēkhāvaṭa sambandhavana sthānaya vayasa avurudu 35 lesaṭa sælakiya hæka. daiva rēkāva nopæhædiliva kæḍī hiḍæs tibēnam ema kāla sīmāvē diḷin̆dukama hā virækiyāva penvayi. tamāgē manasa śaktimat vū viṭa mēvā man̆ga hærī rēkhā yathā tattvayakaṭa patvenu obaṭada dækiya hækiya.

kāntāvakagē ataka candra maṇḍalayen paṭangat daiva rēkhāvak ætiviṭa ikman vivāhaya pennum karayi. mema rēkhāva candra maṇḍalaya tuḷa gæm̆buruva tibēnam samājayē prasiddhiyaṭa patvē. kenekugē ataka daivaya rēkhāvak pihiṭā nættē nam hē kisima aramuṇak nomætiva jīvat vena keneku viya hæka. dekaṭa bedī ārambha vana daiva rēkhāvak æti aya anungē ādhāramata hō maga penvīma mata usas diyuṇuvak labana atara daiva rēkhāvē aga taru lakuṇak ætnam diyuṇuvīmaṭa æti balavat āśāva penvayi. ætæmviṭa hon̆da daiva rēkhāvak ætiviṭat pudgalayō avāsanāvanta vana avasthāda æta. eyaṭa hētuva vanuyē samatulita novū atak tibīmaya.

This is a Google word to word translation of a article publised on Divaina on 2013/04/19.